Zimbabwe: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Lusace (Zambie)

Zimbabwský trh je relativně malý a kupní síla většiny obyvatel nízká. Místní dovozci a spotřebitelé jsou navíc zásadně omezováni nedostatkem finanční hotovosti a nízkou dostupností dovozních úvěrů. Vyšší potenciál pro vývozce nabízí širší regionální orientace na země SADC. České zboží se na trhu setká s velmi silnou jihoafrickou konkurencí a rychle rostoucími dovozy levného čínského zboží.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Situace v Zimbabwe je pro české vývozce komplikovaná z mnoha důvodů. Vedle faktorů, působících v řadě zemí oblasti (nízká kupní síla, geografická vzdálenost, pracnost případu, nedůvěra v serióznost partnera, korupce, atd.) existují i specifické faktory, zejména nedostatek finanční hotovosti, orientace na tradiční (především jihoafrické) dodavatele a neexistence smluvní základny. Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Zboží je do Zimbabwe většinou dováženo nákladními automobily přes přístav v Durbanu (JAR), méně Beira (Mosambik). U dodávek strojů a složitějších zařízení zákazník očekává dostatečnou dostupnost náhradních dílů a servis, distributor by tedy měl být schopen poskytovat kvalitní služby v místě. České zboží je v Zimbabwe prakticky neznámé a české firmy dosud nemají v Zimbabwe vybudovanou síť místních zástupců. Spotřební zboží lze na zimbabwském trhu uplatnit prostřednictvím distributorů a velkoobchodů, které mají etablované distribuční kanály pro místní rozsáhlé maloobchodní řetězce (OK, TM, Pick n Pay, Bon Marché, Spar). Základním kritériem většiny potenciálních distributorů je cena, která musí i po započítání nákladů na dopravu a zvýšená cla být konkurenceschopná vůči jihoafrickým dodavatelům. Přímý osobní styk s distributirem/klientem je základním předpokladem prodejního úspěchu.

V Harare a Bulawayu funguje Obchodní informační centrum Zimbabwe–EU (EBIC), jehož posláním je především zvyšování informovanosti zimbabwských subjektů (včetně malých a středních podniků) ohledně trhu EU, možných obchodních partnerů z EU (dovozců i vývozců), celních předpisů, fytosanitárních standardů, požadavků na ochranu spotřebitele atd., aktuálních obchodních příležitostech, výstavách a veletrzích v EU apod. EBIC tak představuje vhodné místo pro získání obchodních kontaktů.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vzhledem k tomu, že Zimbabwe nemá přístup k moři, je dovoz zboží do země logisticky poměrně náročnější. Zdlouhavé celní řízení zvyšuje náklady na uskladnění zboží, korupce zvyšuje finanční náročnost obchodních operací, časová náročnost spojená s vyřizováním celních formalit je vysoká. Český vývozce musí dovozci dodat ve dvou kopiích povolení k dovozu (Bill of Entry), deklaraci o hodnotě zboží, faktury, které musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Dále je třeba dokládat osvědčení o původu zboží, lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balící list (Packing List).

Výběrem cel je pověřen Zimbabwský finanční úřad: Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA), na jehož webu lze najít podrobné informace ohledně celních pravidel a procedur. Celní sazby závisí na druhu zboží, v zásadě existuje základní celní sazba (pro většinu zboží ve výši 15–20 %, výrobní zařízení 0 %, látky 5 %, luxusní zboží 60 %), celní přirážka 10 % a DPH 14,5 %. Na zboží původem ze zemí COMESA nebo SADC se vztahují preferenční celní sazby. Celní sazby u 80 % dováženého zboží z EU se budou do roku 2022 postupně odbourávat v souladu s uzavřenou prozatímní dohodou o hospodářském partnerství (iEPA). Kompletní celní sazebník je k dispozici na webu ZIMRA.

Dovoz a vývoj některých položek vyžaduje zvláštní povolení či licenci (např. licenci Úřadu pro kontrolu léčiv Zimbabwe v případě léků nebo povolení Ministerstva zemědělství nebo veterinární správy u základních potravin/zemědělské produkce, výrobků rostlinného či živočišného původu, osiva, živých rostlin a zvířat). Zvláštní povolení na dovoz a vývoz se rovněž týkají jaderných technologií, radioaktivních látek, zbraní, munice, polodrahokamů a drahých kamenů, zlatnického zboží, sycených nápojů, textilu a oděvů. Dovoz zbraní (loveckých) povoluje úřad pro registraci zbraní. Velmi zdlouhavá licenční řízení ztěžují dovoz léků i potravinových doplňků. Zakázán je dovoz omamných látek, pornografických materiálů a materiálů ohrožujících mravnost, zboží vyrobeného vězni, padělků, vystřelovacích nožů, bělících krémů obsahujících rtuť.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou na zimbabwském trhu operovat prostřednictvím zahraniční pobočky (foreign branch) či svého zastoupení (representative office), preferovanou (a nejrozšířenější) formou společnosti se zahraniční účastí je ovšem joint-venture s místním partnerem. Zimbabwe Investment Authority funguje jako tzv. jednotné místo (one stop shop), které by mělo pomoci všechny formality spojené se založením podniku vyřídit. Rovněž je možné využít služeb místního právníka. Prvním krokem k založení společnosti je registrace jména firmy v obchodním rejstříku (Zimbabwe Companies Registry – ZCR). Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (nutná plná moc ověřená notářem) Základní jmění se vloží na účet v bance. Dále je třeba ZCR předložit společenskou smlouvu (musí mj. obsahovat přesné jméno a sídlo firmy, právní formu, základní kapitál, datum založení, jména všech statutárních zástupců) a stanovy. Dále se společnost musí registrovat u daňového úřadu (Zimbabwe Revenue Authority – ZIMRA), sociálního úřadu (National Social Security Authority), a Fondu pro rozvoj pracovní síly (Manpower Development Fund). Posledním krokem je získání licence místního správního orgánu (radnice, magistrát). Založení společnosti musí být veřejně publikováno.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace, marketing a reklama jsou vcelku dobře rozvinuté a v zásadě se metody neliší od evropských. Běžnými způsoby jsou inzeráty v tisku a odborných časopisech, velkoplošné bilboardy, reklamní spoty v televizi či rádiu. Lze využít všech hromadných sdělovacích prostředků. Rychle roste význam propagace prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Nejvýznamnějšími tištěnými médii jsou deníky The Herald, Daily News a NewsDay. Práva na televizní vysílání má pouze státem ovládaná ZBC, která provozuje též několik rozhlasových stanic. Seznam médií s kontakty je k dispozici na webových stránkách Media Institute of Southern Africa.

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy jsou uvedeny v kapitole 5.2.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Zimbabwe je signatářem většiny standardních mezinárodních úmluv a protokolů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví, včetně Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl a Pařížské úmluvy. Jako člen WTO je Zimbabwe signatářem dohody TRIPS. Zimbabwe je rovněž členskou zemí WIPO (World Intellectual Property Organization). Zimbabské zákony duševní vlastnictví chrání, nicméně prodej pirátských hudebních nahrávek, počítačového softwaru a dalších padělků je velmi rozšířený a vláda nemá kapacity ho potlačit.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Prostřednictvím veřejného výběrového řízení by podle zákona měly být zadávány všechny státní zakázky, jejichž objem překročí 300.000 USD. Pro koordinaci a dohled nad vypisovanými tendry byl zřízen zvláštní úřad, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, u nějž by se měli zájemci o veřejné zakázky registrovat. Žádný centrální on-line registr veřejných tendrů v Zimbabwe neexistuje, tendry jsou publikovány především v denním tisku nebo na internetu (Zimbabwe Tenders). Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Pokud má účastník, který v tendru neuspěl, pochybnosti o regulérnosti soutěže, může do 14 dnů od vyhlášení výsledku tendru podat odvolání k výše uvedenému úřadu.

V případě významných zakázek však velmi často rozhoduje vláda bez výběrového řízení, přičemž mnohdy tento proces bývá velmi netransparentní.  Zahraniční firmy dávají většinou přednost účasti v tendrech vypisovaných zahraničními institucemi či donory (EU, Světová banka, Africká rozvojová banka, atd.), které mají zajištěné financování.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Zimbabwe je členem Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), přistoupilo k Mezinárodní konvenci o urovnávání investičních sporů (ICSID) z roku 1965, k Newyorské konvenci o uznávání a provádění zahraničních soudních rozhodnutí z roku 1958 a je rovněž členem UNCITRAL (UN Commission on International Trade and Arbitration Law). Přes členství v těchto dohodách, zimbabwské soudy většinou rozhodnutí cizích soudů a arbitráží neuznaly. Problémem je rovněž řešení obchodních sporů přímo před zimbabwskými soudy. Zimbabwská justice v minulosti prokázala velmi liknavý přístup k ochraně zahraničních investorů především v případě vyvlastnění farem. Rozhodnutí soudů navíc místní elity nerespektují. Jako všude na světě je proto dobře sepsaná obchodní smlouva (nejlépe místním právníkem) zásadním předpokladem pro předcházení a řešení obchodních sporů. Je vždy třeba důkladně prověřit místního partnera (due dilligence). V obchodní smlouvě je třeba vždy specifikovat místo řešení sporů (pokud možno v zahraničí). S řešením sporů jsou obvykle spojeny vysoké náklady, zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou, resp. mimosoudní vyrovnání, pro zabránění dlouhému a nákladnému řízení.

Pro dodavatelsko-odběratelské vztahy je nejobvyklejší praxí platba předem (při nižších objemech) nebo neodvolatelný akreditiv. Při opakovaných dodávkách a dobré znalosti obchodního partnera lze přistoupit i na platbu po dodávce zboží (vzhledem k nedostatku finančních prostředků v místních bankách je ale nutné počítat s dlouhými platebními lhůtami).

Hlavním problémem místního trhu je dlouhodobá ekonomická nestabilita a legislativní nejistota, nízká kupní síla převážné většiny obyvatel, chaotická měnová politika a všeobecný nedostatek finančních prostředků, zejména deviz.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ve zvyklostech a ve způsobu jednání je patrná britská tradice. Úřady jsou většinou víceméně funkční, nicméně rozhodovací procesy státních institucí jsou obecně těžkopádné a zdlouhavé. Běžné zdvořilosti jsou v obchodních kontaktech dodržovány a obchodníci by na jednání měli přicházet vždy v obleku a kravatě. Konzervativní oblékání se doporučuje i ženám. Obchodní atmosféra však bývá všeobecně méně formální než v mnoha evropských zemích. Úředním jazykem Zimbabwe byla původně jen angličtina, nová ústava schválená v roce 2013 však uznává 16 oficiálních jazyků (kromě převládající šonštiny, ndebelštiny a angličtiny i veškeré minoritní jazyky a znakovou řeč). Šonštinu (Shona) aktivně využívá cca 70 % obyvatelstva a ndebelštinu (Sindebele) 30 %. Angličtinu ovládá většina obyvatel i mimo velká sídla a je jednoznačně dominujícím jazykem v obchodních stycích.

Oficiální státní svátky:

 • 1. leden – New Year’s day (Nový rok)
 • 21. únor – Robert Mugabe National Youth Day (Národní den mládeže Roberta Mugabeho)
 • Velký pátek, Velikonoční pondělí (pohyblivé)
 • 18. duben – Independence Day (Den nezávislosti – oficiální státní svátek země)
 • 1. květen – Worker’s Day (Svátek práce)
 • 25. květen – Africa Day (Den Afriky)
 • druhé srpnové pondělí – Heroes‘ Day (Den hrdinů)
 • druhé srpnové úterý – Defence Forces Day (Den ozbrojených sil)
 • 22. prosinec – National Unity Day (Den národní jednoty)
 • 25. prosinec – Christmas Day (1. svátek vánoční)
 • 26. prosinec – Boxing Day (2. svátek vánoční)

Další svátky může vyhlásit osobně prezident republiky jako dodatečné dny volna. Pokud svátek padne na sobotu či neděli, volno je následující pondělí.

Obvyklé úřední hodiny na úřadech:

 • pondělí – pátek od 08:00 hod. do 16:30 hod.

Obvyklá otevírací doba bank:

 • pondělí – pátek od 08:00 hod. do 15:00 hod.
 • sobota od 08:00 hod. do 11:30 hod.

Obvyklá otevírací doba v obchodech:

 • pondělí – pátek od 8:00 do 17:00 hod., často s polední přestávkou, supermarkety do 20:00 hod. bez polední přestávky
 • sobota od 8:00 do 12:30 hod. (supermarkety do 20.00)
 • neděle od 8:00 do 20:00 hod. (pouze supermarkety)

Úřední hodiny a otevírací doby obchodů se však mohou lišit podle lokalit i podle praktických okolností (typicky jsou zkracovány např. v případě výpadků dodávek elektrické energie).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vstupní víza a poplatky:

Občané ČR mohou obdržet turistická víza na kterémkoli zastupitelském úřadě Zimbabwe nebo na hraničních přechodech včetně všech tří mezinárodních letišť (Harare, Bulawayo, Victoria Falls). Poplatek za udělení víza na hraničním přechodu je: 30 USD za jeden vstup (platnost 30 dní), 45 USD za dva vstupy. Platí se v hotovosti. Doporučuje se mít připravenou přesnou částku v amerických dolarech. Do formuláře (k dispozici na každém přechodu) je nutno uvést jako účel cesty „Tourism“, pro jiné účely nelze vízum na přechodu získat.

Pro pobyt v turistické oblasti Viktoriiných vodopádů lze využít nově zaváděné KAZA vízum. To opravňuje k pobytu v Zambii i Zimbabwe a jednodennímu výletu do Botswany (Chobe National Park). Vízum lze pořídit na mezinárodních letištích v Lusace, Livingstone, Harare a Victoria Falls, následně na hraničních přechodech v Livingstone (Zambie), Victoria Falls (Zimbabwe) či Kazungula (Botswane). Vízum lze uplatnit pouze na těchto vybraných přechodech, ostatní hraniční přechody mezi Zambií a Zimbabwe toto vízum neuznávají (např. Chirundu na trase Lusaka – Harare). Více informací na stránkách https://www.zambiaimmigration.gov.zm/kaza-univisa/.

Žádosti o jiný druh víza je nutno podat na: Velvyslanectví Zimbabwe v Berlíně, Kommandantenstrasse 80, 10117 Berlin, tel.: +49/30/206 22 63, fax: +49/30/206 22 63. Získání víza na zimbabwském velvyslanectví může být zdlouhavé, protože konzulární úředník nemůže vízum vydat bez souhlasu imigrační policie v Harare. Na souhlas se může čekat několik dnů, ale i několik týdnů.

Celní předpisy:

Do Zimbabwe lze bezcelně dovézt zboží určené k osobní spotřebě v místě, nepřesahující hodnotu 300 USD. Do toho lze zahrnout max. 5 litrů alkoholických nápojů na osobu starší 18 let, z čehož mohou být max. 2 litry destilátů. Dovoz předmětů osobní potřeby, které budou návštěvníkem opět vyvezeny zpět ze země, nepodléhá omezení. Dovoz zahraniční měny není omezen. Doporučuje se ale celkovou sumu v zahraniční měně dováženou do Zimbabwe deklarovat při příjezdu na celnici. Je nezákonné opouštět Zimbabwe s více než 2 000 USD v hotovosti (nebo ekvivalentem).

Specifika:

Zimbabwe se potýká s dlouhodobou ekonomickou, finanční, energetickou a humanitární krizí. Společně se zdražováním a častou nedostupností pohonných hmot, léků a potravin, inflací v řádech stovek procent, přerušením některých veřejných služeb a kritickým nedostatkem elektřiny (výpadky až 18 hodin denně) vznikla výbušná směs, která pravidelně vede k vypuknutí masových protestů a stávkám státních zaměstnanců. Proti demonstracím policie zasahuje velmi tvrdě za použití slzného plynu, obušků a dalších donucovacích prostředků.

Cizincům se proto důrazně doporučuje vyhnout se všem shromážděním, zejména těm politickým. Fotografování příslušníků policie a ozbrojených sil či demonstrací není povoleno. Oblast kolem State House v Harare (oficiální sídlo prezidenta) je hlídána ozbrojenými členy prezidentské gardy. Ti nedovolují postávání v okolí objektu motoristy, cyklisty nebo chodci a fotografování je přísně zakázáno. Silnice v této oblasti jsou v noci uzavřené (od 18:00 do 06:00).
Focení vojenských zařízení, vládních budov a jiných strategických objektů (mezi něž patří také nádraží či letiště) je zakázáno.

Ceny jsou obecně uváděny v zimbabwských (RTGS) dolarech, ale někde mohou být akceptovány americké dolary. Před provedením transakce hodné zkontrolovat, zda je uvedená cena v zimbabwských nebo v amerických dolarech, protože symbolem obou je $. Před každou transakcí se doporučuje zkontrolovat směnné kurzy. Je nezákonné směnit cizí měnu kdekoli jinde než u oficiálně licencovaných prodejců (např. banky nebo směnárny).

Hroutící se ekonomika navíc vede k nárůstu zločinnosti, kapsářství, vloupání do zaparkovaných vozů i do rezidencí a bytů, atd. Nedoporučuje se viditelné nošení větších obnosů peněz a cenností či pěší pohyb ve městě po setmění, apod. V některých částech země dochází k omezování dodávek vody. Mobilní sítě i pevné linky jsou nespolehlivé.

Při cestách do Zimbabwe není povinné žádné očkování, doporučuje se však očkování proti žluté zimnici, meningokokové encefalitidě a žloutence typu A i B. V Zimbabwe je masově rozšířeno onemocnění AIDS. Jestliže cestovatel přijíždí z oblastí, kde se vyskytuje žlutá zimnice (většina zemí tropického pásu Afriky a Jižní Ameriky), může být vyzván, aby očkovací průkaz předložil při vstupu do země. V níže položených oblastech (především jezero Kariba, Viktoriiny vodopády a oblasti národních parků Hwange a Gonarezhou a jejich okolí) se doporučuje užívat profylaxi proti malárii. Ve vyšších nadmořských výškách, v nichž mj. leží největší města Harare a Bulawayo, je nebezpečí nakažení touto chorobou nízké. Tam, kde není k dispozici nezávadná voda, existuje riziko nákazy cholerou. Voda používaná k osobní hygieně v hotelích a jiných ubytovacích zařízeních zaměřených na cizince je většinou nezávadná, nedoporučuje se však k pití. Rovněž se nedoporučuje konzumovat potraviny připravované na ulici. Naopak lze doporučit až úzkostné dodržování základních hygienických zásad.

V Zimbabwe se jezdí vlevo. Maximální povolená rychlost v obci je 60 km/h a mimo obec 120 km/h. Hlavní silniční tahy jsou zpoplatněny. Pokud pobyt nepřesáhne 90 dnů, lze použít řidičský průkaz vydaný v ČR, doporučuje se ale používat mezinárodní řidičský průkaz. Dopravní nehody jsou v Zimbabwe častou příčinou úmrtí a zranění. Na silnicích jsou často hluboké výmoly. Semafory jsou často mimo provoz. Cestovatelům se doporučuje uposlechnout veškeré příkazy dopravní policie, zastavit se u policejních kontrol a mýtných bran a na požádání předložit doklady. Pokud kolem vás projíždí prezidentská kolona v kterémkoli směru, okamžitě zastavte, nezastavení znamená přestupek. V minulosti došlo k řadě incidentů, kdy bezpečnostní složky zatýkaly řidiče za zastavení na špatném místě nebo za to, že se nezastavili dostatečně brzy.

Země trpí častým nedostatkem pohonných hmot, před čerpacími stanicemi se tvoří dlouhé fronty. Některé společnosti (např. PUMA) nabízejí možnost zakoupení karty s kreditem na palivo za USD, následně lze tankovat u stojanů označených DFI (Direct Foreign Import), tyto bývají dobře zásobené palivem a bez front. DFI stojany jsou ale k dispozici pouze u malého počtu vybraných čerpacích stanic.

Bleskové záplavy v období dešťů (listopad až duben) mohou uzavřít některé silnice.

Veřejná doprava je na nízké úrovni. Autobusová doprava mezi největšími městy je charakterizována širokou nabídkovou škálou sahající od minibusů po klimatizované moderní autobusy. Technická kvalita vozového parku místních dopravců je vysoce variabilní. I u nových autobusů v dobrém technickém stavu ovšem platí, že jejich řidiči nerespektují pravidla silničního provozu, a jejich pasažéři jsou tak častými oběťmi dopravních nehod. Mimo hlavní tahy je pak osobní doprava často omezena na placený autostop či vůbec neexistuje.
Osobní vlaková doprava je na vybraných úsecích v provozu (např. Bulawayo – Victoria Falls, Harare – Mutare), je však nespolehlivá a zejména noční spoje jsou velmi rizikové z důvodu zvýšené kriminality.

Vnitrostátní leteckou dopravu zajišťují státní Air Zimbabwe a soukromá společnost FastJet. Air Zimbabwe bylo zamítnuto povolení k provozování letů do EU, protože letecká společnost nebyla schopna prokázat, že splňuje mezinárodní bezpečnostní normy. Doporučuje se proto preferovat spíše druhou ze jmenovaných leteckých společností.

V Zimbabwe převládají konzervativní postoje k vztahům stejného pohlaví, zejména mezi muži. Sex mezi muži je podle místních zákonů považován za „sexuální deviaci“ a „nepřirozený sexuální akt“, který je nezákonný. Stíhání je ovšem vzácné. Veřejné projevy náklonnosti mohou způsobit přestupek bez ohledu na pohlaví.

Vlastnictví nebo dovoz pornografického materiálu je zakázáno. Sankce za držení, užívání nebo obchodování s nelegálními drogami jsou přísné a pachatelé mohou očekávat vysoké pokuty nebo vězení.

Na Zimbabwe je nadále uvaleno zbrojní embargo EU. V současné době je podle českého práva nezákonné vzít (byť jen dočasně) do Zimbabwe střelné zbraně. Pro civilisty je protizákonné nosit jakoukoli formu oblečení vyrobeného z maskovacího materiálu.

Zimbabwe je smluvní stranou Úmluvy CITES, která zakazuje obchod se slonovinou. Je nezákonné nakupovat, prodávat, zabíjet nebo zajímat jakékoli chráněné divoké zvíře nebo obchodovat s jeho částmi bez licence. V případě porušení těchto pravidel hrozí trest odnětí svobody až do výše devíti let.

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zaměstnávání nerezidentních cizinců je nezbytné získat pracovní povolení a následně povolení k pobytu od Imigračního úřadu, k čemuž je třeba doložit potvrzení o nabídce zaměstnání od budoucího zaměstnavatele, dohodnutou mzdu, podmínky práce, důkaz, že pozice byla inzerována v Zimbabwe, chybí pro ni v místě expertíza a nebude v dohledné době nalezen způsob, jak tuto lokální expertízu zajistit. Všeobecně lze konstatovat, že se jedná o zdlouhavý, administrativně náročný proces. V případě investic nad 100 000 USD bývá pracovní povolení pro cizince zpravidla uděleno na tři roky s možností prodloužení na pět let.

Vláda pobízí zahraniční firmy k maximálnímu využití místních pracovních sil. Zaměstnávání místních sil se řídí Zákoníkem práce (Labour Law), který velmi rigidně chrání práva zaměstnanců a omezuje pracovní trh. Propustit místního zaměstnance je velmi obtížné, v každém případě má nárok na vysoké odstupné.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Neexistuje žádná mezistátní dohoda o vzájemném poskytování zdravotnické péče, za veškerá ošetření je třeba zaplatit v hotovosti. Zdravotnická zařízení v Zimbabwe trpí vážným nedostatkem základního přístrojového vybavení a materiálu. Před ošetřením (a to i v urgentním případě) obvykle vyžadují zálohu předem. Uspokojivou lékařskou péči lze zajistit pouze v největších městech, v případě vážného onemocnění nebo úrazu může být jediným řešením urychlený transport např. do Jihoafrické republiky.

Nouzová telefonní čísla:

994 – rychlá záchranná pomoc

993 – hasiči

995 – policie (v Harare lze využít též telefon +263 4 777777)

Funkčnost těchto spojení je ale nestálá a ani úspěšné spojení s operátorem nezaručuje rychlou a kompetentní reakci. Zejména mimo velká města mohou být pohotovostní linky zcela nepoužitelné.

Z dostupných nemocnic lze doporučit:

 • Avenues Clinic, Corner Baines &, Mazowe St, Harare, +263 8677 006175.
 • Trauma Centre Borrowdale, 1 Borrowdale Lane, Harare, nonstop hotline: +263 0776133599 / 0773174123, http://traumazim.com/.

Jen některé nemocnice mají vlastní ambulantní vozy. V největších městech a hlavních turistických destinacích fungují stanice soukromé rychlé záchranné služby MARS (www.mars.co.zw). Před cestou se doporučuje ověřit, zda sjednané cestovní připojištění hradí i zásahy této soukromé firmy. V opačném případě lze přímo v Zimbabwe sjednat minimálně měsíční pojištění zajišťující příjezd sanitního vozu v případě potřeby.

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lusace (Zambie) ke dni 4. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem