Dánsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Kodani (Dánsko)

V Dánsku neexistují ve vztahu k ČR žádné zásadní kulturní či jazykové překážky (v jednání s dánskými firmami je primárním jazykem komunikace angličtina). Přesto je Dánsko z hlediska úspěšného proniknutí na trh obtížnou zemí. Dánský trh je do velké míry kapacitně i strukturálně (např. ve strojírenství) omezen a je silně propojen s ekonomikami sousedních zemí. Preferována jsou dlouhodobá a stabilní obchodní spojení. Veškeré přístupy k obchodu a prodejní techniky se musí přizpůsobovat velké konkurenci, zejména v těchto oblastech:

 • ceny: nákupní organizace mají snahu požadovat podstatnou slevu oproti základním cenovým nabídkám
 • dodací lhůty: rychlá a bezpečná dodávka je samozřejmostí
 • záruka dodavatelů: zahraniční dodavatelé musí být schopni dodávat z dánského skladu a zabezpečit poprodejní servis a údržbu (závisí ovšem na druhu zboží)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na dánský trh je možné proniknout několika cestami:

 • joint-venture
 • přímá spolupráce s konečným odběratelem
 • standardní spolupráce s importérem
 • jmenování zástupce (výhradní-nevýhradní, za provizi)
 • zřízení pobočky
 • franchising

Distribuční kanály závisí na druhu zboží. Investiční zboží pro výrobní spotřebu a nerostné suroviny jsou nejčastěji prodávány prostřednictvím obchodního zástupce. Specializované high-tech komodity jsou obvykle dodávány prostřednictvím větších obchodních zástupců, kteří disponují odpovídajícím servisním zázemím. U spotřebního zboží většinou operují zástupci, ale stále více se upřednostňují přímé dodávky obchodním domům a řetězcům. Tato rostoucí tendence se uplatňuje zejména u potravin, kde existuje několik silných maloobchodních řetězců s vlastním dovozním a distribučním oddělením (asi 30 významných dovozců potravin).

I když je v posledních letech patrná tendence k posilování přímých prodejů (zejména dovozy ze států EU), řada dánských společností dává přednost zprostředkovaným dodávkám před přímými dovozy ze zahraničí, pokud se jedná o dobře fungující obchodní spojení s určitou tradicí. O úspěšnosti proniknutí na trh sice rozhoduje čistě obchodní aspekt nabídky, ale dánské podniky zpravidla nerady mění své dodavatele.

Franchising je určitou možností, ale zatím existuje jen málo takových případů (potraviny, opravny bot, půjčovny vozů). Prodej „do domu“ zákon zakazuje. Postupně se rozvíjí přímý marketing (objednávková služba z katalogu atp.).

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dánský vývozní a dovozní režim vychází z členství Dánska v EU a uplatňování všech dohod v rámci WTO týkajících se obchodu a investic. Technické překážky obchodu obecně neexistují. Vývoz je v zásadě liberalizován. Činnost vývozců je koordinována, a to při exportu průmyslových výrobků Konfederací dánského průmyslu (Dansk Industri), zemědělských a potravinářských výrobků Dánskou zemědělskou radou (Dansk Landbrugsraadet). Menší vývozci mohou využít Konfederaci malých a středních podniků (Handvaerksraadet). Vývoz citlivých položek, resp. vývoz do citlivých teritorií, je regulován Dánskou agenturou pro rozvoj podnikání a bydlení (Erhvervs – og Boligstyrelsen). Dovozní režim je převážně liberalizován, existuje velmi málo omezení pro dovoz zboží a služeb. Zboží, které je uvedeno na tzv. negativní listině, podléhá dovoznímu licenčnímu řízení (alkohol, zbraně, vybrané léky, chemikálie a některé potraviny). Kromě toho jsou pro některé výrobky předepsána dovozní povolení.

Z hlediska ochrany spotřebitele dohled nad dánským trhem zajišťuje Agentura na ochranu spotřebitele, která je též garantem příslušných dánských zákonů (zejména Zákon o bezpečnosti výrobků, Zákon o marketingových praktikách, Zákon o cenovém značení, Požadavky na hračky a výrobky, které pro svůj vzhled mohou být zaměněny s potravinami) a odpovídá též za dodržování příslušných unijních nařízení a směrnic (např. Nařízení 2001/95/EC o obecné bezpečnosti výrobků).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční nebo tuzemský právní subjekt může založit a vlastnit obchodní společnosti na území Dánska.

Rejstřík veřejných a soukromých společností, komerčních nadací, evropských zájmových sdružení, finančních institucí, družstev, sdružení, a ostatních podniků s ručením omezeným vede Dánská agentura pro obchod a společnosti (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen). Jeho prostřednictvím je možno získat výpisy/informace o firmách, bezplatně však jen ve velmi omezeném rozsahu.

Nejčastějšími právními formami společností v Dánsku je akciová společnost a společnost s ručením omezeným.

Akciová společnost (A/S)

Akciová společnost může být založena jedním nebo více zakladateli. Kapitálové minimum potřebné k založení akciové společnosti je 500 000 DKK.  Tento kapitál může pocházet z finančních prostředků členů akciové společnosti či z jiných aktiv. Kapitál je dále rozdělen na akcie, které mohou být nabízeny široké veřejnosti.

K tomu, aby akciová společnost mohla být založena, je potřeba ji registrovat u Dánské agentury pro obchod a společnosti (tato registrace musí proběhnout nejpozději do osmi dnů před zahájením podnikání). Dále je nutné uhradit základní kapitál ve stanovené výši.

Majitelé akcií nejsou osobně odpovědni za závazky celé společnosti. Ručí pouze do výše svých vkladů.

Akciová společnost s majoritou zahraničního kapitálu musí mít ředitele s trvalým pobytem v Dánsku, stejně je tomu u poloviny členů dozorčí rady.

Základní informace o společnosti lze nalézt zdarma na www.virk.dk.

Společnost s ručením omezeným (ApS)

Společnost s ručením omezeným může založit jeden nebo více společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit 80 000 DKK.  Tato částka musí být splacena nejpozději v okamžiku založení společnosti. Kapitál může být ve formě zboží, zařízení nebo hotovosti. Podmínkou založení společnosti s ručením omezením je sepsání zakladatelské listiny a seznamu řídících členů společnosti. K tomu, aby společnost mohla existovat, je potřeba, aby v čele společnosti byla výkonná rada nebo představenstvo. Všeobecnou podmínkou je, že manažeři a nejméně polovina členů představenstva musí být dánské státní příslušnosti nebo občany EU.

Základní údaje o společnosti lze nalézt zdarma na  www.cvr.dk.

Zahraniční akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným mohou v Dánsku zřizovat své filiálky. K tomu je třeba mít výpis z obchodního rejstříku ze země, ve které má společnost sídlo a přihlásit se u dánského ústředního obchodního rejstříku, který je veden Agenturou pro obchod a společnosti. Zapsání se vyhlašuje v dánském úředním listě (Statstidende).

Kromě toho je možné založit tzv. zastoupení. To nemusí být zapsáno do obchodního rejstříku a neplatí také podnikové daně. Jeho působnost je však omezena (např. na získávání objednávek bez vlastního prodeje, na propagaci, na vymáhání pohledávek).

Akciové společnosti i společnosti s ručením omezeným mohou být registrovány u Dánské agentury pro obchod a společnosti dvěma různými způsoby: elektronickou registrací nebo pomocí klasické listinné registrace. Nejčastějším způsobem je elektronická registrace. Je rychlejší a méně nákladná. Pomocí online registrace je reálné dosáhnout založení společnosti již do čtyř pracovních dnů. (www.businessindenmark.dk)

Pozn.: Proces registrace společnosti v Dánsku patří k nejrychlejším na světě; Kodaňská investiční agentura na svých stránkách (www.copcap.dk) v tomto kontextu uvádí, že s pomocí specializované právní kanceláře je možno proceduru zvládnout i během dvou pracovních dnů. Cena za takovouto právní pomoc se pohybuje v rozmezí 4 000 – 6 000 DKK.

 

Časově omezený stánkový prodej

V případě stánkového prodeje nepotravinářského zboží je zahraniční firma povinna registrovat se online v tzv. Rejstříku poskytovatelů zahraničních služeb / Register of Foreign Service Providers (RUT).
Registrace včetně návodu je dostupná v angličtině na: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT 

RUT je určen zahraničním poskytovatelům služeb (zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným). Povinnými údaji v rámci registrace jsou informace o místě, době a osobě, která bude zahraniční službu poskytovat. 

Ve vztahu k povinnosti registrace na dánském daňovém úřadě SKAT platí, že pokud bude firma vykonávat stánkový prodej pouze po omezenou dobu (např. po dobu konání mezinárodní výstavy), není povinna se zde registrovat.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Náležitá propagace je víceméně nutností, záleží ovšem na druhu zboží a formě obchodního spojení. Mezi nejúčinnější druhy reklamy patří novinová inzerce (tři hlavní deníky s celostátní působností a různá odvětvově zaměřená periodika). Dánové hodně a rádi čtou. Vzhledem k vysokém stupni využívání internetu v zemi mohou zejména firmy mající svoji vlastní webovou stránku zařadit informaci o společnosti a odpovídající odkaz na některý z významných portálů. Nejnavštěvovanějšími portály jsou v současnosti www.google.dk a www.yahoo.dk. Níže uvádíme seznam hlavních deníků, první tři dosahují nákladu přes 100 000 výtisků denně):

Celostátní:

Regionální:

 • Nordjyske Stiftstidende
 • Aarhus Stiftstidende
 • Fyens Stiftstidende
 • Frederiksborg Amts Avis
 • Jydske Vestkysten
 • Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad
 • Lolland-Falsters Folketidende
 • Information
 • Fyns Amts Avis
 • Holbaek Amts Venstreblad
 • Horsens Folkeblad
 • Kristeligt Dagblad
 • Midtjyllands Avis
 • Erhvervsbladet

Srovnávací reklama je v zásadě přípustná, ale pouze za předpokladu doložitelných věcných rozdílů. Předpisy jsou obsaženy v zákoně o nekalé soutěži (markedsforingsloven).

Veletrhy

Nejvýznamnější veletrhy a výstavní akce se v Dánsku pořádají v Herningu, Kodani, Fredericii, Vejle a Odense (viz kontaktní adresy uvedené níže). Podrobný kalendář veletrhů lze nalézt na: http://www.biztradeshows.com/denmark/

Messecenter Herning
Vardevej 1
DK-7400 Herning
Tel: +45 – 99 26 99 26
Fax: +45 – 99 26 99 00
www.mch.dk

Bella Center A/S
Center Boulevard
DK-2300 Copenhagen S
Tel: +45 – 32 52 88 11
Fax: +45 – 32 51 96 36
www.bellacenter.dk

Fredericia Exhibition & Conference
Centre Dronning Margrethe Hallen
Vestre Ringvej 101
DK-7000 Fredericia
Tel: +45 – 75 92 25 66
Fax: +45 – 75 93 21 49
www.messec.dk
email: messec@messec.dk

Odense Congress
Center Oerbaekvej 350
5220 Odense S
Tlf: 65 56 01 00
Fax: 65 56 01 99
www.occ.dk
email: occ@occ.dk

Vejle / Nord-Fair A/S
Gongehusvej 106
DK-2950 Vedbaek
Tel: +45 – 45 89 12 77
Fax: +45 – 45 89 12 44
www.nord-fair.dk/

K významným akcím patří především veletrh zemědělské techniky Agromek (www.agromek.dk), který se koná jednou za dva roky v Herningu. Oficiální účast ČR na tomto veletrhu je zvažována i v roce 2018. 

Zájem je i o veletrh HI (Herning Industri, www.hi.industri.dk), kde se pravidelně představují čeští průmysloví subdodavatelé. Tento veletrh, pořádaný rovněž jednou za dva roky (připravován v r. 2019, atd.), by měl patřit i do budoucna k pravidelným proexportním akcím českých podniků. 

Na oblast cestovního ruchu se specializuje veletrh Ferie for Alle v Herningu (www.ferieforalle.dk/) a rovněž veletrh Ferie Bella v Kodani.
K významným veletrhům v Kodani patří Copenhagen Design and Furniture Fair – CODE (www.code.dk, každoročně). Z ostatních „kodaňských“ veletržních aktivit je možno doporučit rovněž účast na Copenhagen International Fashion Fair (www.ciff.dk, každoročně, únor a srpen).

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Dánsku je zaručena dostatečná ochrana práv týkajících se duševního vlastnictví. Dánsko je členem WIPO (World Intelectual Property Organization). Dodržuje Pařížskou úmluvu o průmyslovém vlastnictví, ratifikovalo Evropskou úmluvu o patentech a Patentovou úmluvu EU a dále Štrasburskou a Budapešťskou konvenci.

V oblasti copyrightu je Dánsko účastníkem Světové úmluvy o copyrightu z r. 1952 a její změny v r. 1971, dále přistoupilo k Mezinárodní konvenci o ochraně tvůrčí činnosti (1961) a Konvenci o výrobcích fonogramů (1971).

V oblasti ochranných známek je Dánsko členem nařízení z Nice 1957 a jeho revize z r. 1967. Jinak je dánská legislativa harmonizována s nařízeními EU o ochranných známkách. V rámci EU Dánsko prosazuje vytvoření jednotného systému ochranných známek.

Ochrana hospodářské soutěže je upravena zákonem č. 384 O hospodářské soutěži z 10. června roku 1997. V roce 2000 byl aktualizován dodatkem upravujícím kontrolu fúzí (zák. č. 416 z 31. 5. 2000).

V rámci bilaterální relace nejsou známy žádné případy porušení práv duševního vlastnictví.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Dánská praxe naplňuje požadavky vyplývající z WTO/GATT Public Procurement Code a z legislativy EU: nařízení 93/36/EEC, 93/37/EEC a 93/38/EEC. Každému nákupu, který přesahuje hodnotu 1,5 mil. DKK, musí předcházet vypsání veřejné zakázky. Dánské státní úřady provádějí ročně nákupy v hodnotě cca 100 mld. DKK, přičemž tato hodnota se dělí v přibližném poměru 50:50 mezi ústřední orgány a krajské (místní) orgány státní správy. Na cca 9 mld. DKK je vypisováno výběrové řízení. Zahraniční společnosti vyhrávají okolo 10 % všech výběrových řízení. Většina těchto zahraničních společností pochází převážně z Německa nebo Švédska. Při hodnocení nabídek jsou kritéria životního prostředí a energetické náročnosti stejně důležitá jako otázky ceny, kvality a dodacích podmínek.

Veřejné zakázky jsou uveřejňovány jednak v „Supplement to the Official Journal of the European Communities“ a také v deníku

LICITATIONEN
Smedeholm 12-14
DK-2730 Herlev
Email: licitationen@licitationen.dk
Web: www.licitationen.dk

Dokumenty jsou převážně v dánštině.

Veřejné zakázky v zemích EU jsou i na internetové adrese http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do , kde jsou informace aktualizovány denně. Oznámení o veřejných zakázkách lze procházet, vyhledávat v nich a třídit je dle země, regionu, obchodního sektoru a dalších kritérií. Informace o každém dokumentu s veřejnou zakázkou se uveřejňují ve 23 úředních jazycích EU.

Nákup pro státní orgány a veřejné instituce v Dánsku zajišťuje společnost (ve volném překladu Státní a komunální nákupní služba, a.s.) :

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
H.C. Hansen Gade 4
2300 København S
Tlf.: 3342 7000
Fax.: 3391 4144
Web: www.ski.dk
E-post: ski@ski.dk

Nákupní organizace na všech úrovních mohou používat rámcové kontrakty, kdy největší spotřebitel uzavře dohodu s jedním nebo více dodavateli příslušného druhu zboží.

 

Nabídky dodávek materiálu a služeb pro potřeby ministerstva obrany mohou být podávány výhradně prostřednictvím Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO), respektive cestou e-mailové nabídky, zaslané na adresu openforbusiness@mil.dk. V případě citlivých nabídek či nabídek, podléhajících stupni utajení VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ jsou nabídky doručovány odpovídajícím způsobem (doporučená pošta, resp. kurýr) na adresu 

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Denmark

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Dánské firmy a obchodníci jsou známi svou korektností v obchodních záležitostech, ve kterých pro Dána platí „my word – my bond“.

Případné spory se vedou před úředními soudy. V Dánsku je 12 úředních soudů první instance, 2 Zemské soudy a Nejvyšší soud. Do hodnoty 500 000 DKK se zahajuje soudní řízení u soudu první instance podle sídla dlužníka. Rozhodnutí dánských soudů jsou všeobecně velmi mírná, co se týče náhrady škod a ušlého zisku. Škoda musí být skutečná a kvantitativně doložená. V dánské soudní praxi je velmi obtížné získat náhradu za nepřímé škody.

Upozornění: Objevují se případy podvodů, kdy se podvodník vydává za zástupce existující dánské firmy a vystaví falešnou fakturu na zboží, které pak nedodá. Varovným znamením by mělo být především bankovní spojení do jiné než dánské banky (nejčastěji Polsko), různé typy písma na faktuře, imitace kulatého „razítka“. V případě podezření doporučujeme obrátit se na velvyslanectví ČR v Kodani

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Neexistují zásadní problémy či rizika. Dánsko je zastáncem svobodné hospodářské, obchodní a investiční politiky. Existuje jen málo omezení pro zahraniční investory (viz např. kapitola 9.1.). Je zde dobrý legislativní systém a vyvlastnění je možné pouze v souvislosti s veřejnými stavebními pracemi při 100% kompenzaci. Neexistují omezení na kapitálové převody a valutovou výměnu. Produktivita práce je vysoká, inflace je stabilně nízká. Dánské mzdy jsou vysoké, ale příspěvky ze strany zaměstnavatelů, neboli jejich náklady na pracovní sílu, jsou nižší než v ostatních zemích EU, takže ve srovnání se SRN, Norskem nebo Nizozemskem jsou zde náklady na pracovní sílu nižší. Vlastnictví, včetně intelektuálního, je dobře chráněno.

S ohledem na složitý daňový systém lze doporučit právní konzultaci před začátkem ekonomických aktivit na dánském trhu.

Platební morálka

Opatrnost je jistě nezbytná u nových obchodních spojení s dosud neověřenými partnery. Většinu dánských firem tvoří malé společnosti s nepříliš silným kapitálovým zázemím a v těchto případech je možnost bankrotu reálná. Tomu musí odpovídat platební podmínky. U investičního zboží platí běžné postupy (záloha, část platby při dodání, krytý úvěr). V každém případě ale zejména u nových obchodních partnerů doporučujeme ověřit věrohodnost firmy, a to například zda je vůbec v Dánsku registrovaná, což lze zjistit na veřejně přístupných internetových stránkách http://www.cvr.dk , kde je možno zadat buď název firmy (virksomhedsnavn), či číslo obchodní registrace (CVR nr.).

Bližší informace o firmách registrovaných v Dánsku můžete získat při zadání jejich CVR. Pro přístup do databáze CVR.DK je nutno se předem zaregistrovat.

