Hlavní informace o službě

Žádost o povolení k nabývání prekurorů výbušnin může podat osoba z řad široké veřejnosti u kteréhokoliv obvodního báňského úřadu. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem (tj. označení žadatele, datum narození, adresa atd.) ještě

  • název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, pro které se o povolení žádá,
  • účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity, a
  • odůvodnění použití požadovaného prekurzoru.

Prekurzorem výbušnin je taková látka, která sama není výbušninou, avšak lze z ní výbušninu vyrobit; z důvodů bezpečnostních je nabývání těchto produktů soukromými subjekty omezeno, v některých případech i zakázáno.

O žádosti rozhodne obvodní báňský úřad, u nějž byla žádost podána.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Týká se každého subjektu z řad běžné veřejnosti, který zamýšlí nabývat ty prekurzory výbušnin, jejichž nabývání je možno povolit /tj. v koncentracích uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání/ - tedy peroxid vodíku, nitrometan a kyselina dusičná. 

Výstup služby

Povolení k nabývání prekurzorů výbušnin

Benefit služby

Povolení k nabývání prekurzorů výbušnin umožní osobě z řad veřejnosti v omezené míře nabývat některé prekurzory výbušnin.

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Službu je třeba řešit v případě záměru nabývat některé z prekurzorů výbušnin.

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte elektronicky

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo vyplnit žádost přes rozhraní veřejného portálu AIS SBS. 

Kde a jak službu řešit elektronicky

Služba začíná podáním žádosti u obvodního báňského úřadu; tento krok lze učinit také elektronicky (e-mail, datová zpráva), popř. přes veřejný portál AIS SBS. Obvodní báňský úřad věc posoudí postupem podle zákona a vydá buď rozhodnutí o povolení k nabývání prekurzorů výbušnin, nebo žádost zamítne. Rozhodnutí může vypravit žadateli i elektronicky. Pro elektronické řešení služby je nutné mít elektronický pdopis, e-mail, popř. datovou schránku.

Transakční portál

ePodání

Lze vyřídit datovou schránkou

Ano

Služba je při elektronickém vyřízení zpoplatněna

Ne

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Učinit osobně podání na kterýkoliv obvodní báňský úřad, popř. odeslat prostřednictvím pošty své podání. 

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

Službu je možno řešit na kterémkoliv obvodním báňském úřadu osobním podáním žádosti (podatelna), nebo adresovat poštovní zásilku na obvodní báňský úřad

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ano

Kolik budete platit při osobním vyřízení

Za vydání povolení se vybírá správní poplatek 300,- Kč.

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Český báňský úřad
Kozí 748/4
Staré Město
11000 Praha 1
Datová schránka: rn6aas6
E-mail: info@cbusbs.cz
Web: http://www.cbusbs.cz/cs/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Fyzická osoba se jako osoba z řad široké veřejnosti dopustí přestupku tím, že

  • drží nebo používá prekurzor výbušnin, který lze nabývat na povolení, bez takového povolení,
  • uvede nepravdivý údaj v žádosti o vydání povolení k nabývání prekurzorů výbušnin, 
  • jako držitel povolení nesplní některou z podmínek uvedenou v povolení. 

Za takový přestupek hrozí sankce až 50.000,- Kč.

Jednací jazyk

Český jazyk.

Poslední kontrola k 31.10.2020

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

K získání prekurzorů jako nitrometan musíte mít povolení od Státní báňské správy

Báňský úřad uděluje povolení osobám z řad laické veřejnosti, a to v případě, že chtějí získat/mít u sebe nebo jakkoli používat prekurzory výbušnin.

Prekurzory jsou látky, ze kterých je možné výbušninu vyrobit. Z bezpečnostních důvodů je jejich používání omezeno, v některých případech i zakázáno.

Pokud chcete využívat ve větším množství například kyselinu dusičnou, nitrometan či peroxid vodíku, obraťte se s žádostí na český báňský úřad

Nabývání těchto chemických látek je možné povolit v koncentracích uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

Nezbytné je podat naskenovanou žádost (v případě podání datovou schránkou), popř. její elektronickou verzi opatřenou elektronickým podpisem, nebo přes veřejný portál AIS SBS.

Obvodní báňský úřad vše posoudí (v souladu se zněním horního zákona) a může vám nabytí prekurzoru povolit nebo zamítnout. Součástí žádosti musí být informace o vás, datum narození, adresa a také účel, ke kterému chcete tyto látky využít a jeho podrobné odůvodnění.

V případě nejasností se opět obraťte na Český báňský úřad, kde vám poskytnou podrobné informace.

Datová schránka: rn6aas6 
E-mail: info@cbusbs.cz 

Související formuláře