Austrálie – infosouhrn pro E-MEET EXPORT 2020

(Aktualizováno 31. 10. 2020) I přes relativně malý trh s dvaceti šesti miliony spotřebiteli je Austrálie čtrnáctou největší ekonomikou na světě.

Její výhodou je stabilní politické zázemí a vstřícné podmínky pro obchod a podnikání. Liberální ekonomika se nezříká spolupráce ani se vzdálenějšími teritorii a menšími zeměmi. To jsou výhody, které mnohdy předčí i velkou geografickou vzdálenost a s ní spojenou nákladnou logistiku. Kromě zájmu o  australské nerostné suroviny a  zemědělské výrobky mají partnerské země zájem i  o  Austrálii jako zdroj investic, jako turistickou destinaci a  také o její vyspělé, zejména univerzitní školství. Zároveň je pro exportéry zajímavým trhem s  velkým potenciálem jako odbytiště průmyslových a  strojírenských výrobků. I přes dosavadní příznivý vývoj australské ekonomiky však může zemi do budoucna ohrozit obchodní napětí na  světových trzích, zadlužení zranitelných rozvojových ekonomik a další geopolitické problémy. Austrálie nepatří k našim největším obchodním partnerům, v loňském roce se ocitla až na 50. místě žebříčku. Avšak zajímavostí je, že jako s jednou z mála vyspělých zemí máme s Austrálií každoročně pozitivní saldo obchodu již od roku 2004.

Smluvní či institucionální rámec

Českým exportérům cílícím na nové trhy by mohla do budoucna pomoci Dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií.  Vyjednávání o  dohodě o  volném obchodu byla zahájena v  roce 2015. Tento krok je důležitý mimo jiné i  proto, že EU je po  Číně druhým největším obchodním partnerem Austrálie. Vzájemný obchod mezi EU a Austrálií se blíží hodnotě 53 miliard eur (asi 1,36 bilionu korun) a  představuje přibližně 15 % celkového australského mezinárodního obchodu. Doposud proběhlo sedm kol vyjednávání o dohodě, avšak s jejím uzavřením do konce roku 2020 se nepočítá. Českým exportérům by dohoda s Austrálií mohla přinést mnoho výhod v  podobě snížení celních tarifů, otevření trhu s  veřejnými zakázkami (i  na  subcentrální úrovni), uvolnění pravidel pro vysílání pracovníků a  odstranění netarifních bariér obchodu. Ministerstvo průmyslu a  obchodu ČR pravidelně informuje odbornou veřejnost a  firmy o  stavu vyjednávání o  dohodě a  dopadech jejího vstupu v  platnost, například v  rámci setkání expertního týmu v  září 2018 a  podnikatelského semináře ve  spolupráci s  Hospodářskou komorou ČR a  australským velvyslanectvím v červnu 2019.

Výraznou jistotu pro investory na obou stranách představuje Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic z roku 1994. Dále upravuje vzájemné hospodářské vztahy Smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi ČR a Austrálií z roku 1995.

Očekávané akce v roce 2020/2021

Australasian Hospitality and Gaming Expo 2021 – Agentura CzechTrade organizuje v březnu roku 2021 společnou účast českých firem na mezinárodním veletrhu Australasian Hospitality and Gaming Expo 2021, který pokrývá širokou škálu výrobků v pohostinství a zábavním průmyslu. Veletrh se koná ve městě Brisbane.

Ing. Laura Srpová, srpova@mpo.cz, tel.: 224 852 499,
odbor Afriky, Asie, Austrálie – Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Zpět na rozcestník zemí k akci E-MEET EXPORT 2020

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme