Dánsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

Dánsko vykazuje dlouhodobě stabilní růst HDP v rozmezí 1až 2 % ročně. Míra inflace vykazuje velmi nízké hodnoty (1,7 %); v průběhu příštích let by se měla mírně zvedat. Celková  populace Dánska čítá 5,8 mil. obyvatel. HDP na obyvatele dosáhl v roce 2018 výše 61 226 USD. Nezaměstnanost v zemi na konci roku 2018 klesla na 4,9 %. Běžný účet Dánska je dlouhodobě přebytkový.

Dánsko je součástí vnitřního trhu  Evropské unie.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), Dánsko v prosinci 2018 zaujímalo 10. pozici ze 137 srovnávaných ekonomik a dle hodnocení OECD nepatří mezi exportně rizikové země.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti

I) 

A – Perspektivní sektor: Energetický průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l
 • 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“
 • 8405 – Generátory plynové
 • 8406 – Parní turbíny
 • 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové
 • 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny
 • 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.
 • 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

Hlavní důvody:

V Dánsku pokračuje rozsáhlá modernizace energetické sítě a výroby s cílem zvýšit její energetickou účinnost a podíl obnovitelných zdrojů. Celková hodnota investic státního i soukromého sektoru je odhadována v řádu několika desítek mld. CZK. Česká republika má v Dánsku velmi dobré reference z úspěšné realizace řady energetických projektů (elektrárny, teplárny, spalovny atd.) a české firmy tak mají mimořádnou šanci účastnit se další výstavby a modernizace energetické sítě, a to především prostřednictvím technologických dodávek ­ turbín, generátorů, transformátorů, úpraven vod, potrubních systémů a nádrží, tepelných izolací atd.

 

B -Perspektivní sektor:  Stavební průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 4408 – Listy na dýhování, překližky, ap., rozřezané, krájené nebo loupané ap., ‹ 6 mm
 • 4409 – Dřevo profilované, i hoblované, broušené
 • 5909 – Textilní hadice k čerpadlům ap. hadice, též s armaturou nebo příslušenstvím z jiných materiálů
 • 6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • 6813 –  Třecí materiál a výrobky z něj
 • 6815 – Výrobky z kamene nebo jiných nerostných látek jinde neuvedené
 • 6907 – Keramické dlaždice a obkládačky, obkládačky pro krby nebo stěny; mozaikové ap. výrobky
 • 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované
 • 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
 • 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli
 • 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
 • 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované elektrické vodiče

Hlavní důvody:

Významnou příležitostí pro české subdodavatele je připravovaný největší investiční evropský dopravní projekt – Femern Belt, tj. dopravní spojení Dánska a Německa prostřednictvím podmořského silničního a železničního tunelu. Hodnota investice činí cca 190 mld. CZK, dokončení se předpokládá v roce 2028. Zároveň probíhá další infrastrukturní rozvoj Dánska – výstavba železničních tratí, komunikací, stavby mostů a terminálů, výstavba  nemocnic, budování developerských a průmyslových parků, logistických center atd. Celkem se jedná o 430 projektů plánovaných do roku 2020, jejichž hodnota by mohla dosáhnout až 1 240 mld. CZK. Jako zajímavý se jeví projekt devíti umělých ostrovů, o jejichž plochu cca 300 ha převážně průmyslové zóny se má do roku 2030 rozrůst metropole Kodaň.

 

C – Perspektivní sektor: Automobilový průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 8703 – Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 • 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
 • 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých

Dánská vláda přijala tzv. „klimatickou strategii“, jejíž součástí je plán na postupnou eliminaci automobilů se spalovacími motory do roku 2030, kdy mají být nahrazeny elektromobily či vozidly s jiným ekologickým pohonem (vodík). V této souvislosti lze očekávat postupný pokles poptávky po klasických automobilech a naopak zvyšování poptávky po elektromobilech. Výrazný růst poptávky očekáváme také ve vztahu k související infrastruktuře, především u nabíjecích stanic pro elektromobily. Podobný trend Dánsko nastolilo též ve vztahu k silniční osobní přepravě, primárně v oblasti MHD.

 

D – Perspektivní sektor: Obranný průmysl

 • 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304
 • 9303 – Ostatní střelné zbraně ap zařízení využívající ke střelbě výbušné náplně

Hlavní důvody:

Dánské ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policie i bezpečnostní služby pokračují v přípravách na obměnu výzbroje, zejména střelných zbraní. Konkrétně se jedná o pistole, pušky, automatické zbraně, atd. Celkový objem veřejných tendrů se odhaduje na 25 mld. CZK. Dalším potenciálně perspektivním trhem je Grónsko, autonomní území Dánska, kde střelné zbraně patří k základní výbavě místních obyvatel.

 

E – Perspektivní sektor: Zemědělský a potravinářský průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 8433 – Žací nebo mláticí stroje, sekačky na trávu ap.
 • 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

Hlavní důvody:

Dánský trh  zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i živočišná výroba. Z celkové plochy Dánska je obděláváno cca 69 % (2,6 mil. ha). V současné době je zde cca 45 tis. zemědělských farem, přičemž výrazně dominují zejména malé farmy do 30 ha (celkový počet traktorů proto přesahuje 100 tis. ks). Dynamicky se rozvíjí i ekologické zemědělství. Pro české výrobce se nabízejí obchodní příležitosti především v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy) a náhradních dílů na již dodané zemědělské stroje.

 

F – Perspektivní sektor: Železniční a kolejová doprava

Konkrétní příležitosti:

 • 8603 – železniční a tramvajové vozy s vlastním pohonem
 • 8607 – Části vozidel železniční a jiné kolejové dopravy
 • 8530 – Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť

Hlavní důvody:

V současné době probíhá v Dánsku rozsáhlý investiční plán (Togfonden) na modernizaci železniční infrastruktury (včetně obnovy vozového parku), který patří k největším dopravním investicím v novodobé historii země. Objem investic přesahuje 100 mld. CZK. Dánské státní dráhy (DSB) i státní/komunální podniky, odpovědné za realizaci projektů, poptávají vlaky, lokomotivy, vagóny, tramvaje atd. Realizace je plánována na období let 2018-2021. Významné projekty na výstavbu tratí LRV (Light Rail Vehicles) probíhají rovněž ve velkých dánských městech (Kodaň, Aarhus, Aalborg, Odense).

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Dánsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Datum (od – do) Název Místo
 16. – 17. 3. 2019  Česká účast na mezinárodním veletrhu COPENHAGEN BIKE SHOW 2019  Kodaň
 26. – 27. 6. 2019  Konzultace pro české podnikatele  Praha
srpen 2019  Teritoriální setkání s podnikateli  Praha
 29. – 30. 8. 2019  Světový potravinový kongres (delegace ČR)  Kodaň
 6. – 7. 9. 2019  PROPED – Dny českého piva v Kodani  Kodaň
 26. 9. 2019  PROPED – Konference pro potenciální subdodavatele projektu Femern Belt  Roedby

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kodani (Dánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem