Hlavní informace o službě

Otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska nerostů povoluje obvodní báňský úřad jako hornickou činnost. Teprve na základě tohoto povolení může těžař přistoupit k dobývání ložiska vyhrazeného nerostu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizací, která zamýšlí dobývat ložisko vyhrazeného nerostu.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení otvírky, přípravy a dobývání jako hornické činnosti

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě zájmu o dobývání výhradního ložiska. Těžební organizace musí podat žádost o povolení otvírky, přípravy a dobývání nejpozději dva měsíce před předpokládaným zahájením hornické činnosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci (zejména plán otvírky, přípravy a dobývání, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení otvírky, přípravy a dobývání lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě (zejména plán otvírky, přípravy a dobývání, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení otvírky, přípravy a dobývání lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 10.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Těžit vyhrazené nerosty lze jen s povolením otvírky, přípravy a dobývání

Otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska nerostů povoluje obvodní báňský úřad jako hornickou činnost.

Jen tohoto povolení může těžař přistoupit k dobývání ložiska vyhrazeného nerostu.

Vyhrazené nerosty jsou například magnezit, ropa, uhlí, radioaktivní nerosty, křemen, vápenec, drahé kameny či kamenná sůl.

Další podrobnosti najdete v paragrafu 3 horního zákona

Obvodních báňských úřadů je v Česku osm a sídlí v Praze, Plzni, Sokolově, Mostě, Liberci, Hradci Králové, Ostravě a Brně

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

Službu můžete řešit osobně i elektronicky

Co je hornická činnost (například vyhledávání a průzkum výhradních ložisek; otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek; zřizování, zjišťování a likvidaci důlních děl a lomů) si můžete přečíst na Businessinfo.cz. V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.