Hlavní informace o službě

Nově dovážené typy stanovených měřidel podléhají schválení typu. Schválením typu se zjištuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Schvalování typu podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 345/2002 Sb.

Pokud měřidlo bylo vyrobeno a uvedeno do oběhu v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru nebo ve státě, s nímž je sjednána mezinárodní smlouva o uznávání, kterou je Česká republika vázána, v souladu s příslušnými předpisy tohoto státu, a v České republice podléhá požadavku na schválení typu, uznávají se výsledky metrologických zjištění provedených v tomto státě, pokud zaručují metrologickou úroveň, jakou vyžaduje právní úprava v České republice, a pokud tyto výsledky jsou k dispozici Českému metrologickému institutu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste dovozce stanoveného měřidla a chcete toto měřidlo uvést na trh v České republice.

Výstup služby

Výstupem služby je certifikát schválení typu měřidla.

Benefit služby

Certifikát schválení typu stanoveného měřidla vás jakožto dovozce stanoveného měřidla opravňuje k uvádění takového měřidla na trh. 

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Tuto službu je nutné řešit před uvedením dovezeného stanoveného měřidla na trh v České republice.

Schválení typu měřidla nebo jeho zamítnutí musí být provedeno nejpozději do 90 dnů od dodání vzorku měřidla, v případě provedení výkonu u výrobce od prvního úkonu Českého metrologického institutu; nemůže-li Český metrologický institut ve stanovené lhůtě rozhodnout, je povinen vás o tom uvědomit s uvedením důvodu a stanovit náhradní lhůtu.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Ke schválení typu je nutné podat žádost, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o žadateli (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • identifikační údaje o výrobci (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • název měřidla a jeho zařazení (stanovené měřidlo, pracovní měřidlo), 
 • název stanoveného měřidla a jeho použití (zařazení stanoveného měřidla dle druhového seznamu),
 • údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
 • v případě žádosti o změnu již existujícího schválení značku schválení typu předmětného měřidla.

V případě, že žadatel požaduje uznání některých zkoušek, které byly provedeny dříve a nemusely být opakovány, žádost může být doplněna kopiemi případných souvisejících dokumentů (protokoly o zkoušce, zahraniční schválení, prohlášení o shodě, apod.).

Žádost se dále doplní o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis

 • konstrukce a činnosti,
 • ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
 • prvků pro ovládání a nastavení,
 • navrhovaného umístění úředních značek,
 • nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
 • schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.

Český metrologický institut poté určí minimální počet vzorků měřidla pro schvalování typu, které bezplatně žadatel musí poskytnout.

Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Žádost se podává u Českého metrologického institut prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem lze žádost poslat na adresy jkalandra@cmi.cz nebo mblahova@cmi.cz. Identifikátor datové schránky: 65msw6w.

V rámci řízení o schválení typu je zapotřebí doložit minimální počet vzorků měřidla. Minimální počet vzorků měřidla potřebných pro schvalování typu měřidla, které jako výrobce poskytnete bezplatně, stanoví Český metrologický institut. 

Postup při schvalování typu stanoveného měřidla je následující:

 • podání žádosti o schválení typu měřidla u ČMI,
 • pověření technického pracoviště ČMI provedením technického posouzení měřidla,
 • oznámení žadateli, které pracoviště ČMI je provedením technického posouzení pověřeno, 
 • posouzení měřidla, dokumentace, doložených zkoušek atp.,
 • stanovení potřebných zkoušek a jejich ceny, 
 • podpis smlouvy,
 • předložení vzorků měřidla technickému pracovišti ČMI,
 • technické posouzení (zkoušky, posouzení zahraničních certifikátů, další dokumentace, atd.),
 • vystavení certifikátu o schválení typu na základě kladného výsledku technického posouzení,
 • zaslání certifikátu žadateli o schválení typu měřidla.

Podrobné informace o schválení typu naleznete rovněž na stránkách Českého metrologického institutu

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Aktuální ceny naleznete v ceníku.

V ceníku je uvedena paušální částka za provedenou administrativu. Samotná cena za službu se odvíjí od potřeby zkoušek a je velmi variabilní.

Platby lze provádět převodem na bankovní účet Českého metrologického institutu č. 198139621/0710 v případě platby v CZK nebo na účet č. 34534-198139621/0710 v přpadě platby v EUR.

Elektronické podání není zpoplatněno.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Ke schválení typu je nutné podat žádost, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o žadateli (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • identifikační údaje o výrobci (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • název měřidla a jeho zařazení (stanovené měřidlo, pracovní měřidlo), 
 • název stanoveného měřidla a jeho použití (zařazení stanoveného měřidla dle druhového seznamu),
 • údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
 • v případě žádosti o změnu již existujícího schválení značku schválení typu předmětného měřidla.

V případě, že žadatel požaduje uznání některých zkoušek, které byly provedeny dříve a nemusely být opakovány, žádost může být doplněna kopiemi případných souvisejících dokumentů (protokoly o zkoušce, zahraniční schválení, prohlášení o shodě, apod.).

Žádost se dále doplní o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis

 • konstrukce a činnosti,
 • ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
 • prvků pro ovládání a nastavení,
 • navrhovaného umístění úředních značek,
 • nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
 • schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.

Český metrologický institut poté určí minimální počet vzorků měřidla pro schvalování typu, které bezplatně žadatel musí poskytnout.

Žádost se sepisuje volnou formou.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost se podává na adrese:

Český metrologický institut
Úsek legální metrologie
Okružní 31
638 00 Brno

V rámci řízení o schválení typu je zapotřebí doložit vzorek měřidla. Minimální počet vzorků měřidla potřebných pro schvalování typu měřidla, které výrobce poskytne bezplatně, stanoví Český metrologický institut. 

Postup při schvalování typu stanoveného měřidla je následující:

 • podání žádosti o schválení typu měřidla u ČMI,
 • pověření technického pracoviště ČMI provedením technického posouzení měřidla,
 • oznámení žadateli, které pracoviště ČMI je provedením technického posouzení pověřeno, 
 • posouzení měřidla, dokumentace, doložených zkoušek atp.,
 • stanovení potřebných zkoušek a jejich ceny, 
 • podpis smlouvy,
 • předložení vzorků měřidla technickému pracovišti ČMI,
 • technické posouzení (zkoušky, posouzení zahraničních certifikátů, další dokumentace, atd.),
 • vystavení certifikátu o schválení typu na základě kladného výsledku technického posouzení,
 • zaslání certifikátu žadateli o schválení typu měřidla.

Podrobné informace o schválení typu naleznete rovněž na stránkách Českého metrologického institutu

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Aktuální ceny naleznete v ceníku.

V ceníku je uvedena paušální částka za provedenou administrativu. Samotná cena za službu se odvíjí od potřeby zkoušek a je velmi variabilní.

Platby lze provádět převodem na bankovní účet Českého metrologického institutu č. 198139621/0710 v případě platby v CZK nebo na účet č. 34534-198139621/0710 v přpadě platby v EUR.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 1039/32
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: bxtaaw4
E-mail: posta@mpo.cz
Web: https://www.mpo.cz/

Adresy

Český metrologický institut
Datová schránka: 65msw6w

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Ten, kdo uvede do oběhu měřidlo, jehož typ nebyl schválen, ač měl být, nebo které nemělo vlastnosti schváleného typu, se dopustí přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč.

Časté dotazy

Časté dotazy lze nalézt na stránkách Českého metrologického institutu v sekci Časté dotazy.

Jednací jazyk

český jazyk

Je však akceptován jakýkoliv jazky, který zapojené osoby (zaměstnanci ČMI) ovládají. V praxi se jedná hlavně o anglický jazyk.

Poslední kontrola k 04.11.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Schvalování typů měřidel se týká i dovážených produktů

Schválení typu Českým metrologickým institutem podléhají před uvedením na trh nejen tuzemská měřidla, ale také nově dovážené typy stanovených měřidel. 

Měřidla, která jsou uvedená ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. , jež měří délku, objem vody a plynu, pásmová měřidla, ale i taxametry a mnohá další, podléhají před uvedením na trh několika schvalovacím procesům. V tomto případě jde o produkty vyrobené a uvedené na trh v některém z členských států EU nebo v zemi, s níž máme sjednánu mezinárodní smlouva o uznávání.

Patří sem i schvalování typů měřidel dovezených ze zahraničí. Schválením typu se zjišťuje, jestli bude plnit funkci, pro kterou je určeno. Služba zajímá dovozce měřidel.

Prověřeným měřidlům je udělen certifikát, a to od Českého metrologického institutu

Co potřebujete k podání žádosti a o jaké dokumenty je potřeba tuto žádost doplnit si přečtěte na BusinessInfo.cz

Základní údaje, které by se měly mimo jiné objevit v žádosti, jsou:

 • identifikační údaje o žadateli (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • identifikační údaje o výrobci (název, adresa, korespondenční adresa, IČO, kontaktní osoba),
 • název měřidla a jeho zařazení (stanovené měřidlo, pracovní měřidlo), 
 • název stanoveného měřidla a jeho použití (zařazení stanoveného měřidla dle druhového seznamu),
 • údaje o deklarovaných metrologických parametrech

Žádost se podává u Českého metrologického institutu prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem. E-mailem můžete dokument poslat na adresy jkalandra@cmi.cz nebo mblahova@cmi.cz. Případně jej lze přinést osobně na úsek legální metrologie, Český metrologický institut, který sídlí v Okružní ulici č.p. 31 v Brně.

Pokud dají výrobci na trh měřidlo, jehož typ nebyl schválen, mohou dostat pokutu až ve výši jednoho milionu korun.

V případě nejasností se můžete obrátit také na Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde vám poskytnou další informace. 

Datová schránka IDS:  9gsaax4
E-mail: gmo@mzp.cz
Datová schránka ČMI: 65msw6w

Související formuláře