Francie

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Paříži

e-mail: commerce_paris@mzv.cz 

www.mzv.cz/paris

Francie je druhou největší ekonomikou Evropské unie a sedmou na světě. Hospodářství Francie je vysoce rozvinuté, orientované především na služby a sektory francouzské excelence, jako letecký průmysl, luxusní zboží a farmaceutický průmysl. 

Z propadu způsobeného pandemií Covid-19 se francouzská ekonomika vzpamatovala rychle. V průběhu roku 2022 však kvůli inflaci a vysokým cenám energií  ztratil hospodářský růst na své dynamice, navzdory snahám vlády zmírnit dopad rostoucích cen na obyvatele a firmy. Hrubý domácí produkt se za rok 2022 zvýšil v průměru o 2,6 % a pro rok 2023 se očekává jeho prudké zpomalení s růstem o pouhých 0,5 %. Míra inflace se v roce 2022 vyšplhala v průměru na 5,9 % a byla jedna z nejnižších v Evropě, především díky včasným krokům vlády ke stanovení cenového stropu pro energie.  V roce 2023 zůstane inflace podle prognózy na úrovni 5 %. Míra nezaměstnanosti ve Francii v posledních letech postupně klesá a v roce 2022 dosáhla 7,1 %. 

Reformy od roku 2017 se zaměřují na posílení konkurenceschopnosti země, zvýšení zaměstnanosti, podporu domácího podnikatelského sektoru, výroby a zatraktivnění Francie pro zahraniční investory. 

V reakci na rusko-ukrajinskou válku Francie prosazuje větší strategickou autonomii, posílení spolupráce zemí Evropské unie v oblasti obrany, energetiky a potravin.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 6,8 2,6 0,5 1,3 1,6
Veřejný dluh (% HDP) 113,0 113,1 113,2 112,4 111,3
Míra inflace (%) 2,1 5,9 5,0 2,2 1,9
Populace (mil.) 64,5 65,0 64,8 64,9 65,0
Nezaměstnanost (%) 7,7 7,1 7,3 7,2 7,1
HDP/obyv. (USD, PPP) 53 878,6 59 001,5 61 370,0 63 150,0 65 250,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 9,9 -59,5 -56,0 -39,5 -33,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -79,5 -143,5 -127,4 -97,2 -68,3
Průmyslová produkce (% změna) 5,7 -0,1 -1,6 1,8 1,5
Exportní riziko OECD
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD, Banque de France

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Německo 16,8
Belgie 10,7
Nizozemsko 8,9
Itálie 8,3
Španělsko 7,8
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 714,8
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 40,1
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje 25,0
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 19,1
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 18,5
Plyn zemní, případně zkapalněný 18,3
Zdroj: EIU

Energetika

Jedním z pilířů francouzského hospodářství je energetický sektor, jehož strategický význam vzrostl v souvislosti s klimatickými závazky, přechodem na nízkoemisní hospodářství a aktuální mezinárodní situací způsobenou válkou na Ukrajině. Jaderná energie se ve Francii podílí na výrobě elektřiny ze 70 % a francouzské jaderné elektrárny tvoří základ evropského energetického systému. Své úsilí o uhlíkovou neutralitu do roku 2050 a energetickou soběstačnost staví Francie na jádru, plánuje výstavbu šesti reaktorů nové generace typu EPR 2 a prodlužuje životnost starších jaderných elektráren ze současných 40 na 50 let a více, za podmínky zachování bezpečného provozu. Francie usiluje o výrazné zrychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, s prioritou solární a větrné (zejména offshore). Ve všech oblastech souvisejících s energetikou existuje ve Francii potenciál pro mezinárodní spolupráci.

Francie přijímá legislativu na urychlení rozvoje a obnovu civilní jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energie, ve kterých má oproti některým evropským partnerům zpoždění. Ve své energetické koncepci si Francie stanovila za cíl do roku 2050 zdesetinásobit výrobu solární energie (100 gigawattů), vybudovat 50 větrných elektráren na moři (40 gigawattů) a zdvojnásobit výrobu větrné energie na pevnině (40 gigawattů). K dosažení tohoto cíle byl přijat Zákon o urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, který má za cíl zjednodušení postupů výstavby obnovitelných zdrojů energie, využívání opuštěných nebo znehodnocených lokalit, okrajů silnic a dálnic, parkovišť k instalaci solárních panelů. Stávající venkovní parkoviště o rozloze větší než 1 500 m2 budou muset instalovat fotovoltaické krytí alespoň na polovině své plochy. 

Francie si klade za cíl stát se evropským lídrem v oblasti nízkouhlíkového vodíku, jako zdroje pro dekarbonizaci hospodářství, včetně energeticky nejnáročnějších odvětví, jako ocelářský průmysl a těžké nákladní dopravy. Na období 2020 – 2030 naplánovala investice ve výši 9 miliard eur na vybudování vodíkového průmyslu a kompletního hodnotového řetězce: výzkum, inovace a rozvoj dovedností s důrazem na elektrolýzu a vodíková zařízení pro těžkou nákladní dopravu. Na svém území plánuje výstavbu 10 gigatováren na výrobu elektrolyzérů, vodíkových nádrží, palivových článků, vozidel a vodíkových vlaků. 

Civilní letectví, vesmír

Francouzský letecký a kosmický průmysl představuje 4,3 % HDP a je hlavním hnacím motorem francouzského zahraničního obchodu. Export tvoří 86 % obratu leteckého a kosmického průmyslu Francie. Hlavní výzvou je jeho ekologická transformace směrem k dekarbonizovanému letectví a snahy o udržení konkurenceschopnosti francouzského letectví na trhu vůči jeho mimoevropským konkurentům. V důsledku oživení letecké dopravy po pandemii Covid-19 a plány leteckých společností na obnovení leteckých flotil registrují francouzští výrobci letadel a dodavatelé leteckého průmyslu zvýšené množství objednávek a plánují navyšování výroby. Tento trend představuje příležitosti i pro české dodavatele dílů a komponentů pro letectví, přesně obráběné komponenty, povrchové materiály, vybavení interiérů letadel, elektroniky a software. 

Evropský výrobce letadel Airbus zaznamenal v roce 2022  již druhým rokem po sobě rekordní provozní zisk 5,2 miliard eur, na němž se největší měrou podílel segment komerčních letadel, který je tahounem prodejů. I přes aktuální potíže v dodavatelském řetězci potvrdil Airbus záměr navyšovat své výrobní cíle, aby dostál nasmlouvaným závazkům. Do roku 2024 plánuje měsíčně vyrábět 65 jednoprostorových A320. Zvýšení tempa výroby Airbus plánuje i u dálkových modelů A330 a A350 a potvrzuje tím oživení trhu dálkových letů, které ilustruje zejména rekordní objednávka od letecké společnosti Air India.

Francouzský stát vyčlenil 435 milionů eur na podporu výzkumu v oblasti dekarbonizovaného letectví. Obnova leteckých flotil, využívání udržitelného paliva a v dlouhodobějším horizontu elektrické a vodíkové letectví představují zajímavé příležitosti pro spolupráci s mezinárodními inovativními firmami za účelem snižování uhlíkové stopy letectví.

Aktuální výzvou francouzského leteckého a kosmického sektoru je nedostatek surovin a komponentů. Dalším přetrvávajícím problémem je nedostatek technických a průmyslových pracovníků ve všech úrovních leteckého sektoru, který se během pandemie výrazně zvýšil. 

V odvětví působí přibližně 5 000 firem zaměstnávajících celkem na 700 000 zaměstnanců. Hlavním centrem leteckého průmyslu je jihozápad Francie, přibližně třetina pracovních míst sektoru se nachází v regionu kolem hlavního města Paříž, třetina v regionu Okcitánie a část v regionu Nové Akvitánie.

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Francouzský sektor informačních a komunikačních technologií je na vzestupu a v roce 2023 poroste dle odhadů 6% tempem. Hlavními tahouny odvětví jsou softwarové firmy, cloudové platformy a společnosti poskytující digitální služby. Umělá inteligence, big data, risk management, odolnost organizací v kyberprostoru, adaptabilita, internet věcí, vývoj superaplikací, digitální transformace firem a státního sektoru budou v centru hlavních technologických trendů pro následující léta a představují velké obchodní příležitosti. Další možnosti skýtá využití big data ve zdravotnictví, průmyslu (přechod podniků na “digitální firmu”) či e-commerce, který se těší stále větší oblibě a představuje 12,5% podíl na celkovém obratu maloobchodu.

Velikost francouzského digitálního trhu v roce 2022 byla odhadována na 60,9 miliardy eur. Z toho 35,5 % představovali vydavatelé softwaru a cloudové platformy; 52,4 % firmy působící v digitálních službách a 12,1 % inženýrské a technologické poradenství.

Jedním z velmi rychle rostoucích segmentů je logistika a dodavatelský řetězec, který nabízí široké uplatnění nových technologií souvisejících zejména se zpracováním a správou dat. 

Průmyslové podniky pokračují v přechodu na “digitální firmu”, koncept zahrnující využívání moderních technologií pro optimalizaci dodavatelského řetězce, řízení zásob a předvídání, predikci manipulace, automatizaci kontroly kvality, plánování řízení revizí či dálkovou detekci poruch. 

Obrovské možnosti skýtá využití big data ve zdravotnictví – od diagnostiky a sledování účinnosti léčby, přes vzdálené monitorování zdravotního stavu a ochranu osobních údajů pacientů, až po školení zdravotníků v metaverzu. 

Stále větší oblibě se těší elektronický obchod, který tvoří 12,5% podíl na celkovém obratu maloobchodu. Objem transakcí uskutečněných přes internet v roce 2022 dosáhl rekordní výše 147 miliard eur, což představuje 13,8% nárůst oproti předchozímu roku. Pokračuje tak velmi pozitivní trend, výrazně posílený kontextem pandemie. Očekává se, že růst e-commerce ve Francii bude nadále pokračovat, stejně tak jako jeho podíl na celkových nákupech, a v letech 2023-2025 se bude zvyšovat v průměru o 11 % ročně. 

Design, sklářství, textil

Francouzský „art de vivre“, estetika a krásné předměty vždy byly a jsou součástí místní kultury. Francouzští zákazníci jsou nároční a kladou vysoké nároky na kvalitu, technické provedení výrobků, design a udržitelnost. Trh s interiérovým vybavením a nábytkem představuje ve Francii roční obrat téměř 26 miliard eur, ze kterého 52 % připadá na interiérovou dekoraci a 48 % na nábytek. Uplatnění na trhu naleznou jak výrobci nábytku a dalšího interiérového vybavení, tak firmy schopné dodat nové technologie využívající virtuální a rozšířenou realitu, 3D tisk, či internet věcí.  Trh směřuje v kontextu zpřísňující se legislativy k používání udržitelných a recyklovatelných materiálů, jak pro stavbu, tak vnitřní vybavení, a minimalizaci negativních dopadů jejich výroby a používání na životní prostředí. Pro české dodavatele je pozitivní, že francouzští zákazníci ve svém rozhodování stále více zohledňují původ nakupovaného zboží a jednoznačně preferují výrobky vyrobené ve Francii a v Evropě. 

Francouzi ročně utratí za výzdobu interiérů mimo nábytku v průměru 530 eur na osobu. V roce 2023 francouzský trh s nábytkem očekává podobný růstový trend jako v roce 2022, tj. cca +2,7 %. Větší růst se očekává v sektoru exteriérového vybavení a zahradního nábytku.

Pro nadcházející dva roky se jeví jako velmi perspektivní sektor HORECA. Jednak se do Francie, která  je největší turistickou destinací na světě, po pandemických omezeních opět masivně vracejí turisté. V roce 2024 se také budou v Paříži a dalších městech konat olympijské a paralympijské hry, které přilákají miliony turistů. Z toho plyne nutnost výstavby nových hotelů, rekonstrukce a modernizace již existujících ubytovacích a stravovacích kapacit. Potenciál zde tedy je i pro české dodavatele interiérového vybavení, ale i služeb a výrobků pro HORECA obecně.

Francouzští zákazníci kladou důraz nejen na estetiku, ale také funkčnost, trvanlivost a ekologickou udržitelnost a výrobky řemeslné výroby jsou ve Francii velmi vyhledávané. 

Trh s designem a odbyt výrobků je úzce navázán na situaci ve stavebnictví, a to ať se jedná o novou výstavbu, tak rekonstrukce. Přestože rok 2022 skončil ve stavebnictví povzbudivě (+6,3 %), v roce 2023 se očekává růst výrazně mírnější +0,7 %, s výjimkou komerčních staveb, zemědělských prostor a dalších nebytových prostor. 

Perspektivněji se jeví sektor renovací. Příležitosti skýtá státní program podpory energetických renovací MaPrimeRénov a plán renovace státních budov. Velký potenciál má zejména pařížský region Île-de-France, kde je až čtvrtina bytového fondu považována za energeticky nevyhovující. Obecně je Francii v současné době obrovské množství domů z hlediska životnosti zcela nevyhovujících.

Největším staveništěm je ve Francii v letošním a příštím roce výstavba olympijské vesnice a infrastruktury pro hry Paris2024 pro přibližně 15 000 sportovců a jejich doprovod. Po jejich ukončení zde bude budoucím obyvatelům k dispozici více než 2 800 bytových jednotek, rekreační zóny a kulturní zařízení, sportoviště, školy a další infrastruktura, které bude třeba vybavit.

Na trhu však kromě samotných výrobců nábytku a dalšího vybavení mohou nalézt uplatnění dodavatelé nových technologií, jako je virtuální a rozšířená realita a využití umělé inteligence k vytváření návrhů a prototypů, 3D tisku pro přesnější prototypy a software pro posouzení dopadu návrhů na životní prostředí. Klienti stále více vyžadují možnost přizpůsobit si výrobky dle svých preferencí a využívat smart výrobky s technologiemi jako např. internet věcí, které zlepšují funkčnost a uživatelský komfort. Smart building zahrnuje využití digitálních technologií a umělé inteligence jak ve fázi architektonického návrhu, výstavby, tak po celou dobu životního cyklu stavby. Cílem je zlepšit kvalitu života a bezpečnost a splňovat stupňující se energetické a ekologické nároky. Odhaduje se, že v roce 2023 by mohl tento trh dosáhnout obratu 390 milionů eur, což představuje roční nárůst o 15 %.

Zdravotnictví a farmacie

Výdaje na zdravotní péči představují 11,5 % celkového HDP Francie. Regionální agentury zdravotní péče hrají důležitou roli v implementaci centrálních politik v oblasti veřejné zdravotní péče v souladu s konkrétními regionálními potřebami a jsou realizátory regionálních investičních strategií s cílem zajistit rovný přístup k péči a modernizaci její nabídky. V souladu s globálním trendem roste význam služeb e-health a digitálního zdravotnictví, jako nástroje pro zvýšení efektivity systému, posílení preventivní péče a včasného odhalování nemocí či zkrácení délky hospitalizace. S více než 2 miliony zaměstnanců je zdravotnický sektor významným ekonomickým odvětvím, zejména pokud jde o MedTech a využití digitálních technologií a inovací ve zdravotnictví. V nákupech vybavení pro veřejné nemocnice mají dominantní postavení velké nákupní skupiny. Důležitým segmentem je privátní zdravotní a sociální péče: třetina nemocnic ve Francii jsou privátní kliniky a polovina domovů pro seniory je provozována velkými soukromými skupinami.  

Francouzský systém zdravotní péče dnes čelí stejně jako v dalších vyspělých zemích globálním výzvám: zrychlená digitalizace, poptávka po personalizované péči, zajištění soběstačnosti a nezávislosti na dodavatelích ze vzdálených či rizikových oblastí. Roční obrat v sektoru zdravotnictví představuje cca 90 miliard eur a tvoří jej ekosystém více než 3 100 společností od start-upů až po nadnárodní společnosti. 

V rámci plánu „Innovation Santé 2030“ (inovace ve zdravotní péči), který na podzim roku 2021 vyhlásil francouzský prezidentem Macron, bude na podporu investic do zdravotnictví do roku 2030 uvolněno téměř 7 miliard eur. Cílem těchto opatření je učinit z Francie inovativní a co nejvíce soběstačný stát v oblasti zdravotnictví v Evropě, se zvláštním důrazem na výzkum, prevenci a nové technologie. Francie chce být konkurenceschopnější, co se týče klinických zkoušek a zavádění inovací v biomedicínském výzkumu a podporovat průmyslové investice do oblastí budoucnosti a MedTech. Cílem plánu je zkvalitnění lékařské péče a prevence, zlepšení kvality života při ztrátě soběstačnosti a rozvoj bioterapií a preventivní, personalizované, prognostické a participativní medicíny založené na datech.

