Dánsko: Vztahy země s EU

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení EU v Dánsku
European Commission Representation in Denmark
Europe House
Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K
Tel.: + 45 33 14 41 40
Email: eu-dk@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/denmark/

Dánsko je členem EU od roku 1973 a spolupráci v rámci EU považuje za základ své zahraniční politiky. Východiskem pro tuto spolupráci je však tzv. národní kompromis "Dánsko v Evropě", který po odmítnutí Maastrichtské smlouvy v lidovém hlasování z června 1992 (49,3 % pro a 50,7 % proti) vymezil hranice dánské účasti v EU. Tato dánská specifika (neúčast na společné obraně, společné měně a společném občanství, zachování suverenity v právní a policejní oblasti) jsou zakotvena v dohodě z Edinburku (prosinec 1992) a byla odsouhlasena národním referendem 18. 5. 1993 (56,8 % hlasů pro a 43,2 % hlasů proti). Amsterdamská smlouva edinburské výjimky výslovně potvrdila. V referendu konaném v květnu 1998 se pro přijetí Amsterdamské smlouvy vyslovilo 55,1 % voličů a 44,9 % hlasovalo proti. V září 2000 se konalo referendum o přístupu Dánska k EMU (53,1 % hlasů proti, 46,9 % hlasů pro), které na začátku milénia potvrdilo rezervovanost Dánů vůči EU i za cenu omezeného vlivu Dánska na spolurozhodovacích procesech v EU. V současnosti jsou však výjimky  z EU spolupráce většinou politických představitelů vnímány jako překážka pro plnohodnotnou účast Dánska v evropském integračním projektu.

Současná menšinová pravicová vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude usilovat o úpravu dvou (ze tří) DK výjimek z unijní spolupráce: výjimku v oblasti obrany hodlala zrušit pomocí referenda, výjimku v právní a policejní oblasti změnit prostřednictvím referenda na tzv. „volitelný režim (OPT IN)", kdy si DK samo zvolí oblasti právní a policejní spolupráce, na nichž se bude chtít podílet. Na tomto přístupu se v roce 2015 dohodlo i pět hlavních politických parlamentních stran. V prosinci 2015 ale referendum jednoznačně ukázalo zdrženlivý přístup této severské země k prohlubování evropské integrace, když Dánové odmítli zrušení výjimky z primárního práva EU v oblasti justice. Další vývoj z hlediska rušení výjimek z primárního práva EU lze proto jen těžko predikovat.

Dánsko liberalizovalo přístup na svůj pracovní trh pro všechny členské země EU.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Největší význam pro dánský zahraniční obchod má obchod se zeměmi EU, na které připadaly v roce 2017 celkem cca dvě třetiny vývozu i dovozu.

 

2017 (celkem)

2017 (EU)

podíl v %

Vývoz

669,5 mld. DKK

407,4 mld. DKK

60,9 %

Dovoz

607,7 mld. DKK

427,9 mld. DKK

70,4 %

Obrat

1.277,2 mld. DKK

835,3 mld. DKK

65,4 %

Bilance

+61,8 mld. DKK

-20,5 mld. DKK

 

Největšími odběrateli dánského zboží byly sousední země z EU – SRN, Švédsko a Velká Británie, jejichž podíl na dánském exportu činil cca 35 %. Dalšími významnými teritorii odbytu dánského zboží jsou (sestupně dle podílu na vývozu) Nizozemsko, Francie, Polsko a Itálie. Také v dovozu je složení nejvýznamnějších obchodních partnerů prakticky stejné.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Dánsko je jedním z největších poskytovatelů rozvojové pomoci na světě. Hlavním cílem dánské rozvojové pomoci je snižování chudoby v rozvojových zemích. Znamená to podporu ekonomického růstu, jakož i rozvoj vzdělávání a zdravotních služeb, zlepšování hygienických podmínek. Důraz je kladen i na posouzení vlivu na životní prostředí, postavení žen ve společnosti a posilování demokracie a lidských práv. Prioritním kontinentem je Afrika.

V roce 2017 poskytlo Dánsko na rozvojovou pomoc cca 15,8 mld. DKK, což odpovídá 0,75 % HND (GNI). Dánsko patří mezi pět zemí OECD, které jediné plní požadavek OSN na poskytování rozvojové pomoci nad úrovní 0,7 % HND.

Aktuální informace o dánské rozvojové pomoci jsou ke stažení na webových stránkách.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: