Hlavní informace o službě

Hornickou činnost povoluje obvodní báňský úřad na základě žádosti těžební organizace, ke které se připojí příslušná dokumentace.Teprve na základě tohoto povolení může těžař přistoupit k realizaci hornické činnosti. Hornická činnost může být povolena jako jednotlivý typ, ale může být povoleno současně také několik typů hornické činnosti. 

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí provádět hornické činnosti.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu o provádění hornické činnosti. Těžební organizace musí podat žádost o vydání povolení nejpozději dva měsíce před předpokládaným zahájením hornické činnosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci (např. plán otvírky, přípravy a dobývání, plán zajištění, plán likvidace, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení hornické činnosti existuje formulář).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě (zejména plán otvírky, přípravy a dobývání, plán zajištění, plán likvidace, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení hornické činnosti existuje formulář).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 10.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžaři musejí žádat o povolení k hornické činnosti

Těžbu v dolech či lomech povoluje organizaci obvodní báňský úřad na základě její žádosti, ke které těžaři připojují příslušnou dokumentaci.

Co je hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem podle paragrafů 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Žádost je třeba podat nejpozději dva měsíce před předpokládaným zahájením činnosti.

K dokumentaci, která se k žádosti přikládá, patří i plány k povolení otvírky, přípravy a dobývání, plán zajištění a likvidace apod. Povolení otvírky, přípravy a dobývání.

Žádost o povolení k hornické činnosti najdete na stránkách Českého báňského úřadu (ČBÚ)

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500 korun.

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.