Sirotčí důchod pro pozůstalé příslušníků ozbrojených sil

Hlavní informace o službě

Sirotčí důchod je dávkou důchodového pojištění, která slouží ke krytí ztráty příjmu z důvodu úmrtí živitele. Tato finanční podpora má tedy přispět k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně nezaopatřeného dítěte po ztrátě jeho rodiče/rodičů či osoby, která měla toto dítě v péči nahrazující péči rodičů. Byl-li zesnulý/zesnulá příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany (dále jen „příslušníkem ozbrojených sil MO“), je k vyřízení žádosti o sirotčí důchod příslušný odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“).

Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a poté nejdéle do dosažení 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz anebo nemůže vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste nezaopatřený sirotek po zemřelém rodiči či osobě, která vás měla v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, současně zemřelý/zemřelá byl/a příslušníkem ozbrojených sil Ministerstva obrany a zároveň:

 • pobíral/a starobní důchod nebo
 • pobíral/a invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod (tj. dosáhl/a stanoveného věku a získal/a potřebnou dobu pojištění) anebo
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu (v tomto případě není vyžadováno získání potřebné doby pojištění).

Od 1. 1. 2012 pro nárok na sirotčí důchod postačuje, když zemřelá osoba získala ke dni smrti alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod.

Od 1. 2. 2018 pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod platí, že podmínka potřebné doby pojištění pro nárok zemřelé osoby na invalidní důchod se považuje za splněnou též, získala-li tato osoba:

 • alespoň jeden rok pojištění v období přede dnem úmrtí, pokud nebyla ke dni smrti starší 28 let nebo
 • alespoň jeden rok pojištění v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí, pokud byla k tomuto dni starší 28 let anebo
 • alespoň dva roky pojištění v období posledních dvaceti let přede dnem úmrtí, pokud byla k tomuto dni starší 38 let (Splnění této alternativní podmínky se posuzuje pouze v případě, že zemřelá osoba starší 38 let nesplní ke dni úmrtí podmínky uvedené v předchozím bodě.

V rámci nově stanovené mírnější podmínky potřebné doby pojištění od 1. 2. 2018 se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod do této doby nezahrnují náhradní doby pojištění (tj. např. vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, péče o dítě ve věku do 4 let). To znamená, že zahrnována je pouze doba výdělečné činnosti, za kterou byl vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení, popř. doba dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, za kterou bylo zaplaceno pojistné.

Sirotkům, kterým před 1. 2. 2018 nevznikl pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění nárok na sirotčí důchod, lze sirotčí důchod přiznat od 1. 2. 2018, pokud zemřelá osoba splnila mírnější podmínku potřebné doby pojištění. Aby byl nárok na sirotčí důchod posouzen podle této nově stanovené podmínky, musíte uplatnit novou žádost o důchod.

Výstup služby

přiznání sirotčího důchodu

Benefit služby

Nezaopatřenému dítěti, kterému zemřel rodič nebo osoba, která ho měla v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu, se začne vyplácet finanční podpora ve formě sirotčího důchodu, která náleží od data úmrtí rodiče či dané osoby po celou dobu nezaopatřenosti dítěte (nejdéle však do dosažení věku 26 let).

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o sirotčí důchod můžete podat kdykoli po úmrtí rodiče nebo osoby nahrazující péči rodičů. Důchod vám bude přiznán ode dne vzniku nároku a případné nevyplacené splátky důchodu vám budou jednorázově doplaceny.

Důchod však lze vyplatit maximálně pět let zpětně ode dne uplatnění žádosti o důchod.

Rodič dítěte, který byl poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, zemřel dne 2. 1. 2014. Zletilé dítě žádost o sirotčí důchod uplatnilo dne 25. 8. 2020. Odbor sociálního zabezpečení MO přizná důchod ode dne úmrtí, tj. 2. 1. 2014, avšak doplatí ho pouze pět let zpětně ode dne podání žádosti o důchod, tj. ode dne 25. 8. 2015.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při podání žádosti o sirotčí důchod musí být vždy předloženy originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů:

 • občanský průkaz žadatele (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu)
 • úmrtní list zesnulé osoby
 • rodný list dítěte, popřípadě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby
 • tiskopis se žádostí o zařízení výplaty důchodu poukazem na osobní účet v ČR (popřípadě tiskopis se žádostí osoby žijící mimo území ČR o výplatu důchodu na účet vedený u zahraniční banky či vedený u banky v ČR)
 • doklady prokazující nezaopatřenost dítěte, pokud se jedná o dítě, které již skončilo povinnou školní docházku (těmito doklady jsou zejména potvrzení o studiu, potvrzení o zdravotním stavu či o vedení v evidenci uchazeče o zaměstnání dětí mladších 18 let)

Potvrzení o studiu musí obsahovat identifikační údaje o studentovi a škole, informaci o formě studia a ročníku, který student navštěvuje, a taktéž údaj o tom, kdy má dojít za normálního průběhu k ukončení studia.

Pokud zesnulá osoba nebyla poživatelem důchodu je potřeba předložit ještě následující doklady:

 • doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy)
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující výchovu dětí či péči o ně (např. rodné listy dětí, rozsudek o osvojení či svěření dítěte do péče)
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách pojištění, které orgán rozhodující o dávce nemá ve své evidenci

V případě, že byla zemřelá osoba účastna důchodového pojištění nejen v České republice, ale i v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, se kterým Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, a vy žádáte o důchod nejen z českého důchodového systému, ale i z tohoto jiného státu, doporučujeme k žádosti připojit i doklady o době zaměstnání/pojištění zemřelé osoby v cizině, pokud je máte k dispozici. Není nutné předložit potvrzení příslušné zahraniční důchodové instituce o době pojištění získané zemřelým v daném státě. Toto potvrzení si odbor sociálního zabezpečení MO vyžádá od této instituce sám.

Přehled států, s nimiž Česká republika uzavřela dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení, najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Zletilý sirotek, kterým se stává dovršením věku 18 let, podává žádost o sirotčí důchod osobně.

Za nezletilého sirotka žádost osobně podává jeho zákonný zástupce, popřípadě jeho opatrovník.

Žádost musí být po rodiči či osobě nahrazující péči rodičů, který/která byl/a příslušníkem ozbrojených sil MO, uplatněna osobně, jak uvedeno výše, popřípadě na základě udělené plné moci prostřednictvím zástupce, u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost je sepisována s pracovníkem tohoto odboru na předepsaném tiskopise.

Osobně lze řešit na adrese:
Ministerstvo obrany ČR
Odbor sociálního zabezpečení

Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 22.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Sirotci po veteránech ozbrojených sil mají nárok na peníze od státu

Sirotčí důchod kryje sirotkům ztrátu příjmu po úmrtí živitele. Má přispět k naplňování životních potřeb a zachování životní úrovně nezaopatřeného dítěte po ztrátě jeho rodiče/rodičů či opatrovníků.

Výplata sirotčího důchodu náleží dítěti po dobu, po kterou je nezaopatřené. Nejdéle však do 26 let. V případě, že podmínky pro výplatu důchodu pominuly, dojde k jejímu zastavení.

Výši důchodu ovlivňují především „délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě“ a výše jejích výdělků dosažených v „rozhodném období“.

V případě, že je sirotek potomkem zemřelého příslušníka ozbrojených sil Ministerstva obrany, vyřizuje žádost Odbor sociálního zabezpečení MO ČR

Vše o provádění sociálního zabezpečení včetně vyplácení důchodů najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Více o nároku na sirotčí důchod si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.