Oprava údajů o době pojištění osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění a zaplaceném pojistném na toto pojištění za kalendářní rok

Hlavní informace o službě

Jste osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění. Na vaši žádost byl zaslán okresní správou sociálního zabezpečení tiskopis s údaji o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za kalendářní rok. Můžete projevit nesouhlas s těmito v tiskopisu zapsanými údaji a požádat okresní správu sociálního zabezpečení o jejich opravu.

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let od 1. 1. 1996, nestanoví-li zákon jinak. K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu občana, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jde-li o cizince). U osob, které nemají trvalý ani hlášený pobyt na území ČR, musí přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění převzít kterákoliv OSSZ, na níž se taková osoba obrátí. Je-li přihláška k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podávána v době, kdy již bylo zahájeno řízení o důchod, je k řízení o doplacení pojistného příslušná OSSZ, u níž byla žádost o důchod podána. Od 1. 1. 2012 je účast na dobrovolném důchodovém pojištění možná nejdéle do dne, který bezprostředně předchází dni vzniku nároku na starobní důchod.

O opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodového pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok musíte okresní správu sociálního zabezpečení vždy písemně požádat.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Dobrovolně se účastníte důchodového pojištění a na vaši žádost byl zaslán okresní správou sociálního zabezpečení tiskopis s údaji o době její účasti na dobrovolném důchodového pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok, a nesouhlasíte s některými údaji zapsanými v tomto tiskopisu.

Výstup služby

Okresní správa sociálního zabezpečení na základě vaší žádosti opraví vámi rozporované údaje zapsané v tiskopisu prokazujícím doby vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a zaplacené pojistné na toto pojištění za každý kalendářní rok.

Benefit služby

Po obdržení tiskopisu s údaji o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok, který okresní správa sociálního zabezpečení vyhotovila na základě vaší předchozí žádosti, můžete tuto okresní správu sociálního zabezpečení požádat o opravu těch údajů, s nimiž nesouhlasíte. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o opravu údajů o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění musíte uplatnit do 30 dnů ode dne převzetí tiskopisu zaslaného okresní správou sociálního zabezpečení, na němž jsou tyto údaje zapsány.

Pokud žádost uplatníte po uplynutí této 30denní lhůty, může okresní správa sociálního zabezpečení rozhodnout o prominutí jejího zmeškání.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nemá předepsaný formát, ale musí mít písemnou podobu. V žádosti musí být jasná specifikace toho, o jakou opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění či o zaplaceném pojistném žádáte. Součástí žádosti musí být vaše rodné číslo, jméno a příjmení.

Kde a jak službu řešit elektronicky

  1. krok

Žádost o opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění se žádá volnou formou a můžete ji zaslat:

  • datovou zprávou do datové schránky okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze do datové schránky Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně do datové schránky Městské správy sociálního zabezpečení, která vám na základě žádosti zaslala tiskopis s údaji o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok.
  • datovou zprávou/e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny příslušné správy sociálního zabezpečení, která vám na základě žádosti zaslala tiskopis s údaji o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok.

Adresy elektronických podatelen a ID datových schránek jednotlivých správ sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Okresní správa sociálního zabezpečení posoudí správnost údajů o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za příslušný kalendářní rok zapsaných na původním tiskopisu.

  • Shledá-li, že vámi rozporované údaje jsou nesprávné, údaje v tiskopisu opraví a následně vám takto opravený tiskopis zašle na adresu uvedenou v žádosti, popřípadě do vaší datové schránky.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění nemá předepsaný formát, ale je musí mít písemnou podobu. V žádosti musí být jasná specifikace toho, o jakou opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění či o zaplaceném pojistném žádáte. Součástí žádosti musí být vaše rodné číslo, jméno a příjmení.

Tiskopis s opravenými údaji bude zaslán do vaší datové schránky, případně poštovní přepravou na vaši adresu. Pokud příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení neshledá, že vámi rozporované údaje jsou nesprávné, vaší žádosti o opravu údajů nevyhoví. O této skutečnosti vydá písemné rozhodnutí, které vám zašle do vaší datové schránky či na vaši adresu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o opravu údajů o době vaší dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění, která nemá předepsaný formát, můžete:

  • osobně podat u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která vám na základě žádosti zaslala tiskopis s údaji o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok.
  • poštou zaslat přímo na adresu příslušné správy sociálního zabezpečení, která vám na základě žádosti zaslala tiskopis s údaji o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za každý kalendářní rok.

Kontakty na jednotlivé správy sociálního zabezpečení naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Okresní správa sociálního zabezpečení posoudí správnost údajů o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném na toto pojištění za příslušný kalendářní rok zapsaných na původním tiskopisu.

  • Shledá-li, že vámi rozporované údaje jsou nesprávné, údaje v tiskopisu opraví a následně vám takto opravený tiskopis zašle na adresu uvedenou v žádosti, popřípadě do vaší datové schránky.
  • Neshledá-li, že vámi rozporované údaje jsou nesprávné, vaší žádosti o opravu údajů nevyhoví. O této skutečnosti vydá písemné rozhodnutí, které vám následně zašle do vaší datové schránky či na vaši adresu.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese okresní správa sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 16.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Práva a povinnosti dobrovolných účastníků důchodového pojištění

Tato možnost se týká lidí, kteří jsou dobrovolně účastni na důchodovém pojištění. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je možná u osob starších 18 let od 1. ledna 1996.

K převzetí přihlášky a vedení evidence o dobrovolném důchodovém pojištění je příslušná OSSZ podle místa trvalého pobytu občana, nebo podle místa hlášeného pobytu v ČR (jde-li o cizince).

Lidé, kteří takto dobrovolně platí důchodové pojištění, mohou na základě své žádosti od ČSSZ obdržet tiskopis s údaji o době dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a o zaplaceném pojistném.

Pokud s údaji zde uvedenými nesouhlasí, požádají správu sociálního zebezpečení o jejich opravu. OSSZ pak podle vaší žádosti požadaované údaje opraví.

Více o přihlášení k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Žádosti může ČSSZ nevyhovět pouze v případě, že vámi rozporované údaje jsou správné, což zjistí správa sociálního zabezpečení při kontrole, kterou na základě vaší žádosti musí vždy bezpodmínečně provést

Podrobnější informace vám případně sdělí i na Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je orgánem veřejné moci odpovědným za službu