Státní zdravotnický systém se však dlouhodobě potýká s nedostatkem financí a dopadem odkládaných reforem. Zkraje roku 2023 proto představil francouzský prezident nový akční plán, jehož cílem je zajištění větší dostupnosti a modernizace zdravotní péče, reorganizace práce v nemocnicích a urychlení náboru zdravotnického personálu.

Díky těmto ambiciózním plánům francouzské zdravotnictví nabízí řadu obchodních příležitostí. Silný systém veřejné zdravotní péče a rostoucí poptávka po inovativních řešeních představují příležitosti pro dodavatele zdravotnických technologií, přístrojů, léčiv, zdravotnických prostředků atd.

Perspektivním sektorem je digitální zdravotnictví, do nějž francouzská vláda významně investovala, včetně telemedicíny, elektronických zdravotních záznamů a prevence, což vytvořilo rostoucí trh pro zdravotnické start-upy a technologické společnosti. Pandemie COVID-19 obecně urychlila zavádění digitálních zdravotnických řešení. Příležitosti pro spolupráci existují v oblasti nových technologií, umělé inteligence a robotiky

Se stárnoucí populací roste poptávka po nejrůznějších přístrojích, které mohou pomoci zlepšit kvalitu života (např. nejrůznější monitorovací a léčebné přístroje, pomůcky pro mobilitu a příslušný software a aplikace). Poptávka roste po přizpůsobených zdravotnických službách, jako je domácí péče, zařízení pro asistované bydlení a dlouhodobou péči. Francouzská vláda těmto oblastem věnuje velkou pozornost a pro podnikatele tak zde existuje prostor pro nová a inovativní řešení.

Významné investice se dají očekávat do vybavení zdravotnických a sociálních zařízení, renovací budov a vnitřního vybavení, informačních systémů, navýšení počtu individuálních nemocničních pokojů pro zvýšení pohodlí pacientů, ať už se jedná o soukromé či veřejné instituce.

Francie je domovem rozsáhlého farmaceutického průmyslu a sídlí zde mnoho světových společností. Kvůli nedostatečnému financování zdravotnického výzkumu se francouzský farmaceutický průmysl potýká se ztrátou konkurenceschopnosti, kterou ještě zdůraznila pandemie Covid-19. Francie se propadla z bývalého evropského lídra ve výrobě léčiv na 4. místo za Německem, Itálií a Švýcarskem a řadí se na 5. místo na světě. Domácí trh s léčivy je silně regulován, zejména pokud jde o léčiva hrazené ze zdravotního pojištění. Z obavy z přílišné závislosti na dovozech aktivních farmaceutických složek a dalších léčiv z mimoevropských zemí, zejména Číny a Indie, investuje francouzská vláda do projektů podporujících návrat či přiblížení výroby a znovunabytí vlastní farmaceutické suverenity.

Železniční sektor

Rozvoj železniční dopravy osob i zboží je jednou ze strategických priorit Francie. Vláda proto plánuje vynaložit 100 miliard eur do roku 2040 na modernizaci železniční sítě. Nově představený investiční plán je výrazným impulsem pro rozvoj železniční dopravy po letech nedostatečných investic, vytváří příznivé prostředí pro rozvoj podnikání a je jedním z prioritních řešení, jak snížit emise CO2. Prostředky budou směřovat prioritně do obnovy a modernizace železniční sítě a do rozvoje příměstské vlakové dopravy (RER) kolem největších francouzských měst. Půjde o masivní investice do infrastruktury, nádraží, sítí, signalizačních systémů, zabezpečovacích zařízení, do centralizovaného systému řízení sítě, na nákup kolejových vozidel a využití digitálních technologií, ale i nových modulárních řešení pro železnici i silnici. Plánovaný rozvoj a modernizace železniční sítě a projekt výstavby příměstské sítě RER je mimořádnou příležitostí pro spolupráci se zahraničními dodavateli působícími v tomto sektoru. Existuje poptávka po společnostech, které nabízejí vysoce kvalitní služby osobní a nákladní dopravy, IT a logistická řešení a řešení pro dodavatelské řetězce či “zelených” a inovativních technologiích na podporu udržitelnosti. 

Na železnici ve Francii jezdí denně 15 000 vlaků, z toho 11 000 vlaků osobních, které přepraví 1,76 miliardy cestujících a 87 milionů tun nákladu ročně. Přínos investičního programu je obzvláště důležitý po desetiletích nedostatečných investic, v jejichž důsledku infrastruktura – zejména nákladní dopravy – zastarala a francouzská železnice ztratila na své konkurenceschopnosti nejen vůči dalším zemím, ale i ve vztahu k dalším typům dopravy.

Francie plánuje v nadcházejících letech významně rozšířit koncept příměstského vlakového systému RER (Réseau Express Régional) do měst s vysokým demografickým růstem a s perspektivou vzniku nových pracovních míst. Stávající RER dnes propojuje metro v centru Paříže a příměstskou železnici, má krátké časové intervaly, skládá se z pěti linek a denně přepraví na 2,7 milionu cestujících. Aktuálně je v přípravě a realizaci přibližně patnáct projektů po celé Francii, zejména v regionech Lille, Bordeaux, Grenoble a Aix-Marseille.

Až do roku 2027 bude vláda investovat do obnovy a modernizace stávající sítě další prostředky ve výši 1,5 miliardy eur ročně s cílem zajistit více vlaků, lepší dochvilnost a kratší dobu jízdy.

I přes nedostatečné investice v posledních letech je francouzská železnice známá svou vynikající infrastrukturou, špičkovými technologiemi a dobře vyškolenými pracovníky. Investičními prioritami do budoucna je podpora málo vytížených železničních linek, obnovení nočních vlaků a rozvoj servisních zařízení a stanic, a zdvojnásobení podílu železniční nákladní dopravy do roku 2030.

Součástí modernizace železniční dopravy je implementace digitálních technologií, které umožní digitalizaci souprav, optimalizaci řízení dopravy, prediktivní údržbu, automatizaci, konsolidaci dodavatelských řetězců, zvýšení výkonnosti, posílení bezpečnosti cestujících i kybernetické bezpečnosti, interoperabilitu, kvalitnější analýzu dat, včetně využití virtuální reality, ale i nové zákaznické služby.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Francie vydává na vědu a výzkum 2,4 % HDP a s touto hodnotou se nachází pod stanoveným evropským cílem 3 %. Vládní investiční program France 2030 naplánoval významné investice do rozvoje přelomových technologií v klíčových sektorech francouzského hospodářství a průmyslu, vedoucích k urychlení digitální a ekologické transformace a zvýšení průmyslové konkurenceschopnosti: energetika, automobilový průmysl a výroba elektromobilů a baterií, biotechnologie a vývoj a výroba inovativních zdravotních prostředků, zemědělství a ochrana životního prostředí. Příležitosti pro mezinárodní spolupráci skýtá průřezový obor umělé inteligence a klíčové technologie zpracování informací a dat, umožňující podstatné zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity ve všech oblastech ekonomiky – datová věda, strojové učení a robotika jako základ konceptu Průmysl 4.0.   

Výzkum v oblasti umělé inteligence se v posledních letech zařadil mezi priority přijetím národního plánu a strategie pro oblast umělé inteligence, která umožnila v první fázi urychlení veřejného financování projektů, posílení výzkumných kapacit a vytvoření nových mezioborových institutů pro oblast umělé inteligence po celém území Francie.

První fáze národní strategie pro umělou inteligenci se zaměřuje na posílení výzkumných kapacit, financování doktorandských programů a investice do výpočetních kapacit veřejného výzkumu. Došlo k vytvoření čtyř nových mezioborových institutů pro oblast umělé inteligence: MIAI v Grenoble, 3IA v Nice, PRAIRIE v Paříži a ANITI v Toulouse, jež spolupracují s desítkami společností všech velikostí. Paralelně k těmto institucím byly zřízeny či posíleny další instituce Institut Data-IA a Hi Paris ! v Paříž-Saclay a SCAI na univerzitě Sorbonne. Prioritními oblastmi pro využívání umělé inteligence jsou zdravotnictví, mobilita, obrana a bezpečnost, ochrana životního prostředí. Další fáze národního plánu pro výzkum AI se bude soustředit na budování kompetencí a talentů, zvyšování tržního podílu francouzské AI ve světě, posilování transferu výzkumných poznatků k inovacím a znásobení počtu start-upových firem.

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí

Doporučujeme