Hlavní informace o službě

Obvodní báňské úřady vykonávají vrchní dozor

 • nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami,
 • nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti a předpisů vydaných na jejich základě a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,
 • nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste podnikatelským subjektem, který vykonává hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem nebo nakládá s výbušninami, anebo je vlastníkem či provozovatelem podzemního objektu.

Výstup služby

Dozorová činnost

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro účely vrchního dozoru je třeba mít naskenovanou dokumentaci, která se týká hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popř. nakládání s výbušninami nebo provozování podzemního objektu. Jedná se zejména o:

 • plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek
 • plány využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • dokumentaci trhacích prací
 • důlně měřickou dokumentaci
 • geologickou dokumentaci
 • stavební dokumentaci podzemních objektů

Kde a jak službu řešit elektronicky

S obvodními báňskými úřady lze v rámci výkonu jejich vrchního dozoru komunikovat prostřednictvím e-mailu, datové schránky a ve stanovených případech také prostřednictvím formulářů veřejného portálu AIS SBS. 

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro účely vrchního dozoru je třeba mít dokumentaci v listinné podobě, která se týká hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, popř. nakládání s výbušninami nebo provozování podzemního objektu. Jedná se zejména o:

 • plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek
 • plány využívání ložisek nevyhrazených nerostů
 • dokumentaci trhacích prací
 • důlně měřickou dokumentaci
 • geologickou dokumentaci
 • stavební dokumentaci podzemních objektů

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Na obvodní báňské úřady se lze v rámci výkonu jejich vrchního dozoru obracet podáními učiněnými poštou na adresu sídla příslušného obvodního báňského úřadu, nebo osobním podáním na podatelně či ústně do protokolu. Ve stanovených případech lze komunikovat také prostřednictvím vytištěných formulářů z veřejného portálu AIS SBS. 

Kontakty na obvodní báňské úřady (včetně adres jejich sídel, telefonů, e-mailů, e-podatelen, datových schránek apod.) naleznete zde.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 25.04.2022

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Obvodní báňské úřady mají dozor nad těžaři

Obvodní báňské úřady vykonávají dozor nad dodržováním zákonů a předpisů, které se týkají využívání a těžby nerostů, hornickou činností a její bezpečností.

Orgány státní báňské správy kontrolují, zda těžaři vykonávají tyto činnosti v souladu se zákony 44/1988 Sb. (horní zákon) a 61/1988 Sb.

Obvodních báňských úřadů je v ČR osm:

Pro účely vrchního dozoru musejí mít těžaři naskenovanou příslušnou dokumentaci

Orgány státní báňské správy obecně provádějí dozor nad:

 • hornickou činností
 • požární ochranou v podzemí
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích,
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. 

V případě nejasností se obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou další informace.