Informace pro vývozce do Ruské federace

Informace pro vývozce v návaznosti na omezující opatření přijaté EU vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.Dne 31. července 2014 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna 2014 a které zejména stanovuje:

1.

Zakazuje se prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zboží a technologie dvojího užití jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud uvedené položky jsou nebo by mohly být celé nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. Jsou–li koncovým uživatelem ruské vojenské síly, považuje se veškeré jim dodávané zboží a technologie za zboží a technologie dvojího užití určené pro vojenské použití.

Pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1. srpna 2014, může být po posouzení žádosti povolení uděleno.

Zakazuje se poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi dvojího užití pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. Tímto zákazem není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014.

Uvedenými zákazy není dotčen vývoz zboží a technologií dvojího užití, včetně zboží a technologií pro kosmické odvětví, pro nevojenské použití nebo pro nevojenské koncové uživatele.

Vývozci podávají žádosti o vývozní povolení pro zboží dvojího použití standardně podle zákona č. 594/2004 Sb. kompetentnímu orgánu, kterým je Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. 

2.

Vývozce musí získat povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu určitých technologií specifikovaných v příloze II nařízení, které jsou vhodné pro ropný průmysl pro použití při průzkumu a těžbě ropy v hlubinných vodách, arktickém průzkumu a těžbě ropy nebo v projektech zaměřených na ropu z břidlic v Rusku a to bez ohledu na to, zda pochází z Unie či nikoliv, jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Rusku nebo v jakékoli jiné zemi, pokud jsou taková zařízení nebo technologie určeny pro použití v Rusku.

Povolení podléhá také poskytování:

a) technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním takových položek;

b) financování nebo finanční pomoci souvisejících s technologiemi uvedenými v příloze II, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek, nebo pro poskytování související technické pomoci.

Vývozci podávají žádosti o výše uvedená vývozní povolení kompetentnímu orgánu, kterým je podle zákona č. 69/2006 Sb. Ministerstvo financí – Finanční analytický útvar, a poskytnou mu veškeré nezbytné informace, včetně informací o účelu konečného užití. Finanční analytický útvar žádosti posoudí ve spolupráci s dalšími orgány státní správy, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu, a vydá rozhodnutí.

Nebude uděleno žádné povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu technologií uvedených v příloze II, pro poskytnutí technické pomoci nebo zprostředkovatelských služeb nebo pro financování nebo finanční pomoci pokud existují důvody se domnívat, že dané dodávky nebo služby jsou určeny pro projekty, které se týkají průzkumu a těžby ropy v hlubinných vodách, arktického průzkumu a těžby ropy nebo projektů zaměřených na ropu z břidlic v Rusku.

Finanční analytický útvar může po posouzení žádosti udělit výjimku z tohoto zákazu, pokud se vývoz týká plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo dohody uzavřené přede dnem 1. srpna 2014.

Poznámka:
V případě, že by se jednalo současně o zboží uvedené v příloze II nařízení Rady (EU) č. 833/2014 i o zboží dvojího použití uvedené v příloze I nařízení Rady č. 428/2008 (poslední aktualizace nařízením Rady č. 388/2012), žádá vývozce i o povolení podle zákona č. 594/2004 Sb. a tuto žádost adresuje pouze Licenční správě Ministerstva průmyslu a obchodu, která rozhodne v součinnosti s Finančním analytickým útvarem.

 

3.

Zakazuje se poskytovat financování nebo finanční pomoc:

  • související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu
  • související se zbožím a technologiemi dvojího užití pokud jsou uvedené položky nebo by mohly být zcela nebo z části určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele

Financování nebo finanční pomoc zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávky, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

Uvedenými zákazy není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování pomoci nezbytné pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

O povolení výjimek ze zákazu financování rozhoduje Finanční analytický útvar.

4.

Zakazuje se poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku.

Těmito zákazy není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny přede dnem 1. srpna 2014. Konkrétní případy budou řešeny podle zákona č. 38/1994 Sb. kompetentním orgánem, kterým je Licenční správa MPO.

Mimo výše uvedeného nařízení Rady (EU) č. 833/2014 bylo dne 31. července 2014 publikováno v Úředním věstníku EU rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, které vstoupilo v platnost dnem 1. srpna 2014 a které dále stanovuje:

1. Zakazuje se přímý či nepřímý prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, do Ruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států, bez ohledu na to, zda pocházejí z území členských států či nikoli.

2. Zakazuje se dovoz, nákup či přeprava zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k nim, z Ruska státními příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států.

Zákazy uvedenými v bodech 1 a 2 není dotčeno plnění smluv nebo dohod uzavřených přede dnem 1. srpna 2014, ani poskytování náhradních dílů a služeb nezbytných pro údržbu a bezpečnost stávajících kapacit v Unii.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebudou licence a povolení v případech uvedených v bodě 1 a 2 dle zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 38/1994 Sb. udělovány.


Texty nařízení EU

Bližší podrobnosti k rozsahu zákazů a omezení a především k možnostem výjimek lze nalézt přímo v textu nařízení Rady (EU) č. 833/2014 a také v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP

Vzhledem k dosavadním zkušenostem je doporučeno používat především anglickou jazykovou verzi předpisu.

Při práci s českou jazykovou mutací se jako minimální doporučuje alespoň porovnání českého překladu s příslušnou pasáží textu v původním, anglickém znění!

Porušení některého ze stanovených omezujících opatření je v České republice postižitelné podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v závažnějších případech pak dokonce prostředky trestního práva (trestný čin porušení mezinárodních sankcí podle § 410 trestního zákoníku), v případě porušení omezení spojených s vývozem zboží dvojího užití a s tím spojené technické pomoci a zprostředkovatelských služeb se sankce řídí zákonem č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (trestný čin porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití) a při porušení zákazu vývozu a dovozu zbraní a vojenského materiálu a s tím spojených služeb se sankce řídí zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a zákonem č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

ústředna: +420 224 907 111
podatelna: + 420 224 907 672(3)
Zelená linka pro export: 800 133 331 (bezplatně v pracovní dny od 9 do 17 hodin)
email: export@mpo.cz

Kontaktní údaje Licenční správy najdete v sekci Informace o Licenční správě

Finanční analytický útvar
P.O.BOX 675, Jindřišská 14. 111 21 Praha 1
datová schránka: meiq7wd
tel.: +420 257 044 501
email: fau@mfcr.cz

Prezentace Licenční správy týkající se sankcí proti Rusku (404 kB)
Prezentace Finančně analytického útvaru: Informace o sankcích proti Rusku (3,7 MB)

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme