Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní pravidla použitelná obecně, nikoli pouze pro konkrétní výrobek

Typ výrobku

Chemické látky

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-350

Rozsah působnosti

Zákon upravuje práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech; při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování a uvádění na trh chemických směsí; správnou laboratorní praxi.

Základní povinnosti

Povinnosti týkající se - označování (bezpečnostní pokyny vyplývající z bezpečnostního listu)

Povolení při uvedení na trh

Ne

Orgán vykonávající dohled

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany, Česká inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice, celní úřady, Státní úřad inspekce práce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Související legislativa

Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba