Čína: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Pekingu (Čína)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup prostřednictvím agenta nebo distributora

Nejjednodušší cesta ke vstupu na čínský trh vede přes nalezení agenta nebo distributora. Agent se od distributora liší především v tom, že je placen provizí z prodaného zboží a nestává se vlastníkem prodávaného zboží. Oproti tomu distributor od exportéra zboží přímo nakupuje a jeho zisk je, zjednodušeně řečeno, dán rozdílem v ceně, za kterou potom dané zboží prodá. Je jasné, že zatímco agentů se zahraničním exportérům nabízí celá řada (zvlášť těch, kteří požadují fixní částku za zastupování), najít spolehlivého čínského distributora je pro řadu firem velký oříšek, neboť na přeplněném čínském trhu se ani domácí firmě nechce jít s kůží na trh a riskovat, že se distribuovaný produkt nedočká úspěchu. Obecně lze doporučit obezřetné jednání s agenty, kteří mohou mít – s odkazem na rozsáhlé kontakty tendenci naslibovat nereálné objemy obchodu výměnou za vysokou částku účtovanou za své služby. Je nejvhodnější, pokud se s agentem podaří domluvit na provizi za prodané zboží. Pokud se agent takové dohodě brání, je spolehlivější poohlédnout se jinde. Při uzavírání zastupitelské smlouvy je pak nutné vyhnout se udělení exkluzivity, zejména u málo známého agenta. 

Co se distributorů týče, vhodným prostředím k nalezení distributora je především účast na veletrhu, popřípadě využití kontaktů na spřátelené domácí firmy (které už v Číně s někým takovým pracují), služeb agentury CzechTrade, soukromých konzultantů nebo ekonomických úseků na zastupitelských úřadech (ZÚ Peking, GK Šanghaj, GK Chengdu a GK Hongkong). Jako vodítko mohou posloužit také databáze čínských podnikatelů, jako je například Kompass, Alibaba, Made-in-China atd., které umožňují určitý první průzkum čínského trhu a nalezení potenciálních distributorů i zdarma (ačkoli tato „slepá“ cesta nemá jasný výsledek). Nutné je však „základní prověření“ firmy – viz dále. I zde mohou své služby nabídnout ekonomické úseky zastupitelských úřadů či agentura CzechTrade.

Dlouhodobá prezence

Obecně lze doporučit dlouhodobější prezenci na čínském trhu – navázání stálých obchodních vztahů trvá v ČLR nesrovnatelně déle než v Evropě. Často mu totiž předchází nutnost navázání vztahů v osobní rovině. Tuto dlouhodobější prezenci může zajistit buď pravidelná účast na akcích, relevantních pro daný obor (veletrhy, konference), nebo trvalá prezence v ČLR prostřednictvím založení pobočky. I zde je klíčové mít dobré „místní“ partnery a zaměstnance, které mají potřebné „guanxi“ – vztahy. 

Nejčastější formy zastoupení jsou tři – reprezentační kancelář, plně vlastněná zahraniční společnost a společný podnik s místním partnerem. Každá z těchto tří forem má svá specifika, výhody a nevýhody. Jejich založení a provoz mohou vyjít na částku v řádech stovek tisíc korun (v případě reprezentační kanceláře) až po mnohamilionovou investici.

Reprezentační kancelář

Výhodou reprezentační kanceláře je skutečnost, že nevyžaduje základní kapitál, proto je její založení relativně levné a také relativně rychlé. Postup založení reprezentační kanceláře se mírně liší podle zvolené lokality – vždy lze doporučit kontaktovat před založením pobočky místně příslušný úřad CCPIT (China Council for Promotion of International Trade), který obvykle má informace v angličtině a do jisté míry se založením pobočky pomůže. Největší nevýhodou reprezentační kanceláře je pak to, že nemůže vstupovat do právních vztahů, neboť nemá právní subjektivitu. V praktické rovině se tento problém projevuje především v tom, že reprezentační kancelář nemůže vydávat faktury a její činnost je omezena na zákonem stanovený okruh podnikatelských aktivit (např. marketing, průzkum trhu, shromažďování kontaktů atd.). 

Legislativně je počet zaměstnanců reprezentativní kanceláře omezen maximálně na čtyři. České firmy, působící v ČLR delší dobu, zde povětšinou mají právě reprezentační kanceláře. Některá zastoupení jsou vedena Číňany, což má své výhody i nevýhody. Již zmíněná nová legislativa však nyní činí zřizování zahraniční kanceláře relativně méně výhodným ve srovnání například s plnoprávným zahraničním majitelem vlastněným podnikem. Náklady na činnost kanceláře v ČLR u našich firem dosahují až 150 tis. USD ročně. Založení reprezentační kanceláře vychází na částku v řádu tisíců USD (především podle toho, kolik si za založení účtuje konzultantská společnost) a zabere minimálně 20 dní.

Plně vlastněná zahraniční společnost (WOFE)

Založení WOFE je komplikovanější, nicméně pokud firma počítá s dlouhodobou prezencí na čínském trhu, pravděpodobně se tomuto kroku nakonec nevyhne. Určitou překážkou k založení WOFE je skutečnost, že se jedná o obdobu české s.r.o., a proto je před jejím vznikem potřeba složit určitou část základního kapitálu. Zákonná výše základního kapitálu vyžadovaného při založení společnosti je stanovena podle předmětu podnikání WFOE a teoreticky se pohybuje mezi 100 000 až 500 000 CNY (přičemž před vznikem společnosti musí být splaceno 20 procent základního kapitálu, zbytek může být doplacen v průběhu dvou let). Zahraniční společnosti vnímají tento jinak legitimní požadavek negativně především proto, že se obecně traduje, že repatriace toho základního kapitálu je obtížná, ne li nemožná (na rozdíl třeba od zisků společnosti, kde takový problém není). 

Je však skutečností, že tato zákonem daná výše základního kapitálu je považována za pouhé „vodítko“ a příslušné úřady nemusí vznik WOFE schválit, pokud z jejich analýzy vyplývá, že navrhovaná výše kapitálu je nedostatečná pro chod společnosti. Navíc, pokud není splaceno před vznikem společnosti 100 procent základního kapitálu, opět to může být při jejím schvalování problém (ačkoli zákon tento postup umožňuje). 

Určitým problémem při založení WOFE je také definice rozsahu její činnosti – rozsah by měl odpovídat tomu, co daná WOFE bude skutečně dělat. Svízel je v tom, že v Číně platí úplná uzávěra pro vstup zahraničních investorů do některých sektorů ekonomiky (viz Katalog pro zahraniční investory), a v jiných můžete podnikat jen v rámci společného podniku s čínským partnerem. Zahraniční společnosti pak ve snaze obejít toto omezení registrují pro WOFE rozsah činností, který neodpovídá realitě. To nelze doporučit – obecně jsou zahraniční podnikatelé v hledáčku příslušných úřadů daleko častěji než čínské protějšky, takže se dříve nebo později takto založená WOFE dostane do velkých problémů. 

Založení společného podniku (joint venture)

Některé zahraniční společnosti volí při přístupu na čínský trh strategii založení joint venture – společnosti vlastněné z určité části čínským a ze zbylé části zahraničním partnerem. Obecně se v ČLR k této formě podnikání přistupuje s ideou, že čínský partner zná místní trh, má kontakty, distribuční kanály, levnější práci a kapitál, zatímco zahraniční partner poskytuje know-how a technologie.

Existují navíc určitá odvětví čínské ekonomiky, kde je ze zákona povolena pouze tato forma zahraniční účasti – například automobilový průmysl, vyšší vzdělávání, životní pojištění atd. 

Obecně jsou tato omezení motivována snahou „naučit“ čínské firmy západnímu know-how a z toho také plyne základní problém při založení společnosti – cíle obou partnerů se bohužel často liší a management vzniklého podniku tak často bojuje spíše sám proti sobě než proti konkurenci (většinou tyto vnitřní boje dopadají ve prospěch čínské firmy, neboť zahraniční společnosti často tahají za kratší konec provazu). Obecně lze doporučit založení joint venture tam, kde

 • je to ze zákona nutné nebo
 • se partneři velmi dobře znají a společnost bude založena na vzájemné důvěře a sdílených (pragmatických) zájmech, příp.
 • bez místního partnera je velmi obtížné, ne-li nemožné v daném oboru na čínský trh proniknout.

V tomto smyslu je třeba vyvarovat se rozdělení vlastnictví ve firmě v poměru 50 na 50, které samo o sobě spolehlivě zablokuje veškerou manažerskou flexibilitu. Také není ideální spoléhat se při konstrukci joint-venture pouze na smluvní ujednání o založení společnosti. Právo by mělo vždy až stvrzovat takové rozdělení práv a povinností obou partnerů, které je pro obě strany dlouhodobě výhodné a partneři se skutečně potřebují (je pak otázka taktiky zahraniční společnosti, jak takový vztah nastavit s přihlédnutím k tomu, že její hlavní vklad – know-how – dříve nebo později čínské straně chtě nechtě předá). 

Prodej licence

Další možností, jak proniknout na čínský trh, je prodej licence. Zahraniční firmy se často snaží umístit na místním trhu starší technologie. Důvodem je jednak nižší technická úroveň čínských partnerů, jednak stále pokulhávající ochrana autorských práv v ČLR. S prodejem licencí a know-how souvisí i zakládání společností se zahraničním kapitálovým vkladem – joint-ventures. V posledním období se tato forma stala převažující možností, jak realizovat dodávky investičních celků do ČLR. 

On-line prodej

Za úsilí rozhodně stojí analýza možnosti internetového prodeje, který je v ČLR první volbou stále většího počtu domácností kvůli pohodlnému, levnému a rychlému doručení do bydliště. Čínský e-commerce trh je nejvDobrá zpráva pro zahraniční prodejce je, že v rámci podpory dovozu kvalitního zboží, zvýšení konzumu a vyvážení zahraniční obchodní bilance vláda v listopadu 2014 umožnila přímý prodej zahraničním firmám nabízejícím high-tech produkty, potraviny a kvalitní spotřební zboží. Např. jeden z nejznámějších on-line obchodů Tmall provozuje od 19. února 2014 tzv. Tmall International (www.tmall.hk), kde se mohou zaregistrovat zahraniční firmy. Podmínkou je odeslání zboží do 72 hodin a doručení k čínskému zákazníkovi do 14 pracovních dnů. Obecné podmínky on-line podnikání i další zajímavé analýzy trhu v ČLR zpracovalo EU SME Centre.

V roce 2015 také zahájila činnost Chunbo, resp. další e-commerce platformy s vlastním skladováním (čínský „Amazon“) zaměřené na kvalitní dovozové potraviny, jako jsou mořské plody, masné lahůdky, biopotraviny, pivo a minerálky (www.chunbo.com). 

Mezi hlavní internetové portály (B2C) patří:

Jednoznačkou jedničkou je Taobao. Mezi další silné platformy patří Tmall či JD. 

V oblasti B2B patří mezi největší hráče AlibabaGlobalsources.com nebo HC360.com.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Celní režim a netarifní překážky obchodu

Za provádění celních předpisů v ČLR odpovídají:

 • Všeobecná celní správa (General Administration of Customs, GAC) – kontroluje vývoz a dovoz zboží, vybírá cla a poplatky, vypracovává statistiku zahraničního obchodu, bojuje proti pašování, dále provádí kontrolu, dohlíží na karanténu a dodržování technických standardů zboží pro import a export (do začátku roku 2018 tato činnost spadala pod samostatný orgán Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ);
 • Ministerstvo obchodu (MOFCOM) – řídí licencování zahraničního obchodu a systém kvót, odpovídá za agendu WTO;
 • Komise pro celní tarify Státní rady/vlády (State Council´s Customs Tariff Commission) nastavuje vývozní a dovozní tarify, je řízena ministrem financí a dále zahrnuje ředitele celní správy a náměstka MOFCOM;
 • China National Regulatory Commission for Certification and Accreditation (CNCA) – zodpovídá za sjednocení správy, dozoru a koordinaci procesů certifikace a akreditace a rovněž za vytváření národních standardů ČLR v souladu s pravidly WTO.

Celní tarify, podmínky, za kterých se uplatňují, a další celní předpisy jsou obsaženy v publikaci “Oficiální celní průvodce”, kterou zpracovala Všeobecná celní správa ČLR. Je třeba upozornit i na zvláštnosti celních předpisů platných pro zvláštní ekonomické zóny, otevřená města a zóny volného zahraničního obchodu. Bližší informace lze nalézt na webu GAC, nebo na specializovaném portálu ETCN

V letech 2012-2013 probíhala pilotní fáze „elektronického proclení“, původně ve 12 celních oblastech, následně ve všech 42. Do konce roku 2015 zcela nahradilo elektronické proclení „papírovou“ verzi.

Celní poplatky jsou rozděleny v podstatě do dvou kategorií, všeobecné a smluvní (preferenční), přičemž všeobecné poplatky jsou uplatňovány na zboží ze zemí, s nimiž ČLR nemá celní náležitosti upraveny smluvně (neposkytuje jim doložku nejvyšších výhod, pro země, kterou nejsou členy WTO). Pro úplnost je třeba dodat, že v celním sazebníku existuje ještě třetí kategorie, se sníženými sazbami, a ta se týká výrobků ze zemí, které se účastní některé z preferenčních dohod s ČLR (ASEAN – nulová cla pro 93 % dovozů od ledna 2010, Pákistán, Chile, Švýcarsko, Island či Austrálie – po finalizaci FTA v roce 2015 většina australských dovozů podléhá nulovým clům, aj.). Nižší cla mají i některé africké země. ČLR již v oblasti cel dosáhla svých závazků vyplývajících ze vstupu do WTO a nyní je již výrazně nesnižuje – s výjimkou vyšších ekonomických či politických zájmů – viz FTA dohody.

Celní poplatky vybírá Generální správa cel spolu s daní z přidané hodnoty, u níž došlo na začátku roku 2019 k poměrně výraznému snížení. Účastník celního řízení může být zatěžován pokutou ve výši 0,1 % z deklarované částky denně.

Od 1. ledna 2007 ČLR ve shodě se svým závazkem ve WTO opět snížila cla. Podle Ministerstva financí ČLR všeobecná úroveň celních sazeb klesla z 9,9 % na 9,8  %. Více jak 900 produktů bylo zbaveno cla úplně. K 1. 1. 2010 byla snížena dovozní cla u šesti komodit včetně čerstvých jahod v souladu se závazky ČLR vůči WTO. Pro rok 2012 byla snížena cla o 4,4 % u 730 výrobků, což se dotklo zejména částí a dílů pro výrobu s vysokou přidanou hodnotou – IT, vozidla s alternativním pohonem a různé zemědělské materiály. Na začátku 2013 oznámila ČLR nové tarifní sazby, kde přechodně dochází k dalšímu snížení dovozních cel u 784 výrobků (např. koření, pacemakery, kojenecké sušené mléko, kaolín, robotické stroje pro automobilový průmysl apod.). Důvodem snížení celních sazeb je snaha nastartovat domácí spotřebu a napomoci lepšímu pokrytí poptávky. V letech 2015 a 2017 snížila Čína dovozní cla na vybrané spotřební zboží (kosmetika, alkohol, oděvy aj.). Podobná snižování cel nastávají poměrně pravidelně, týkají se však většinou jen marginálního množství dovozu.

Celní hodnota zboží se stanovuje na základě ceny CIF. Pokud má celnice pochybnosti o správnosti ceny předkládané deklarantem, může ji odmítnout a uplatnit cenu stejného nebo podobného zboží dováženého ze stejné země nebo oblasti. Tento postup bývá dosti častý a je předmětem řady stížností ze strany mezinárodních obchodníků.

Dovoz do ČLR je spojen s řadou netarifních obchodních opatření, která zahrnují kvóty, certifikace, dovozní a jiné licence či etikety. Dovozní licence se přitom vydávají na různých úrovních dle kategorizace zboží (úroveň centrální – Ministerstvo obchodu, provinční a úroveň podřízená ministerstvu – zvláštní úřady). Dalším opatřením znesnadňujícím dovoz jsou inspekční osvědčení vyžadovaná např. u válcované oceli, ocelových ingotů, neželezných kovů, umělých hmot, kosmetiky, papíru a ovoce. Výjimky a celá řada dílčích předpisů snižují průhlednost čínského celního systému. LR také uplatňuje dovozní a vývozní kvóty na vybrané strategické komodity. Přehled aktuálně platných licencí  je k nalezení v China Foreign Trade and Economic Cooperation Gazette. V roce 2012 byl publikován Katalog „2012 Catalogue of Goods subject to Import Licences“, který je každoročně doplňován dalším „ročním“ katalogem. Více viz na www.mofcom.gov.cn. Z závěru roku 2018 zveřejnil MOFCOM následující dokumenty: 2019 Catalogue of Goods Subject to Import Licence Administration2019 Catalogue of Goods Subject to Automatic Import Licence Administration2019 Catalogue of Goods Subject to Export Licence Administration.

S odvoláním na plnění závazků Číny vůči WTO bylo rozhodnuto o sjednocení povinné inspekce zboží dováženého i z domácí produkce – CCEE (China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment, známý též jako Great Wall Mark) a bezpečnostní certifikace dováženého zboží – CCIB (China Commodity Inspection Bureau) do systému nazvaného Compulsory Product Certification System (CPCS). Výrobky, na něž se tato pravidla vztahují, musí mít osvědčení China Compulsory Certificate (CCC). Jedná se druhy zboží, kteréj jsou rozděleny do 19 skupin (viz rozdělení dle HS kódů je k dispozici na této webové stránce, a dále též na webu CNCA):

 • dráty a kabely pro elektrické vedení
 • spínače, zástrčky, jističe atd.
 • nízkonapěťové přístroje
 • motory s nízkým výkonem
 • elektrické nářadí
 • svářecí zařízení
 • domácí elektrospotřebiče
 • audio a video přístroje
 • počítače, tiskárny, kopírky a ostatní přístroje z kategorie IT
 • osvětlovací tělesa (nevztahuje se na osvětlení na napětí menší než 36V)
 • telekomunikační přístroje
 • automobily kategorií M, N, O, motocykly a jejich části (bezpečnostní pásy a motocyklové motory)
 • pneumatiky pro motocykly, osobní a nákladní automobily
 • bezpečnostní skla pro automobily, železniční vagóny i budovy
 • zemědělské stroje
 • hasicí přístroje, hadice, detektory kouře atd.
 • poplachová zařízení
 • bezdrátové LAN produtky
 • dekorační produkty a renovační materiály
 • hračky
 • výrobky z latexu/ kondomy
 • přístroje pro zdravotnictví

Speciální opatření se uplatňují při dovozu zboží, které může obsahovat materiály, jež představují zdravotní riziko. Proces dovozu tohoto zboží upravují revidovaná „Measures for the Administration on Pollution Control of Electronic Information Products“. 

Bezcelně je možné do ČLR dovézt zboží určené pro prezentaci na výstavách, veletrzích či jako vzorek pro obchodní jednání. Podmínkou je, že musí být do 3 měsíců vyvezeno zpět. Pokud dojde k jeho prodeji nebo darování za účelem reklamy, vztahuje se na něj dodatečná celní povinnost. Neřešeným problémem je zatím dovoz prototypu pro např. zahraničně vlastněnou firmu za účelem dalšího vývoje v této firmě. 

Zakázaný je dovoz zbraní, munice, výbušnin, cenných papírů, tiskovin, magnetických médií a fotografií poškozujících politické, ekonomické, kulturní a morální zájmy země, jedů, drog, nemocných zvířat, rostlin, čerstvého jídla, léků a čínské měny. V roce 1999 byl čínskými ústředními orgány rovněž schválen seznam zboží, které je zakázáno či jsou na ně uvalena omezení při dovozu za účelem dalšího zpracování (použité knihy a časopisy, průmyslové odpady obsahující škodlivé látky, použité motocykly, auta a jejich komponenty, některé chemikálie, zemědělské položky, některé druhy ocelářských výrobků a textilních tkanin aj.).

Kontrola vývozu

Pokud jde o vývoz, je kontrola rozdělena na čtyři kategorie:

 • pašované zboží, které nesmí být vyváženo;
 • zboží s vývozním omezením, kde je nutná vývozní licence;
 • zboží podléhající vývozním kvótám;
 • ostatní zboží.

Zákaz vývozu platí např. pro platinu, umělecké předměty, chráněná zvířata a rostliny, položky, jejichž vývoz je zakázán na základě mezinárodních smluv, apod. U tiskovin, filmů a fotografií je zakázán vývoz materiálů, které by mohly vést k vyzrazení státních tajemství ČLR.

Na řadu položek je třeba získat vývozní povolení (licenci), které vystavuje Ministerstvo obchodu ČLR. Určitá část exportu je rovněž vystavena tzv. vývozním kvótám, resp. množstevním omezením (např. důležité zemědělské suroviny). Kvóty se přitom rozdělují do dvou základních kategorií: pasivní kvóty, které se týkají zboží, jež je omezeno dovozními režimy cizích zemí, nebo u nějž omezení vyplývají z mezivládních ujednání; druhou skupinu tvoří tzv. export quota bidding. Do této skupiny spadá především zboží vyvážené ve velkých množstvích nebo položky, jež jsou exportovány velkým počtem firemních subjektů a které jsou citlivé na mezinárodním trhu. Exportním kvótám podléhají nyní jen některé vzácné kovy (např. stříbro). Například kvóty na vzácné nerosty (rare earth) byly zrušeny na konci roku 2014.

Co se týče čínského exportu, existují rovněž v menším rozsahu tzv. vývozní cla. V zahraničí hojně diskutovanou otázkou zůstává systém refundace DPH při vývozu, který se týká přesně specifikovaných druhů komodit. 

Vývozní dokumentaci tvoří celní prohlášení, vývozní povolení (pokud je požadováno) a inspekční osvědčení (totéž).

Kontrola zdravotní nezávadnosti, bezpečnosti a kvality

Na počátku roku 2018 byl publikován seznam dovozního a vývozního zboží (List of Import and Export Commodities Subject to Legal Inspection), které spadá pod kontrolu kvality AQSIQ (od roku 2018 včleněné do Všeobecné celní správy). Zboží, které má výjimku a nepodléhá této kontrole, je definováno takto:

 • všechny položky vyjmenované AQSIQ (Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) s historicky doloženou odpovídající úrovní kvality,
 • vzorky, dárky, zboží určené na výstavu a ostatní výrobky, které nejsou určeny k prodeji, pokud není stanoveno jinak čínskou vládou nebo specifikováno v obchodních smlouvách,
 • vyjmenované položky, které prošly kontrolou prostřednictvím společného podniku pro kontrolu kvality, uznávaným AQSIQ,
 • vyjmenované položky, které prošly kontrolou prostřednictvím autorizované zahraniční organizace v jedné ze zemí, s níž má ČLR uzavřenu dohodu o vzájemném uznávání.

Při vstupu zboží z ciziny do čínského přístavu či jiného vstupního místa, musí čínský příjemce (zpravidla speditér nebo celní zprostředkovatel) předložit následující doklady:

 • konosament,
 • fakturu,
 • nákladní list,
 • obchodní smlouvu,
 • certifikát k importní kvótě (pokud se uplatňuje),
 • certifikát CCC (China Compulsory Certification), pokud se uplatňuje,
 • dovozní licenci (pokud se uplatňuje),
 • pojistku,
 • celní deklaraci.

Aktuální databázi všech dokumentů, které jsou potřeba pro proclení konkrétního zboží, obsahuje databáze Market Access Database vedená EU

Zboží musí také při vstupu do ČLR projít hygienickou inspekcí. Inspekce se provádějí buď v karanténním oddělení na hranici, nebo v provinčním karanténním úřadě v závislosti na druhu výrobku a místě určení. Co se týče dovozu potravin a zvířat, kvalitativní požadavky musí být specifikovány v obchodní smlouvě a musí odpovídat minimálně čínskému národnímu standardu. Všeobecná celní správa celkově zrušila od 1. června 2018 vstupní/výstupní inspekci a deklaraci o karanténím odbavení . Tato prohlášení vydávaly inspekční a karanténní agentury na konkrétní komodity. Očekává se, že ze zmíněného zrušení bude mít prospěch více než 10 % dovozních a vývozních prohlášení. 

Česká republika má v současnosti podepsán s ČLR pouze fytosanitární protokol na vývoz mléka a mléčných výrobků. Další komodity živočišného původu aktuálně zatím není možné vyvážet. Více informací o aktuálním vývoji negociací viz Státní veterinární správa ČR.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zakládání reprezentačních kanceláří, joint-venture či podniků plně vlastněných zahraničním vlastníkem (WOFE) je v ČLR poměrně složitá procedura a pro obstarání prvních povolení je většinou nutné využít služeb čínských zprostředkovatelských kanceláří, specializovaných zahraničních poradenských firem nebo prověřeného čínského partnera. V současnosti existuje několik společností, které poskytují služby při zakládání trvalého zastoupení v ČLR. Jako protiváha ryze čínským subjektům (viz níže) působí na trhu již několik let společnost Dezan Shira se zahraničním managementem, který dokáže lépe reagovat na požadavky cizinců, nebo společnost Corporation China, která zase většinou vítězí v cenových kritériích. 

Lze také doporučit české konzultanty zabývající se podnikáním v Číně. 

Historicky první čínskou právnickou osobou, která získala příslušné povolení od centrálních orgánů na tehdy velmi regulovaném trhu, byla státní FESCO. Později (od roku 1995) pak začala činnost CIIC. Těchto dvou kanceláří využily dříve i české firmy, které již v Pekingu mají své zastoupení, existují tedy o nich dostupné reference. 

Reprezentační kancelář (Representation Office)

Procedura je poměrně složitá, je třeba pečlivě prostudovat příslušné předpisy, uvědomit si časovou náročnost celé akce a finanční dopad. Nápomocni mohou být ředitelé místních poboček CzechTrade. Základní kroky, které je při zřizování kanceláře třeba učinit, jsou nicméně následující:

1. Schválení Ministerstvem obchodu (MOFCOM)

MOFCOM může požadovat, aby žádost byla podána čínským zástupcem. Lhůta pro její vyřízení je 30 dnů. Je třeba předložit tyto dokumenty (vše v čínštině):

 • Application Letter (na hlavičkovém papíře zakladatele) s informacemi typu: údaje o mateřské firmě, jaký je účel založení reprezentační kanceláře, předpokládaná doba jejího fungování, jméno vedoucího, název a adresa kanceláře, atd.
 • Certificate of Incorporation – výpis z obchodního rejstříku. V tomto případě někdy stačí anglická kopie, nemusí být originál.
 • Credibility Letter – jedná se o bankovní referenci ke spolehlivosti firmy. Tento doklad je platný 3 měsíce od jeho vydání příslušnou bankou.
 • Appointment Letter – ve kterém je jmenován vedoucí reprezentační kanceláře, dále je nutné přiložit jeho stručný životopis, fotokopii pasu a několik pasových fotografií.
 • Nájemní smlouva – zpočátku je nutné sjednat pronájem kancelářských prostor, aniž by bylo možné je označit jménem firmy. To je možné provést až po ukončení schvalovacího procesu. Kvůli úspoře nákladů si zahraniční společnosti zpravidla pronajímají provizorní minimální prostory (např. jménem mateřské firmy), které později vymění za větší, které vyhovují jejich činnosti. Pozn. čínští pronajímatelé většinou požadují platbu nájemného na rok dopředu, avšak díky obrovskému přetlaku nabídky na realitním trhu je možné sjednat i dobu výrazně kratší (v praxi potvrzeno např. na tři měsíce).
 • Doporučení od čínského partnera nebo zprostředkovatelské kanceláře.

Kromě výše uvedených dokumentů je třeba vyplnit ještě dva oficiální formuláře:

 • Application for Establishment of Representative Offices of Foreign Enterprises (Form I)
 • Application for Personnel of the Representative Offices of Foreign Enterprises (Form II)

Schválení MOFCOM má platnost pouze jeden rok. O jeho prodloužení je potřeba zažádat dva měsíce před skončením platnosti. Předkládají se v podstatě podobné doklady jako při zřízení, navíc je třeba předložit zprávu o činnosti za uplynulé tři roky. Jedná se tedy kromě nové žádosti (Application for the Extension) o výše uvedené body b) až e), dále o dokumenty dokládající původní registraci a o fotokopie pasů zaměstnanců či je nahrazujících dokladů (ID karty). Prodloužení stojí u zprostředkovatelské agentury zhruba 400 USD. 

2. Registrace na State Administration for Industry and Commerce of the PRC (SAIC)

Po schválení ze strany MOFCOM je třeba bez prodlení (do uplynutí lhůty 30 dnů) provést registraci na dalším úřadě, který v případě Pekingu má název Beijing Administration for Industry and Commerce. Po předání dvou vyplněných formulářů, povolení MOFCOM, nájemní smlouvy a kopií pasu vedoucího zastoupení, tento úřad po prozkoumání vydá (v praxi během několika dnů) následující doklady:

 • Registration Certificate of Foreign Enterprise´s Permanent Office in China
 • Representative Card of the Representative Office (pro vedoucího kanceláře)

Jedná se o základní dokumenty, které se předkládají při styku s dalšími čínskými úřady, v podstatě jde o zaregistrování jako podnikatelského subjektu v ČLR. Doklady je třeba každoročně obnovovat; poplatek za jejich vydání je cca 680 CNY, při obnovení 380 CNY, každá změna stojí dalších 100 CNY. Pro prodloužení je třeba mimo některé doklady předložit zprávu o obchodní činnosti za minulý rok (např. kontrakty s čínskými firmami, jejich hodnota apod.). 

3. Získání razítka na Public Security Bureau

V Pekingu se jedná o úřad Division of Entry and Exit Management of Foreigners of the Beijing Public Security Office. Pro registraci na tomto úřadě a získání razítka je třeba mít fotokopie dokladů uvedených v bodě dvě. Razítka jsou dvě, jedno pro běžnou potřebu kanceláře, druhé pro finanční úřady, obě jsou kulatá a jejich vydání stojí cca 50 USD. 

Tento úřad též vydá povolení k trvalému pobytu zahraničnímu vedoucímu kanceláře a na něm závislým osobám, pokud ten má pracovní vízum, přičemž cizinci musí navštívit úřad do 30 dnů od příjezdu do ČLR. 

4. Registrace u soudu

V některých případech je vyžadována registrace kanceláře též u místního soudu; poplatek činí asi 300 CNY.

5. Řešení finančních otázek

Nejprve je nutné získat povolení od State Administration of Foreign Exchange Bureau k operacím s devizovými prostředky. Pak je třeba otevřít účet u Bank of China, k čemuž je vyžadováno mimo jiné razítko firmy a Registration Certificate of Foreign Enterprise´s Permanent Office in China. Účet lze otevřít zároveň v CNY a USD.

6. Registrace na daňových úřadech

Podle čínských předpisů je třeba se zaregistrovat u dvou daňových úřadů, a sice u State Taxation Bureau a Local Taxation Bureau. Registrace musí být do 30 dnů od vydání výše uvedeného dokladu Registration Certificate.

7. Registrace na celním úřadě

Vzhledem k tomu, že téměř vždy je potřebné něco dovézt, minimálně pro vybavení kanceláře, je nutná i registrace na příslušném celním úřadě. 

Protože řada dokladů je v čínštině, je bez čínského spolupracovníka v podstatě nemožné provést celou proceduru. Navíc zakládající cizinec většinou nemůže celou dobu být v ČLR a některé kroky tedy musí svěřit domorodému spolupracovníkovi. Ten také většinou zná adresy různých institucí a najde je snadněji než cizinec. Zřízení kanceláře Číňanem a následná změna na zahraničního pracovníka stojí cca 860 CNY. Je přirozeně nutné vyplnění příslušných formulářů. Proces může trvat asi 1 měsíc. 

Reprezentační kancelář nemá oprávnění k obchodní činnosti na území ČLR a zaměřuje se proto na vyhledávání kontaktů a konzultační činnost. Činnost zastoupení je financována mateřskou firmou. Financování prochází příslušným bankovním kontem. 

Společný podnik (Joint-Venture)

Založení společného podniku předchází několik kol jednání. V tom prvním je projednán a podepsán Letter of Intent či Memorandum of Understanding, který vyjadřuje záměr obou stran založit společný podnik. Čínský partner poté zpracuje a předkládá nadřízeným institucím předběžnou technickoekonomickou studii, která již řeší a formuluje nejen předmět smlouvy, ale také způsob financování, kapitálovou návratnost a kapitálový podíl obou stran. Jestliže je tato předběžná studie v souladu se záměry, které odpovídají kritériím, jež jsou stanovena zodpovědnými čínskými institucemi, zpracuje čínský partner podrobnou technickoekonomickou studii, kterou předkládá provinčním plánovacím orgánům a Ministerstvu obchodu. V řadě případů přenáší MOFCOM pravomoci na místní instituce, které pak mají vůči ministerstvu jen oznamovací povinnost. Důležitými kritérii při schvalovacím řízení je případná orientace společného podniku na vývoz, zda je postaven na bázi moderní technologie, zda uvažuje se zaškolením čínských techniků atd.

Po souhlasu příslušných institucí se založením společného podniku je třeba provést registraci podniku prostřednictví Státní správy pro průmysl a obchod. Ta se provádí na základě předložení zejména následujících dokumentů:

 • konečná studie o investičním záměru v ČLR;
 • smlouva o společném podniku, základní ustanovení společnosti;
 • seznam kandidátů na funkce v orgánech společnosti;
 • stanovisko místních orgánů z předpokládaného sídla společného podniku

Povolovací instituce má zaujmout své stanovisko do tří měsíců. 

Jakmile společnost obdrží oprávnění k činnosti, je povinna si zřídit účet v místní měně u Bank of China nebo u jiné určené banky a dále devizový účet u některé z bank, které jsou na seznamu Státní devizové správy. Majetkové joint ventures musí uzavřít pojištění s People´s Insurance Co. of China (Čínskou lidovou pojišťovací společností). 

Pokud se jedná o pozemky a budovy, kde podniky se zahraniční kapitálovou účastí pracují, mohou si je dlouhodobě pronajmout, nikoliv je vlastnit. K výstavbě budov na pronajatém pozemku je třeba povolení příslušných čínských úřadů. Objekty musí být postaveny v souladu s čínskými předpisy. Na projektech se musí podílet čínský architekt. 

Podnik plně vlastněný zahraničním majitelem (Wholly-Owned Foregin Enterprise)

Pro založení podniku je nutné předložit studii s rozpracovaným záměrem ministerstvu obchodu. Další vyžadované doklady jsou:

 • žádost o založení WOFE,
 • seznam zástupců, resp. členů představenstva,
 • výpis z domácího obchodního rejstříku,
 • seznam věcí, které jsou zamýšleny dovézt pro potřeby WOFE,
 • potvrzení příslušné místní vlády o umístění WOFE,
 • v některých regionech též studii dopadu na životní prostředí.

Od podání žádosti musí být vydáno příslušné rozhodnutí nejpozději do 90 dnů. Poté, nejpozději do 30 dnů, se musí WOFE registrovat u State Administration for Industry and Commerce a následně, během 30 dnů od vydání „Business Licence“, též u finančního úřadu. 

Od 1. 3. 2006 příslušná místní oddělení Ministerstva obchodu a oddělení na státní úrovni ekonomických rozvojových zón schvalují založení zahraniční firmy.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k tomu, že se na čínský trh snaží proniknout renomované firmy všech oborů z celého průmyslově vyspělého světa, je nutné v této konkurenci počítat s vydatnými investicemi do reklamy, do inzerce a do efektivního networkingu. Pokud podniky nemají dostatek finančních prostředků na tyto aktivity, nemohou na čínském trhu uspět. 

Čína představuje druhý největší reklamní trh světa. Podle odhadů měla tvořit v roce 2017 internetová reklama 57 % veškerých výdajů na reklamu. V roce 2012 se jednalo o hodnotu 19,4 %. Těchto pět let velmi dobře ilustruje čínský digitální boom. V současné době již v podstatě „všichni“ mají v městských oblastech přístup k digitálním technologiím, proto se blíží ke konci období rapidního nárůstu nových uživatelů digitálních technologií, což může částečně omezit rychlý růst výdajů v této oblasti. Jen pro ilustraci, čínská online populace je 30krát větší, než byla v roce 2000.
Očekává se, že hlavním motorem růstu v oblasti digitální reklamy mají být chytré telefony. Podle oficiálních vládních statistik z konce roku 2016 se přibližně 95 % čínských uživatelů internetu se k internetu připojují pomocí mobilních zařízení.
Čínský digitální reklamní podíl představuje světový nadprůměr. Dá se přirovnat pouze ke Švédsku, kde dosahuje 60 % z celkových výdajů na reklamu. Spojené státy jako největší reklamní trh světa očekával v roce 2017, že výdaje za digitální výdaje dosáhnou 31 %.
Po mnoho let pomáhá růstu hodnot digitální reklamy právě osvojování internetu v Číně. Podle oficiálních statistik na konci roku 2016 bylo v Číně 731 milionů uživatelů internetu. To představuje více než polovinu obyvatel Číny a dvojnásobek populace Spojených států.
Výdaje na televizní reklamu tvoří 31,4 % z celku, ale každoročně klesají. V roce 2017 se očekávalo snížení o 5,2 %. Tomuto trendu ale neodpovídají státní televize jako China Central Television nebo CCTV. Výdaje na reklamu kanálů CCTV měly v roce 2017 vzrůst o 5 %, po růstu 5,3 % v roce 2016. V tomto roce byla významná podpora pro CCTV v přenosu dvou velkých sportovních akcí (olympijské hry a fotbalové mistroství Evropy).
V roce 2019 se očekával celkový meziroční růst výdajů na reklamu o 9,1 %, kdy měl dosáhnout 95 miliard dolarů.
Průzkum trhu
Proniknutí na čínský trh je díky jeho velikosti a dnes už i vyzrálosti rok od roku složitější. Specifické chování čínských spotřebitelů, kulturní rozdíly a preference mohou být pro zahraniční obchodní manažery nepříjemným překvapením.

Proto je dobré před vstupem na čínský trh provést alespoň částečný marketingový průzkum. Tuto službu provádí jak čínské firmy (jejich znalost trhu je vykoupená obecně nižší kvalitou služeb), tak kanceláře CzechTrade v Pekingu, Šanghaji, Chengdu a Guangzhou nebo zahraniční společnosti zabývající se průzkumem trhu (z těch největších v Číně působí například The Nielsen Company, Synovate China, Gallup China, Millward Brown, Taylor Nelson Sofres). 

Reklamní agentury

Většina reklamy je v Číně zadávána přes reklamní agentury, přičemž téměř 90 procent z nich je čínského původu, zbylých deset procent okupují velké reklamní domy zaběhnutých značek (Bates, BBDO, BBH, Euro RSG, Grey, JWT, Leo Burnett, Lowe Lintas, McCann Ericsson, Ogilvy and Mather, Saatchi and Saatchi, Young and Rubican). Zahraniční firmy mají na trhu podíl na úrovni 25 % (tvoří jen 0,4 % všech společností). Reklamní business tvoří jedno z nejdynamičtěji rostoucích odvětví terciárního sektoru. 

Časté jsou hlasové a textové reklamy přes mobilního operátora. Jednoznačným trendem posledních let je však příklon k „on-line“ reklamě na úkor tradičních forem. V posledních letech se firmy zaměřují zejména na cílenou reklamu prostřednictvím mobilní aplikace WeChat, kterou používá drtivá většina Číňanů. V roce 2017 aplikaci užívalo denně průměrně 570 milionů uživatelů. Měsíčně aplikaci použilo až kolem 670 milionů uživatelů. Dospělý uživatel stráví v aplikaci průměrně 40 minut denně. Součástí aplikace WeChat je mobilní peněženka propojená s bankovním účtem, která funguje jako zcela běžný platební prostředek, který spolu s konkurenční aplikací Alipay vytlačil zcela na okraj platby hotovostí i klasickými platebními kartami. Celkový počet registrovaných uživatelů WeChat je 1,1 miliardy účtů, z toho 100 milionů uživatlů, kteří aplikaci používají mimo Čínu. 69 % příjmů WeChatu pochází právě z prodeje mobilních reklam. 

Reklama v médiích

Velmi efektivní je samozřejmě televizní reklama, neboť 93,5 % čínských domácností vlastní televizi a průměrný divák stráví před obrazovkou 135 minut ve všední dny a 175 minut o víkendech. I zde je však patrná změna trendu ve prospěch on-line forem reklamy. Až 37 procent televizní reklamy tvoří produkty jako kosmetika nebo léky. Po celé Číně funguje kolem 3000 televizních stanic. Protože v Číně vysílá více než 270 provinčních televizních kanálů, je možné zacílit reklamu relativně přesně na vybranou cílovou skupinu. 

Vzhledem k rostoucí konkurenci TV, včetně digitálního vysílání, dochází k vytváření společných sítí v podobě Next Generation Broadcasting network (NGB). V roce 2016 přešla na digitální vysílání státní televize CCTV a do roku 2020 by měl být dokončen přechod na digitální standard u všech komerčních televizí. 

Méně dynamická je reklama v novinách, nicméně nadstandardní pole využití nabízejí časopisy, kterých existuje tisíce druhů. Čínský novinový trh je obecně největší na světě. Každý měsíc se prodá více než miliarda novinových výtisků, např. v prosinci 2018 to bylo 1,46 miliardy novin. V souvislosti s mimořádně rychle rostoucím čínským automobilovým trhem také roste trh reklamy v rádiích.

Mobilní  telefon se stal primární cestou k internetu pro typického Číňana. V Číně je přibližně 800 milionů osob používající smartphony, což změnilo způsob nakupování zboží (rok 2017). Vše od vyhledávání až po nakupování se stále častěji odehrává prostřednictvím chytrých mobilních telefonů. Stále častěji jsou využívané aplikace e-commerce gigantů jako jsou Taobao (spadající pod skupinu Alibaba) či JD pro rychlé a snadné přímé nakupování prostřednictvím mobilů. Přesto všechno jsou stále využívány k marketingovým kampaním také SMS, které využívá až 71 % firem.

V roce 2013 vzešlo 21 % objednávek zákazníků společnosti Alibaba z mobilních zařízení. Odhadovaná velikost čínského mobilního reklamního trhu (v milionech CNY): r. 2013 – 9 294;  r.  2014 –  12 563; r. 2015 – 16 761; r. 2016 – 21 021; a v roce 2017 – 25 750.  

Až 78 % čínských uživatelů chytrých telefonů je ochotná kliknout na internetový inzerát, pokud je pro ně relevantní. Ve Velké Británii toto číslo dosahuje pouze 33 % uživatelů a v USA jen 29 %.

Podle statistiky jsou nejlepší období na cílení mobilní inzerce v období cesty do práce (29 %); následuje víkend (24 %), poté ráno (10 %) a období v práci a večer dosahovaly 8 %. 

Zahraniční firmy musí myslet na to, že internet v Číně je silně cenzurovaný, což nemožňuje inzerentům používat inzertní kanály, které jsou běžné v Evropě i jinde ve světě (např. Facebook, Twitter, Youtube či celé spektrum služeb Google) a omezuje použití nových forem moderní reklamy (virální marketing atd.) čistě na čínské sociální sítě (např. Weibo, Renren) či sítě sloužící ke sdílení videa (Youku, Tudou). Specifický reklamní segment v Číně existuje v podobě online seriálů sponzorovaných (produkovaných) výrobci spotřebního zboží – děj těchto seriálů se pak často točí kolem daného produktu (model připomíná americké soap opery). Sledovanost těchto produktů nepokrytého product placementu je pak velmi vysoká i díky tomu, že ve státní televizi chybí adekvátní alternativa. Z internetových produktů jsou dále populární on-line hry (největší světový trh). Specifickým momentem tohoto segmentu jsou tzv. hromadné nákupy (group-buying). Mezi nejznámější platformy patří dianping.com, meituan.com, nuomi.com, 55tuan.com či lashou.com.

„Branding“ produktu

Pro Číňany má zahraniční zboží stále statut vyšší kvality, luxusu a něčeho, co dává jeho majiteli či spotřebiteli„tvář“. Oproti minulosti to dnes ale platí pouze v některých odvětvích především luxusního zboží (kosmetika, luxusní potraviny, automobily, doplňky a hodinky). Například v oblasti domácích spotřebičů toto pravidlo už relevantní není a většina zahraničních výrobců audio-video techniky (především japonské provenience) na čínském trhu bojuje s nevalnými výsledky. V segmentu bílých bílých spotřebičů majoritu trhu okupují čínské značky Midea a Haier. 

Některé české firmy se proto rozhodly zaútočit na sektor spotřebního zboží, resp. potravin, který tuzemskému spotřebiteli takzvaně „dává tvář“ a rebrandovaly původně mainstreamové značky na značky luxusní (přičemž také odpovídajícím způsobem upravily cenu). Zatím je možno říci, že alespoň u některých výrobků (kupř. minerální vody) tato strategie dobře vychází. Snaha o rebranding směrem k prémiovému segmentu může ale narážet na důsledky masivní antikorupční kampaně, kterou spustila vláda Xi Jinpinga a lze doporučit spíše akcentování aspektů kvality a zdraví, nikoliv luxusu jako takového.

Potenciálně zajímavé může být zaměřit produkt na populaci mimo velká města. Obyvatelstvo ve venkovských oblastech je podle studií ochotno utrácet relativně větší podíl svých příjmů, jelikož nad ním nevisí „Damoklův meč“ nutnosti platit vlastní bydlení ve městě, jehož ceny někdy meziročně stoupají o desítky procent. Samozřejmě je však třeba brát v potaz, že ačkoli rurálních obyvatel Číny je stále více než 500 miliónů, jejich kupní síla je zlomkem kupní síly obyvatelů měst. Navíc oslovení mimoměstské populace je velmi nákladným podnikem, který konzultanti pro malé a střední podniky nedoporučují. 

Vzhledem ke státní restrikci porodnosti a problémům s kvalitou domácích produktů je velká část čínské populace ochotna investovat velké částky do produktů zahraničních firem, které jsou určeny dětem (zejména pokud jde o sušené mléko či dětskou výživu). 

Uvedení na trh

Adekvátně připravená marketingová strategie uvedení zboží na čínský trh by měla zohledňovat specifické chování čínských spotřebitelů. Například čínští spotřebitelé dle aktuálních průzkumů preferují produkty velkých společností na úkor produktů menších výrobců („big is beautiful“). Rovněž je dobré mít na paměti, že při uvedení na trh by měla být reklama ve srovnání s tím, na co jsou výrobci zvyklí z domova, více „politicky korektní“ (vyhnout se sexuálním a politickým narážkám). Doporučuje se zakomponovat zajímavou historii značky či produktu. Velmi efektivní je v rámci vstupu výrobku na trh rozdávání vzorků (v supermarketech, u příležitosti společenských akcí), neboť čínský spotřebitel se relativně více než jeho protějšek v USA a Evropě řídí doporučením (tzv. word of mouth). Někteří západní výrobci pak volí při vstupu na čínský trh strategii proniknutí do měst druhého a třetího řádu (tedy města, jež jsou menší než hlavní města provincií), kde jsou spotřebitelé za nové zboží „vděčnější“ a ceny za reklamu přiměřenější. Zároveň ale stále jde o města, která mají několik miliónů obyvatel.

Propagace na veletrzích

Přijet na výstav pouze s materiály v angličtině, které osloví jen velmi nepatrnou část návštěvníků, je značně neefektivní. To se týká jak vystavených panelů, tak katalogů a další dokumentace. Zkušenosti z výstav ukazují, že stánky jsou plné i velkých exponátů a dokumentace v čínštině je standardem, který čínský zákazník či potenciální distributor očekává. Např. na strojírenských výstavách bývá celá linka, celý obráběcí stroj apod. Tyto velké exponáty přitáhnou více pozornosti než panelová propagace nebo malý model. Kladné zkušenosti jsou z výstav se státní účastí ČR (organizátorem většinou bývá Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), kde plocha české expozice bývá větší a český výstavní prostor tak nezanikne v konkurenci s ostatními. Také možnosti propagace v médiích je větší (možnost uspořádat tiskovou konferenci apod.). Je zcela nezbytné mít překladatele, nebo čínsky mluvícího zástupce firmy, který bude přítomný po celou dobu veletrhu na stánku. Znalost angličtiny je v ČLR stále ještě velmi limitovaná a to platí zejména u klíčových osob, které o tom, zda obchod uskutečnit, reálně rozhodují. Je velká škoda přijít o perspektivní obchod jen kvůli jazykové bariéře. 

Bezplatná inzerce

Zájemci o bezplatnou inzerci ve věstníku China Council for the Promotion of Foreign Trade/ Beijing SubCouncil mohou zaslat e-mail na ccpitinf@public.bta.net.cn. Doporučuje se rovněž inzerovat ve vybraných odborných publikacích (v čínštině) pro oslovení potenciálních čínských partnerů. Obchodně-ekonomický úsek ZÚ Peking má kontakty na vybrané odborné magazíny a je tak českým firmám k dispozici při zařízení propagace ve vybraných čínských publikacích.

Spolupráce s velvyslanectvím

Velvyslanectví se snaží zabezpečit vlastní akce i ostatní aktivity z vlastních (byť omezených) zdrojů a využíváním jiných možností spolupráce (sponzoring, atd.). České firmy mohou využít i dalších finančně nenáročných možností propagace zajišťovaných ekonomickým úsekem ZÚ Peking, jako jsou katalogové výstavy, inzerce ve vybraných publikacích a prezentace na vybraných akcích (více podrobností na webu ZÚ Peking). Firmy se také mohou účastnit na projektech ekonomické diplomacie. Možnost asistence ze strany ZÚ Peking má po dohodě s vedením úřadu každá česká firma. ZÚ Peking nabízí prostory a vybavení, včetně pomoci při organizaci. Ve spolupráci s CzechTrade pak může pomoci vytipovat i vhodné partnery.

Služby CzechTrade

K systematickému průzkumu čínského trhu přistoupil před několika lety CzechTrade, který vyslal do ČLR svého zástupce, jenž zpracoval marketingové studie na obory, jež vybraly české firmy: automobily, obráběcí stroje, zemědělské stroje a lékařská zařízení. Od 1. 2. 2000 má CzechTrade zástupce v Šanghaji, který se koncentruje na konkrétní marketingovou podporu zejména menších a středních firem z ČR. V květnu 2007 byla otevřena druhá kancelář agentury CzechTrade v ČLR ve městě Chengdu, ve velmi perspektivní západní provincii Sichuan. V březnu 2014 byl zahájen provoz kanceláře CzechTrade také v Pekingu a v roce 2016 zahájila činnost kancelář CzechTrade v Guangzhou. Pro úplnost je třeba dodat, že od srpna 2014 byla znovu obsazena kancelář CzechInvest v Šanghaji.

Obchodní komora EU v Číně

Společnostem, které uvažují o dlouhodobém působení na čínském trhu, lze doporučit rovněž členství v Obchodní komoře EU v ČLR. Volbou může být také účast v misi některé z obchodních komor, které se v ČR zaměřují na ČLR.

Ostatní

V posledních letech se neustále rozšiřuje síť zahraničních i místních zástupců nabízejících zprostředkování služeb všeho druhu, tj. od vypracování marketingových studií, technicko-ekonomických studií, pomoc při založení pobočky či zastoupení zahraniční firmy, zprostředkování obchodních kontaktů atd. Kvalita služeb zejména u některých místních firem neodpovídá vynaloženým finančním prostředkům. Navíc je často vyžadováno proplacení příslušné provize, a to ještě před zahájením vlastního jednání o nabídce, což je pro naše podniky, které jsou schopny úhradu provést až z došlého inkasa, v podstatě nepřijatelné. Navíc není záruka, že čínský zástupce dodrží slíbená ujednání. 

Ke zprostředkování kontaktů proto nabízí své služby jak ekonomický úsek ZÚ Peking, GK, Chengdu, GK Šanghaj či GK Hongkong a především kanceláře Czechtrade v Pekingu, Šanghaji, Chengdu a Guangzhou. Dosavadní zkušenosti českých firem v oblasti investic v ČLR jsou často negativní, což je způsobeno jednak ne zcela průhledným investičním prostředím včetně mnoha překážek, jež vyplývají z podstaty hospodářského systému v ČLR (kvóty, licence, poplatky, různá povolení apod.), ale i z nepřipravenosti firem vstupujících na tento trh (podcenění otázek právního zajištění, finančního krytí apod.).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika porušování práv z duševního vlastnictví je v Číně stále častým jevem. Platí, že právní rámec se v ČLR zlepšuje, problematická je však stále zejména implementace a dodržování relevantních zákonů. Všechny hlavní „IPR“ (intellectual property rights – práva duševního vlastnictví) zákony byly v posledních letech revidovány.

Přesto se stále padělky na čínském trhu hojně vyskytují a podle mezinárodních celních statistik kolem 80 % zadržených padělků ve světě pochází z Číny. Čína v oblasti práv duševního vlastnictví stále čelí v posledních letech silné kritice zahraničních vlád, mezinárodních organizaci a zahraničních společností působících v Číně. Ochrana práv duševního vlastnictví je také jedním z hlavních problémů obchodního napěti mezi ČLR a USA. 

Země postupně zlepšuje režim ochrany IPR nejen v souvislosti se závazky vyplývajícími s členství ve WTO, ale také v zájmu vytvoření ekonomiky založené na inovacích. Hlavním důvodem je deklarovaná snaha v podobě národní strategie posouvat čínskou ekonomiku směrem ke stále většímu důrazu na inovace. Čína se má podle plánu stát do roku 2020 „inovativní zemí“, v roce 2035 se má zařadit mezi „přední inovativní země“ a do roku 2050 si klade za cíl stát se světovou velmocí v oblasti vědecko-technických inovací. Čína je už řadu let na předních světových pozicích v počtu podaných žádostí o registraci patentů. Efektivní ochrana práv duševního vlastnictví je nástrojem, jak zvýšit motivaci subjektů a výkonnost celého hospodářského systému, který má nově stát právě na inovacích.

Platí, že firmy, které uvažují o vstupu na čínský trh, by měly otázku ochrany vlastního know-how, ochranných značek apod. začít řešit co nejdříve, v ideálním případě už několik let před samotným pokusem skutečně vkročit na trh. Čína neuznává „senioritu“ značek, které jsou zavedené na zahraničních trzích. Klíčová je vždy registrace jména přímo v Číně a tam má vždy přednost ten subjekt, který si ochrannou známku zaregistruje jako první a to i v případě, kdy zahraniční firma již má zaregistrovanou známku pro jiné trhy. Po samotném vstupu na čínský trh je potřeba dobře zvážit, jak efektivně rozdělit náklady na zápolení s neustálými pokusy o imitaci vlastních výrobků, který může připomínat boj s větrnými mlýny, a na cílené budování vlastní značky včetně např. efektivního systému ochranných a rozpoznávacích prvků, díky kterým si zákazník může snadno ověřit pravost výrobku. Důležitý je důraz na vlastní inovace a snaha být před konkurenty včetně potenciálních imitátorů vždy o krok napřed.

Malým a středním podniků z EU je k dispozici projekt Evropské komise „China IPR SME Helpdesk“, který informuje o vývoji v této oblasti a poskytuje evropským firmám pestrou škálu užitečných a praktických rad a služeb včetně bezplatného poradenství. Případné dotazy je možné směřovat na e-mail question@china-iprhelpdesk.eu.

Hlavní čínské agentury zabývající se IPR:

Kromě již zmiňované kanceláře China IPR SME Helpdesk lze dohledat užitečné informace také na stránkách Hospodářské komory EU v ČLR (EUCCC), která má pro otázky IPR vytvořenou pracovní skupinu.  

Cenné informace k oblasti IPR v Číně  jsou také k dispozici v rámci projektu IPKey, který napomáhá formou sdílení zkušeností a výměnou informací mezi EU a Čínou k budování legislativního rámce v této oblasti. 

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Zadávání státních zakázek je spíše netransparentní a z praxe zahraničních podniků lze doložit případy zjevného porušování pravidel a odůvodněného podezření na korupci. Současná databáze je nedostatečná a ne všem přístupná, neobsahuje také všechny relevantní tendry a informace.

Z tohoto důvodu se EU snaží, aby se ČLR stala účastníkem Dohody o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement GPA). Během jednání o členství Číny ve WTO bylo dohodnuto, že ČLR se po svém vstupu stane pozorovatelem ve výboru GPA a přímým účastníkem „co možná nejdříve“. Pozorovatelem je ČLR od února 2002, na počátku roku 2008 předložila první nabídku pro vstup do GPA. O vstupu ČLR do GPA se nadále jedná. Poslední nabídku ke vstupu do GPA předložila Čína v říjnu 2019.

Předešlé nabídky Číny na vstup do GPA byly z pohledů členů GPA nedostatečné. Motivací na čínské straně, která se částečně obává konkurence zahraničních firem v Číně, je především podpora „go global“ strategie pro čínské firmy a snaha o navýšení exportů. Řada expertů poukazuje na nedostatky v legislativě Číny, která stále není v souladu s GPA.

Státní zakázky jsou vesměs zadávány formou veřejných soutěží. Ty bývají s více či méně dostatečným předstihem publikovány v čínském jak denním, tak odborném tisku. Českým zájemcům lze proto doporučit sledování internetové adresy, kterou spravuje China Tendering Corporation. V databázi však nejsou zahrnuty všechny tendry a přístup je zpoplatněn – zdarma lze nahlédnout jen na velmi základní informace.

Často však čínské orgány oslovují jen předem vybraný úzký okruh možných dodavatelů. V takových případech většinou nerozhodují kritéria kvality a splnění dalších podmínek soutěžního řízení. Důležitou roli hrají úplatky a známosti – s tímto nešvarem však současné čínské vedení aktivně bojuje.

Z pohledu přístupu zahraničních firem je také problematická podpora domácích inovativních subjektů, resp. firmám registrovaných v Číně, které na čínském území provozují výzkumu a vývoj. Ty mohou mít v přístupu k veřejným zakázkám přednost.

V březnu 2014 otevřela Čínská federace pro logistiku a nákup (China Federation of Logistics and Purchasing) novou veřejnou platformu, která má oslovit zejména malé a střední podniky. Ve stejném roce zahájila centrální vláda Číny zahájila on-line portál pro veřejné zakázky. Obě stránky jsou ale pouze v čínštině. 

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Někteří zahraniční podnikatelé sjednávají smlouvy podle hongkongského práva (které má kořeny v právu anglickém a je proto některým zahraničním právníkům bližší) s tím, že příslušným soudem jsou hongkongské soudy – rozsudek hongkongského soudu je totiž od roku 1997 vykonatelným i na pevninské Číně.

Jestliže je ve smlouvě uvedeno čínské právo a čínský soud, odehrává se jednání před místně příslušným soudem v sídle žalovaného. Řada právníků tento postup doporučuje – ačkoli angažování čínských právníků je v tomto případě nezbytné, rozsudek, který místně příslušný soud vydá, je přímo vykonatelný, řízení relativně rychlé a není potřeba žádat o výkon rozhodčího nálezu jako v případě arbitráže nebo rozsudku hongkongského soudu ve výše uvedené situaci. 

Důrazně však nedoporučujeme sjednat ve smlouvě příslušnost soudu (nikoli arbitrážního, ale klasického) mimo území ČLR. Případný rozsudek takového soudu je z čínského pohledu zcela nicotný, protože Čína rozsudky zahraničních soudů v 99 % případů nevykonává (výjimkou je např. rozhodnutí korejských soudů). 

Pokud se s čínským partnerem sjednává rozhodčí doložka, pak je nejčastěji jako příslušný soud sjednán China International Economic and Trade Arbitration Commission nebo Beijing Conciliation Centre. V případě, že kontrakt předepisuje zahraniční arbitrážní instituci, může být touto institucí v podstatě jakýkoli zahraniční arbitrážní soud, jelikož Čína je členem tzv. Newyorské úmluvy o výkonu arbitrážních rozhodnutí a rozhodčí nálezy zahraničních arbitrážních soudů v Číně jsou tak vykonatelná (je tu ovšem stále riziko, že čínský soud tento výkon zamítne např. s odkazem na veřejný pořádek). 

V souvislosti se spory s čínskou stranou je třeba zdůraznit ještě jednou zásadní věc. Naše problémy v obchodu a v ekonomické spolupráci s Čínou přestávají být v mnoha případech jen našimi problémy. Je třeba se naučit na všech úrovních, ve státní správě i v podnikové sféře, rozlišovat podstatu vzniklého problému, zda se jedná o vnitřní nedostatek či chybu českého podniku nebo o obecnou záležitost. Jestliže se naráží např. na nedopatření v čínské legislativě (ať už na mylně nebo záměrně stanovené opatření), v jejím uplatňování apod., je třeba zkušenost z praxe přenést na orgány EU. Cesty jsou různé, je možné to učinit přes Hospodářskou komoru EU v Číně (EUCCC), přes Velvyslanectví České republiky v Pekingu atd. Orgány Evropské unie mají mnohem lepší příležitosti lobbovat za odstranění nedostatků než ČR (více informací kupř. na https://madb.europa.eu/madb). Dialog mezi EU a Čínou probíhá velmi často a na mnoha úrovních, včetně té nejvyšší.

Rizika místního trhu

Platební rizika

Požadovat celkovou platbu předem je z hlediska čínských dodavatelů běžné, jelikož malé továrny v Číně často pracují s velmi malou marží a jejich cash-flow jim nedovoluje zafinancovat nákup vstupů bez toho, aby byla částka za dodávku zaplacena předem. 

Na druhou stranu je třeba přiznat, že pokud dodavatel po zaplacení 100 % částky zboží nedodá, neexistuje pro českého odběratele žádná rychlá a efektivní možnost, jak se k penězům zpět dostat. Existují teoretické možnosti, jako je např. žaloba (ta ale vyžaduje mít platnou smlouvu z hlediska čínského práva s místní příslušností soudu v Číně nebo odpovídající rozhodčí doložku, což u malých dodávek většinou malé a střední firmy neřeší a obchod probíhá pouze „na fakturu“), nicméně ani ty většinou nejsou vzhledem k výdajům za právní zastupování pro českou stranou reálně akceptovatelné a zaplacená částka je tady „nevratitelná“.

V tomto smyslu existuje několik řešení, které se pokoušejí zkušení odběratelé s dodavatelem dohodnout:

 • využití akreditivu, což ovšem zvyšuje celkové náklady transakce a neřeší problém čínské strany s hotovostí. Proto se v reálu u malých dodávek (+/- jeden kontejner) setkáváme v Číně s akreditivem relativně málo často;
 • zálohová platba – ty jsou již častější; běžně se mezi obchodními partnery daří dohadovat zálohu 50/50 (padesát procent předem, zbytek po nalodění zboží), nebo dokonce 30/70. Toto řešení Velvyslanectví ČR v Pekingu doporučuje partnerům českých firem nabízet. Pokud nebude souhlasit, jsou i jiné možnosti. Jen málokdy existuje v Číně jen jeden dodavatel zboží, o které má dovozce zájem. Vyjednávací pozice kupce je tak většinou mnohem lepší, než prodávajícího (ne vždy si to importující firmy uvědomují a využívají toho);
 • posledním řešením je platba celé částky předem, to však vyžaduje skutečně velmi detailní prověření dodavatele – tzn. vidět továrnu, ověřit reference, setkat se s vlastníky (nebo alespoň někoho na místo vyslat atd.). Není vyloučeno, že podnik, který dnes obdržel platbu, zítra zbankrotuje (týká se to právě oněch podniků, které s nízkou marží vyvážejí exportní zboží).

Realitou často bývá, že odběratel při nákupu zboží z Číny zariskovat musí. Pokud je k tomu odběratel tedy z nějakého důvodu nucen, je zapotřebí dodržet několik zásadních kroků a velké množství čínských podvodníků je tak rázem „vyeliminováno“. O tom, jak prověřit dodavatele z veřejných zdrojů a s relativně malými náklady se např. dočtete na stránkách Velvyslanectví ČR v Pekingu či na stránkách EU SME Centre. S prověřením obchodního partnera mohou pomoci pracovníci obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR v Číně či kanceláří CzechTrade v Číně

Vývoj kurzu měny viz Kapitola č. 1.

Dodávky neodpovídající kontraktům – podvodné dodávky

Dalším rizikem pro české odběratele, které může vést k citelné ztrátě, jsou tzv. „podvodné dodávky“. Odběratel po přebírání zboží na celnici zjistí, že zboží je buď v omezeném množství, např. namísto plného kontejneru dorazí jen jedna třetina, v některých případech dokonce kontejner zcela jiného obsahu. Jsou případy, kdy jsou veškeré dokumenty z celnice v Číně minimálně „na oko“ v pořádku, při podrobnějším zjišťování se zjistí, že dokument je podvrhem, či že zboží bylo i po proclení a kontrole vyměněno. Mnohdy není zcela jasné, v jaké fázi k výměně zboží došlo, v některých případech jde o „podvodnou dodávku“ přímo ze závodu, protože zboží nebylo před odjezdem zkontrolováno. 

Proti tomuto případu podvodů je třeba se bránit, zejména pokud jde o „nové“ partnery, u kterých ještě není dostatečná míra důvěry. Samozřejmostí by mělo být základní prověření firmy, stejně jako u všech ostatních obchodních operací s Čínou – viz níže. Druhým momentem je zajištění inspekce před dovozem – Velvyslanectví ČR v Pekingu a kanceláře CzechTrade mohou doporučit firmy, které se tímto v Číně profesionálně zabývají. 

Pokud přeci k takovému případu dojde, je potřeba v přístavu či na celnici vše řádně zdokumentovat, zboží nepřijímat a řádně reklamovat. Postup samozřejmě záleží i na typu dohody, která byla s dodavatelem z Číny uzavřena.

Falešné poptávky

Již několik let zkouší čínští podvodníci trik, jak připravit důvěřivé partnery z Evropy (týká se to v podstatě všech zemí EU) o peníze. Scénář bývá s drobnými nuancemi zpravidla stejný: 

Čínská firma (často neexistující nebo zaregistrovaná jen několik měsíců) projeví prostřednictvím e-mailu zájem o nákup výrobků z Evropy. Může se jednat o stroje a další technická zařízení, speciální výrobky (kupř. kontejnery, nerezové skladovací tanky), ale i jiné zboží. Firma požádá o předložení nabídky na odběr většího množství výrobků (často až podezřele velkého). Poté, co ji obdrží, souhlasí s cenou a vyzve výrobce, aby přijel do Číny uzavřít kontrakt, protože hodlá poskytnout zálohu na výrobu a při sepisování první smlouvy je nutno, aby partneři stanuli „tváří v tvář“. 

Bohužel na to řada výrobců, kteří nemají velké zkušenosti se zahraničním obchodem (a především v Asii), reaguje tak, že ve vidině velké zakázky a zisků (protože nabídnutá cena je téměř bez výjimky čínskou stranou akceptována), do Číny přijede. Mají zajištěno ubytování v luxusním hotelu (pochopitelně na vlastní náklady) a čínský partner jim vysvětluje, jak se těší na budoucí spolupráci a slibuje další zakázky, tedy nejen první kontrakt, který se právě podepsal. Dále většinou partnerovi ze zahraničí vysvětluje, jak je realizace některých záležitostí je v Číně obtížná, a tak by výrobce měl složit v hotovosti peníze (požaduje se cca 5 000 EUR) na úplatky pro vlivné státní úředníky (nově na notářské poplatky), kteří prosadí, aby se výrobky uplatnily i v dalších státních zakázkách. Samotný Číňan nemá přímý přístup k valutám, pouze při platbách do zahraničí prostřednictvím banky, a proto ty peníze nutně potřebuje, ale splatí je formou zálohové platby na zakázku v nejbližší době. Někdy je tato suma vyžádána „na dálku“, tedy bez „nutnosti“ cestovat do Číny. 

Některé firmy na tento trik naletí a peníze předají. Někteří tak velkou hotovost nemají a jsou tedy požádáni o menší částku, aby se obchod rozeběhl. Ti obezřetnější nakonec nedají nic. 

Bez ohledu na to, zda výrobce zaplatí, či nezaplatí, výsledek bývá stejný. Podepsaný “kontrakt” je pouhým cárem papíru a po čínské firmě se slehne země. Lépe dopadnou ti, kteří sice absolvují cestu do Číny, ale zjistí, že něco není v pořádku, úplatek odmítnou poskytnout a čekají, zda se jim po návratu partner ozve. Případně ho po návratu sami osloví a zjistí, že nereaguje, tudíž nezahájí výrobu a jejich ztrátou je tak “pouze” cesta do Číny. 

Daleko horší situace ovšem nastane (ať už se úplatek předá, či nikoli), když výrobce v očekávání, že se „kontrakt“ začne plnit, zahájí přípravy na výrobu. Připraví technickou dokumentaci, nakoupí materiál, zajistí speciální nástroje a někdy i začne vyrábět. Poté, když se mu čínský partner stále neozývá, snaží se ho kontaktovat, ale vždy neúspěšně. Škody, které takto mohou výrobci nastat, mohou být i v řádu desítek miliónů korun. 

Jistou obměnu tohoto postupu představuje snaha o získání pozvání k návštěvě ČR, které může být zneužito k ilegální migraci a v případě oficiálního pozvání, potvrzeného Cizineckou policií ČR, může zvoucí subjekt čelit i povinnosti uhradit náklady spojené s pobytem cizince, jeho vyhoštěním, zdravotnickou péčí apod. V takovém případě často čínská firma přesvědčuje český protějšek, aby se přimluvil nebo zasadil na zastupitelském úřadě ČR v Číně o udělení víza s poukazem na údajné problémy. Skutečnost bývá takřka vždy taková, že firma buď vůbec žádost nepodá, nebo jsou při jejím prověřování zjištěny nesrovnalosti, které vedou k odmítnutí žádosti a tím i k prevenci ztrát u českých firem. 

Trendem v podvodech v poslední době je dále nabídka čínských firem „zaregistrovat“ určité produkty pro dovoz s úmyslem stát se zástupcem na trhu či zboží ve větším množství dovážet. Za takovou službu čínská firma obvykle požaduje částku v řádu několika tisíců USD.

Falešné krádeže internetových domén

Jsou také situace situace, kdy je česká firma oslovena čínskou firmou (prodejcem domén *.cn) s tím, že u této firmy si jiná čínská firma objednala doménu, jež by mohla patřit právě české firmě (např. pokud se česká firma jmenuje XYZ a využívá doménu xyz.cz, bude se jednat o doménu xyz.cn). Následně tato čínská firma nabídne doménu české firmě ke koupi před tím, než ji prodá onomu „podezřelému“ čínskému objednavateli. V 90 procentech případů se však jedná o podvod:

 • čínský objednatel je pouze imaginární;
 • čínská firma nabídne doménu k přednostnímu odprodeji české firmě za přemrštěnou částku (v řádech stovek dolarů);
 • pokud česká firma na nabídku nezareaguje, nic se nestane – nikdo si její čínskou doménu nezaregistruje. Pokud opravdu o doménu .cn česká firma stojí, lze si ji zaregistrovat za částku v řádu stovek korun na rok a tento problém pak vzniknout ani nemůže.

Krádeže čísla bankovních účtů na fakturách

Existují také situace, kdy česká firma obdržela od čínského partnera email s fakturou na zaplacení zboží, ale ten po zaplacení deklaruje, že tento email neodeslal a účet, který byl uveden na faktuře, mu nepatří. Někdy dodavatel neodesílá zboží a reaguje až poté, kdy zboží urguje zákazník z Evropy s tím, že faktura již byla zaplacena. V daný moment se zjistí, že došlo k podvržení e-mailu. 

Tento email je často odeslán z emailové schránky, která se „podobá“ skutečné emailové schránce čínské firmy (jejich obchodního zástupce), jen je drobně pozměněna – (např. místo echo.hankun@email.cn na echa.hankun@email.cn)

Čínská firma poté tvrdí, že za tuto situaci nemůže a doporučí české firmě obrátit se na policii. Zda je to skutečně pravda a čínská firma je také obětí podvodu, je těžké zjišťovat, proto je třeba být v této věci obezřetný a ujistit se, že stále komunikujete s jednou a tou samou emailovou schránkou. Jakékoliv změny účtů v průběhu transakce jsou podezřelé a partner v ČR by si měl tento nový fakt minimálně na dvou místech ověřit (telefonicky u kontaktní osoby, vyžádat si písemné potvrzení od majitele firmy, dotázat se své banky atd.).

Internetové podvody a jak se jim bránit – základní návod Velvyslanectví ČR v Pekingu

Před jakýmkoli nákupem zboží z Číny je vhodné mít na paměti, že značkové zboží není na čínském trhu téměř nikdy výrazně levnější, než na trhu evropském. Podezřele se jeví jakákoli cena, za kterou čínský prodávající inzeruje zboží zavedených světových značek, přičemž je ve srovnání s evropskou maloobchodní cenou nižší než 70 procent této maloobchodní ceny. Zatímco Čína je rájem levných a ne vždy kvalitních produktů, skutečně kvalitní a značkové výrobky, zejména ty od renomovaných mezinárodních značek, jsou často dražší než v zemi původu výrobce. Prodávající je v případě, že nabízí podezřele levné značkové zboží, většinou připraven nabídnout více či méně věrohodnou historku o velkoobchodních slevách. Ve většině případů však kupující ve výsledku obdrží zboží padělané, jiné (zpravidla v podstatě nepoužitelné) či v horším případě neobdrží nic. Padělané zboží může být zabaveno již při cestě z Číny (v takovém případě jdou náklady na vrub kupujícího) a jeho prodej v ČR je samozřejmě v rozporu s legislativou upravující ochranu práv duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že pokud se nabídka prodejce zdá příliš výhodná, než aby byla skutečná, pak se pravděpodobně jedná o podvod. 

Scammeři nejčastěji využívají ke svým podvodům služby společností přebírajících peníze jako je Money Gram nebo Western Union. Určité procento scammerů vyzve kupujícího k platbě na účet. Kupující by se měl mít na pozoru, pokud je tento účet veden na jméno fyzické osoby a nikoli na jméno právnické osoby (tedy na danou firmu). Založit účet bez potvrzení o existenci firmy totiž není možné a tak může účet na jméno obchodníka napovědět spíše o tom, že daná firma vůbec neexistuje. Vždy se snažte obchodovat s těmi partnery, kteří uvádějí účet znějící na jméno společnosti, nikoli na jméno fyzické osoby. 

Ověřte si, že prodávající vám před uzavřením obchodu sdělil plnou adresu svého sídla resp. bydliště. Znát adresu prodávajícího je nezbytné v případě uplatnění možných pozdějších nároků vzniklých z obchodního vztahu, podezřelá adresa však může také a priori odhalit scammera. Je vhodné mít adresu prodávajícího v transkripci (pinyin), pro cizince je většinou adresa uvedená v čínských znacích matoucí. Přitom je nezbytné, aby adresa obsahovala co nejkonkrétnější identifikační znaky – pokročilejší scammeři často uvádějí svou skutečnou adresu (falešná je totiž poměrně lehce odhalitelná, viz dále), ale pouze do úrovně distriktu. Řada čínských měst v počtu obyvatel atakuje desetimilionovou hranici a proto je prakticky nemožné jen z takto obecných údajů scammera vystopovat. Vždy trvejte na zaslání adresy kupujícího do úrovně čísla popisného. 

Pro zaslání peněz se prodávající s kupujícím dohodnou na společném hesle, na jehož základě prodávající získá po odeslání zásilky na své pobočce např. Western Union peníze, které kupující předtím u své pobočky složil. Tyto společnosti samotné proti scamu tvrdě bojují, přesto nelze ignorovat skutečnost, že platby tohoto typu jsou naprosto anonymní a jako takové nevhodné k realizaci obchodů na dálku (především tam, kde jde o velké částky nebo se partneři důkladně neznají). Pokud se i přesto rozhodnete využít tohoto způsobu placení, nesdělujte kupujícímu číslo peněžního transferu (tzv. MTCN), dokud nechcete, aby měl skutečně přístup k penězům. Běžná taktika scammerů je požádat o toto číslo před tím, než zásilku odešlou s odůvodněním, že potřebují pouhé potvrzení o odeslání peněz. Skutečnost je ovšem takové, že Western Union umožní výběr peněz pouze na základě sdělení tohoto čísla a nevyžaduje již v takovém případě dohodnuté heslo. Používejte služeb Western Union a MoneyGram pouze v případě, že kupujícímu důvěřujete a nikdy nesdělujte předčasně heslo a číslo peněžního převodu. 

Sofistikovaného scammera není lehké odhalit ani za pomoci specializovaných firem. Na trhu se však naštěstí vyskytuje převážná většina podvodníků, jejichž odhalení nevyžaduje víc než dostupné informační zdroje. Jedním z nejcennějších je vyhledání partnera v čínských Žlutých stránkách, které jsou také dostupné v angličtině. Pomocí jednoduchého zadání firmy obchodního partnera do vyhledávácího pole může prodávající odhalit některé zásadní nesrovnalosti, především co se týče adresy (skutečná adresa je samozřejmě scammerovým nejpečlivěji střeženým tajemstvím). Méně sofistikované, ale stejně funkční je progooglování firmy obchodního partnera. Pokud daná společnost tvrdí, že je v oboru lídrem (což je tvrzení, které mají scammeři v oblibě), ale Google o ní nenachází informace a jediná webová stránka, jejíž adresu partner poskytuje, vypadá neprofesionálně a angličtina je plná chyb, mějte se na pozoru. Vždy použijte dostupné vyhledavače a zjistěte si o prodávajícím maximum veřejně dostupných informací. 

Je vhodné mít se na pozoru v případech, kdy je prodávající podezřele rychle schopen měnit některé podstatné náležitosti obchodu, jako jsou například parametry zboží, kvantita nebo způsob balení. Příliš promptní reakce na požadavky kupujícího nemusí znamenat jen flexibilitu čínského partnera, ale často také skutečnost, že nemá zájem realizovat žádný reálný obchod. Kupující by se měl mít rovněž na pozoru v případech, kdy je na něj ze strany prodávajícího vyvíjen přílišný nátlak na rychlost uzavření obchodu s poukazem na výjimečnou, časově omezenou slevu, poslední kusy zboží atd. Toto jednání je často podmíněno snahou scammera dostat kupujícího do tlaku a tím snížit jeho práh ostražitosti. Vždy si internetový obchod dobře rozmyslete a všímejte si podezřelého jednání prodávajícího. 

Většina scammerů uvádí v rámci informací o svém „podnikání“ pouze číslo mobilního telefonu. Scammeři tak úspěšně maskují svou skutečnou adresu a spoléhají na to, že cizinec si této skutečnosti buď nevšimne, nebo neumí rozpoznat rozdíl mezi formátem čínského telefonního čísla pevné linky a mobilního telefonu. Je samozřejmé, že stejně jako kdekoli na světě mají velké a zaběhnuté společnosti v Číně vždy také pevné telefonní číslo. Pokud jej Váš nový partner nemá, je to důvod ke zbystření pozornosti. Mobilní telefonní číslo v ČLR pak poznáte tak, že začíná tímto trojčíslím:

 • 130/1/2 – China Unicom GSM
 • 133 – China Telecom CDMA
 • 1340-1348 – China Mobile GSM
 • 1349 – ChinaSat Satellite
 • 135/6/7/8/9 – China Mobile GSM
 • 150/1/2 – China Mobile GSM
 • 153 – China Telecom CDMA
 • 155/6 – China Unicom GSM
 • 157 – China Mobile TD-SCDMA
 • 158/9 – China Mobile GSM
 • 185/6 – China Unicom WCDMA
 • 188 – China Mobile TD-SCDMA
 • 189 – China Telecom CDMA

V této souvislosti je rovněž vhodné ověřit si, že telefonní číslo je registrované v místě, kde prodejce udává svou adresu. K tomu Vám zdarma dopomohou například tyto webové stránky. Tento vyhledavač funguje i na mobilní telefony. 

Obecně lze doporučit před nákupem vždy zjistit co nejvíce informací o zboží, které je předmětem dodávky – vyžádejte si detailní fotografie a nespokojte se jen s těmi, které se nacházejí na webu výrobce. Pokud bude muset partner zboží nově vyfotit, máte potvrzeno, že jej má skutečně k dispozici (což má scammer pouze virtuálně). U větších zakázek je také velmi vhodné získat od partnera reference – dodal již někomu v Evropě, resp. – ještě lépe – ve Vaší geografické blízkosti? Je možno toto zboží vidět, resp. alespoň zatelefonovat jinému zahraničnímu zákazníkovi a ověřit si solidnost partnera? Vždy chtějte fotky zboží vyfocené speciálně pro Vás a vyžádejte si reference na spokojené zákazníky. 

Velvyslanectví ČR v Pekingu českým firmám doporučuje, aby byly ve všech uvedených případech velmi opatrné a kontaktovaly v případě jakýchkoli pochybností obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví (commerce_beijing@mzv.cz) či ostatní zastoupení a agentury v Číně: Generální konzulát ČR v Šanghaji (shanghai@embassy.mzv.cz), Generální konzulát ČR v Chengdu (chengdu@embassy.mzv.cz) či kanceláře CzechTrade v Číně.  

Obvyklé platební podmínky a platební morálka

Platební styk s Čínou probíhá ve volně směnitelných měnách (převážně v USD, stále častěji však i v CNY, dále v EUR) a nejčastějším platebními nástroji jsou dokumentární akreditiv (větší zajištění, vyšší poplatky) a dokumentární inkaso (menší zajištění, nižší cena – doporučováno u partnerů, kteří mají vzájemnou důvěru), v posledních letech však vzrostl význam přímých plateb (rychlost, jednoduchost, větší rizika). S rozvojem e-commerce je stále populárnější „on-line“ dokumentární akreditiv.

Obvyklé platební podmínky v čínských obchodních smlouvách obsahují následující kombinace:

 • 10 % záloha, 75 % při nalodění, 10 % po příjezdu nebo převzetí zboží, 5  % po uplynutí záruční lhůty;
 • 10 % záloha, 80 % při nalodění, 10 % po konečném převzetí zboží.

Kvůli potížím s vymáháním doplatku někteří zahraniční prodejci trvají na 10 % zálohy a 90 % při nalodění. Čínští odběratelé se obvykle snaží otevřít akreditiv až 30 dní před naloděním, lze však doporučit delší lhůtu, aby byla platba připravena při odevzdání zboží k přepravě. Placení zpravidla proběhne do pěti dnů po převzetí dopravních dokumentů, které by měly obsahovat:

 • konosament,
 • fakturu,
 • certifikát o původu,
 • exportní licenci,
 • balicí list,
 • oznámení o dodávce,
 • jiné formuláře (pro určité druhy zboží), inspekční certifikát (pokud je to uvedeno ve smlouvě). 

Možné problémy s akreditivem a čínskými odběrateli:

 • při uvedení “běžné” klauzule o uvolnění platby ze strany banky odběratele po proclení může dojít k situaci, kdy se zboží zadrží na celnici, jestliže kupř. nemá odběratel prostředky na zaplacení celních poplatků nebo odmítne iniciovat celní řízení. Importér může také využít situace a odmítnout zboží, pokud došlo od uzavření smlouvy až po dodání zboží ke snížení ceny zboží;
 • importéři také někdy blokují proclení s odůvodněním, že došlo k množstevnímu rozdílu (chybí třeba jeden karton), což znamená, že je balicí list “nesprávný”;
 • zdržení dodávky – stalo se, že dodávky zboží zpožděné o pouhý den byly vráceny zpět prodávajícímu;
 • změna lodní trasy – importéři vrátili zpět zboží s odůvodněním, že došlo k neplánované zastávce v rozpisu plavby a tudíž dodávka nemůže být převzata.

Podle čínského Obchodního zákoníku platí, že je-li zboží poškozeno nebo jinak nevyhovuje kvalitativním požadavkům dle obchodní smlouvy, má kupující právo zboží odmítnout a ztrátu nese plně prodávající. Není vyloučeno, že se takto vyvíjí nátlak na prodávající, aby slevil ze své ceny pod hrozbou ztrát spojených s repatriací zboží z Číny. Dalším rizikem je omezená dostupnost úvěrů domácím společnostem. Dříve v oblasti financování zahraničního obchodu dominovala Bank of China, která de facto držela monopol a dokumentární akreditivy pro čínské společnosti. Zahraničním dodavatelům bývá obvykle doporučováno, aby akceptovali akreditivy vystavené Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, China Development Bank a Bank of Communications. V posledních letech začaly být běžné internetové aplikace i ve sféře akreditivů. E-commerce služby v této oblasti poskytuje např. společnost Alibaba.

Státní finanční instituce pro podporu exportu – Export Import Bank of China (China Eximbank neboli EXIM banka) – rovněž nabízí odběratelské úvěry. Aktivní jsou i velké americké, evropské a asijské banky. Objevily se také první linky pro financování zahraničního obchodu s Čínou v CNY (kupř. Komerční banka, ČSOB, HSBC, Raiffeisenbank, UniCredit Bank atd.), které mají za cíl usnadnit finanční vypořádání s čínskými partnery a snížit kurzová rizika. Zejména při nákupu investičního zboží ze zahraničí čínští zákazníci vyžadují bankovní garance za poskytnuté zálohy, zádržné za kvalitně provedenou dodávku a instalaci zařízení, případně požadují odloženou splatnost či poskytnutí odběratelského úvěru. Naopak v některých případech (termínově napjaté dodávky, prioritní projekty apod.) jsou čínské firmy ochotny přistoupit na vyšší cenu i příznivější platební podmínky za předpokladu perfektní kvality a včasného dodání včetně zkrácených výrobních lhůt. Exportním financováním se v Číně zabývá primárně výše zmíněná EXIM banka, která v říjnu 2014 podepsala Dohodu o spolupráci s Českou exportní bankou. Jejím primárním cílem je podpořit čínské vývozy a investice. Má také v gesci správu úvěrové linky v rámci Iniciativy 17+1 ve výši 10 mld. USD, resp. projekty mohou jednotlivé subjekty předkládat právě EXIM bance. Pojišťováním exportů se zabývá Sinosure (China Eport & Credit Insurance Corp.), založená v roce 2001. Od roku 2013 však již nemá monopolní postavení, povolení k poskytování krátkodobých pojištění úvěrů má i PICC Property and Casualty Company Limited.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Čínská kultura je obecně velmi vzdálena evropské civilizaci, existuje proto řada odlišností, které se vyskytují i při obchodním jednání. V následujícím textu bude alespoň ve zhuštěné formě podána informace o některých zvláštnostech.

Styl obchodního jednání

Číňané při jednání bývají velmi dobře argumentačně vybavení, oplývají velkou dávkou trpělivosti a jdou asertivně za svým cílem. Pokud jde o jednání na nejvyšší úrovni, budou čínští představitelé mít velmi přesnou a aktuální informaci o situaci v České republice. Myšlení čínských vyjednávačů je značně koncepční, uvažují o všem s perspektivou mnoha let dopředu. Při jednání se ukazuje jejich trpělivost, psychická odolnost, negociační slušnost a skromnost. Znalost angličtiny je zatím velmi malá (jiné jazyky jsou spíše výjimečné), a proto je třeba myslet na otázku zabezpečení tlumočníka a jeho znalost odborných termínů podle zaměření firmy. Je zásadní chybou nemít velkou zásobu vizitek a pro podniky více obchodující s Čínou se vyplatí mít je i s čínským překladem. Akademické tituly (Bc., Ing. či Mgr.) se nepoužívají, důležité je uvedení funkcí a respektování jejich hierarchie. Výjimkou bývá akademický titul Ph.D., který někdy bývá na vizitkách uváděn. Vizitky, listiny, dary (velmi důležité) apod. se podávají a přebírají oběma rukama. Doba oběda je „svatá“, jednání by tedy mělo být nejlépe od 9 do 11 hodin, odpoledne od 14 do 16 hodin. Pro dosažení cílů čínský partner nešetří časem a je schopen protáhnout jednání až do pozdních hodin, či dojít k dohodě v časovém prostoru, který již zahraniční strana považuje za ztracený.

Klíčová je v obchodním jednání funkce majitele firmy. Nelze podceňovat hierarchii. Majitel firmy či CEO by měl být u všech jednání s partnerem, zejména pokud na čínské straně také jedná ten „nejvyšší“. Existují případy, kdy velká investice v cílové zemi skončila tak, že u podpisu dohody nebylo vedení firmy a čínský investor z toho důvodu od partnerství okamžitě odstoupil.

Dalším důležitým momentem je fakt, že co je jeden den dojednáno, není nutně „startovací“ pozicí pro nadcházející jednání. Je běžné, že se musí začít tak trochu od začátku. I zde je tedy nutné se vyzbrojit trpělivostí a vést si podrobné záznamy z jednání. Všechny důležité otázky by měly být zmíněny na začátku partnerství – např. řešení IPR, později už k tomu nebude prostor, resp. otázky by mohly vyvolat „ztrátu tváře“. Je tedy lepší zmínit problémové otázky na začátku vztahu s tím, že se k nim vrátíte.

Pracovní návyky

Obecně lze říci, že Číňané jsou pracovití a zvyklí pracovat mnoho hodin denně včetně víkendů. Problém při jejich zaměstnávání např. v reprezentačních kancelářích je v tom, že jejich znalost angličtiny nebývá dobrá; naopak, mladí lidé s dobrou jazykovou znalosti jsou si vědomi své ceny a vzhledem ke značnému množství zahraničních firem ve velkých městech mají vyšší platové nároky. V Pekingu dosahuje průměrná mzda cca 10 000 CNY za měsíc. Je ovšem značný rozptyl mezi nejhůře placenými profesemi, kde minimální mzda začíná na částce okolo 3000 CNY a kvalifikovanými pozicemi, kde mzdy běžně převyšují 25 000 CNY za měsíc, někdy i výrazně. Obecně platí, že v nejdůležitějších městech, což jsou zejména Peking a Šanghaj, jsou náklady na život i platová úroveň výrazně nad zbytkem Číny. V posledních letech náklady i platy táhne vzhůru silná inflace spojená zejména s růstem cen nemovitostí. Je nutné pečlivě vyjednat všechny okolnosti kolem mzdy, protože v Číně existují odvody na různé fondy, např. bydlení, což si však může zaměstnanec platit sám.

Pracovní doba začíná většinou v 8 až 9 hodin a končí v 17 až 18 hodin s přestávkou na oběd a odpočinek po něm. Na úřadech se v sobotu a neděli nepracuje. Číňané jsou zvyklí v průběhu polední pauzy spát. Obecně Číňané oproti Evropanům o něco méně rozlišují dobu pracovní dobu, resp. pracovní dny a dobu mimo práci a víkendy. Rozvoj mobilní komunikace a sociální sítě WeChat, která běžně slouží jako velmi efektivní nástroj pracovní komunikace, přinesl z pohledu Evropana nešvar, kterým je snaha čínských partnerů někdy řešit otázky i v mimopracovní době. Na druhou stranu, výhodou je, že v Číně lze o víkendu kvůli faktické neustálé pracovní pohotovosti pracovníků mnohdy efektivně vyřešit problém, u kterého bychom v Evropě museli čekat až na příští pracovní den.

Vztahy mezi lidmi

Tato oblast známá pod čínským výrazem guanxi („kuan-ši“) stále hraje významnou úlohu při vytváření podmínek pro uzavření obchodní transakce. S tím souvisí i problém korupce, která bývala donedávna rozšířená a např. při tendrových řízeních často přítomná. Současná vládní elita však přijala velmi nekompromisní protikorupční opatření a problém může být opačný. Větší než malý dárek může obdarovaného potenciálně ohrozit nařčením ze zkorumpovanosti. Obchodní partner ale často očekává pozvání do Evropy na náklad výrobní firmy „na prohlídku závodu a zboží“. To umožňuje Číňanům lépe českou stranu poznat, ale také cestovat, což je jinak relativně obtížné. Vzájemné poznání a potřebné známosti jsou důležité pro získání důvěry partnera a uzavření kontraktu. Z toho důvodu zahraniční partner musí počítat s tím, že někdy musí absolvovat několik návštěv a jednání. V Číně má tradičně velký význam neverbální komunikace a např. smích může zakrývat překvapení či nesouhlas s nevhodným návrhem nebo dotazem. Čínský partner je schopen sdělit šokující zprávu či negativní názor s úsměvem. Výrazná gestikulace se naopak považuje za spíše nevhodnou.

Číňané většinou nejdou hned k věci, ale postupně prostřednictvím různých jinotajů. Při oslovování používají příjmení, které se uvádí na vizitkách a listinách na prvním místě na rozdíl od naší praxe (čínská jména jsou vždy v pořadí „příjmení-jméno“). Humor oceňují Číňané spíše neosobní, záporně se staví k netrpělivému, agresivnímu, prudkému či žoviálnímu jednání ze strany partnera. Zásadní je pro Číňany „neztratit tvář“, proto je třeba opatrnosti při kritice a žádosti o výrazné ústupky. Evropská slušnost vůči ženám, např. pomoci se zavazadlem či do kabátu, vyvolá spíše rozpaky. Klíčové je při jednání věnovat maximální pozornost hlavnímu představiteli protistrany. 

Partneři z Evropy by také měli vnímat, že „guanxi“ je v zásadě nemožné vybudovat bez čínského elementu. Jinými slovy, žádný cizinec, i když bude v Číně pracovat desítky let, nemá „skutečné“ guanxi. Pravé guanxi je synonymem pro „chodili jsme spolu do školy“, „naši tátové jsou bývalí spolužáci“, „pracovali jsme spolu 10 let na centrále“, „je to moje teta“. Takové guanxi lze jen těžko dohánět a proto je účast čínských spolupracovníků či partnerů při vstupu a působení na trhu zcela zásadní.

Hodnoty a normy

Žebříček hodnot se s ekonomickým rozvojem a zvyšováním životní úrovně mění. Ve velkých městech koupě auta začíná být pro mladou generaci již důležitější než teoretická možnost mít druhé dítě v rodině (od roku 2016 platí v Číně státem vynucovaná politika maximálního počtu dvou dětí). Také koupě bytu a dobré zaměstnání hraje větší úlohu než dříve. Tradiční model rodiny stále přežívá, ale s rostoucí střední vrstvou se zvyšuje i konzumní způsob života (luxusní výrobky jdou stále více na odbyt). Prim hrají nové technologie, ale i kultura a cestování. Ve velkých městech je místní obyvatelstvo více a více přivyklé na kontakt s cizinci, avšak stále ještě se lze setkat s žádostmi od neznámých lidí na ulici o možnost se společně vyfotit. Na druhé straně existuje vysoké národní uvědomění a je lépe se vyvarovat kritiky čehokoliv čínského. Číňan ocení cizincovu pochvalu například místní stravy, na druhou stranu jedna z častých seznamovacích otázek je, zda návštěvní z cizí země čínskému jídlu přívykl, tudíž Číňan implicitně předpokládá, že ne všechny místní pokrmy mohou vyhovovat jeho chutím. Národnostní otázka je citlivým problémem, zejména v Tibetu a severozápadní Číně (provincie, Xinjiang /Sin-ťiang/). V Číně koexistují různá náboženství (islám, křesťanství, buddhismus atd.), avšak organizované náboženské aktivity jsou pod přísnou státní kontrolou a dohledem. U mnoha Číňanů se mohou mísit tradiční zvyky a rituály, jejichž centrem je zejména úcta k předkům s naboženskými vlivy. V obchodních záležitostech ale nehrají náboženské otázky určující úlohu. 

Oblékání, stolování

V obchodním jednání je běžný oblek západního typu. Na jihu, vzhledem k mnohdy extrémním horkům, je oblečení méně formální. Starší lidé, včetně mužů, si často barví vlasy, aby tak zakryli šediny a vypadali mladší. Podávání rukou je běžné, někdy doprovázené lehkým ukloněním, ovšem stisk ruky nebývá tak silný, jak jsme zvyklí z Evropy.

Jídlo je svým způsobem rituál a velké téma pro konverzaci. Pozvání na oběd či večeři je běžnou součástí obchodního jednání. Obvykle se servíruje několik chodů (např. deset druhů jídel není nikterak neobvyklý počet) u kulatého stolu s otáčivou deskou, podle regionu se podávají místní speciality. Hostitel běžně vybere všechny chody, proto jsou na stůl položeny jeden či dva jídelní lístky. Běžná je konzumace alkoholu (vína, piva a čínské pálenky), kterou musí doprovázet neustálé přípitky. 

Předpokládá se, že pozvaný partner pronese také několik přípitků (ve stoje) – běžné je také postupné obcházení stolu a výměna vizitek v průběhu večeře spojená s přípitkem. Kouření u stolu i během jídla je z čínské strany obvyklé. Reciproční pozvání na oběd či večeři je velmi oceňováno a dobře přijímáno. Posledním chodem je zpravidla čerstvé ovoce, které signalizuje brzký konec hostiny. Po závěrečném přípitku hostitele se ihned končí. Někdy se při této příležitosti předávají i dárky.

Svátky v roce 2020

 • 1. ledna 2020 – Nový rok
 • 24. – 30. ledna 2020 – čínský nový rok (podle lunárního kalendáře)
 • 4. dubna 2020 – svátek Qing Ming Jie (obdoba českých Dušiček)
 • 1. – 5. května 2020 – svátek práce
 • 25. – 26. června 2020 – svátek Duanwu (Dragon Boat Festival)
 • 1. – 8. října 2020 – podzimní svátek (Mid-Autumn Festival) a státní svátek (1.10.)
 • 1. – 7. října 2020 – vznik Čínské lidové republiky

Svátky v roce 2021

 • 1. ledna 2021 – Nový rok
 • 12. – 17. února 2021 – čínský nový rok (podle lunárního kalendáře)
 • 5. dubna 2021 – svátek Qing Ming Jie (obdoba českých Dušiček)
 • 1. května 2021 – svátek práce
 • 14. června 2021 – svátek Duanwu (Dragon Boat Festival)
 • 20. – 21. září 2021 – podzimní svátek (Mid-Autumn Festival)
 • 1. – 7. října 2021 – státní svátek (1.10.) a Zlatý týden (Golden Week)

Je běžné, že v období hlavních svátků bývá z rozhodnutí vlády volno zpravidla několik dní, navazujících na víkend. Dny volna – kromě vlastního svátku – jsou napracovány během předchozího či následujícího víkendu.

Obvyklá pracovní doba: Po – Pá 08:00 – 18:00 hod. s až dvouhodinovou přestávkou na oběd (12:00 – 14:00 hod.).

Veřejné instituce, jako jsou vládní úřady a školy, se otevírají kolem 8:00 nebo 8:30 hod. a obvykle se uzavírají kolem 17:00 nebo 17:30 hod. s polední přestávkou na dvě hodiny. Jsou otevřeny od pondělí do pátku.

Obchody, jako např. obchody se smíšeným zbožím, supermarkety a obchodní domy, mají prodejní dobu Po – Ne 09:00 – 22:00 hod., včetně víkendů a svátků.

Finanční instituce, jako jsou banky a pošty, jsou otevřeny denně od 09:00 do 17:00 hod., s polední přestávkou na 2 nebo 2,5 hodiny od 12:00 hodin. V neděli a ve svátky jsou banky a pošty zavřeny. V sobotu může být pracovní doba zkrácena.

K střídání letního a zimního času nedochází.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Na držitele cestovních pasů ČR se vztahuje vízová povinnost. Důležité informace k podání žádosti o vízum získáte na webových stránkách Velvyslanectví ČLR v Praze resp. na webových stránkách Vízového centra ČLR v Praze.

Žádost o vízum do ČLR se podává v úředních hodinách v prostorách Vízového centra ČLR, které se nachází na adrese: Futurama Business Park, Sokolovská 663/136, budova A, 1. patro, Praha 8 -Karlín. Několikastránkový formulář se vyplňuje elektronicky, poté je nutné si sjednat schůzku k pořízení otisků prstů, kdy žadatel ve Vízovém centru rovněž předá dokumenty potřebné pro žádost o vízum.

Čínské vízové centrum v Praze přijímá pouze žadatele o vízum s předem sjednanou schůzkou přes internet. Žadatelé bez předchozí rezervace online nebudou přijati.

V případě cesty za obchodním / pracovním / odborným účelem lze využít víz typu M (obchod, účast v tendru, jiné obch. aktivity – např. účast na veletrhu apod.), typu Z (práce, zahraniční experti, obchodní aktivity, představitelé zahraničních firem, cizinci pracující v ČLR na základě pracovního povolení vydaného čínskou vládou) nebo typu R (specialisté – odborníci na vědecký a technický výzkum, profesní specialisté dle potřeb čínské vlády).

Při podání žádosti o výše uvedené typy víz je nutné připravit:

 • formulář žádosti o vízum – vyplnit prostřednictvím online aplikace;
 • domluvit si schůzku ve Vízovém centru prostřednictvím internetového formuláře;
 • fotografii: současná barevná fotografie o rozměrech 48 mm × 33 mm (bez pokrývky hlavy, s bílým pozadím, bez brýlí); fotografii je vždy nutné přinést do vízového centra ve fyzické podobě, přestože ji žadatel při vyplňování formuláře žádosti o vízum nahrává do systému v elektronické podobě (nutné kvalitní rozlišení);
 • cestovní pas a kopie jeho dvoustrany: cestovní pas podávaný se žádostí o jednovstupé vízum musí být platný ještě minimálně 6 měsíců; v případě žádosti o dvouvstupé či vícevstupé vízum s délkou pobytu přesahující 90 dní nebo vízum k dlouhodobému pobytu může být požadována delší platnost pasu (obvykle min. 6 měsíců po skončení platnosti víza), s minimálně 2 volnými stránkami pro vízum;
 • vytištěná letenka nebo rezervace letu: obousměrná letenka do/z Číny (v případě více vstupů letenka/rezervace na první cestu a pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení);
 • zvací dopis:

(a) zvací dopis od zvoucí organizace nebo osoby v Číně, na hlavičkovém papíře, psaný v čínském nebo anglickém jazyce, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místa návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílající organizací a zvoucí organizací/osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o zvoucí organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresu, datum vystavení zvacího dopisu, oficiální kulaté (příp. oválné) razítko; celé jméno, pozici a podpis odpovědné osoby za zvoucí stranu. Zvoucí osoba se musí podepsat svým skutečným celým jménem (v případě čínských občanů tedy v čínských znacích, případně přepisem pinyin). Podpisy ve formě západních přezdívek se neakceptují. Totéž platí i pro vysílací dopis.

nebo

(b) žadatelé, kteří se účastní veletrhů, pozvání vydané organizátorem veletrhu.

Žadatelé o vícevstupé vízum předloží navíc vysílací dopis od zaměstnavatele nebo jiné vysílající organizace dokazující obchodní účel cesty, který musí obsahovat:

 • informace o žadateli: celé jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu;
 • informace o návštěvě Číny: konkrétní účel, konkrétní časové rozmezí, místa návštěvy, konkrétní vztah mezi žadatelem, vysílací organizací a zvoucí organizací/osobou, způsob finančního krytí návštěvy;
 • informace o vysílající organizaci nebo osobě: název/jméno, telefonní číslo, adresa, datum vystavení vysílacího dopisu, razítko, celé jméno, pozice a podpis odpovědné osoby za vysílající stranu.

Pozn.: Zvací i vysílací dopis musí obsahovat konkrétní data příjezdu/odjezdu. U žádostí o dvouvstupé či vícevstupé vízum musí být uvedena data alespoň u první cesty a informace o počtu vstupů. 

Vysílací dopis se vyžaduje také od OSVČ a jednatelů firem. V obou těchto případech je nutné navíc doložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku.

V případě žádosti o vícevstupé M vízum musí zvací i vysílací dopis obsahovat informaci o tom, že žadatel bude žádat o vícevstupé M vízum, dále informaci o platnosti požadovaného víza a délce pobytu. O vícevstupé vízum typu M mohou žádat pouze osoby, které již v minulosti dvakrát získaly čínské vízum a předloží kopii těchto víz.

Další informace o typech víz do ČLR najdete na webových stránkách Vízového centra ČLR v Praze.

Žádost o vízum doporučujeme podat 1 měsíc před odjezdem. Víza jsou obvykle vyřizována do 5 pracovních dnů. Velvyslanectví ČLR v ČR také poskytuje možnost (za příplatek) expresních vyřízení (3 pracovní dny) a urgentní vyřízení (2 pracovní dny). Do doby zpracování žádosti se započítává i den podání žádosti.

Způsoby platby: Hotovost, debetní karta (platba probíhá přímo ve vízovém centru hned po podání žádosti v CZK).

Pokud hodláte podniknout cestu také do Hongkongu nebo Macaa, budete potřebovat pro návrat do pevninské Číny dvouvstupé (vícevstupé) vízum. Rozhodně doporučujeme zažádat o individuální spíše než skupinové vízum, u něhož musí celá skupina přicestovat i opustit ČLR společně. Problematické je pak odpojení se od skupiny v případě potřeby dřívějšího návratu.

24 -72 – 144 hodinový bezvízový tranzit

Pokud přes území ČLR pouze cestujete, můžete využít 24-hodinový tranzit bez víz. Je k dispozici cestujícím většiny národností ve většině vstupních letišť, přístavů a přechodů, s výjimkou následujících (aktuální seznam k září 2019): mezinárodní letiště Fuzhou Changle, mezinárodní letiště Huangshan Tunxi, mezinárodní letiště Mudanjiang Hailang, mezinárodní letiště Shenzhen Bao’an, mezinárodní letiště Yanji Chaoyangchuan.

Občané ČR cestující mezinárodním letem přes ČLR mohou využít politiky 72-hodinového bezvízového režimu v následujících městech: Beijing, Tianjin, Shijiazhuang, Qinhuangdao, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Shenyang, Dalian, Qingdao, Chengdu, Xiamen, Kunming, Wuchan, Guangzhou, Shenzhen, Jieyang, Chongqing, Xi’an, Ningbo (pouze letecky + 1 přestup).

144-hodinový tranzit je uplatňován v následujících městech: Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Beijing, Tianjin, Hebei, Dalian, Shenyang, Chengdu, Wuchan, Qingdao, Kunming, Xiamen, Xi’an, Chongqing (letecky, námořní plavby, vlakem + více přestupů).

Odkazy pro více informací:

https://www.travelchinaguide.com/embassy/visa/free-72hour/

https://www.travelchinaguide.com/tour/visa/free-transit-144-hours.htm

Podmínky bezvízového tranzitu:

 • platný cestovní pas;
 • letenka do třetí země s odletem do 24 – 72 -144 hodin (s potvrzeným datem a rezervací místa);
 • plně vyplněná příletová / odletová karta (včetně jména, státní příslušnosti, čísla pasu, čísla víza, místa vydání, čísla letu, účelu návštěvy, data narození, pohlaví)
 • cizinci, kteří do Číny vstoupí na základě bezvízového tranzitu, nesmí opustit správní oblast města, do kterého přicestovali.

Žádost o bezvízový tranzit je nutné oznámit dopravci. Letecká společnosti o této skutečnosti informuje imigrační orgány na příslušném letišti v Číně a imigrační orgány po ověření, zda jsou splněny podmínky pro bezvízový tranzit, povolí vstup do země.

Kategorie víz

 • C – členové posádek (leteckých, vlakových či lodních spojů) a řidiči motorových vozidel
 • D – trvalý pobyt
 • F – nekomerční výměnné pobyty (oblast vědy a technologií, vzdělání, kultury či sportu)
 • G – tranzit
 • J – novinářská činnost
 • L – turistika, návštěva přátel
 • M – obchod a obchodní výměna, sportovní a jiné závody a soutěže
 • Q – návštěva příbuzných nebo sloučení rodiny v případě, že příbuznými jsou občané ČLR nebo osoby s trvalým pobytem v Číně
 • S – návštěva nejbližších příbuzných, kteří dlouhodobě pobývají v Číně za účelem práce či studia; ostatní soukromé záležitosti
 • R – zvláštní zahraniční odborník (specialisté – odborníci na vědecký a technický výzkum, profesní specialisté dle potřeb čínské vlády)
 • X – studium
 • W – diplomatické vízum
 • Z – zaměstnání (práce), obchodní prezentace

Pokud jde o turistické vízum (typ L), je možné jej po příjezdu do ČLR výjimečně prodloužit o nezbytně nutnou dobu, je-li žádost doložena odůvodňujícími doklady. Držitel víza musí nejméně 7 dní před uplynutím pobytu zažádat o jeho prodloužení na místním úřadě „Public Security Bureau (PSB) – Exit and Entry Administration office“. To však neznamená, že bude prodloužení pobytu v Číně s jistotou povoleno. Případné důsledky z této skutečnosti nese žadatel. Poplatek i rychlost vyřízení žádosti je variabilní podle místa podání žádosti. V Pekingu se na občany ČR v případě žádosti o prodloužení pobytu vztahuje poplatek 168 CNY. Žádosti o prodloužení víza jsou v Pekingu vyřizovány během 5 pracovních dní.

Překročení délky povoleného pobytu (platnosti víza) je jinak sankcionováno pokutou 500 CNY za 1 den. Horní hranice pokuty je stanovena na 10.000 CNY, nebo zadržení po dobu 5 – 15 dnů. Bez platného víza hotely a jiná ubytovací zařízení striktně odmítají poskytnout cizinci ubytování a proto vízovým záležitostem doporučujeme věnovat náležitou pozornost.

Žádost o prodloužení se podává na příslušných úřadech, zde uvádíme Peking a Šanghaj:

 • Division of Entry and Exit Administration of the Beijing Public Security Bureau,

Adresa: No. 2, Andingmen Dong Da Jie, Dongcheng District, tel: (+86-10) 84020101, Úřední hodiny: Po-So 9:00 – 17:00

 • Division of Exit and Entry Administration of Shanghai Public Security Bureau,

Adresa: Minsheng Rd. 1500, Pudong District, tel.: 0086-21-28951900,

Úřední hodiny: Po-So 9:00-17:00

Režim vstupu

Při vstupu na území ČLR je cizinec povinen vyplnit formulář „arrival card“, který je rozdáván již v letadle, případně je k dispozici po příletu na letišti, před vstupní kontrolou. Ve formuláři je od cizince požadováno vyplnění následujících dat:

 • jméno a příjmení
 • národnost
 • číslo cestovního dokladu
 • číslo čínského víza a místo jeho udělení
 • číslo dopravního spoje nebo letové linky, kterou cizinec do ČLR přijíždí
 • plánovaná adresa pobytu v ČLR
 • podpis

Při opuštění čínského území musí cizinec vyplnit formulář „departure card“, který je k dispozici na letištích před výstupní kontrolou. Rozsah vyplňovaných údajů je podobný jako u příletového formuláře.

Přihlašovací povinnost

Hotely a ubytovací zařízení vyřizují registraci cizince automaticky na základě předložení cestovního pasu s platným vízem nebo povolením k dlouhodobému pobytu v ČLR. Zdržují-li se cizí státní příslušníci v čínských rodinách nebo u cizích státních příslušníků dlouhodobě pobývajících na území ČLR ve městech, mají povinnost se do 24 hodin od příjezdu registrovat na příslušném oddělení policie. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro cestování nezměnily. 

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Cizinci nemají povoleno navštěvovat tzv. uzavřené oblasti. Seznam uzavřených oblastí paradoxně není veřejnosti přístupný. Doporučujeme kontaktovat před případnou cestou místní orgány nebo předem konzultovat Velvyslanectví ČLR v Praze. I když je oblast sama o sobě „otevřená“, nemusí být vždy pro cizince přístupná. V případě cest do oblastí uzavřených pro cizince je třeba požádat o zvláštní povolení na místním úřadě policie (Public Security Bureau). Cizinci, kteří cestují do uzavřených oblastí bez zvláštního povolení, mohou být místními orgány zadrženi a vyhoštěni ze země nebo jinak potrestáni. 

Před cestou do Tibetské autonomní oblasti doporučujeme pro získání aktuálních informací a podmínek kontaktovat Velvyslanectví ČLR v Praze. Obecně platí, že již při podávání žádosti o vízum do ČLR by měl žadatel v okamžiku jejího podávání uvést informaci o tom, že hodlá cestovat na území Tibetu, protože je nutné získat zvláštní povolení „Tibet Tourism Bureau Permit“, které zařizuje právě Velvyslanectví ČLR v Praze.

V případě, že vznikne potřeba vyřídit si vízum k cestě do Tibetu až na území ČLR, je nutné kontaktovat jednu z níže uvedených cestovních kanceláří, které vyřídí zvláštní povolení. O povolení se musí žádat nejméně 15 pracovních dnů před cestou.

Kontakty:

Tibe Vista (www.tibettravel.org), tel. 86-28-85552138, inquiry@tibettravel.org

Tibet Discovery (www.tibetdiscovery.com), tel. 86-28-85227275 / 86-28-85223672, info@tibetdiscovery.com

TCT (Travel China and Tibet) (www.travelchinatibet.com), tel. +86 185 7733 8850, info@travelchinatibet.com

ČLR je z pohledu zahraničního návštěvníka či turisty obecně relativně bezpečnou zemí. Nejčastější formou trestné činnosti vůči cizincům jsou krádeže peněz, dokladů a cenných předmětů (především v okolí významných památek, na trzích, letištích, barech apod.), závažnější útoky na cizince jsou výjimkou. Existuje však riziko možných teroristických útoků protivládně zaměřených skupin, které se mohou odehrát i na místech navštěvovaných zahraničními turisty. Z tohoto pohledu mezi rizikové oblasti může patřit zejména autonomní oblast Xinjiang nebo Tibet. 

S ohledem na pokračující šíření koronaviru byla v průběhu března / dubna 2020 přijata určitá bezpečnostní opatření ze strany čínských úřadů, která nedovolují zahraničním návštěvníkům či turistům navštěvovat památky, muzea, knihovny, přírodní parky apod. Situace se může v průběhu roku změnit, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR pro více informací. Lze však předpokládat, že nošení ochranných roušek zůstane v místech s větším výskytem osob povinné po celý rok.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání občanů ČR v ČLR je pokryto Zákonem o pracovní smlouvě ČLR Labor Contract Law. Dle tohoto zákona cizinci mohou pracovat v ČLR za předpokladu, že organizace či osoby zaměstnávající cizince v ČLR splní všechny nezbytné formality u příslušných pracovních úřadů. Pracovní úřady jsou zodpovědné za udělení schválení a vedení registrací. Těmito institucemi jsou všechny pracovní odbory v provinciích, autonomních oblastech, samosprávných městech a jejich pověřené pracovní odbory na úrovni prefektur a měst. Kromě výše zmíněného „Labour Contract Law of the People’s Republic of China“, resp. jeho poslední revize z roku 2012, je pro zaměstnávání cizinců v ČLR klíčový zákon Exit-Entry Administration Law z roku 2012, který vstoupil v platnost v červenci 2013 a zpřísnil zaměstnávání cizinců jak pro cizince samotné, tak pro zaměstnávající organizace. Jeho základní aspekty lze shrnout následovně:

Druhy nelegálního zaměstnání

Bez pracovního povolení a povolení k pobytu (pokud neplatí výjimka)

 • Zaměstnán pro společnost, která „nesponzorovala“ pracovní povolení
 • Zaměstnán v jiném místě, než je uvedeno na pracovním povolení
 • V případě studentů – práce bez povolení či mimo rámec daný institucí/školou

Zákon obecně umožňuje vyšší tresty pro obě strany, včetně např. zadržení cizince v průběhu vyšetřování.

Nový zákon také přinesl nové typy víz:

 • M – pro obchod a obchodní aktivity
 • F – jen vědecké, vzdělávací, kulturní, zdravotní, sportovní a jiné nekomerční aktivity
 • R – potřebné profese a dovednosti (R1 – dlouhodobé pobyty do 5 let, R2 – krátkodobé do 6 měsíců)

Pokud jde o nový typ víza R: specialisté ze zahraničí pro určité profese mohou být vyňati z povinnosti získání pracovního povolení a potvrzení o zaměstnání a mohou požádat o dlouhodobé vízum na období 5-10 let. Dalším podobným programem je „Recruitment Programme of Global Experts under the Thousand Talents Plan“, který administruje State Administration of Foreign Experts Affairs. Další informace k tématu lze získat na webových stránkách k cestování do Číny.

Český občan, který chce být zaměstnán v ČLR, musí:

 • být starší 18 let a v dobré zdravotní kondici,
 • ovládat profesní dovednosti a mít pracovní zkušenosti vyžadované pro zamýšlené zaměstnání,
 • mít čistý záznam v rejstříku trestů,
 • mít již potvrzeného zaměstnavatele,
 • vlastnit platný cestovní pas či jiný mezinárodní cestovní dokument,
 • být způsobilý získat povolení k zaměstnání a pobytu pro cizince po příjezdu do ČLR.

Podání žádosti:

Zájemce se musí zaregistrovat u centra pro registraci zahraniční pracovní síly (Foreign Labor Employment Service Centre), které spadá pod místní pracovní úřad na městské úrovni. Vyžadují se následující doklady:

 • kopie obchodní licence (zaměstnavatele),
 • kopie stránek s osobními údaji a aktuálním vízem v platném cestovním pasu zaměstnance,
 • formulář žádosti o zaměstnávání cizinců ve dvojím vyhotovení (Application Form for the Employment of Foreigners),
 • vyplněný registrační formulář (Foreigner Employment Registration Form), k němuž je připojena fotografie spolu s další barevnou fotografií (nezastřiženou) větší než 2,54 cm x 2,54 cm,
 • originál pracovní smlouvy (nebo jmenovací dekret, který podrobně uvádí podmínky zaměstnání v případě, že pracovní smlouva ještě nebyla podepsána),
 • lékařská zpráva o zaměstnanci (může být vyžádána).

Všechny formuláře jsou k dispozici na místním pracovním úřadě na městské úrovni a musí být použity. K provedení registrace a schválení jsou obvykle vyžadovány 4 pracovní dny od doby předložení dokumentů. Výše administrativního poplatku se liší dle jednotlivých městských pracovních úřadů. Obvyklá výše je v desítkách CNY.

Doba platnosti povolení k zaměstnání závisí na trvání platnosti pracovní smlouvy, obvykle však povolení platí 1 – 2 roky. Žádost o prodloužení tohoto povolení je nutné podat jeden měsíc před ukončením platnosti stávajícího povolení.

Pro prodloužení povolení se vyžaduje předložit následující dokumenty:

 • vyplněný formulář žádosti o prodloužení (Employment Permit Extension Application Form) nesoucí razítko zaměstnavatele,
 • kopie obchodní licence zaměstnavatele,
 • kopie cestovního pasu,
 • kopie pracovní smlouvy (nebo jmenovacího dekretu, který podrobně uvádí podmínky zaměstnání, jestliže pracovní smlouva nebyla podepsána).

V původním povolení k zaměstnání by mělo být specifikováno, že žádost o prodloužení musí být podána minimálně jeden měsíc dopředu před ukončením platnosti stávajícího povolení. V případě podání žádosti o prodloužení po ukončení původního povolení je potřeba znovu projít lékařskými prohlídkami. Informace (nejen pro Peking) lze nalézt na webových stránkách.

Platby sociálního pojištění pro cizince

V souladu se Zákonem o sociálním pojištění (vstoupil v platnost v červenci 2011) musí zaměstnavatelé i zaměstnanci-cizinci platit příspěvky do sociálních fondů ČLR. V případě zaměstnavatele se jedná o následující příspěvky ze základního platu zaměstnance:

 • penzijní pojištění: 16 %
 • pojištění proti nezaměstnanosti: 0,5 – 1 %
 • pojištění pro pracovní úrazy: 0,5 – 2 %
 • pojištění na mateřskou dovolenou: 0,5-1 %
 • základní zdravotní pojištění: 5 – 12 %

Z pohledu zahraničních pracovníků je také klíčové nařízení Interim Measures for the Participation in Social Insurance of Foreigners Employed in China, které činí příspěvky pro cizince do všech pěti fondů povinné. Zatímco většina regionů stanovila pro cizince povinnost přispívat do pěti typů sociálních pojištění (Beijing, Tianjin, Shenzhen, Nanjing, Guangzhou, Jiangsu atd.), některé regiony to nevyžadují. Například cizinci v Šanghaji se mohou odhlásit od placení sociálního pojištění a cizinci v Dalianu musí pouze přispívat na důchodové a zdravotní pojištění. Čína dále nabízí osvobození od sociálního pojištění pro cizince z některých zemí, které podepsaly dvoustranné dohody o osvobození od sociálního pojištění, jako je Německo, Jižní Korea, Dánsko, Kanada, Finsko, Švýcarsko a Nizozemí. Otázka příspěvků je tedy problematická a nejasná jak pro cizince, tak pro jejich zaměstnavatele. V Pekingu vydalo Human Resources and Social Security Bureau příslušnou vyhlášku v říjnu 2011 – Notice on the Operations of Expatriate Employees Participating in Social Insurance in Beijing.

K problematice výjimek ze sociálního pojištění pro cizince lze nalézt informace na webových stránkách. Problematiku sociálního pojištění je možné konzultovat s místním úřadem pro lidské zdroje a sociální zabezpečení. Od 1. ledna 2019 jsou jediným institutem pro výběr pojistného na sociální pojištění pouze daňové úřady. Více k tomuto tématu lze nalézt na stránkách EU SME Centra v Pekingu či u konzultantských firem (kupř. Dezan Shira nebo ECOVIS).

Každý rok probíhá sběr informací o platech cizinců v ČLR (pro Peking zajišťuje Beijing Social Insurance Center, BSIC). Každý zaměstnanec musí deklarovat svůj hrubý průměrný příjem v předchozím roce (tj. za období leden až prosinec). Z tohoto základu jsou pak vyměřeny výše uvedené příspěvky zaměstnavatele.

Zaměstnávání místních pracovních sil

Nalezení vhodného zaměstnance v ČLR není snadné. Pro nalezení pracovníků do výroby se stále považuje za nejlepší způsob vyvěsit poptávku na vratech továrny, přibývá také pracovních nabídek na dopravních terminálech a v obchodech. Lze využít možností, které nabízejí mobilní aplikace a sociální sítě. Některé pracovní úřady již tuto službu standardně nabízejí – např. v Šanghaji. Je třeba pamatovat na to, že naprostá většina Číňanů používá internet prostřednictvím svých mobilních telefonů a více informací lze často nalézt přes mobilní aplikace než přes internet.

Místní pracovní úřady patří k důležitým kanálům i pro vyhledávání pracovníků vyšší kvalifikace. Pokud firma hledá specialisty a technicky náročné profese, může využít služeb náborových organizací případně internetových portálů; přímá inzerce (např. Beijing Youth Daily, odvětvové publikace a odborné časopisy), účast na veletrzích zaměstnávání (obecné či specifické pro expaty – www.jobfair.chinajob.com), nábor na školách a univerzitách patří rovněž mezi využívané způsoby. Osobní doporučení kolegů či známých je také obvykle výhodný způsob, jak získat kvalitní zaměstnance.

Hlavní pracovní úřady:

Beijing Municipal Human Resources and Social Security Bureau

5 Yongdingmenxi Street, Xuanwu District, Beijing, 100050

tel.: 0086 10 6318 2700

Shanghai Municipal Human Resources and Social Security Bureau

1800 Tianshan Road, Shanghai, 200051

tel.: 0086 21 6274 8577, hotline 0086 21 12333

Role zprostředkovatelských organizací se výrazně změnila s přijetím Zákona o pracovní smlouvě (Labor Contract Law).

v lednu 2008, který vyžaduje, aby všichni zaměstnavatelé uzavírali pracovní smlouvy napřímo se svými zaměstnanci ve stálém pracovním poměru. Zůstala tak pouze možnost uzavírat smlouvy s dočasnými zaměstnanci přes zprostředkovatele, kterou některé firmy využívají kvůli nižším finančním nárokům.

Výjimka také platí pro reprezentativní kanceláře, které nemohou napřímo zaměstnávat čínské občany. Společnost CIIC vlastní databanku pro vyhledání čínských pracovníků pro jejich zaměstnání v reprezentačních kancelářích. Podle čínských předpisů toto zaměstnání musí jít přes čínské úřady a CIIC má k tomu povolení. Firmy plně vlastněné zahraničním vlastníkem a JV mohou pracovníky najímat přímo. Vedoucí kanceláře může být kdokoliv, tedy i Číňan.

Zprostředkovatelské organizace:

V oblasti zaměstnávání místních sil u zahraničních subjektů v Číně působí specializované organizace typu FESCO (Foreign Enterprises Service Co. – odkaz na pekingskou centrálu), která měla dříve monopol, ale v současné době tuto činnost provádějí také organizace China International Intellectech Co. a China Star Corp. for International Economic & Technical Cooperation atd. Podle informací z kanceláře FESCO není problém sehnat specialistu na určitý obor s dobrou znalostí angličtiny (češtiny spíš výjimečně). Kromě internetových portálů mladí lidé využívají při hledání zaměstnání i své profily na sociálních sítích – LinkedIn či Sina Weibo, resp. očekávají, že jejich profil bude využit potenciálním zaměstnavatelem.

Zprostředkování zaměstnání lze hledat na různých internetových portálech (v čínštině):

V roce 2004 zavedlo Ministerstvo lidských zdrojů a sociálního zabezpečení (MHRSS) politiku minimální mzdy v ČLR. Minimální mzdy určují a sledují jednotlivé provincie, autonomní oblasti nebo města na základě konzultací s oficiálními odborovými svazy a sdruženími podnikatelů. V souladu se snahou vlády o snižování příjmových rozdílů mezi městy a venkovem, pobřežím a vnitrozemím atd. bylo ve 12. pětiletém plánu stanoveno doporučení každoročně zvyšovat minimální mzdu.

Předpokládá se, že průměrný růst reálných mezd v Číně bude v roce 2020 o 3,6 % vyšší než inflace, což je mírný pokles z 3,7 % v roce 2019.

Pro ilustraci – nejvyšší minimální mzdu v roce 2019 dostali pracovníci v Šanghaji (2480 CNY), následuje Shenzhen (2200 CNY), Peking (2200 CNY) a Tianjin (2050 CNY). Nejvyšší minimální hodinová mzda je v Šanghaji: 24 CNY. V Pekingu dosahuje minimální hodinová mzda 22 CNY, v závěsu jsou Tianjin (20,8 CNY) a Shenzhen (20,3 CNY). Pro srovnání – v provincii Guangxi platí minimální hodinová sazba 12,5-16 CNY (minimální mzda: 1300 – 1680 CNY), Shaanxi 16 – 18 CNY (minimální mzda: 1600 – 1800 CNY). Průměrný roční plat v 37 největších městských „jednotkách“ v roce 2019 činil 8452 CNY měsíčně. Nejlépe hodnocený byl Peking: 11204 CNY, Šanghaj 10662 CNY a Shenzhen s 10088 CNY. Průměrná mzda u absolventa vysoké školy příslušného oboru je okolo 4624 CNY měsíčně. Platy osob pracujících v Číně se řídí především podle faktorů – dosažené vzdělání, odvětví, v němž se pracuje, zkušenosti v oboru, jazyková vybavenost. Úroveň zkušeností je však nejdůležitějším faktorem při určování platu. Platí pravidlo: čím více let zkušeností, tím samozřejmě vyšší mzda.

Do nákladů na zaměstnance je nutno započítat například i stravné, cestovné a ošacení (pracovní kombinéza a bezpečnostní vybavení). Tyto výdaje nejsou povinné, ale patří k získávání a udržení talentů a vytvářením účinného motivačního mechanismu pro čínské zaměstnance, samozřejmě v závislosti na umístění továrny/závodu/kanceláře.

Kromě mzdy a benefitů je zapotřebí na základě Zákona o sociálním pojištění z roku 2010 počítat u každého zaměstnance (včetně cizinců) s povinnými příspěvky do pěti vládních fondů – penzijního, zdravotního pojištění, pro pracovní úrazy, mateřského pojištění a nezaměstnanosti. Kromě toho existují povinné příspěvky do bytového fondu, které nepatří do sociálního zabezpečení. Do těchto fondů přispívají zaměstnavatelé i zaměstnanci obvykle rovnoměrně, nicméně přesné sazby se liší region od regionu a jsou vypočítávány na základě složitého vzorce, proto je těžké definovat přesnou výši příspěvků. V roce 2019 byl příspěvek mezi 5 až 25 %.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Úroveň zdravotní péče v Číně se velmi liší, zejména podle regionu a velikosti města. Obecně platí, že ve velkých městech na východě Číny mnoho zdravotnických zařízení dosahuje velmi vysoké úrovně, která je srovnatelná s evropskou. Ve velkých nemocnicích lékařský personál někdy umí základní angličtinu, ale většinou je třeba počítat s tím, že jazyková vybavenost čínských zdravotníků je velmi omezená.

Cizinci jsou v drtivé většině případů nuceni hradit náklady spojené s ošetřením a zdravotnickou péčí v Číně v hotovosti. Jsou-li pojištěni, mohou následně uplatnit nárok u své pojišťovny. Většina zdravotnických zařízení vyžaduje před hospitalizací nebo zahájením léčení zaplacení zálohy do výše přepokládaných nákladů.

Velvyslanectví ČR v Pekingu proto doporučuje věnovat velkou pozornost výběru pojišťovny a podmínkám pojistné smlouvy, včetně pravidel pro refundaci výdajů za léčení. Výše nákladů za léčení je samozřejmě variabilní a kromě druhu ošetření/léčení výrazně závisí na kvalitě konkrétního zdravotnického zařízení. Obecně lze říci, že v zařízeních primárně určených pro léčbu cizinců jsou náklady výrazně vyšší. Základní sazba za registraci u lékaře je 50 CNY. Výše poplatku za vyšetření záleží na specializaci lékaře, pohybuje se v řádu stovek CNY.

Seznam vybraných zdravotnických zařízení v ČLR je k dispozici na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pekingu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem