Egypt: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

V Egyptě je třeba, aby čeští vývozci při zvažování svých obchodních a investičních aktivit brali též do úvahy následující trendy:

  • rychle rostoucí počet obyvatel. Egypt má momentálně cca 100 milionů obyvatel, z nichž převážnou většinu tvoří mladí lidé do 30 let. Země zdaleka nemůže takovéto množství obyvatelstva uživit a je závislá na nákupech potravin v zahraničí. Vzdělanost obyvatelstva není vysoká, až 26% populace tvoří lidé, kteří neumí číst a psát. Extrémně rychle rostou zejména velké městské aglomerace.
  • Z tohoto vyplývá, že roste počet spotřebitelů hotových rychloobrátkových výrobků (např. potravin) a klesá podíl samozásobitelů. Tento trend je významný zejména pro vývozce potravinářského zboží. Velký odbyt lze předpokládat i u zařízení na výrobu potravin. Egypt velmi usiluje o vstup investorů do této oblasti a nabízí relativně levné vstupy (pracovní sílu a veškeré energie) a extrémně velký trh, včetně trhů dalších arabských zemí Blízkého východu a Afriky, kde Egypt a jeho produkty mají dobré jméno.
  • V Egyptě je velmi výrazné rozvrstvení obyvatel podle majetku. Existuje poměrně rozsáhlá skupina obyvatel, kteří si mohou dopřát luxusní velmi drahé značkové zboží. Dále existuje početná většina chudých lidí, kteří ale představují významnou kupní sílu pro levné základní životní potřeby. Egypt se snaží o navýšení investic do výstavby infrastruktury. Země oznámila řadu sektorových priorit (podpora energetiky včetně větrné a solární, automobilová, průmyslová, zemědělská výroba, zpracování odpadů, zlepšení závlahového hospodářství aj.). Země dále usiluje o revitalizaci železniční a silniční sítě a reaktivaci důlních kapacit. Teritorium Egypta je perspektivní nejen pro vývoz samotných hotových výrobků, ale i pro vývoz výrobních zařízení, linek a podobných celků spíše investičního charakteru. Pro tradiční české výrobce jsou zajímavé zakázky na rekonstrukce a rozšiřování starších výrobních a energetických provozů.
  • Schválený rozpočet země přiděluje značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik všech jejich složek. 

České firmy mají ve velké většině rezervy v exportní politice, která se v případě Egypta nedá dělat od stolu z České republiky. Je třeba teritorium navštívit a své výrobky prezentovat. Egypt se v rámci hospodářských reforem spíše snaží svoje dovozy omezovat a být maximálně soběstačný. Z toho vyplývá jeho zájem především o investice. Tento trend, až na výjimku společnosti Pegas, české firmy zcela opomíjejí. Asistence zprostředkovatelů obchodu je v Egyptě pro zahraniční firmy velmi důležitá a díky dlouholetému působení firem z USA a EU mají místní subjekty dost zkušeností. Obchodní zástupci hrající opravdovou „první ligu“ jsou většinou rozebráni a není lehké je najít.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V současné době, s výhledem i do příštích let, jsou z pohledu ZÚ Káhira na potenciál místního trhu perspektivní pro český export níže uvedené obory. Při výběru sektorových priorit byly vzaty do úvahy i možnosti ZÚ Káhira aktivně napomoci rozvoji vzájemné spolupráce s egyptskými subjekty.

Zdravotnictví (vybavení nemocnic)

V současnosti je Egypt velkým trhem pro zdravotnické produkty a zdravotní služby. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD. Předpokládá se, že všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10 % ročně. Egyptský veřejný sektor se na poptávce podílí 65 %, zbytek tvoří soukromé nemocnice. Trh je z 65 % závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15 % poptávky).

Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace, prodlužování délky života a přibývání starších osob, potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze současného 1 mil. na 2,5 mil. (přírůstek cca 9 % ročně). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 11 nových nemocnic a zdravotních středisek a uvedení do provozu všech rozpracovaných projektů.

Dopravní prostředky – kolejová vozidla a bezpečnostní a signalizační zařízení pro železnice

V oblasti kolejových vozidel připravuje Egypt celou řadu projektů v celkové hodnotě několik mld. USD.  Většinou jde o modernizaci zastaralé a nedostačující infrastruktury. Ačkoli z pohledu egyptského trhu je zde veliký potenciál pro české firmy, žádné z nich se zatím, vzhledem k výrazné konkurenci, nepodařilo úspěšně prosadit. ZÚ sice eviduje dodávky nejrůznějších ND, ale s ohledem na tradici české výroby a potřeby teritoria nejsou tyto dodávky dostačující. Kromě kolejového svršku a vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení.

Příležitosti v oblasti železniční dopravy odhadujeme na příští roky ve výši 25 mil. USD ročně.

Energetika (výroba a distribuce elektřiny)

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8%, což na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4 000 MW ročně (v roce 2017 disponoval Egypt asi 39 GW instalovaného výkonu, nové zdroje jsou průběžně dokončovány). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit svoje ztráty, které vycházejí ze zastaralé přenosové infrastruktury a špatného stavu v současnosti provozovaných elektráren, které mnohdy, z důvodů nedostatku ND či potřeby modernizace, fungují ve zcela nouzovém režimu. V roce 2016 byla s Rosatomem podepsána smlouva o vybudování historicky první atomové elektrárny do roku 2025. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a náhradních dílů a v modernizaci již dodaných 9 elektráren české (resp. československé) provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl v roce 2013 činily cca 40 mi. USD a skládají se zejména z generátorových soustrojí, rozvaděčů, čerpadel a průmyslových armatur, v roce 2015 byl dodán elektrotechnický materiál a zařízení v hodnotě přes 26 mil. USD.

Celkový potenciál vývozu pro české firmy v nejbližších letech v sektoru výroby a distribuce elektřiny odhadujeme na cca 90 mil USD ročně.

Speciál a civilní zbraně

Egypt vydává ročně na obranu  cca 15 % HDP, V posledních letech však byly nákupy v této oblasti silně poddimenzované s ohledem na polický vývoj země a částečné embargo, které uplatňovaly země EU. Značnou část rozpočtu sice tvoří dovozy v rámci US vojenské pomoci, Egypt ale také potřebuje realizovat značné objemy nákupů pro potřeby servisu a modernizace již nakoupených zbraní východní provenience. Několika českým firmám se již podařilo proniknout na egyptský trh. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a samopaly), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). ZÚ Káhira eviduje i velký zájem o individuální dovozy pistolí pro potřeby populace. ZÚ se v současné době snaží s ohledem na podporu vývozu speciálu a rozšíření vzájemné kooperace o prosazení  vzájemné spolupráce mezi rezorty obrany (zejména školení vybraných specialistů egyptské armády v ČR), konkrétně o podpis MoU mezi rezorty obrany.

V sektoru obranného průmyslu odhadujeme potenciál pro možnou realizaci českého vývozu ve výši cca 70 – 100 mil. USD ročně. 

Stavebnictví (materiály, mechanizace, výstavba, projekční služby)

Egypt hovoří o potřebě vystavět minimálně 4 mil bytů, připravují se velké energetické projekty.  5 mld. USD by mělo jít do projektů vodního hospodářství a 1,6 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotnických zařízení. K tomu přistupují vládní megaprojety jako je již zahájená výstavba nového administrativního hlavního města poblíž Káhiry, výstavba rozsáhlé svobodné průmyslové zóny v oblasti Suezského kanálu včetně rozšíření p přístavů nebo megaprojekt zúrodnění rozsáhlých pouštních oblastí Sinaje a Západní pouště. Český export stavebních materiálů a strojů je zatím zcela mizivý, pokud do něj nezapočteme výrobky ze skla a osvětlovací techniky. Potenciál je u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem.

ZÚ Káhira odhaduje potenciál pro možnou realizaci českého vývozu v oblasti stavebnictví ve výši cca 15 mil. USD ročně. 

Dovoz potravin

Dovoz potravin do Egypta se v posledních letech zvyšuje tempem cca 12 % ročně. Počet obyvatel roste sice významně více, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70 % populace do 30 let) roste spotřeba potravin o 10 % ročně. Egypt je největším světovým dovozcem obilí (pšenice) v objemu až 10 milionů tun ročně. Tento trend však vůbec neodráží český vývoz do Egypta. Potenciál je zejména v exportu cukru a cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9 % ročně, další možnosti jsou v oblasti zdravé výživy, dětské výživy, cereálií, „light“ produktů a mléčných výrobků.

V příštích letech odhadujeme potenciál českého vývozu na cca 15 – 30 mil. USD ročně.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2020/21

Vzhledem k aktuálním omezením z důvodu šíření viru COVID-19 jsou uvedené informace indikativní.

8.9. – 10. 9.

EGY HEALTH EXHIBITION & CONFERENCE

EgyHealthExpo

Zdravotnictví

13.9. – 16. 9.

SAHARA EXPO

International Agricultural Exhibition for Africa and Middle East

Zemědělství

30.8. – 1.9.

EGYPT BEAUTY EXPO

Kosmetika

22.11. – 25. 11.

CAIRO ICT

Informační technologie

7.12. – 10. 12

EGYPT DEFENCE EXPO – EDEX

Vojenská technika

9.2. – 11. 2. 2021

EGYPT PETROLEUM SHOW – EGYPS

Ropa a zemní plyn

Pozn: Jde o předběžné informace, které se mohou ještě postupně měnit, protože přesné termíny jsou často publikovány až nedlouho před zahájením akce.

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem