Konzultace o zahraniční investici

Hlavní informace o službě

Jestliže chce zahraniční investor investovat do cílové osoby, která je držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok, musí před dokončením zahraniční investice podat Ministerstvu průmyslu a obchodu návrh na konzultaci, zda zahraniční investice může ohrozit bezpečnost České republiky nebo její vnitřní či veřejný pořádek.

V ostatních případech, kterých se netýká povinné prověření investice, zahraniční investor může ministerstvu podat návrh na konzultaci, zda zahraniční investice může ohrozit bezpečnost České republiky nebo její vnitřní či veřejný pořádek. Pokud je výsledek této konzultace negativní, nebude tato investice v budoucnu prověřována z moci úřední. V případě, že je během této konzultace identifikováno bezpečnostní riziko, následuje prověření investice z moci úřední.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste zahraniční investor a hodláte realizovat investici v České republice do cílové osoby, která je držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok.

Jste zahraniční investor a plánujete zahraniční investici do cílové firmy, jejíž činnost může být důležitá z hlediska bezpečnosti, veřejného nebo vnitřního pořádku České republiky a chcete mít jistotu, že tato investice nebude v budoucnosti prověřována z moci úřední.

Výstup služby

1. Oznámení o skutečnosti, že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti nebo vnitřního či veřejného pořádku České republiky 2. Oznámení o zahájení prověření zahraniční investice z moci úřední

Benefit služby

Pokud jako zahraniční investor podáte v souladu se zákonem návrh na konzultaci o své zahraniční investici v České republice, získáte právní jistotu, zda vaše investice je nebo není v souladu se zásadami ochrany bezpečnosti České republiky, a tím i možnost rozhodování, zda investici realizovat nebo nerealizovat.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je vhodné řešit před vlastní realizací zahraniční investice v České republice.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Formulář návrhu na konzultaci, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu můžete žádost příslušné doklady elektronicky podat:

 • do datové schránky: ID bxtaaw4
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: fdi-screening@mpo.cz

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Formulář návrhu na konzultaci, který naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tento formulář obsahuje následující údaje:

 • obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické osoby,
 • informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok,
 • informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • zdroj financování zahraniční investice,
 • výši zahraniční investice,
 • datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice,
 • obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a adresu cílové věci,
 • informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu,
 • informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně informací o vybraných ekonomických ukazatelích,
 • seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech,
 • informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie a
 • přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o vydání osvědčení spolu se všemi náležitostmi můžete poslat na poštovní adresu ministerstva nebo osobně předat na podatelně ministerstva:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Pokud jako zahraniční investor uskutečníte investici do cílové osoby, která je držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok a nepodáte návrh na konzultaci před uskutečněním investice, hrozí vám pokuta až do 1 % z celkového čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu za poslední ukončené účetní období nelze zjistit.

Jednací jazyk

český jazyk

Poslední kontrola k 21.12.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Mediální investoři žádají český stát o konzultaci k prověření bezpečnosti investice

Pokud chce zahraniční společnost investovat do držitele licence pro rozhlasové a televizní vysílání nebo vydavatele periodického tisku (s průměrným nákladem min. 100 tisíc výtisků denně za rok), musí před dokončením investice požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o konzultaci.

V případě bezpečnostního rizika (identifikovaného při konzultaci) následuje prověření (viz níže).

Více o prověřování zahraničních investic na BusinessInfo.cz

Výstupem je oznámení o skutečnosti, že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti nebo vnitřního či veřejného pořádku ČR

Česko zavedlo národní prověřovací mechanismus na základě zákona č. 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic

Formulář žádosti o povolení zahraničních investic či návrhu na konzultaci

Na stránkách MPO najdete i formulář žádosti o povolení zahraniční investice a dotazník s dalšími doplňujícími informacemi o zahraniční investici (stejný odkaz jako o řádek výše)

Službu můžete řešit elektronicky nebo osobně

Další informace vám poskytnou na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je  orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.