Zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků – licence krok za krokem

Činností Zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků rozumíme zpracování plánů a osnov hospodaření lesa pro vlastníka lesa nebo osobou, které je hospodaření s lesem svěřeno.Zájemce o zpracovávání lesních hospodářských plánů a osnov musí získat licenci, kterou mu vydá příslušný orgán státní správy lesů, což je pro území národních parků Ministerstvo životního prostředí

Žádost o udělení licence pro zpracovávání plánů a osnov pro lesy na území národních parků

  • Žádost se podává na příslušný orgán státní správy lesů, což je pro území národních parků Ministerstvo životního prostředí
  • žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

Náležitosti žádosti a podmínky pro získání licence

Fyzické osoby k žádosti přiloží:

  • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení lesnického vzdělání
  • popis dosavadní odborné lesnické praxe s uvedením počtu let

Právnické osoby k žádosti přiloží:

  • výpis z Obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Výpis z obchodního rejstříku i rejstříku trestů je možné získat na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy tzv. Czechpoint
  • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem
  • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe

Další informace o povolovacím řízení

Žadatel složí předepsaný správní poplatek

Po prozkoumání žádosti a odsouhlasení její úplnosti a správnosti je žadateli vydána licence

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme