Hlavní informace o službě

Před uvedením na trh zbraní uvedených v § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. musí osoba, která hodlá uvádět tyto zbraně na trh předložit Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva stanovenou střelnou zbraň k ověření toho, že stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky, technická dokumentace je úplná a předkladtel má kalibrovaná měridla a nástroje a má zajistětn systém technické kontroly. Jedná se o tzv. homologaci. Této homolagaci nepodléhají uvedené střelné zbraně, pokud má být uvedeno na trh v jednom roce maximálně 5 kusů této zbraně.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Povinnost předložit zbraně k homologaci se vás týká ( jste-li výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce zbraní podléhajících homologaci), pokud uvedené zbraně chcete uvádět na trh.  

Výstup služby

Výsledkem homologace je v případě splnění podmínek vydání certifikátu. Certifikát je vydáván na dobu nejdéle dvou let, avšak tři měsíce před uplynutím doby jeho platnosti je možné požádat o jeho prodloužení.

Benefit služby

Na základě certifikátu můžete uvedené zbraně uvést na trh, čímž je myšleno každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání uvedené zbraně za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva k uvedeným zbraním výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Tuto službu můžete řešit kdykoliv před uvedením dotčených stanovených zbraní na trh.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní. 

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu), je nutno přiložit: 
a) informace o typu výrobku včetně výrobních provedení s údaji

  • 1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
  • 2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,

b) v případě dovozu název a sídlo výrobce,
c) informaci o tom, že je požadována homologace,                                      
d) technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,                                                                                            
e) doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně a nejmenší spotřebitelské balení střeliva používaného do předložených stanovených střelných zbraní. Střelné zbraně, které mají být ověřeny se předkládají na podatelně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.

Elektronicky podanou žádost bude nutné doplnit 2 ks zbraní konkrétního typu, které budou opatřeny příslušnými údaji. Zbraně se předkladájí na podatelně Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na základě domluvy.       

K podání žádosti lze využít tento formulář.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost podat na adrese podatelna@cuzzs.cz.

Po obdržení žádosti Vám budou sděleny požadavky na vyřízení žádosti a nejpozději do 90 dnů bude vydán certifikát nebo příslušné rozhodnutí. Ve složitých případech se lhůta může prodloužit o 30 dnů. 

Podrobnosti o procesu homologace můžete nalézt zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem ve výší 10 000,-Kč. 

Cena za provedení homologace:
expanzní přístroje 25.000,-
expanzní zbraně 25.000,-
palné zbraně 27.000,-
plynové zbraně 10.000

Další související poplatky jsou zjistitelné v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní. 

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu), je nutno přiložit: 

a) informace o typu výrobku včetně výrobních provedení s údaji

  • 1. druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně a stanovený doplněk,
  • 2. druh, značka a ráže pro stanovené střelivo,

b) v případě dovozu název a sídlo výrobce,
c) informaci o tom, že je požadována homologace,                                      
d) technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,                                                                                            
e) doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

K žádosti předkladatel přikládá stanovené střelné zbraně a nejmenší spotřebitelské balení střeliva používaného do předložených stanovených střelných zbraní. 

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.

K podání žádosti lze využít tento formulář

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu můžete řešit osobně u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na adrese Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3, kde žádost můžete předložit na podatelně. Na shodnou adresu můžete žádost s podklady zaslat i poštou. 

Po obdržení žádosti Vám budou sděleny požadavky na vyřízení žádosti a nejpozději do 90 dnů bude vydán certifikát nebo příslušné rozhodnutí. Ve složitých případech se lhůta může prodloužit o 30 dnů. 

Podrobnosti o procesu homologace můžete nalézt zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem ve výší 10 000,-Kč. 

Cena za provedení homologace:
expanzní přístroje 25.000,-
expanzní zbraně 25.000,-
palné zbraně 27.000,-
plynové zbraně 10.000

Další související poplatky jsou zjistitelné v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
Žižkov
13000 Praha 3
Datová schránka: j2zaatn

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Ustanovení § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb. sankcionuje uvedení na trh nebo distribuci kontrolovaných výrobků, které nesplňují stanovené technické požadavky.

Samotné nepředložení zbraní k homologaci, v případě, že nedojde k jejich uvedení na trh či distribuci, sankcionováno není.

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Datum kontroly: Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

(Nejen) obchodníci se zbraněmi potřebují homologaci od ČÚZZS

Obchodník, který chce zbraň uvést na trh, musí za zákona (zákon 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických prostředků) předložit Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) stanovenou zbraň k ověření toho, že splňuje technické požadavky a technická dokumentace je úplná.

Zkoumá se i to, zda má střelná zbraň kalibrovaná měřidla a nástroje a zda má zajištěný systém technické kontroly.

Jedná se o homologaci, ke které musejí předložit zbraň všichni výrobci, dovozci, vývozci, distributoři či opravci, kteří chtějí zbraně vyrábět, prodávat, či provádět jejich úpravy.

ČÚZZS kontroluje zbraně a střelivo, provádí akreditované i neakreditované zkoušky, certifikuje pyrotechnické výrobky, provádí školení atp.

Jaké další služby poskytuje a jaké povinnosti plní Český úřad pro kontrolu zbraní a střeliva?

Pokud firmy či podnikatelé splní během procesu homologace potřebné podmínky je jim vydán certifikát. Certifikát se vydává na dva roky, je ale možné požádat o prodloužení platnosti (a to tři měsíce před uplynutím doby platnosti).

Bez certifikátu není možné se zbraněmi obchodovat ani s nimi jakkoli jinak nakládat.

„O homologaci můžete požádat v případě, že jste fyzickou podnikající nebo právnickou osobou, která je výrobcem, dovozcem, vývozcem, distributorem či opravcem stanovených střelných zbraní,“ sděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na které se můžete obrátit s případnými dotazy.

Co vše potřebujete, předkládáte-li žádost Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva?

Žádost můžete poslat poštou nebo přinést osobně na podatelnu ČÚZZS (Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3), případně ji můžete podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

Vydání certifikátu o homologaci zbraně je spojeno se správním poplatkem 10 000 korun a zaplatíte i za samotné provedení homologace

Datová schránka ČÚZZS: j2zaatn

Související formuláře