Úrok z prodlení platby lze uplatnit, pokud to bylo uvedeno v kupní smlouvě nebo na faktuře. Výše úroků závisí na dohodě a pokud taková není, počítají se úroky z prodlení ve výši 6 % nad diskontní sazbou Dánské národní banky. Pokud se nedocílí zaplacení přímým upomínáním a vymáháním ze strany vývozce, je prakticky nezbytné hledat pomoc u dánských právníků.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Cestovní doklady k cestám do EU (včetně Dánska):

 • všechny typy platných cestovních pasů, a to se strojově čitelnými a biometrickými údaji, nebo bez strojově čitelných a biometrických údajů, 
 • všechny typy platných občanských průkazů ve formě identifikační karty, a to se strojově čitelnými údaji, nebo bez strojově čitelných údajů,
 • nedoporučuje se používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem), protože by to mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti nebo poškození;

Upozorňujeme, že od roku 2012 pozbyly platnosti zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů, a proto je třeba, aby nezletilý občan ČR i při své cestě s rodiči některým z výše uvedených dokumentů disponoval. 

Dne 4. 1. 2016 byly zavedeny na dánsko-německých hranicích v Jutsku a v přístavech Gedser, Rødby a Rønne dočasné, namátkové policejní kontroly. Rozhodnutím dánské vlády byly nyní kontroly opětovně prodlouženy až do 12. listopadu 2019. Doporučujeme českým občanům počítat při plánování cesty s možným zdržením a pečlivě si před cestou zkontrolovat platnost cestovních dokladů. Dánské kontroly jsou realizovány na hranicích s Německem v Jutsku a v přístavech Gedser, Rødby a Rønne a mají charakter namátkových policejních kontrol s asistencí dánské armády (pro nedostatek policejních složek). 

Grónsko a Faerské ostrovy:
Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným cestovním pasem (ZÚ nedoporučuje cestovat pouze na občanský průkaz).

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Od 1. května 2009 mohou občané nových členských států včetně České republiky pracovat na území Dánska bez pracovního povolení, jestliže jejich pracovní smlouva a pracovní podmínky jsou v souladu s platnými kolektivními smlouvami na dánském pracovním trhu. Po zahájení práce v Dánsku je nutné vyřídit si potvrzení o pobytu pro občany EU, které vydává příslušný úřad státní správy. Více informací naleznete na: www.statsforvaltning.dk .

Souhrnné informace o podmínkách pobytu v Dánsku: www.newtodenmark.dk, www.nyidanmark.dk .

Pro účely řádných daňových odvodů je nutné vyřídit si daňovou kartu, kterou vydává příslušný daňový úřad. Více informací o daních a registraci vozidla naleznete na: www.skat.dk.

Firmy, které vysílají pracovníky do Dánska, se musí registrovat v dánském Registru zahraničních firem, které vysílají zahraniční pracovníky. Více informací naleznete na: www.virk.dk/rut.

Další informace naleznete rovněž na webových stránkách 

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při cestách do Dánska doporučujeme vzít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Na základě jeho předložení má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok na nezbytnou zdravotní péči. Ve státech EU a EHP má občan ČR s Evropským průkazem zdravotního pojištění stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako dánští občané v rámci veřejného zdravotního pojištění. V Dánsku je nutné očekávat spoluúčast u mnoha lékařských úkonů, zejména při ošetření u zubaře (až 100 %), a častý je doplatek také u většiny léků na recept.

Po návratu do ČR je možné prostřednictvím příslušné zdravotní pojišťovny žádat refundaci účtů za platby v hotovosti.

Z veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny náklady na převoz pacienta do ČR nebo repatriace ostatků. Uhradit nelze ani péči poskytnutou v soukromém zdravotnickém zařízení. Proto se doporučuje uzavřít před cestou komerční cestovní zdravotní připojištění. Finančně dostupné zdravotní připojištění umožňuje úhradu výdajů do stanovených limitů a 24hodinovou asistenční službu v českém jazyce.

 

Seznam lékáren otevřených 24 hodin denně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kodani (Dánsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem