Hlavní informace o službě

Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Českého báňského úřadu a obce, na jejímž území dochází k dobývání výhradních ložisek, může na žádost poplatníka úhrady z vydobytých nerostů prominout úhradu z vydobytých nerostů, pokud poplatník k žádosti doloží, že předmětný důl nebo lom byl postižen havárií na dobývaném výhradním ložisku a havárie zapříčinila hmotné škody, popřípadě ušlý zisk ve výši alespoň 70 % úhrady z vydobytých nerostů za předcházející úhradové období; žádost musí být doložena potvrzením příslušného obvodního báňského úřadu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste těžební organizace, která byla postižena havárií. Jako taková organizace můžete požádat o prominutí úhrady. 

Výstup služby

Prominutí úhrady

Benefit služby

Úleva z povinnosti platit úhradu. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

V případě ztráty vzniklé havárií v dole nebo lomu. 

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem.

Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Je nezbytné učinit podání žádosti u Ministerstva průmyslu a obchodu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva). 

Rozhodnutí může ministerstvo vypravit žadateli i elektronicky.

Službu je možno řešit na adrese: posta@mpo.cz 

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na Ministerstvo průmyslu a obchodu, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. Formuláře nejsou, žádost má volnou formu.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit osobním podáním žádosti (podatelna, protokol) na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo adresovat poštovní zásilku na Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 03.12.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Úhradu z vydobytých nerostů vám mohou úřady prominout

Všichni těžaři platí státu za vydobyté nerosty. Jde vlastně o jakousi daň z těžby. Za určitých okolností se nicméně mohou této povinnosti vyhnout.

Povinnost platit úhradu z dobývacího prostoru a úhradu z vydobytých nerostů je dána zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),“ informuje Státní báňská správa.  

Ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) mají „tato peněžitá plnění charakter daně“. Za běžných okolností odvádějí tyto příspěvky do státní pokladny všichni ti, kteří se věnují těžbě či dobývání nerostů na území ČR.

Podobně jako je vašim správcem daně místně příslušný finanční úřad, správcem zmíněných úhrad je obvodní báňský úřad, v jehož obvodu nerosty těžíte/dobýváte.

Úhradu vám nicméně může ve výjimečných případech prominout Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) se souhlasem Ministerstva financí ČR, rezortu životního prostředí, právě Českého báňského úřadu a města, městysu či vesnice, na jejímž území se těží. Týká se to zejména havárií, které omezují těžbu či způsobí hmotné škody, případně kvůli kterým přijdou těžaři o podstatnou část zisku.

Poplatník ale musí podat žádost a k žádosti doložit následující:

  • důl nebo lom byl postižen havárií, která zapříčinila hmotné škody
  • ušlý zisk byl ve výši alespoň 70 procent „úhrady z vydobytých nerostů za předcházející úhradové období“.

Žádost musí být doložena potvrzením příslušného obvodního báňského úřadu. Formuláře nejsou k dispozici, žádost má volnou formu a je nutné ji odevzdat na MPO.

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popřípadě její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem. Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický podpis, e-mail nebo i datovou schránku, kterou budou muset mít od roku 2023 všechny podnikatelské subjekty povinně.

V případě nejasností se obraťte přímo na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.  

Datová schránka: rn6aas6  
E-mail: info@cbusbs.cz