Metody snižování podnikatelského rizika: DiverzifikaceVolba právní formy podnikání

Většina podnikatelů chce omezit důsledky rizika jen na předem vymezenou část svého soukromého majetku. Volba právní formy podnikání proto patří mezi nejdůležitější rozhodnutí každé osoby, která se rozhodne podnikat. Zde jen velmi stručně uvedeme, že:

  • Fyzická osoba jako podnikatel ručí víceméně neomezeně celým svým majetkem.
  • Ve veřejné obchodní společnostiručí její společníci – fyzické nebo právnické osoby – za závazky společnosti společně a nerozdílně, a to celým svým majetkem.
  • komanditní společnostikomanditisté ručí jen do výše svých vkladů do základního kapitálu společnosti, komplementáři ručí celým svým majetkem.
  • Ve společnosti s ručením omezenýmspolečníci ručí jen do výše upsaných vkladů do základního kapitálu společnosti.
  • akciové společnostiplatí, že společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, ale akcionář za závazky společnosti neručí, a to ani vzhledem k nominální hodnotě držených akcií.
  • družstvu platí, že odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, přičemž určí-li tak stanovy, může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva.

Podle nového zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabývá účinnosti 1. 1. 2014 společně s novým občanským zákoníkem existují ještě evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, jakož i evropská družstevní společnost. Tyto „výdobytky“ EU jsou natolik speciální,[1]že odkazujeme na příslušnou literaturu.

Do výše popsané investiční zásady tří třetin by proto měla patřit i úvaha podnikatele, zda forma, kterou podniká, jej dostatečně chrání před riziky vyplývajícími z předlužení, zejména z hlediska následků, popsaných v insolvenčním zákoně.[2]

[1]    Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie.
[2]    Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Převzato z knihy Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích vydané nakladatelstvím Grada v roce 2013