Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Veterinární technické prostředky -zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky včetně příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu s potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo kontroly březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za veterinární technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete.

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-290

Rozsah působnosti

Požadavky na jakost veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků; Požadavky správné výrobní praxe při výrobě veterinárních přípravků; Obsah údajů uváděných na obalu nebo v příbalové informaci/návodu použití

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se - označování (výčet povinných údajů) - požadavků na jakost (kritéria k zajištění jakosti a bezpečnosti) - správné výrobní praxe (kritéria zavedení systému řízení jakosti)

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno
Česká republika

Orgán vykonávající dohled

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Hudcova 232/56a, Medlánky 621 00 Brno Česká republika; Telefon: +420 541 518 210, +420 541 518 211; E-mail (podatelna): podatelna@uskvbl.cz

Související legislativa

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba