Hlavní informace o službě

Žádost o uznání odborné kvalifikace podáváte v případě, že se chystáte v České republice vykonávat regulované povolání a Vaše kvalifikace pochází z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarska. Odborná kvalifikace může být získána studiem, praktickým výcvikem v rámci odborné praxe nebo kombinací obojího. Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, že máte dostatečné znalosti a schopnosti, abyste mohl/a vykonávat konkrétní povolání nebo činnosti v České republice.

Uznávací orgán je povinen o vaší žádosti rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 60 dnů ode dne doručení úplné žádosti, tzn. mající vyplněné všechny povinné údaje a doložené všemi doklady nezbytnými k posouzení žádosti.

Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým vám:

 • uzná odbornou kvalifikaci, nebo
 • zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace, nebo
 • v případě podstatných rozdílů mezi dosaženými a požadovanými podmínkami pro výkon povolání uloží kompenzační opatření. Uchazeč si může vybrat mezi adaptačním obdobím (obecně nesmí překročit 3 roky) nebo rozdílovou zkouškou.

Pokud máte kvalifikaci zdravotní sestry pro všeobecnou péči, farmaceuta, fyzioterapeuta, horského vůdce, realitního zprostředkovatele (realitní makléř), tak si můžete zažádat o uznání odborné kvalifikace formou Evropského profesního průkazu.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste jednou z těchto osob:

 1.  státní občan některého z členských států EU, EHP nebo Švýcarska,
 2.  osoba s trvalým pobytem na území České republiky,
 3.  rodinný příslušník osoby uvedené v bodě 1 a 2,
 4.  státní příslušník jiného než členského státu, bylo-li vám v České republice nebo jiném členském státě přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii,
 5.  státní příslušník jiného než členského státu, byl-li vám na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu,
 6. rodinný příslušník osoby uvedené v bodě 4 nebo 5, byl-li vám povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
 7. osoba, které byl na území České republiky udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo její rodinný příslušník, byl-li vám povolen dlouhodobý pobyt na území České republiky,
 8.  státní příslušník jiného než členského státu, byl-li vám na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby,
 9. státní příslušník jiného než členského státu, a jste obětí obchodování s lidmi nebo jste obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracujete s příslušnými orgány, byl-li vám na území České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie povolen pobyt za tímto účelem,
 10.  žadatel o vydání modré karty Evropské unie nebo držitel této karty, žadatel o vydání zaměstnanecké karty nebo držitel této karty, žadatel o oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání nebo držitel tohoto oprávnění, žadatel o vydání karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo držitel této karty, anebo držitel povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, a jste na území zaměstnán.

Dále chcete vykonávat regulované povolání na území České republiky a máte kvalifikaci z jiného členského státu EU, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo Švýcarska nebo jste regulovanou činnost v některém z těchto států vykonával/a.

Uznání odborné kvalifikace se nevztahuje na kvalifikace získané mimo členské státy EU, EHP nebo Švýcarsko.

Výstup služby

Rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace.

Benefit služby

Můžete vykonávat regulované povolání (regulovanou činnost) v České republice.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je třeba řešit před zahájením výkonu regulovaného povolání v České republice.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Vyplněnou žádosti o uznání odborné kvalifikace, kterou naleznete na stránkách Businessinfo.

Žádost je třeba doložit:

 • průkazem totožnosti nebo jiným dokladem osvědčujícím státní příslušnost a případně dokladem potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace (kopie, uznávací orgán si může vyžádat originál k nahlédnutí),
 • dokladem o odborné kvalifikaci, dokladem o jiné způsobilosti,
 • dokladem o zaplacení správního poplatku.

Doklady se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

Konkrétní náležitosti, které je potřeba splnit pro výkon regulovaného povolání naleznete v databázi regulovaných povolání a činností.

Kde a jak službu řešit elektronicky

Zasláním žádosti o uznání odborné kvalifikace datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem e-mailem. Kontakty na uznávací orgány naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při elektronickém vyřízení

Správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace činí 2000,- Kč. Pokud jsou uznávacím orgánem profesní komory, je stanovena výše poplatku za uznání odborné kvalifikace předpisem této komory. 

Poplatek můžete uhradit prostřednictvím kolku nalepeném na žádosti nebo převodem na bankovní účet příslušného uznávacího orgánu.

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Vyplněnou žádosti o uznání odborné kvalifikace, kterou naleznete na stránkách Businessinfo.

Žádost je třeba doložit:

 • průkazem totožnosti nebo jiným dokladem osvědčujícím státní příslušnost a případně dokladem potvrzujícím právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace (kopie, uznávací orgán si může vyžádat originál k nahlédnutí),
 • dokladem o odborné kvalifikaci, dokladem o jiné způsobilosti,
 • dokladem o zaplacení správního poplatku.

Doklady se předkládají v kopii. Uznávací orgán může požadovat předložení originálu dokladu k nahlédnutí.

Doklady se předkládají spolu s překladem do českého jazyka, pokud v něm nebyly vydány.

Konkrétní náležitosti, které je potřeba splnit pro výkon regulovaného povolání naleznete v databázi regulovaných povolání a činností.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Žádost zašlete uznávacímu orgánu, který je příslušný pro konkrétní regulované povolání. Seznam uznávacích orgánů včetně kontaktů na ně, naleznete na stránkách Ministerstva školství, mláděže a tělovýchovy. 

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Správní poplatek za přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace činí 2000,- Kč. Pokud jsou uznávacím orgánem profesní komory, je stanovena výše poplatku za uznání odborné kvalifikace předpisem této komory. Správní poplatek lze uhradit převodem na bankovní účet příslušného uznávacího orgánu nebo kolkovými známkami.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
11800 Praha 1
Datová schránka: vidaawt
E-mail: posta@msmt.cz
Web: www.msmt.cz

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Časté dotazy

Časté dotazy nalezente na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednací jazyk

Český jazyk

Poslední kontrola k 25.03.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Chcete pracovat v ČR? Co je potřeba pro výkon regulované činnosti

Pokud chtějí Evropané pracovat v Česku (vykonávat regulované povolání – viz níže) a kvalifikaci pro svou profesi získali v zemích EU, Švýcarsku či v zemích EHP (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) musejí požádat o uznání odborné kvalifikace. Týká se mimo jiné i cizinců, kteří mají v ČR trvalý pobyt.

Informace o tom, jaká povolání jsou v jednotlivých zemích považována za regulovanou činnost vám poskytnou na příslušných kontaktních místech v zahraničí.

Žádost dostane k posouzení takzvaný uznávací orgán, kterým bývá profesní organizace jako Advokátní komora ČR, Komora daňových poradců, příslušný úřad jako Báňský úřad, případně vybrané ministerstvo. Kontakty na uznávací orgány

Uznávací orgán vydá rozhodnutí, kterým:

 • uzná odbornou kvalifikaci
 • zamítne žádost o uznání odborné kvalifikace
 • uloží kompenzační opatření

Více včetně informací, koho přesně se tato povinnost týká, si přečtěte v tomto textu na BusinessInfo.cz

Podrobné informace k problematice Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání.

Za přijetí žádosti se platí (a to přímo uznávacímu orgánu) správní poplatek ve výši 2000 korun. Podrobnosti v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Další informace sdělí zájemcům na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které je orgánem veřejné moci zodpovědným za službu.