Bělorusko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Minsku (Bělorusko)

V návaznosti na zlepšení stavu běloruské ekonomiky za rok 2017 náš vzájemný obchod po třech letech propadu zaznamenal růst 6,4% na 347,1 mil. USD. Český export meziročně narostl o 16,8 % na 225,5 mil. USD (zejména díky vývozu strojů a osobních automobilů, telefonních přístrojů a léků); dovoz poklesl o 8,7 % na 121,6 mil. USD (pokles dovozu ropných výrobků o 73,7%, především minerálních olejů). Z ČR se za uvedené období nejvíce prodávala osobní vozidla a jejich díly, elektrické přístroje, stroje a zařízení užívané v energetickém průmyslu, kovové výrobky, telefonní přístroje a léky. Ve struktuře dovozu převládaly lana a kabely ze železa nebo oceli bez elektrické izolace, dráty z nelegované oceli, draselná hnojiva a ropné produkty. České investice ke dni 1.1.2018 činí 125,9 mil. USD, kde přímé investice tvoří cca 45% (meziroční nárůst o 10 mil. USD). Jedná se o společné investiční projekty ve zpracování kovů, energetice, petrochemii, strojírenství, zemědělství a potravinářství.
BY představovalo v roce 2017 (měřeno objemem zbožové výměny) 50. největší trh, na který směřuje český vývoz. ČR byla pro BY v loňském roce 15. největším dovozcem, v žebříčku importérů zaujala 26. místo. Podle obratu vzájemného obchodu 17. nejdůležitější partner pro BY.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Zahraniční obchod zbožím ČR - Bělorusko za posledních 5 let  v tis. USD/CZK
 

Vývoz z ČR

Dovoz do ČR

Obrat

Saldo

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

Index

CZK

USD

2013

485 117

120,6

9 491 305

124 409

56,1

2 434 064

609 526

97,7

11 925 369

360 708

2014

414 975

85,5

8 609 080

160 320

128,9

3 326 002

575 295

94,4

11 935 082

254 655

2015

255 397

61,5

6 282 758

157 886

98,5

3 883 990

413 283

71,8

10 166 748

97 511

2016

192 815

75,5

4 710 849

132 833

84,1

3 245 376

325 648

78,8

7 956 225

59 982

2017

225 588

110,4

5 202 050

121 767

91,3

2 823 129

347 264

106,4

8 025 179

103 912

Zdroj: MPO ČR

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamější položky českého vývozu:

 • osobní automobily
 • stroje ke zpracování materialů změnou teplot
 • chemikálie
 • zařízení k automat. zpracovávání dat
 • stroje a přepravní zařízení
 • čerpadla a dopravníky na kapaliny
 • zařízení pro průmyslová odvětví
 • kohouty, ventily aj. armatury
 • kotle, zařízení k ohřevu a chlazení
 • stroje točivé elektrické

Nejvýznamější položky českého dovozu

 • hnojiva minerální chemická dusíkatá a draselná
 • drátěné pletivo
 • dřevo (hrubě hraněné)
 • výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů
 • dráty železné, ocelové
 • minerální paliva a mazadla
 • konstrukce včetně částí ze železa, oceli
 • oleje z nerostů živičných
 • komponenty k rozvodu elektrické energie
 • textilní příze

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Z dostupných údajů vyplývá, že český vývoz služeb dosáhl v roce 2017 podle běloruských statistik 94,7 mil. USD (meziroční nárůst o 31,7%), běloruský vývoz dosáhl 79,0 mil. USD (v porovnání s rokem 2016 - nárůst o 76%, zejména díky IT). Kladné saldo bylo ve prospěch Běloruska ve výši 63,3 mil. USD. Na české straně dominovaly stavební a finanční služby, na běloruské straně dopravní služby a služby v oblasti IT a telekomunikace .

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České firmy vyjadřují vážný zájem podílet se na procesu modernizace a restrukturalizace běloruské ekonomiky: zajištění energetické bezpečnosti (diverzifikace zásobovacích tras), diverzifikace obchodu od jednostranné orientace na trh EU, diverzifikace přílišné orientace některých segmentů exportu na Rusko. V současné době je v Bělorusku zaregistrováno 200 společných česko-běloruských podniků a podniků s českým kapitálem. Deset z nich podniká v rámci Svobodných ekonomických zón. Další české firmy působí v Bělorusku prostřednictvím svých zastoupení nebo oficielních distributorů.

Mezi řadou oborů, ve kterých se české firmy v Bělorusku realizují, jsou významné např. podíly na výstavbě logistických skladů, zabezpečovací a modernizační  systémy na železnici,  výstavby farem pro chov skotu, dodávky systémů pro vodní elektrárny, modernizace rafinérie, realizace výstavby továrny na výrobu papíru a další.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna mezi oběma státy

 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, Moskva, 27. dubna 1972 (datum vstupu v platnost se ověřuje);
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních, Moskva, 12. srpna 1982 (platnost od 4. června 1983);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Budapešť, 29. května 1996 (platnost od 16. srpna 1996);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o vzájemném řešení otázek spojených s umístěním diplomatických zastoupení, Praha, 11. září 1997;
 • Dohoda mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, Praha, 14. října 1996 (platnost od 9. dubna 1998);
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Praha, 14. října 1996 (platnost od 15. dubna 1998);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, Praha, 7. prosince 1998 (platnost od 7. prosince 1998);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o leteckých službách, Praha, 5. května 1999 (platnost od 12. listopadu 1999);
 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky, Praha, 22. června 1999 (platnost od 22. června 1999);
 • Protokol mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o úpravě právního nástupnictví ohledně mezinárodních smluv mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, Minsk, 17. května 2001 (platnost od 25. listopadu 2002);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách, Minsk, 26. dubna 2002 (platnost od 8. února 2006);
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Minsk, 22. ledna 2009 (platnost od 13. května 2009);
 • Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, Minsk, 11. srpna 2010 (platnost 31. května 2011);
 • Program vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky, Minsk, 16. listopadu 2011 (platnost od 16. listopadu 2011);
 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství ČR a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesnictví, Praha, 15. listopadu 2012 (platnost od 15. listopadu 2012);
 • Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, Minsk, 14. března 2018 (smlouva předložena sněmovně dne 30. 4. 2018; očekává se souhlas k ratifikaci).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Zahraniční rozvojovou spolupráci ve vztahu k Bělorusku provádí MZV ČR formou tzv. malých lokálních projektů, což jsou nižší jednotky projektů do 500 tis. Kč každý. ČR pomáhá rovněž v rozvoji občanské společnosti a řešení vybraných společenských problémů v rámci projektů spolufinancovaných EU nebo samostatně prostřednictvím transformační spolupráce v projektech podávaných českými subjekty působícími v Bělorusku. Bělorusko je jednou ze zemí, které vláda ČR poskytuje prostřednictvím MŠMT cca 5 stipendií ročně ke studiu na veřejných vysokých školách v ČR.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: