Francie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

19. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Francouzská Republika (République Française)
Prezident: Emmanuel Macron (inaugurován 14. května 2017)

Složení vlády: (stav k 31. květnu 2018)

Premiér

 • Edouard Philippe -  předseda vlády

Ministři  

 • Gérard Collomb – ministr vnitra
 • Nicole Belloubet  – ministr spravedlnosti
 • Nicolas Hulot – ministr životního prostředí
 • Jean-Yves le Drian - ministr zahraničních věcí a evropských záležitostí
 • Florence Parly - ministryně obrany 
 • Bruno Le Maire – ministr hospodářství
 • Agnès Buzyn - ministryně sociální solidarity a zdraví
 • Muriel Pénicaud – ministryně práce
 • Françoise Nyssen - ministryně kultury
 • Frédérique Vidal – ministryně vysokého školství
 • Jean-Michel Blanquer – ministr školství
 • Gérald Darmanin – ministr financí a veřejné správy
 • Stéphane Travert – ministr zemědělství a výživy
 • Jacques Mézard  – ministr pro kohezi teritorií
 • Annick Girardin – ministryně zámořských území
 • Laura Flessel – ministryně sportu
 • Nathalie Loiseau – ministryně pověřená evropskými záležitostmi
 • Elisabeth Borne – ministryně pověřená sektorem dopravy při ministerstvu životního prostředí

Státní tajemníci

 • Christophe Castaner – mluvčí vlády pověřený vztahy s parlamentem
 • Benjamin Griveaux– státní tajemník, mluvčí vlády
 • Marlène Schiappa – státní tajemnice pověřená rovností mužů a žen
 • Sophie Cluzel – státní tajemnice pověřená péči o osoby s handicapem
 • Mounir Mahjoubi – státní tajemník pověřený novými technologiemi

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 67 186 638 (k 1. 1. 2018) Zdroj: INSEE
Průměrný roční přírůstek: 275 000 za posledních deset let (osciluje mezi 240 až 300 000 ročně)
Migrační saldo: + 67 000 v roce 2017 (Zdroj: INSEE)

Náboženské skupiny:

Ve Francii je zákonem z 6. dubna roku 1972 zakázáno „shromažďovat či zacházet s informacemi osobního charakteru, které přímo či nepřímo poukazují na rasový nebo etnický původ a politické, filozofické či náboženské názory“.  Podle studie Institutu Sociovision z roku 2016 je náboženské rozdělení obyvatelstva následující:

 • Katolická církev: 48 % 
 • Ateisté: 41 % 
 • Islám: 6 % 
 • Protestanté: 2 %
 • Židé: 1 % 
 • Buddhisté: 1%
 • Ostatní náboženství: 1 %

Národnostní složení

Francouzské právo umožňuje dvojí občanství a nevyžaduje, aby nový francouzský občan vzdával své svého původního občanství. 5 % občanů Francie (bez zahrnutí zámořských teritorií) má dvojí občanství. 90 % držitelů dvojí občanství jsou imigranti nebo potomci přistěhovalců. Zhruba 50 % imigrantů si ponechalo občanství země původu.

Poměr obyvatel, kteří si ponechávají původní občanství:

 • Jihovýchodní Asie: méně než 10 %
 • Země Magrebu (Severní Afrika): 55 %
 • Turecko: 55 %
 • Portugalsko: 43 %

Většina občanů zemí Evropské unie si po přijetí francouzského občanství ponechává své původní občanství, s výjimkou imigrantů ze Španělska a Itálie. (Zdroj: INED)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Francouzská ekonomika v roce 2017 dosáhla celkového růstu 2 %. Podle Banque de France má růst HDP v letošním roce dosáhnout 1,9 %, v roce 2019 se má snížit na 1,7 % a v roce 2020 na 1,6 %.

Banque de France prognózuje, že v následujících 2 letech bude růst tažen zejm. spotřebou domácností, jejichž koupěschopnost se bude stabilně zvyšovat díky snižování daňové zátěže a růstu mezd. V roce 2018 má podle francouzské centrální banky k růstu přispět i růst francouzského exportu.

Francouzský celní úřad zveřejnil revidované údaje k zahraničnímu obchodu Francie v roce 2017. Schodek obchodní bilance se, ve srovnání s rokem 2016, prohloubil ze 48,3 miliard euro na 62,3 miliardy. Důvodem jsou zejm. zvyšující se ceny energetických surovin a výrazný růst dovozu průmyslových výrobků, strojů a motorových vozidel. Posledně jmenovaný trend je připisován oživení francouzské ekonomiky a rostoucím investicím francouzským podniků do kapitálového vybavení. Celkově dynamický růst vývozů (o 4,5 %) a dovozů (6,8 %) potvrzuje, že místní ekonomika je skutečně v nejlepší kondici za poslední roky.

Koncem roku 2017 činila nezaměstnanost ve Francii 8,9 %. Banque de France odhaduje, že míra nezaměstnanosti bude postupně klesat až na 8 % roce 2020.

Inflace dosáhla v roce 2017 růstu na 1%. V roce 2018 má dosáhnout 1,6 % zejm. kvůli zvýšení cen na energie.

Hlavní makroekonomické ukazatele (2013-2017)

 

2013

2014

2015

2016

2017

HDP v běžných cenách v miliardách euro

2 115,3

2 140,0

2 181,1

2 228,9

2289,5

HDP na obyvatele v běžných cenách v euro

31 200

31 300

31 500

31 800

32 153

Inflace v %

0,9

0,5

0,0

0,2

1,0

Míra nezaměstnanosti v %

9,9

10,0

10,2

10,0

8,9

Zdroj: INSEE

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejné výdaje (v % HDP)
 

Příjmy

Výdaje

Saldo

2013

53,0

57,1

-4,1

2014

53,3

57,2

-3,9

2015

53,2

56,8

-3,6

2016

53,2

56,6

-3,4

2017

53,9

56,5

-2,6

Zdroj: INSEE

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance 2013–2017 (v miliardách euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Běžný účet

-30,3

19,7

-4,3

-19,0

-6,7

Obchodní bilance

-42,5

-34,6

-24,3

-29,9

-8,3

Bilance služeb

18,3

17,8

-45,3

0,0

-0,2

Prvotní důchody

39,3

44,5

52,1

56,0

52,5

Druhotné důchody

-45,3

-47,4

-41,2

-44,5

-43,9

Kapitálový účet (brutto)

1,8

2,2

2,0

2,1

1,1

Finanční účet (brutto)

-14,2

-10,9

-11,1

-17,9

-54,3

Přímé investice

-5,1

20,9

-7,1

-1,8

-12,2

- Francouzské v zahraničí

-0,2

26,3

33,0

33,3

30,8

- Zahraniční ve Francii

4,9

5,4

40,1

35,2

43,0

Portfoliové investice

-69,8

-7,4

38,0

54,1

22,4

- Aktiva

66,3

77,2

51,5

54,6

37,8

- Pasiva

136,1

84,9

13,5

0,5

15,4

Finanční deriváty

-16,8

-23,9

10,8

8,1

-0,1

Ostatní investice 

79

-1,2

-60,0

-77,2

-61,3

Rezervní aktiva

-1,5

0,7

7,2

8,3

-3,0

Čisté chyby a opomenutí

14,3

6,7

-8,9

-4,8

-5,2

Zdroj: Banque de France

Devizové rezervy (v milionech euro)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Devizové rezervy

144 950

144 456

144 332

154 763

156 449

145 865

* údaj ke konci března 2018
Zdroj: Ministerstvo financí Francie

Veřejný dluh Francie ke konci roku 2017 činil 2 226 mld. euro, tj . 98,1 % HDP. Zdroj: INSEE 

Čistá zahraniční zadluženost Francie ke konci roku 2017 činila 37,9 % HDP. Zdroj: Eurostat

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou je Banque de France, která provádí zejm. dohled nad úvěrovou politikou obchodních bank. Významná část jejích pravomocí v monetární politice však již přešla na Evropskou Centrální Banku (ECB).

Banky

Z historického hlediska ve Francii existují tzv. depozitní banky (banques de dépot) a obchodní banky (banques d‘affaires), rozdíly mezi nimi se však postupem času již téměř setřely (vedle nich fungují družstevní banky, tzv. lidové banky a spořitelny).  

Francouzský bankovní trh ovládá převážně následujících šesti bankovních skupin:

 • BNP Paribas
 • le groupe BPCE
 • le Groupe Crédit Agricole
 • le Groupe Crédit Mutuel-CIC
 • la Société Générale
 • la Banque Postale

Ze zahraničních bank ve Francii operuje HSBC a Barclays. Ve Francii fungovalo k 1. 1. 2015 166 bank, 21 poboček bank třetích zemí, 91 družstevních záložen, 18 komunálních úvěrových fondů a 106 poskytovatelů specializovaných úvěrů. (Zdroj: Banque de France)

Pojišťovny

Hlavními obecnými pojišťovnami ve Francii jsou:

 • skupina AXA (jejími členy jsou: Axa, Direct Assurance, Monvoisin Assurance, Mutuelles Saint-Christophe, Club 14, Natio Assurance)
 • CNP Assurances
 • Predica (patřící skupině Crédit agricole)
 • Allianz
 • Generali Asssurances
 • BNP Paribas Assurance
 • Assurances du Crédit Mutuel
 • Aviva
 • La Mondiale
 • Group Swiss Life France
 • Natixis
 • Suravenir
 • SMABTP

Kromě nich na francouzském trhu ještě fungují tzv. vzájemné pojišťovny, z nichž nejvýznamnější podíl na trhu mají Groupama, Macif, MMA, MAAF, MAIF a GMF.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Ve Francii existují následující základní typy daní a poplatků:
Přímé daně 

 • daň z příjmu fyzických osob (Impôt sur le revenu des personnes physique)
 • daň z příjmu právnických osob (Impôt sur les sociétés)
 • daň z příjmu podnikatelů (Impôt sur le revenu pour les professionnels)
 • daň z majetku (Impôt de solidarité sur la fortune)
 • přímé místní daně: např. daň z nemovitostí, daň z bydlení aj.

 Nepřímé daně 

 • DPH (TVA -Taxe sur la valeur ajoutée)
 • poplatky a kolky
 • akcízy (spotřební daně)

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob se ve Francii vypočítává za celou tzv. „fiskální domácnost“, tj. skupinu výdělečně činných a ostatních osob (dětí, důchodců, nezaměstnaných, postižených osob atd.) žijících v jedné domácnosti. V daňovém přiznání, které se vyplňuje jednou ročně, se sečtou veškeré příjmy (ze závislé činnosti; z nemovitostí; finančních aktiv atd.) za všechny členy fiskální domácnosti. Sazby jsou progresivní, a daňová pásma jsou každoročně upravována v závislosti na inflaci.

Výpočet daně

Nejprve se od zdanitelných příjmů odečtou daňové úlevy a odpočitatelné položky. Ve Francii existuje celá řada odpočitatelných položek obdobných jako ve všech členských státech EU. Specificky francouzským příspěvkem je tzv. "prémie za zaměstnání" (prime pour l‘emploi) pro domácnosti s nižšími příjmy, které splňují několik dalších podmínek - např. alespoň jeden z členů domácnosti musí být výdělečně činný. Prémie se automaticky odečítá z částky dlužné daně a v případě, že její výše tuto částku přesahuje, poplatník obdrží výsledný rozdíl.

Podle výše příjmu se pak na základ daně aplikují daňové sazby na jednotlivé části příjmu (příjem se celý nedaní jednou sazbou, ale postupně jednotlivými sazbami - progresivní daň). Do částky 9 807 euro se daň neodvádí.


Aktuální daňová pásma a odpovídající sazby v roce 2018

Daňový základ

Daňová sazba

pod 9 807 €

0 %

9 807 - 27 086 €

14 %

27 086  - 72 617 €

30 %

72 617 - 153 783 €

41 %

nad 153 783 €

45 %

Zdroj: Ministerstvo financí Francie

Daň z příjmu právnických osob 

Daním z příjmu právnických osob podléhají zisky společností realizované ve Francii. Zahraniční zisky firem prostřednictvím poboček předmětem této daně nejsou.

V zásadě platí, že každá společnost platí tuto daň pouze ze svých vlastních zisků. 
Nicméně, v případě, že si společnost zvolí možnost daňové konsolidace, může mateřská společnost zahrnout do svých zdanitelných zisků i zisky svých dceřiných společností, pokud v nich vlastní alespoň 95% podíl. Mateřská společnost tak platí daň ze zisku celé skupiny.

Sazby a výpočet daně

Standartní sazba

Standardní sazba činí 33,33 %. Tato sazba se vztahuje na společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 7 630 000 euro. Sazba může být navýšena o tyto položky: sociální příspěvky, mimořádné příspěvky a dodatečné příspěvky.

Sociální příspěvek je 3,3 % pro podniky s obratem alespoň 7 630 000 euro a daň z příjmu PO přesahující 763 000 euro.

Dodatečný příspěvek se rovná 3% z částek rozdělených společníkům, akcionářům nebo podílníkům a zisku, který nebyl vložen do rezerv nebo začleněn do kapitálu společnosti.

Neziskové organizace podléhají zvláštní sazbě daně, a sice 24% pro příjmy z majetku (nemovitosti, pronájmy, zemědělské zisky, atd.) a 10% z kapitálových výnosů (např. dluhopisy).

Snížená sazba

Snížená sazba je stanovená na 15% a vztahuje se na společnosti a aplikuje se na daňový základ nižší než 38 120 €. Týká se společností, jejichž roční obrat bez daně je nižší než 7 630 000 € a jejichž základní kapitál byl splacen a je držen minimálně z 75% fyzickými osobami.

Daň z kapitálových příjmů

Kapitálové příjmy (z podílů, dividend apod.) jsou podrobeny jednotné paušální sazbě ve výši 30 %.

Daň z nemovitého majetku (IFI - impôt sur la fortune immobilière)

Jedná se o daň uvalenou na majetek fyzických osob.

Tato daň se týká fyzických osob, které jsou registrované k platbám daní ve Francii, ale i osob, které mají majetek ve Francii dosahující této hodnoty a k platbám daní zde registrovaní nejsou.

Pro osoby žijící ve Francii se daň vztahuje na veškeré nemovitosti ve vlastnictví fiskální domácností ve Francii, ale i v zahraničí.  Pro osoby žijící v zahraničí se daň vztahuje pouze na jejich majetek ve Francii.

Zachována je 30% sleva na dani za nemovitost sloužící jako trvalé bydliště.

Přímé místní daně

Od roku 2010 funguje tzv. ekonomická teritoriální kvóta (CET). CET je progresivní daň vypočítaná z obratu podniků a skládá se z pozemkového poplatku podniků (cotisation foncière des entreprises - CFE) a poplatku z tvorby přidané hodnoty podniků (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CVAE).

Dalšími místními daněmi jsou daň z nemovitostí (taxe foncière) a z bydlení (taxe d‘habitation) vyměřovaná pro uživatele nekomerčních prostor, ať již jsou v jejich vlastnictví nebo jen v pronájmu. Tyto daně se určují z nájemní hodnoty těchto prostor.

Další uplatňovanou místní daní je rovněž příspěvek na veřejnoprávní audiovisuální vysílání (contribution à  l’audiovisuel public). Týká se fyzických osob, plátců daně z bydlení a majitelů televize nebo jiného zařízení určeného k příjmu televizního vysílání.

Místní správní orgány mají pravomoc rozhodnout o daňovém osvobození nebo snížení přímých místních daní v zájmu podpory určitých oblastí, např. výzkumu.

DPH

DPH se vztahuje na prodej zboží a služeb. DPH se podílí více než 50% na celkových daňových příjmech Francie. Obchodní společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. Jestliže objem zaplacené daně je vyšší než inkasované, rozdíl je na základě žádosti firmě vrácen.

Ve Francii se DPH platí ve čtyřech sazbách; ve výši 20 %, 10 %, 5,5 % nebo 2,1 %.

Základní sazba se týká většiny zboží a služeb. Snížená 5,5% sazba se vztahuje na zboží a služby považované za objekty primární potřeby (potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, atd.).

Sazba 2,1% je uplatňovaná na léky hrazené zdravotním pojištěním, na příspěvek na veřejnoprávní TV vysílání a na tiskoviny.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: