Zápis do Obchodního rejstříku

Seznam příloh – Veřejná obchodní společnost

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis veřejné obchodní společnosti, které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • společenská smlouva (nejméně 2 zakladatelé) s úředně ověřenými podpisy
  • nezbytnými údaji jsou:
   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku,
   • určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla.
 • rozhodnutí společníků o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • listina osvědčující právní listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo
  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
 • oprávnění k podnikání, pokud společnost nebyla založena za účelem správy vlastního majetku
  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • čestné prohlášení společníků, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem
  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení o splnění podmínek provozování živnosti, s tím, že u něj nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 6 000 Kč.

Seznam příloh – Komanditní společnost

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis komanditní společnosti, které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • společenská smlouva (nejméně 2 zakladatelé) s úředně ověřenými podpisy
  • nezbytnými údaji jsou:
   • firma společnosti (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku,
   • určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu a bydliště nebo sídla,
   • určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista,
   • výše vkladu každého komanditisty.
 • rozhodnutí společníků o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo
  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně pověřeny.
 • oprávnění k podnikání, pokud společnost nebyla založena za účelem správy vlastního majetku
  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • čestné prohlášení společníků, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem
  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení o splnění podmínek provozování živnosti, s tím, že u něj nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 6 000 Kč.

Seznam příloh – Družstvo

Nezbytnými přílohami návrhu na prvozápis družstva, které musí být předloženy v originále, příp. v ověřené kopii, jsou:

 • průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov, včetně schváleného textu stanov, ve formě notářského zápisu
  • přílohou je také seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti
  • nezbytnými údaji jsou:
   • firma družstva (název),
   • sídlo (postačí uvedení obce),
   • předmět podnikání nebo činnosti,
   • výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
   • způsob a lhůta jejich splacení přistupujícím členem,
   • způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
   • počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období,
   • podmínky vzniku členství v družstvu,
   • práva a povinnosti člena družstva a družstva.
 • rozhodnutí představenstva o umístění sídla s konkrétně vymezenou adresou sídla společnosti
 • listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo
  • právní důvod užívání prostor není třeba dokládat, je-li tato skutečnost zjistitelná z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem (např. katastr nemovitostí);
  • k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla osoby souhlasí; prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.
 • oprávnění k podnikání, pokud družstvo bylo založeno za účelem podnikání
  • výpis z živnostenského rejstříku, či jiné oprávnění k podnikání v případě, že předmět podnikání není živností
 • potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti (složení základního kapitálu)
 • čestné prohlášení členů představenstva a kontrolní komise, včetně souhlasu se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem
  • prohlášení o svéprávnosti, dále prohlášení, že jednatel splňuje podmínky provozování živnosti, že u něho nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
  • prohlášení o souhlasu s ustanovením do funkce společnosti
 • čestné prohlášení zakladatelů s úředně ověřeným podpisem
 • plná moc s úředně ověřeným podpisem navrhovatele, pokud navrhovatel zmocní k podání návrhu do obchodního rejstříku jinou osobu.

Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti ve výši 6 000 Kč.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme