Řecko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Athénách (Řecko)

Obsah neuveden.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektory

 

Agentura Enterpise Greece Invest & Trade prezentuje jako strategické investiční sektory cestovní ruch, energetiku, informační a telekomunikační technologie, zdravotnické technologie a služby, kombinovanou dopravu, potraviny a zemědělské produkty.

Ve zpracovatelském průmyslu Řecka si udržují přední místo těžba a zpracování kovů (zejm. bauxit, hliník, měď) a farmaceutický průmysl.

Cestovní ruch je oborem s největšími komparativními výhodami nejen v rámci Řecka, ale i v rámci EU. Na tvorbě HDP se přímo podílí 10 % a nepřímo 25 %. Potvrzuje se jeho další dynamický rozvoj a je reálný prostor pro zvyšování exportu široké škály výrobků pro sektor HORECA včetně vylepšování jeho infrastruktury.

V energetice se dočasně vyčerpal prostor pro rozvoj výroby energie z OZE (snížení výkupních cen, špatná platební morálka správce energetické sítě), určité zlepšení se rýsuje u malých vodních elektráren. V klasické výrobě elektřiny lze očekávat nové příležitosti v souvislosti s probíhající plnou liberalizací trhu, jejíž součástí bude i privatizace některých lignitových elektráren koncernu Power Public Corp. (DEI). Probíhá postupná modernizace lignitových elektráren a výstavba nových zejména plynových, modernizuje se rozvodná síť a pokračuje výstavba podmořského propojení pevninské rozvodné sítě s Kykladskými ostrovy a Krétou, rozšiřuje se využití obnovitelných zdrojů energie a biopaliv.

Dlouhodobě perspektivní se jeví sektor LNG infrastruktury a průzkum nalezišť ropy a zemního plynu, který značně závisí na vývoji světových cen energií, následně i těžby podmořských ložisek ropy a zemního plynu. Ve výstavbě je plynovod TAP (Trans Adriatic Pipeline) vedoucí přes území Řecka, jehož výstavba má být ukončena v r. 2020, byl uzavřen kontrakt na výstavbu plynovodu IGB (Interconnector Greece Bulgaria) a v konečné fázi i kontrakt na výstavbu terminálu LNG v Alexandropouli "AegenaLNG".

Perspektivy v kombinované dopravě posiluje skutečnost, že čínská COSCO International Ltd. má v rukou správu pirejského přístavu a navyšuje jeho kapacity. Modernizován bude rovněž přístav v Soluni, počítá se s výstavbou velkých překladišť a center kombinované dopravy (první z nich se již řadu let postupně rozšiřuje na trati Athény-Korint v oblasti Thriasio Pedio) a realizuje se program modernizace a rozšiřování železniční sítě.

Značný prostor existuje pro rozvoj ekologické infrastruktury. Díky nedostatečnosti stávajících skládek a v obavách před sankcemi EK lze čekat investice do zpracování pevného odpadu (městského i průmyslového). Diskuse se vedou jak o formě řešení (na úrovni regionu či města) tak o mixu technologií, který bude použit (ano recyklaci a kompostování, spory o spalování) i o umístění jednotlivých závodů, proti kterým v řadě případů protestují místní komunity. Potenciál má zpracování recyklovaného materiálu, rekultivace starých a výstavba nových skládek. Očekává se posílení projektů orientovaných na zlepšení hospodaření s vodami (biologické čističky, hospodaření s podzemními vodami, odsolování atd.), které však často brzdí lokální zájmy. Strategické projekty budou realizovány formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Zemědělství utrpělo začleněním do kompetitivního prostoru EU a bylo přes příznivé klimatické podmínky zanedbáváno. Někdejší pilíř ekonomiky postihl útlum díky přesunu obyvatel do měst a díky růstu dovozů z EU. Hospodářská krize měla na zemědělství pozitivní dopad a obor nabídl uplatnění volným pracovním silám. České zemědělské a potravinářské technologie mají v Řecku tradičně dobré jméno.

Teoretický potenciál pro uplatnění českých zkušeností a technologií skrývá lázeňství – v reálu však Řecko nemá vyjasněnu koncepci, legislativu ani vlastnická práva. Pokrok naráží na lokální zájmy a nepřipravenost společnosti.

Jako perspektivní se jeví firmy v oblasti informačních technologií, telekomunikací, bioproduktů, potravin, farmaceutických prostředků atd. Často s využitím znalostí a kontaktů řecké komunity v zahraničí jsou schopné nabízet sofistikované produkty a skrývají značný potenciál. Své uplatnění nacházejí spíše za hranicemi Řecka.

 

Privatizace

Investiční a dodavatelské možnosti pro české firmy budou spojeny s privatizací řeckého veřejného majetku, které jsou v režii Fondu pro využití privátního majetku státu Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. (řecká zkratka TAIPED), jež je součástí společnosti Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. spravující veškerý majetek státu. 

 

Perspektivní položky českého exportu

S ohledem na úsporný program řecké vlády bude i v příštích letech objem prostředků směřujících na veřejné investice velmi omezený. Stát a regiony budou spolufinancovat projekty realizované z fondů EU prostřednictvím Národního strategického referenčního rámce 2014-20 a Dohody o partnerství pro programové období 2014-20. V maximální míře bude využíván model finanční spolupráce se soukromým kapitálem (projekty PPP). Příležitosti pro české firmy a investory by mohla přinést restrukturalizace a modernizace některých významných státních společností např. v oblasti energetiky.

Přes nepříznivou ekonomickou situaci velvyslanectví registruje potenciál pro uplatnění českých podniků například z oblasti dopravních technologií, IT, zemědělské techniky, zpracovatelského průmyslu, sektoru HORECA a perspektivně v lázeňství. Příležitosti se nabízejí i v energetice (aktuálně kromě OZE) - rozvodné sítě, lignitové doly apod. Určité možnosti pro participaci formou subdodávek existují v projektech infrastruktury.

Tradiční spotřební zboží z ČR, jako je například sklo a porcelán, je postupně vytlačováno z řeckého trhu silnou konkurencí levného užitkového zboží (nezávisle na jeho značce vyráběného hlavně v Číně). Objevily se však nové komodity jako například kamna a kotle na dřevo či biopaliva, po kterých je vzhledem k rostoucí ceně topné nafty a elektrické energie zaznamenaly zvýšenou poptávku, zařízení telekomunikační, pro automatizované zpracování dat a elektrická, dětské kočárky apod. (viz kap. 4.2).

Mapa oborových příležitostí je k dispozici na portálu BusinessInfo v kapitole věnované Řecku.

Ekonomické aktuality z teritoria jsou uveřejňovány na webové stránce velvyslanectví.

 

Užitečné kontakty

 

Energetika

Železniční infrastruktura 

Infrastruktura městské hromadné dopravy:

Ekologická infrastruktura

Zemědělství

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

  • 11/5/18 – Proped „Pozvánka na pivo pod Akropolí“ zaměřený na technologie malých pivovarů a dodavatele pivovarnických surovin
  • VI/2018 - výroční setkání se zástupci českých podniků v Řecku, zhodnocení výsledků uplynulého roku a zmapování potřeb
  • Účast zástupce zastupitelského úřadu na poradě ekonomických diplomatů v Praze a jednání s exportéry: Praha, 25-29/06/2018
  • IX-X/2018 - výroční setkání se zástupci českých podniků v severním Řecku, zhodnocení výsledků uplynulého roku a zmapování potřeb
  • XI/20 18 - ZÚ se zúčastní formou samostatného stánku ČR veletrhu cestovního ruchu PHILOXENIA 2017 v Soluni za materiální podpory agentury CzechTourism a Prague City Tourism – podpora českých CK a dovozů CZ potravin
  • průběžně: ad hoc prezentace CZ výrobků v prostorách ZÚ a během společenských podniků pořádaných ZÚ
  • průběžně: účast na konferencích, prezentacích a veletrzích se zaměřením na energetiku a životní prostředí, dopravní prostředky (osobní automobily, tramvaje), sektor HO.RE.CA. a lázeňství (dlouhodobý projekt spolupráce GR), mapování příležitostí pro CZ podniky

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: