Vyplácení důchodu do zařízení sociálních služeb (příslušníci ozbrojených sil)

Hlavní informace o službě

Uplatněním písemné žádosti může zařízení sociálních služeb požádat, s vaším souhlasem jako jeho klienta, o to, aby výplata vašeho důchodu byla prováděna jeho prostřednictvím. Jestliže jste opatrovníkem poživatele důchodu, může být výplata jeho důchodu prováděna prostřednictvím zařízení sociálních služeb jen s vaším souhlasem. Je-li plátcem důchodu odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), je příslušný i k vyřízení této žádosti.

Důležité:

  • Máte-li zařízenu výplatu svého důchodu na svůj osobní účet nebo účet manžela/manželky a tento způsob výplaty vám vyhovuje a nechcete ho po umístění do zařízení sociálních služeb měnit, nemusíte činit žádné úkony a výplata důchodu vám bude poukazována dosavadním způsobem, tj. na daný účet.
  • Máte-li zařízenu výplatu svého důchodu v hotovosti prostřednictvím důchodové služby, je v důsledku umístění do zařízení sociálních služeb nutné na kterékoliv poště oznámit změnu vaší adresy, na kterou bude důchod nově poukazován (stejně tak je nezbytné změnu adresy nahlásit odboru sociálního zabezpečení MO jako plátci vašeho důchodu). Po vašem umístění do zařízení sociálních služeb začne pošta důchod doručovat do vašich rukou na adresu tohoto zařízení, a to ke stejnému dni jako doposud.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste poživatelem jakéhokoli druhu důchodu a zároveň klientem některého ze zařízení sociálních služeb poskytujících pobytové služby, tj. domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem či týdenního stacionáře, a chcete, aby vám byl váš důchod nově poukazován k 15. dni v měsíci prostřednictvím tohoto zařízení.   

K využití této služby je vždy nezbytné, aby písemnou žádost na předepsaném tiskopisu za vás jako klienta podalo příslušné zařízení sociálních služeb. Vy souhlas s danou žádostí musíte na tomtéž tiskopisu stvrdit svým vlastnoručním podpisem.

Má-li klient ustanoveného opatrovníka, souhlas s žádostí o provádění výplaty jeho důchodu do zařízení sociálních služeb musí stvrdit svým podpisem klientův opatrovník. Souhlas oprávněného, popř. opatrovníka, nelze nahradit souhlasem žádné jiné osoby.

Vyplácení důchodu prostřednictvím zařízení sociálních služeb nelze zařídit, pokud příjemcem důchodu je jiná osoba nežli sám klient či jeho opatrovník.

Výstup služby

Rozhodnutí o vyplácení důchodu prostřednictvím zařízení

Benefit služby

Využitím této služby začne odbor sociálního zabezpečení MO váš důchod poukazovat na účet zařízení sociálních služeb, v němž jste umístěn, a to každý měsíc přede dnem splatnosti důchodu. Zaměstnanci zařízení sociálních služeb zajistí výplatu vašeho důchodu v celé poukázané částce do vašich rukou v den splatnosti určený pro výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb.

Pokud má klient pro přijímání důchodu soudem určeného opatrovníka, pak zařízení sociálních služeb při výplatě důchodu postupuje v souladu se smluvním ujednáním s opatrovníkem.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Písemná žádost o vyplácení důchodu prostřednictvím zařízení sociálních služeb může být daným zařízením, s vaším souhlasem či souhlasem opatrovníka, uplatněna buďto přímo při vašem nástupu do zařízení sociálních služeb nebo kdykoli poté, kdy se rozhodnete, že vyplácení důchodu přímo zaměstnanci zařízení sociálních služeb by vám vyhovovalo více nežli současný způsob výplaty, tj. výplata na váš osobní účet nebo účet manžela/manželky či výplata prostřednictvím důchodové služby na adresu zařízení sociálních služeb.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Pro využití této služby musí zařízení sociálních služeb vždy uplatnit písemnou žádost, kterou je v případě elektronického podání nutno opatřit uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za toto zařízení a vaším uznávaným elektronickým podpisem jako klienta (popřípadě uznávaným elektronickým podpisem opatrovníka, je-li klient omezen ve svéprávnosti).

Součástí tiskopisu žádosti je vždy „Informace pro klienta/opatrovníka o způsobu provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., na účet zařízení sociálních služeb“. Tato informace slouží pro vaše potřeby jako klienta, popřípadě pro opatrovníka, jako podklad pro udělení souhlasu s daným způsobem výplaty důchodu.

Pro výše uvedený účel lze využít tiskopisy žádostí připravené Českou správou sociálního zabezpečení, kterými jsou:

  • „Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.“,
  • „Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti“,
  • „Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb.“,
  • „Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb. – klient omezený ve svéprávnosti“,

Tyto tiskopisy jsou k nalezení na ePortálu České správy sociálního zabezpečení v sekci Tiskopisy pro zařízení sociálních služeb ČSSZ - ePortál (cssz.cz).

Kde a jak službu řešit elektronicky

1. krok

Žádost o vyplácení důchodu do zařízení sociálních služeb může zařízení sociálních služeb zaslat datovou zprávou do datové schránky (gy2erfw) odboru sociálního zabezpečení MO, avšak nezbytné je, aby takováto žádost byla opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za zařízení sociálních služeb a současně i vaším uznávaným elektronickým podpisem (popřípadě uznávaným elektronickým podpisem opatrovníka).  

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

2. krok

Je-li žádost o změnu způsobu výplaty důchodu z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněná a odbor sociálního zabezpečení MO by jí v této formě nemohl vyhovět, bude žádost vrácena zařízení sociálních služeb s výzvou k jejímu doplnění. Povinností je této výzvě vyhovět do 8 dnů ode dne jejího doručení a doplněnou žádost zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jejímu opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro vyplácení důchodu prostřednictvím zařízení sociálních služeb. Pokud jsou podmínky splněny, odbor sociálního zabezpečení MO provede požadovanou změnu způsobu výplaty důchodu a do zařízení sociálních služeb vám zašle písemné vyrozumění o zahájení výplaty důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění o nevyhovění žádosti, v němž budou uvedeny důvody nevyhovění žádosti.

Je-li klient omezen ve svéprávnosti, je písemné vyrozumění zasíláno jeho opatrovníkovi.

O výplatě důchodu do vašich rukou vyhotoví příslušný zaměstnanec zařízení sociálních služeb doklad, který musíte stvrdit svým vlastnoručním podpisem. Nemůže-li se poživatel důchodu z jakéhokoli důvodu podepsat, potvrdí doklad vlastnoručním podpisem dva svědci.

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Pro využití této služby musí zařízení sociálních služeb vždy uplatnit písemnou žádost, kterou je nutno opatřit razítkem příslušného zařízení, vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za toto zařízení a taktéž i vaším vlastnoručním podpisem jako klienta, popřípadě vlastnoručním podpisem opatrovníka, je-li klient omezen ve svéprávnosti.

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o vyplácení důchodu do zařízení sociálních služeb může být zařízením sociálních služeb:

  • osobně předložena u odboru sociálního zabezpečení MO,
  • poštou zaslána přímo na adresu odboru sociálního zabezpečení MO.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8, Karlín

Kontakty naleznete na internetových stránkách Ministerstva obrany Odbor sociálního zabezpečení | Ministerstvo obrany (army.cz).

2. krok

Je-li žádost o změnu způsobu výplaty důchodu z jakéhokoli důvodu nedostatečně či chybně vyplněná a odbor sociálního zabezpečení MO by jí v této formě nemohl vyhovět, bude žádost vrácena zařízení sociálních služeb s výzvou k jejímu doplnění. Povinností je této výzvě vyhovět do 8 dnů ode dne jejího doručení a doplněnou žádost zaslat zpět odboru sociálního zabezpečení MO k jejímu opětovnému posouzení.

3. krok

Odbor sociálního zabezpečení MO posoudí splnění zákonných podmínek pro vyplácení důchodu prostřednictvím zařízení sociálních služeb. Pokud jsou podmínky splněny, odbor sociálního zabezpečení MO provede požadovanou změnu způsobu výplaty důchodu a do zařízení sociálních služeb vám zašle písemné vyrozumění o zahájení výplaty důchodu. V případě nesplnění zákonných podmínek obdržíte od odboru sociálního zabezpečení MO písemné vyrozumění o nevyhovění žádosti, v němž budou uvedeny důvody nevyhovění žádosti.

Je-li klient omezen ve svéprávnosti, je písemné vyrozumění zasláno jeho opatrovníkovi.

O výplatě důchodu do vašich rukou vyhotoví příslušný zaměstnanec zařízení sociálních služeb doklad, který musíte stvrdit svým vlastnoručním podpisem. Nemůže-li se poživatel důchodu z jakéhokoli důvodu podepsat, potvrdí doklad vlastnoručním podpisem dva svědci.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 26.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Nechte si důchod vyplácet přímo v zařízení sociálních služeb

Pokud pobíráte důchod v jakékoli formě (včetně starobního) a jste zároveň klientem některého ze zařízení sociálních služeb, který poskytuje ubytování (stacionáře, domovy seniorů apod.) máte nárok na to, aby vám důchod vyplácelo přímo toto zařízení (a to k 15. dni každého měsíce). Musíte o to ovšem požádat.

Pokud jste pracovali jako příslušníci ozbrojených sil a plátcem vašeho důchodu je odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR, je příslušný také k vyřízení vaší žádosti.

Vše o provádění sociálního zabezpečení najdete v zákoně č. 582/1991 Sb.

Vyplácení důchodů je možné samozřejmě i jinými způsoby například na váš bankovní účet. Žádost o zařízení výplaty důchodu na účet.

Vyplácení důchodu do zařízení sociálních služeb je možné řešit elektronicky i osobně.

Orgánem veřejné moci odpovědným za službu je Ministerstvo práce a sociálních věcí, na které se můžete obrátit s případnými dotazy, stejně jako na ČSSZ nebo přímo na zmíněný odbor sociálního zabezpečení MO ČR.