Belgie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bruselu (Belgie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Dopravní průmysl a infrastruktura
Belgie je díky řadě přístavů (Antverpy, Ghent, Zeebrugge i nizozemskému Rotterdamu) významným logistickým a tranzitním uzlem, přes který prochází velká část evropského importu a exportu. S tím souvisí značné příležitosti v oblasti budování a modernizace dopravních cest, tunelů a městských obchvatů. V oblasti říční a námořní dopravy je aktuální poptávka po výrobě lodí pro osobní, nákladní, ale i turistickou dopravu.

Energetický průmysl
Vzhledem k problémům s technickým stavem jaderných elektráren a závazkem vlády opustit jadernou energii do roku 2025 dochází v energetice k postupné konverzi směrem k obnovitelným zdrojům, především k vyššímu využití větrných elektráren. V roce 2016 byla zahájena výstavba čtvrtého offshore větrného parku v hodnotě několika set mil. eur a plánuje se vypsání výzvy na výstavbu další. Zároveň se počítá s výrazným navýšením kapacit skladování LNG v přístavu Zeebrugge, který by se měl stát jedním z klíčových zásobníků LNG dováženého z Jamalu pro západní Evropu. Celková konverze energetiky znamená příležitosti pro dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny, návazné infrastruktury i pro budoucí ekonomiku odstavování jaderných elektráren. Zároveň Belgie investuje do udržitelných a inovativních projektů v oblasti energetiky, což by mohlo být rovněž příležitostí pro české firmy a výzkumná pracoviště.

Chemický průmysl
Chemický průmysl patří v Belgii k tradičně silným odvětvím. Z hlediska českých kompetencí a poptávky na místním trhu se může jednat především o dřevěnou buničinu pro chemický průmysl. Vzhledem k silnému postavení Belgie jako logistického uzlu chemického průmyslu by belgické přístavy mohly poskytnout českým exportérům řadu komparativních výhod pro dovoz i vývoz.

Kovozpracovatelský průmysl
V kovozpracovatelském průmyslu je zájem především o výrobky z oceli. Možnosti v kovozpracovatelském průmyslu úzce souvisí s růstem stavebního průmyslu v Belgii. Staví se nové budovy a probíhá rekonstrukce řady silničních tunelů. V současné době jsou ve fázi realizace velké urbanistické projekty v Bruselu v oblasti Tour & Taxi.

Strojírenský průmysl
Obráběcí stroje mají v Belgii potenciál pro uplatnění např. v železniční dopravě úprava kolejnic, řezné nástroje, speciální o obráběcí stroje. Výrazný potenciál mají i dodávky šicích strojů či části strojů jako kryty a jehly. S tím souvisí rozvoj módního průmyslu ve větších městech jako Brusel či Antverpy. Poptávka je i po prodejních automatech a automatech na rozměňování mincí.

Textilní a obuvnický průmysl
V rámci dovozu do Belgie má textilní průmysl dlouhodobě své důležité místo. Přestože hlavní dovozci textilu nejsou z EU, dodávka textilních doplňků jako jsou výšivky, záclony a krajky by mohla být pro české výrobce zajímavá.

Zábava a volný čas
Poptávka po drobnostech pro zábavu a volný čas souvisí s ekonomickou prosperitou. Belgičané rádi cestují a pečují o sebe. Nabízí se tedy konkrétně možnost dodávání cestovních souprav pro osobní hygienu či čištění obuvi, ale i rozprašovače voňavek. Investice do pohodlí či péče o tělo bude mít v rozvinutých zemích vždy své místo.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Belgický potravinářský průmysl je významným a rostoucím sektorem ekonomiky. Dle výroční zprávy sektorové organizace Fevia představují potravinářské firmy 28 % průmyslových podniků Belgie. Největší kategorií potravinářského průmyslu je segment nápojů a mléčných výrobků. Výzvou pro české exportéry jsou vysoké mzdové náklady a vysoké náklady na energie v Belgii, což může skýtat pro český export značnou konkurenční výhodu.

Zpracovatelský průmysl
Belgie se soustředí na výrobu produktů s přidanou hodnotou, a proto dovoz produktů pro další zpracování bude pro tuto ekonomiku vždy důležitý. Vzhledem k silnému postavení potravinářského průmyslu pro belgickou ekonomiku se tak konkrétně nabízí prostor pro dodávání dřevěných beden a krabic, ale i dřeva jako takového. Byla zaznamenaná i poptávka po speciálních papírech jako nepromastitelném papíru i pauzovacím papíru, ale i košťatech a malířských štětkách.

Železniční a kolejová doprava
Státem podporovaným trendem je podpora zelené dopravy a posilování železniční dopravy. Pro české firmy skýtají příležitosti opravy tratí a modernizace železniční sítě. Belgie do této oblasti investuje značné prostředky a velkou část materiálů a zařízení dováží. Velký potenciál uspět mají nyní zejména české tramvaje, lokomotivy a nákladní vagóny. Příležitosti nabídne rovněž rozšiřování přístavu v Antverpách a plánovaná výstavba železničního koridoru. V samotném přístavu jde o železniční tunel pod řekou Scheldou (Liefkenshoektunnel). Perspektivním projektem je terminál Saeftinghe o plánované výměře 1 070 ha, který by měl být dokončen v roce 2020. V roce 2016 bylo zahájeno přímé železniční spojení pro nákladní dopravu mezi Antverpami a Českou republikou, což může značně usnadnit jakoukoli další spolupráci.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce v roce 2020

Cesty velvyslance do regionů a provincií Belgie
Velvyslanectví ČR v Belgii bude nadále organizovat cesty velvyslance do regionů a provincií Belgie, jejichž cílem je realizovat záměr prohlubování vztahů, mimo jiné i na základě protokolů o spolupráci s Vlámskem a Valonskem. Zkušenosti ukazují, že tyto styky přinášejí nové možnosti a inspiraci pro další spolupráci nejen měst a regionů, ale vytvářejí také podmínky pro navazování obchodních kontaktů mezi firmami.

Ekonomická a obchodní složka partnerství měst a krajů ČR a Belgie
Velvyslanectví ČR v Belgii bude nadále podporovat pokračování stávajících a navazování nových partnerství měst a krajů ČR a Belgie.

Intenzívnější zapojení honorárních konzulátů do podpory českých ekonomických zájmů
Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, honorární konzuláty Antverpy, Gent, Lutych a Namur. Tyto aktivity jsou součástí práce HK, ale i nadále budeme pracovat na jejich posílení.  

Operativní podpora hospodářských zájmů ČR
Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, CzechTrade, Cebre, Czechtourism, zastoupení krajů ČR. Všestranná podpora představitelům ČR při plnění prioritního úkolu prosazování ekonomických zájmů a potřeb ČR.  

Podpora veletržní činnosti českých veletrhů v zahraničí
Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, Veletrhy Brno – BVV. Propagace veletrhů organizovaných v ČR, zejména BVV, při všech vhodných příležitostech a jednáních.

Poskytování asistence českým firmám
Příprava návštěv, poskytnutí zázemí, informační asistence, oslovení partnerů, podle možností podpora při jednání.

Propagace výhod ekonomické spolupráce s ČR a investičních možností
Spolupráce: Velvyslanectví ČR v Belgii, České centrum, CzechTrade. Průběžné zveřejňování prostřednictvím sítě Facebook a webových stránek velvyslanectví či partnerů ohledně důležitých informací pro zájemce o ekonomickou spolupráci s ČR.

Sledování tendrů vyhlašovaných NATO
V Bruselu: NATO vyhlašuje tendry na obstarání vojenského i nevojenského materiálu. Velvyslanectví ČR v Belgii bude tyto informace zprostředkovávat Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu obrany ČR a poskytovat českým firmám případnou další informační podporu.

Projekt ekonomické diplomacie – Prezentace českých firem z oblasti umělé inteligence v Belgii
V Bruselu: Spolupráce Velvyslanectví ČR v Belgii, CzechTrade, europoslankyně Martiny Dlabajové a bruselské univerzity VUB. Cílem projektu bude zviditelnit české úspěchy v oblasti umělé inteligence a navázat osobní kontakty s belgickými firmami a institucemi. (Vzhledem k probíhající pandemii je otázkou, zda se realizace letos podaří.)

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bruselu (Belgie) ke dni 16. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem