Hlavní informace o službě

Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace a zamýšlíte ukončit provádění hornické činnosti.

Výstup služby

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti - likvidace

Benefit služby

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V dostatečném časovém předstihu před plánovaným ukončením činnosti v dolu nebo lomu, nejméně však tři měsíce před plánovaným ukončením činnosti.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro elektronickou komunikaci s obvodními báňskými úřady je třeba mít naskenovanou příslušnou dokumentaci (zejména plán likvidace, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.).

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS  (Pro žádost o povolení likvidace lze využít formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro vyřízení je třeba podat žádost v listinné podobě, k níž je třeba připojit dokumentaci v listinné podobě (zejména plán likvidace, doklad o vyřešení střetu zájmů apod.). 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS.  (Pro žádost o povolení likvidace lze využít vytištěný formulář žádosti o povolení hornické činnosti).

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se platí správní poplatek ve výši 1500,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 03.05.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Po konci těžby musí organizace nabídnout jiné využití lomu či dolu

Těžaři, kteří se rozhodnou zastavit provoz v dolech či lomech a ukončit hornickou činnost, musejí předložit příslušnému obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace, shrnuje odstavec 5 paragrafu 10 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti.

Projekt je třeba předložit nejpozději tři měsíce před ukončením provozu.

Co vše řeší Český báňský úřad (ČBÚ)?

Orgány státní báňské správy provádějí dozor nad:

  • hornickou činností,
  • požární ochranou v podzemí,
  • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
  • nakládáním s výbušninami,
  • nakládáním s těžebním odpadem,
  • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

Do působnosti ČBÚ patří stanovování dobývacích prostorů, vydávání povolení k hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a k nakládání s výbušninami (v civilním sektoru), ověřování odborné způsobilosti a vydávání přísl. osvědčení a průkazů, vedení evidencí z dobývacích prostor a vytěžených nerostů. Vyplývá to za zákona o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě.

V případě nejasností se opět můžete obrátit na Český báňský úřad, kde vám rádi poskytnou další informace.

Podrobnosti najdete v zákoně č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Ověření kvalifikace trvá minimálně dva měsíce, žadatel z jiné země tedy musí podat žádost s dostatečným předstihem

Službu může řešit elektronicky či osobně

K žádosti přikládá příslušnou dokumentaci, jejíž součástí jsou například doklady o bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a o praxi a za vydání osvědčení zaplatí 1000 korun.

Další podrobnosti najdete v paragrafu 8 a následujících ustanoveních zákona 250/2021 Sb.