Hlavní informace o službě

Obvodní báňské úřady prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení v oblasti hornictví a vydávají jim o tom osvědčení.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzickou osobou, která zamýšlí provádět zkoušky, revize, opravy, montáže nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení. Jedná se o vyhrazená technická zařízení, která slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a pro nakládání s výbušninami. 

Výstup služby

Osvědčení k provádění činnosti

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, jakož i obecné bezpečnosti.

Zajištění kvalifikovaného výkonu činnosti na vyhrazených technických zařízeních.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před zamýšleným prováděním činností na vyhrazených technických zařízeních. Lhůty pro vydání osvědčení se řídí správním řádem. Je třeba uvažovat také s  dobou nezbytnou pro prověření odbornosti zkouškou před obvodním báňským úřadem (cca 2 měsíce před zamýšleným prováděným činnosti).

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci, která se připojuje k naskenované žádosti. Obsah žádosti se řídí správním řádem. Formulář není, žádost se píše volnou formou.

K žádosti se doloží v elektronické podobě:

 • doklad o bezúhonnosti a spolehlivosti,
 • doklad o praxi a vzdělání,
 • doklad o zaplacení poplatku.

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech (včetně osvědčení pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních) také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS .

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den ověření odborné způsobilosti. Poplatek se u elektronického podání hradí převodem na bankovní účet.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro listinnou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít příslušnou dokumentaci v listinné podobě, která se připojuje k žádosti v listinné podobě. Obsah žádosti se řídí správním řádem. Formulář není, žádost se píše volnou formou.

K žádosti se doloží v listinné podobě:

 • doklad o bezúhonnosti a spolehlivosti,
 • doklad o praxi a vzdělání,
 • doklad o zaplacení poplatku.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech (včetně osvědčení pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních) lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání osvědčení se platí správní poplatek ve výši 1000,- Kč. Poplatek musí být uhrazen nejpozději v den ověření odborné způsobilosti. Poplatek se hradí buď kolkem, nebo převodem na bankovní účet.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 22.06.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Kdo může provádět kontroly či montáže technických zařízení obdrží osvědčení od ČBÚ

Český báňský úřad mimo jiné prověřuje odbornou způsobilost fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení a vydává jim k tomu osvědčení

Co jsou vyhrazená technická zařízení, která „slouží výkonu hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami“ si přečtěte v paragrafu 8a zákona 61/1988 Sb

Kdo chce obdržet osvědčení včas (před zamýšleným prováděním činnosti) musí počítat s dobou nezbytnou pro prověření odbornosti zkouškou před obvodním báňským úřadem (cca 2 měsíce předem)

Kdy a jak službu řešit?

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

 • hornickou činností,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.