Hlavní informace o službě

Kusové ověřování stanovených střelných zbraní je postup, při kterém se zjišťuje, zda stanovená střelná zbraň splňuje technické požadavky. V případě splnění technických požadavků stanovené střelné zbraně předložené ke kusovému ověření je taková zbraň označena příslušnou zkušební značkou. Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní uvedených v § 2a odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., kromě zbraní, u kterých se podle § 6 odst. 2 zákona č. 156/2000 Sb. provádí homologace. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste výrobce, dovozce, vývozce, distributor nebo opravce zbraní, uvedené zbraně chcete uvádět na trh, a pokud zbraň již není opatřena platnou zkušební značkou. Jste-li držitel průkazu zbraně, povinnost se vás týká, pokud chcete zbraň používat nebo přenechat k užívání někomu jinému, pokud není zbraň opatřena platnou zkušební značku.

Výstup služby

Výsledkem kusového ověření je v případě splnění podmínek označení předložené stanovené zbraně zkušební značkou, prokazující, že konkrétní stanovená střelná zbraň odpovídá technickým požadavkům, a vydáním protokolu o kusovém ověření.

Benefit služby

Je-li zbraň kusově ověřena, můžete zbraň uvést na trh, čímž je myšleno každé úplatné nebo bezúplatné předání nebo nabídnutí k předání kontrolovaného výrobku za účelem distribuce nebo používání, anebo převedení vlastnického práva ke kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovozcem, distributorem nebo opravcem v České republice. V případě, že jste držitel průkazu zbraně, můžete zbraň používat nebo přenechat k užívání jiné osobě. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Tuto službu můžete řešit kdykoliv před uvedením dotčených stanovených zbraní na trh (v případě výrobce, dovozce, vývozce, distributora, opravce). Tuto službu můžete také řešit jako držitel průkazu zbraně při podezření na špatný technický stav zbraně nebo na základě pokynu Policie při kontrole zbraně.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

O kusové ověření stanovené střelné zbraně můžete požádat v případě, jste-li fyzickou osobou zapsanou v průkazu zbraně, fyzickou podnikající nebo právnickou osobou.   

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu) je nutno přiložit:

 • informace o typu výrobku včetně odvozených variant s těmito údaji: druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně,
 • v případě dovozu název a sídlo výrobce,
 • informaci o tom, že je požadováno kusové ověření,                                      
 • technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
 • doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

Po podání žádostí je na podatelně Českého úřadu pro zkoušení zbraní nezbytné předložit stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru, k samočinné zbrani pět kusů nábojů na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň, které jsou označeny údaji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a) až k) vyhlášky č. 335/2004 Sb. To neplatí v případě, že k ověřování dochází přímo u žadatele. K předložení stanovené střelné zbraně dochází na základě domluvy s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.           
 

K podání žádosti lze využít tento formulář včetně přílohy.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost lze podat u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Žádost můžete podat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost podat na adrese podatelna@cuzzs.cz. Identifikátor datové schránky: j2zaatn.

Podrobnosti o procesu kusového ověřování můžete nalézt na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Správní poplatek
 • Kusové a opakované kusové ověřování zbraně 150 Kč.
 • Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně 300 Kč.
Úplata

Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně 350 Kč.

Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění kusového ověření podle typu střeliva (v Kč): 

kulové 50,-
brokové 30,-
pistolové 20,-
revolverové 20,-
malorážkové 20,-
nábojky 20,-
signální 100,-


Jedná se o 2 kusy střeliva, takže položka se násobí dvěma. Označení střelné zbraně skrytě (na přání zákazníka) 100 Kč.
Další související poplatky nalznete v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Správní poplatek lze zaplati převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 3711-2624001/0710. Úplaty za provedené kusové ověřování lze zaplatit převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 19-2624001/0710.

Elektronické podání není zpoplatněno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

O kusové ověření stanovené střelné zbraně můžete požádat v případě, jste-li fyzickou osobou zapsanou v průkazu zbraně, fyzickou podnikající nebo právnickou osobou.   

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu) je nutno přiložit:

 • informace o typu výrobku včetně odvozených variant s těmito údaji: druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně,
 • v případě dovozu název a sídlo výrobce,
 • informaci o tom, že je požadováno kusové ověření,                                      
 • technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
 • doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.  

Spolu se žádostí je nezbytné předložit stanovenou střelnou zbraň, dva spotřební náboje na každou nábojovou komoru, k samočinné zbrani pět kusů nábojů na každou nábojovou komoru a ke stanovené střelné zbrani určené výhradně pro použití černého prachu dvě střely na každou hlaveň, které jsou označeny údaji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a) až k) vyhlášky č. 335/2004 Sb. 

Současně je nezbytné uhradit správní poplatek.           

K podání žádosti lze využít tento formulář včetně přílohy.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu můžete řešit osobně u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva na adrese

Jilmová 759/12

130 00 Praha 3,

kde žádost a příslušné podklady předložíte na podatelně. Na shodnou adresu můžete žádost s podklady zaslat i poštou. 

Podrobnosti o procesu kusového ověřování můžete nalézt na stránkách Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Správní poplatek
 • Kusové a opakované kusové ověřování zbraně 150 Kč.
 • Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně 300 Kč.
Úplata

Provedení kusového nebo opakovaného kusového ověřování jednoho kusu střelné zbraně 350 Kč.

Poskytnutí zkušebního střeliva při provádění kusového ověření podle typu střeliva (v Kč): 

kulové 50,-
brokové 30,-
pistolové 20,-
revolverové 20,-
malorážkové 20,-
nábojky 20,-
signální 100,-


Jedná se o 2 kusy střeliva, takže položka se násobí dvěma. Označení střelné zbraně skrytě (na přání zákazníka) 100 Kč.
Další související poplatky nalznete v ceníku Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.

Správní poplatek lze zaplati převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 3711-2624001/0710. Úplaty za provedené kusové ověřování lze zaplatit převodem na účet Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva č. 19-2624001/0710.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Jilmová 759/12
Žižkov
13000 Praha 3
Datová schránka: j2zaatn

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Ustanovení § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 156/2000 Sb. sankcionuje uvedení na trh nebo distribuci kontrolovaných výrobků, které nesplňují stanovené technické požadavky. Samotné nepředložení zbraní ke kusovému ověření stanovených zbraní v případě, že nedojde k jejich uvedení na trh či distribuci, sankcionováno není.

Jednací jazyk

český jazyk, slovenský jazyk

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Obchodníci se zbraněmi i výrobci předkládají zbraně k technickému ověřování

Obchodníci se zbraněmi, ale také výrobci a opravci, musejí předložit zbraň (bez zkušební značky) k takzvanému kusovému ověřování střelných zbraní. To zjišťuje, jestli zbraň splňuje příslušné technické požadavky. Výsledkem je označení zkušební značkou.

Zbraně, které už zkušební značku mají, tímto procesem procházet nemusejí.

Tao povinnost se ale týká i držitelů zbrojního pasu a průkazu zbraně, kteří chtějí zbraň používat nebo přenechat k užívání někomu jinému.

Kusové ověřování má opět na starosti Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS).

Kusové ověřování se provádí u všech stanovených střelných zbraní uvedených v § 2a odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., kromě zbraní, u kterých se provádí homologace

Žádost o ověření podejte u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

Lze tak učinit prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem na adrese podatelna@cuzzs.cz. Případně můžete žádost donést na podatelnu ČÚZZS

K žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle správního řádu (§ 45 odst. 1 správního řádu) je nutno přiložit:

 • informace o typu výrobku včetně odvozených variant s těmito údaji: druh, značka, model a ráže pro stanovené střelné zbraně,
 • v případě dovozu název a sídlo výrobce,
 • informaci o tom, že je požadováno kusové ověření,                                      
 • technickou a průvodní dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,
 • doklady, které potvrzují správnost údajů uvedených v žádosti.

Za službu zaplatíte správní poplatek (150 korun a 300 korun) a jednorázovou platbu ve výši 350 korun.

Datová schránka ČÚZZS: j2zaatn

Související formuláře