Poskytování odborné pomoci ve věcech důchodového pojištění

Hlavní informace o službě

Okresní správy sociálního zabezpečení mají zákonnou povinnost poskytovat fyzickým osobám a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení, které zahrnuje oblast důchodového pojištění. Jedná-li se o osobu, která nebyla příslušníkem ozbrojených sil, poskytuje odborné informace a pomoc ve věcech důchodového pojištění též Česká správa sociálního zabezpečení.

O poskytnutí odborných informací či pomoci v oblasti důchodového pojištění můžete požádat buďto příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, popřípadě i Českou správu sociálního zabezpečení, nejste-li příslušníkem ozbrojených sil. V rámci ústředí České správy sociálního zabezpečení k tomuto účelu konkrétně slouží klientské centrum nebo call centrum.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste fyzická osoba (bez ohledu na skutečnost, zda jste poživatelem důchodu či nikoli), popřípadě zaměstnavatel, a potřebujete získat obecné informace k problematice důchodového pojištění nebo konkrétní odborné informace či pomoc ve věci vašeho důchodového nároku nebo z pozice zaměstnavatele ve věci plnění vašich úkolů při provádění důchodového pojištění.

Výstup služby

Okresní správa sociálního zabezpečení, popřípadě Česká správa sociálního zabezpečení prostřednictvím svého klientského či call centra, zodpoví vaše dotazy z oblasti důchodového pojištění a poskytne vám požadované odborné informace či pomoc ve věcech důchodového pojištění.

Benefit služby

Jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení a stejně tak klientské centrum či call centrum důchodového pojištění při ústředí České správy sociálního zabezpečení poskytují zejména odborné informace a pomoc v oblasti:

 • nároku na dávky důchodového pojištění a způsobu výpočtu důchodu,
 • uplatňování nároku na dávku důchodového pojištění,
 • postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění,
 • výplaty dávek důchodového pojištění v České republice i do zahraničí,
 • způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí,
 • provádění sociálního zabezpečení v rámci koordinačních nařízení Evropské unie a mezinárodních smluv.

Mimo to okresní správy sociálního zabezpečení, klientské centrum a call centrum důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení:

 • vyřizují naléhavé případy a dotazy, které mají charakter stížností,
 • sepisují protokoly o urgencích či stížnostech klientů souvisejících s vyřizováním jejich dávek důchodového pojištění a následně je předávají k vyřízení kompetentní organizační složce,
 • vydávají potvrzení o výplatě, druhu a výši důchodu,
 • zajišťují vyhotovení informativního průběhu pojištění (platí pouze pro klientské centrum České správy sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení),
 • provádějí informativní výpočty starobních důchodů (platí pouze pro klientské centrum České správy sociálního zabezpečení a vybrané okresní správy sociálního zabezpečení).

Odborné informace a pomoc zaměstnavatelům poskytují především jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

O odbornou informaci či pomoc ve věcech důchodového pojištění můžete jako fyzická osoba či zaměstnavatel požádat okresní správu sociálního zabezpečení, klientské centrum či call centrum České správy sociálního zabezpečení kdykoli, kdy je vám v oblasti důchodového pojištění něco nejasné.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádáte-li o poskytnutí odborné informace či pomoci ve věcech důchodového pojištění elektronicky, vždy musíte jasně specifikovat váš dotaz či požadavek. Týká-li se váš dotaz či požadavek konkrétního důchodového nároku je nezbytné uvést taktéž i vaše rodné číslo, popřípadě jméno, příjmení a adresu či ID datové schránky.

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

O poskytnutí odborné informace či pomoci ve věcech důchodového pojištění můžete požádat:

 • datovou zprávou zaslanou do datové schránky okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze do datové schránky Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně do datové schránky Městské správy sociálního zabezpečení, která je u fyzické či podnikající fyzické osoby příslušná podle místa trvalého pobytu a u právnické osoby příslušná dle jejího sídla.
 • datovou zprávou/e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zaslanou na adresu elektronické podatelny správy sociálního zabezpečení příslušné u fyzické či podnikající fyzické osoby dle místa trvalého pobytu a u právnické osoby dle jejího sídla.
 • telefonicky na bezplatné lince call centra důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení 800 050 248,
 • telefonicky na zpoplatněné lince správy sociálního zabezpečení příslušné u fyzické či podnikající fyzické osoby dle místa trvalého pobytu a u právnické osoby dle jejího sídla.

Kontakty naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Okresní správa sociálního zabezpečení či call centrum České správy sociálního zabezpečení posoudí, zda se váš dotaz či požadavek skutečně týká důchodového pojištění, a zda je možné ho učinit elektronicky. Pokud ano, příslušný pracovník oslovené správy sociálního zabezpečení či call centra zodpoví váš dotaz či provede váš požadavek. Pokud není zodpovězení vašeho dotazu či vyřízení vašeho požadavku v kompetenci okresní správy sociálního zabezpečení či call centra, případně nelze-li dotaz či požadavek učinit elektronicky, budete informován o tom, na koho a jakou formou se s tímto dotazem či požadavkem obrátit.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádáte-li o poskytnutí odborné informace či pomoci ve věcech důchodového pojištění osobně nebo poštou, vždy musíte jasně specifikovat váš dotaz či požadavek. Týká-li se váš dotaz či požadavek konkrétního důchodového nároku je nezbytné uvést taktéž i vaše rodné číslo, popřípadě jméno, příjmení a adresu či ID datové schránky.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o poskytnutí odborné informace či pomoci ve věcech důchodového pojištění můžete:

 • osobně učinit u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která je u fyzické či podnikající fyzické osoby příslušná podle místa trvalého pobytu a u právnické osoby příslušná dle jejího sídla, nebo            
 • osobně v klientském centru České správy sociálního zabezpečení
 • poštou zaslat na adresu okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze na adresu Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení, která je u fyzické či podnikající fyzické osoby příslušná podle místa trvalého pobytu a u právnické osoby příslušná dle jejího sídla.

Kontakty naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

2. krok

Pověřený pracovník okresní správy sociálního zabezpečení či klientského centra České správy sociálního zabezpečení zodpoví váš dotaz či provede váš požadavek. Pokud není zodpovězení vašeho dotazu či vyřízení vašeho požadavku v kompetenci okresní správy sociálního zabezpečení či call centra, budete informován o tom, na koho se s ním obrátit.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese Česká správa sociálního zabezpečení).

Poslední kontrola k 15.06.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete vědět víc o důchodovém pojištění? ČSSZ vám musí ze zákona odpovědět 

Máte nedostatek informací ke svému důchodovému pojištění, výši plateb, výpočtu budoucího důchodu, či srážek z penzí? Pak se můžete kdykoli obrátit na svoji místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ)  

Podle zákona jsou vám úředníci vždy a bez výjimky povinni poradit/poskytnout odbornou pomoc 

Pokud nejste členem Armády ČR nebo Hradní stráže (případně Vojenské kanceláře prezidenta republiky) poskytnou vám potřebné informace i na ústředí české správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Můžete se obrátit na klientské centrum či příslušné call centrum. 

Nárok na informace od sociálky má každý občan České republiky (bez ohledu na to, zda je v důchodovém věku nebo má nárok na pobírání penze) a případně i zástupce zaměstnavatele, který odvádí pojištění za své zaměstnance. 

Sociálka od vás bude chtít především jasně specifikovat váš požadavek (ať už telefonicky nebo písemně) a dále znát vaše rodné číslo, jméno, příjmení, případně adresu či ID datové schránky

Dotaz můžete poslat do datové schránky ČSSZ (viz níže), e-mailem s uznávaným el. podpisem, nebo zavolat na zmíněná call centra (bezplatně na ústředí ČSSZ či zpoplatněnou linku příslušné OSSZ)