Dánsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

   

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti

I) 

A -Perspektivní sektor:  Stavební průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené
 • 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích nebo profilované, též s absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstvou, avšak jinak neopracované
 • 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
 • 7215 – Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
 • 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli
 • 7221 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z nerezavějící oceli
 • 7222 – Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily z nerezavějící oceli
 • 7301 – Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli
 • 8429 – Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce
 • 8430 – Ostatní srovnávací, vyrovnávací (nivelační), škrabací, hloubicí, pěchovací, zhutňovací, těžební (dobývací) nebo vrtací stroje, pro zemní práce, těžbu rud nebo nerostů; beranidla a vytahovače pilot; sněhové pluhy a sněhové frézy
 • 8544 – Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, kabely (včetně koaxiálních kabelů) a jiné izolované elektrické vodiče, též vybavené přípojkami; kabely z optických vláken vyrobené z jednotlivě opláštěných vláken, též spojené s elektrickými vodiči nebo vybavené přípojkami
 • 8704 – Motorová vozidla pro přepravu nákladu
 • 8705 – Motorová vozidla pro zvláštní účely, jiná než vozidla konstruovaná především pro dopravu osob nebo nákladu (například vyprošťovací automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací automobily, kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice)

Hlavní důvody:

Významnou příležitost pro české subdodavatele představuje zahájený největší investiční evropský dopravní projekt Femern Belt, tj. dopravní spojení Dánska a Německa podmořským silničním a železničním tunelem mezi dánským Rødby a německým Puttgardenem.. Hodnota investice dosáhne cca 190 mld. CZK, dokončení se předpokládá v roce 2028. Jako zajímavý se jeví další infrastrukturní projekt vytvoření devíti umělých ostrovů, o jejichž plochu cca 300 ha průmyslové zóny i rezidenční oblasti se má do roku 2030 rozrůst metropole Kodaň.

 

B – Perspektivní sektor: Železniční a kolejová doprava

Konkrétní příležitosti:

 • 7302 – Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli: kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, hrotovnice, srdcovky, přestavné tyče výměny a ostatní přejezdová zařízení, pražce (příčné pražce), kolejnicové spojky, kolejnicové stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla) a jiný materiál speciálně přizpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic
 • 7318 – Šrouby a vruty, svorníky (maticové šrouby), matice, vrtule (do pražců), háky se závitem, nýty, závlačky, příčné klíny, podložky (včetně pružných podložek) a podobné výrobky, ze železa nebo oceli
 • 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604
 • 8607 – Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel
 • 8530 – Elektrické přístroje a zařízení signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení železniční, tramvajové, silniční dopravy a dopravy po vnitrozemských vodních cestách, pro parkovací zařízení a pro vybavení přístavů nebo letišť (jiné než čísla 8608)

Hlavní důvody:

V Dánsku pokračuje rozsáhlý investiční plán modernizace železniční infrastruktury (včetně obnovy vozového parku), který patří k největším dopravním investicím v novodobé historii země. Objem investic přesahuje 100 mld. CZK. Dánské státní dráhy (DSB) i státní/komunální podniky, odpovědné za realizaci projektů, poptávají vlaky, lokomotivy, vagóny, tramvaje atd. Realizace je plánována na období let 2018-2021. Významné projekty na výstavbu tratí LRV (Light Rail Vehicles) probíhají rovněž ve velkých dánských městech (Kodaň, Aarhus, Aalborg, Odense).

 

C – Perspektivní sektor: Automobilový průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
 • 8703 – Osobní automobily a jiná motorová vozidla konstruovaná především pro přepravu osob (jiná než čísla 8702), včetně osobních dodávkových automobilů a závodních automobilů
 • 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů pro ně, též pravoúhlých (včetně čtvercových)

Dánská vláda přijala tzv. „klimatickou strategii“, jejíž součástí je plán na postupnou eliminaci automobilů se spalovacími motory do roku 2030, kdy mají být nahrazeny elektromobily či vozidly s jiným ekologickým pohonem (vodík). V této souvislosti je očekáván postupný pokles poptávky po automobilech se spalovacími motory a naopak výrazné zvyšování poptávky po elektromobilech. Nemalý růst poptávky očekáváme také ve vztahu k související infrastruktuře, především u nabíjecích stanic pro elektromobily. Podobný trend Dánsko nastolilo též ve vztahu k silniční osobní přepravě, primárně v oblasti MHD, kde jsou klasické autobusy postupně nahrazovány elektrobusy.

 

D – Perspektivní sektor: Obranný průmysl

 • 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení
 • 9302 – Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

Hlavní důvody:

Dánské ministerstvo obrany, ministerstvo vnitra, policie i bezpečnostní služby pokračují v přípravách na obměnu výzbroje, zejména střelných zbraní. Konkrétně se jedná o pistole, pušky, automatické zbraně, atd. Celkový objem veřejných tendrů se odhaduje na 25 mld. CZK. Dalším potenciálně perspektivním trhem je Grónsko, autonomní území Dánska, kde střelné zbraně patří k základní výbavě místních obyvatel.

 

E – Perspektivní sektor: Zemědělský a potravinářský průmysl

Konkrétní příležitosti:

 • 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví nebo lesnictví, k přípravě nebo obdělávání půdy; válce na úpravu trávníků nebo sportovních ploch
 • 8433 – Žací nebo mláticí stroje, přístroje a zařízení, včetně balicích lisů na píci nebo slámu; sekačky na trávu nebo píci; stroje na čištění nebo třídění vajec, ovoce nebo jiných zemědělských produktů, jiné než stroje a přístroje čísla 8437
 • 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení
 • 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje (radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení
 • 8701 – Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)

Hlavní důvody:

Dánský trh  zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě. Silně je zde rozvinutá rostlinná i živočišná výroba. Z celkové plochy Dánska je obděláváno cca 69 % (2,6 mil. ha). V současné době je zde cca 45 tis. zemědělských farem, přičemž výrazně dominují zejména malé farmy do 30 ha (celkový počet traktorů proto přesahuje 100 tis. ks). Dynamicky se rozvíjí i ekologické zemědělství. Pro české výrobce se nabízejí obchodní příležitosti především v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy) a náhradních dílů na již dodané zemědělské stroje.

  

 

Aktuální sektorové příležitosti pro Dánsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Datum (od – do)

Název

Místo

 TBC

 Konference pro potenciální subdodavatele projektu podmořského tunelu Femern Belt

 Roedby

 13. – 16. 8. 2020

 PROPED – Český design na veletrhu Formland

 Herning

 3. – 4. 9. 2020

 Světový potravinový kongres (delegace ČR)

 Kodaň

 

Pozn.: Kalendář akcí na rok 2020 byl do značné míry ovlivněn dopadem koronavirové pandemie a řada plánovaných akcí (mj. účast na veletrhu Bike Show v Kodani, tradiční setkání s podnikateli na konci června v Praze) byla zrušena. Nelze vyloučit, že v důsledku pokračujících opatření proti šíření koronaviru nebude zrušena nebo odsunuta i některá z dalších plánovaných akcí, uvedených v tabulce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kodani (Dánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem