Poskytování investičních pobídek

Hlavní informace o službě

Investor žádá o podporu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává rozhodnutí ve věci podpory investorů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách.

Proces udělení investičních pobídek:

 1. Investor podá žádost o investiční pobídky prostřednictvím agentury Czechinvest;
 2. příslušné orgány (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, vláda České republiky) v souladu se zákonem o investičních pobídkách žádost posoudí;
 3. Investor je seznámen s výsledkem hodnocení žádosti;
 4. Při kladném hodnocení investor získá příslib investičních pobídek. Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu;
 5. Investor na základě uděleného příslibu zažádá o poskytnutí investičních pobídek; poskytovateli konkrétních investičních pobídek jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, finanční úřady a úřady práce;
 6. Investor čerpá investiční pobídky v souladu s podmínkami zákona.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Žadatelem o investiční pobídku můžete být, pokud jste podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má v rámci svého podnikání alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období se záměrem realizovat investici ve zpracovatelském průmyslu, technologickém centru nebo v centru strategických služeb.

Výstup služby

Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o příslibu investičních pobídek

Benefit služby

Benefitem služby jsou následující investiční pobídky udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb:

1. sleva na daních z příjmů (finanční úřady – daňové přiznání),

2. převod pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu (obce, kraje),

3. hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst (úřady práce),

4. hmotná podpora na rekvalifikace nebo školení zaměstnanců (úřady práce),

5. hmotná podpora na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pro strategickou investiční akci (Ministerstvo průmyslu a obchodu),

6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách ve stanoveném rozsahu (finanční úřady – daňové přiznání).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Jako investor můžete službu řešit kdykoliv, pokud váš investiční záměr splňuje podmínky zákona o investičních pobídkách.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Žádost o investiční pobídky předkládá investor elektronicky prostřednictvím agentury CzechInvest.

Veškeré náležitosti žádosti včetně příloh jsou uvedeny na webových stránkách agentury CzechInvest v sekci služby pro investory.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost o investiční pobídky předkládá investor elektronicky prostřednictvím agentury CzechInvest.

Veškeré náležitosti žádosti včetně příloh k žádosti jsou uvedeny na webových stránkách agentury CzechInvest v sekci služby pro investory.

Příslušnou dokumentaci žádosti lze zaslat:

 • prostřednictvím datové schránky: ID - cyrj9gf
 • nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem na emailovou adresu: pobidky@czechinvest.org

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Žádost o investiční pobídky předkládá investor poštou  prostřednictvím agentury CzechInvest.

Veškeré náležitosti žádosti včetně příloh k žádosti jsou uvedeny na webových stránkách agentury CzechInvest v sekci služby pro investory.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost o investiční pobídky předkládá investor prostřednictvím agentury CzechInvest.

Poštovní adresa: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15,  120 00 Praha 2, Česká republika

Veškeré náležitosti žádosti včetně příloh k žádosti jsou uvedeny na webových stránkách agentury CzechInvest v sekci služby pro investory.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 567/15
Nové Město
12000 Praha 2
Datová schránka: cyrj9gf
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Rozhodnutí o poskytnutí investičních pobídek obsahuje podmínky, které musí investor plnit po dobu celého stanoveného období čerpání investičních pobídek.

Jedná se o následující podmínky:

 1. zachování stanovené maximální míry veřejné podpory,
 2. zachování v majetku investora a v místě realizace investiční akce dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka,
 3. zachování nového pracovního místa nejméně po dobu 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém novém pracovním místě,
 4. alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory,
 5. zachovat činnost s vyšší přidanou hodnotou nejméně po dobu 5 let ode dne splnění všeobecných podmínek,
 6. povinnost poskytnout na žádost údaje o stavu realizace investiční akce a skutečné výši čerpané podpory,
 7. plnění podmínek pro poskytnutí podpory stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie.   

Sankce za neplnění uvedených podmínek jsou následující:

při porušení rozpočtových pravidel u podmínky a) se jedná o vrácení stanovené části podpory a zaplacení stanoveného penále, u podmínky c) se jedná o zaplacení stanoveného odvodu za porušení rozpočtové kázně,

při nesplnění některé z uvedených podmínek pozbývá platnosti rozhodnutí o příslibu investičních pobídek.

Jednací jazyk

český jazyk, anglický jazyk

Poslední kontrola k 17.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Související informace na BusinessInfo.cz

Investoři, kteří se rozhodli investovat na území České republiky, mohou získat podporu státu ve formě investičních pobídek. Příjemcem se může stát právnická osoba se sídlem na území České republiky. Žadatelem o pobídky může být česká i zahraniční právnická nebo podnikající fyzická osoba.

Jsou podporovány tři hlavní oblasti:

Základní dokument, ustanovující udělování pobídek je zákon č. 72/2000Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o IP).

Související formuláře