Zimbabwe: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

I v zahraničním obchodě se jasně projevují strukturální problémy zimbabwské ekonomiky. Země má dlouhodobě vysoký schodek obchodní bilance. Export je tažen zemědělskými produkty a nerostnými surovinami. Dominantním obchodním partnerem je tradičně JAR, roste zejména význam Číny.

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(mil. USD) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Export 3 614 3 701 4 353 4 636 3 895 3 749
Import 6 062 5 236 5 472 6 628 5 195 5 788
Saldo -2 448 -1 535 -1 119 -1 993 -1 300 -2 039

Zdroj: EIU, pro roky 2018 a 2019 se jedná o odhad, pro rok 2020 o předpověď. 

 

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní destinace vývozu ze Zimbabwe v roce 2019:

Pořadí Země Objem vývozu (mil. USD) Podíl na celkovém vývozu (%)
1. JAR 2 034,3  63,5
2. Spoj. arab. emiráty 591,0  18,5
3. Mosambik 325,8  10,2
4. Zambie 53,9  1,7
5. Keňa 52,1  1,6
6. Čína 38,9  1,2
7. Belgie 37,5  1,2
8. Botswana 29,0  0,9
9. Namibie 6,4  0,2
10. Nizozemsko 5,6  0,2

Zdroj: IMF

 

Hlavní dovozci do Zimbabwe v roce 2019:

Pořadí Země Objem dovozu (mil. USD) Podíl na celkovém dovozu (%)
1. JAR 2 040,4  49,0
2. Zambie 919,4  22,1
3. USA 149,5  3,6
4. Čína 119,9  2,9
5. Botswana 105,4  2,5
6. Malawi 94,2  2,3
7. Indie 82,6  2,0
8. Velká Británie 79,5  1,9
9. Kuwait 55,6  1,3
10. Spoj. arab. emiráty 39,7  1,0

Zdroj: IMF

Členské země EU (EU27) byly v roce 2019 v úhrnu 5. největším dovozcem do Zimbabwe (96 mil. EUR, podíl 2,6 % na celkových dovozech do Zimbabwe) a šestou největší destinací pro vývozy ze Zimbabwe (46 mil. EUR, podíl 1,6 % na celkových vývozech).

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními položkami Zimbabwe v roce 2019 byly zlato, tabák, niklová ruda a koncentrát, platina, ferrochromová slitina, průmyslové diamanty, cukr, bavlna, makadamové ořechy. Hlavními dovozními položkami pak byly nafta, benzín, sojový olej, léčiva, motorová vozidla, pšenice, rýže, hnojiva.

 

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zimbabwský parlament v roce 2015 přijal zákon o zvláštních ekonomických zónách. V praxi ovšem doposud žádná zóna nebyla vybudována. První zvláštní ekonomická zóna by měla vzniknout v blízkosti města Norton cca 40 km západně od Harare.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

mil. USD 2015 2016 2017 2018 2019
příliv FDI 421 372 349 745 N/A
stav FDI 3 967 4 339 4 688 5 433 N/A

Zdroj: UNCTAD; N/A – údaj není k dispozici.

V roce 2018, tj. po odchodu R. Mugabeho z čela země, byl zaznamenán určitý nárůst v přílivu přímých zahraničních investic. Převážná většina investic směřuje do těžebního průmyslu (zejména těžba diamantů, zlata, platiny, niklu), dále do oblasti fyzické infrastruktury, finančních služeb, zdravotnictví, dřevozpracujícího průmyslu, cestovního ruchu, zemědělství. Největším zahraničním investorem je Čína, dále pak Rusko, Írán a Indie.

 

 

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Oficiálně je Zimbabwe zemí otevřenou zahraničním investicím. Přímé zahraniční investice jsou vítány a investoři dnes mohou investovat do kteréhokoliv odvětví ekonomiky. Fakticky ale nejasná legislativa stále ještě většinu zahraničních investorů spíše odrazuje. Vlastnická práva jsou v Zimbabwe sice chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům, tato práva ale stále nejsou důsledně respektována (i po změně režimu v roce 2017 se vyskytly případy záborů farem a půdy). Zahraniční investoři mohou zakládat a vlastnit firmu (povinný 51% podíl místního subjektu byl zrušen), investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a dividendy. Pro investory neexistují žádná nařízení týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží nebo povinného transferu technologií.

Zimbabwe je členem Multilateral Investments Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), United Nations Convention on International Trade a New York Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Uplatňování a vymahatelnost těchto mezinárodních smluv a dohod však až dosud byla z politických důvodů nízká. Bilaterálních dohod o podpoře a ochraně investic má Zimbabwe uzavřených dosti málo (nikoli s ČR).

Zahraniční investor musí nejprve získat souhlas Zimbabwe Investment Authority (ZIA) a rovněž souhlas příslušného resortního ministerstva. U ZIA existuje tzv. one stop shop, který by měl vyřídit všechny formality spojené s registrací nové firmy. Investici do existující firmy rovněž schvaluje Exchange Control Authority centrální banky (Reserve Bank of Zimbabwe).

V současnosti Zimbabwe nabízí řadu pobídek pro investory: osvobození od korporátní daně po dobu 5 let a snížená 15% sazba po dobu dalších 5 let pro všechny investory v režimu BOOT (build, own, operate and transfer) či BOT (build, operate and transfer), snížená 20% sazba korporátní daně pro výrobce vyvážející více než 50 % produkce, osvobození od korporátní daně po dobu 5 let pro provozovatele turistických zařízení ve vyhrazených zónách a pro developery průmyslových parků, bezcelní dovoz strojního zařízení, atd.

V žebříčku zemí podle Ease of Doing Businesss indexu Světové banky za rok 2019 se Zimbabwe umístilo na 140. místě ze 190 zemí, přičemž jako největší slabiny byly hodnoceny založení podniku, přístup k elektřině a vynucování smluv. Dalšími překážkami pro investory je špatný stav fyzické infrastruktury, vysoké dopravní náklady, velmi rigidní pracovní trh, vysoké platové náklady, nedostatek finanční hotovosti, stále ještě nedotvořená legislativa, rozšířené nerespektování vlastnických práv, korupce a nedostatek transparentnosti.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem