Egypt

Rozcestník informací o Egyptě:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Hospodářský růst posledních let byl přerušen negativními dopady pandemie covidu-19. Finanční prostředky z remitencí zaznamenaly dramatický propad: miliony pracujících Egypťanů byly nuceny vrátit se zpět do Egypta s negativními následky pro egyptskou ekonomiku. Příjmy ze Suezského kanálu klesly a turistický ruch, který tvoří až 11,5 % HDP, se v měsících pandemie zcela zastavil.

Právě u cestovního ruchu se z důvodu přetrvávajících omezení v mezinárodní přepravě předpokládá minimálně krátkodobá stagnace a v dalších letech potřeba finanční podpory ze strany vlády a bankovních institucí.

Přesto patří Egypt mezi rozvojové země, kterým se podařilo díky preventivním fiskálním opatřením zabránit dlouhodobému propadu ekonomiky. Egyptská vláda sází na investice do nových nalezišť zemního plynu a prodeje licencí zahraničním společnostem. Navzdory utlumené globální poptávce po energiích přispěje k podpoře národní ekonomiky zprovoznění dvou hlavních zkapalňovacích stanic zemního plynu a nové obchodní vazby ve východním Středomoří.

Egyptská vláda přijala v průběhu roku 2020 četná účinná opatření na podporu investorů, producentů a podnikatelské sféry s cílem zmírnit dopady pandemie covidu-19. Zahájila dvoufázový program podpory domácích exportérů; v roce 2020 uvolnila celkem 800 mil. USD, v roce 2021 až 950 mil. USD. Domácí podnikatele podpořila upuštěním od sankcí za zpožděné daňové platby, posunutím lhůt za platby plynu a snížením ceny elektřiny pro průmyslové podniky.

To vše přispělo k zajištění likvidity podnikatelů, umožňující jim investovat do vlastní produkce a zajistit mzdy zaměstnancům. Centrální egyptská banka snížila svou hlavní sazbu o 300 bazických bodů na 9,25 %. Snížení má podpořit růst průmyslového sektoru, snížit rozpočtový deficit a stimulovat zahraniční investice do akciového trhu. MMF podpořil Egypt v boji proti pandemii covidu-19 finančními prostředky v hodnotě 2,77 mld. USD, které vláda čerpala v průběhu celého roku 2020.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Strategická poloha Egypta na křižovatce mezi Afrikou, Blízkým východem a Evropou nabízí možnosti v sektoru námořní infrastruktury. Země disponuje celkem 48 přístavy ve Středozemním a Rudém moři, obsluhujícími až 90 % egyptského mezinárodního obchodu. Ty představují příležitosti nejen pro jejich modernizaci, ale také výstavbu logistických center, jakými jsou například zóny volného obchodu.

Vnitrostátní letecká doprava především za pandemie covidu-19 významně pomohla snížit finanční ztráty v dopravním sektoru. Se sítí 28 civilních letišť a stále narůstajícím počtem přepravovaných pasažérů ročně vnímá vláda potřebu jejich rozšíření a modernizace.

Velké investice se předpokládají převážně do oblasti IT, bezpečnostních systémů či řízení letecké dopravy. Ačkoliv vláda vynakládá velké prostředky na modernizaci a novou výstavbu železničních tratí, vlakových souprav či káhirského metra, jsou tyto zakázky z velké části již přerozděleny mezi velké francouzské, německé či ruské společnosti.

Obranný průmysl

Obranný průmysl je i v dobách krize jedním z mála oborů, které si v Egyptě užívají stálý přísun financování. Několika českým firmám se již podařilo proniknout na egyptský trh, na kterém se uplatňují výrobci z celého světa. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a útočné pušky), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). Roste také egyptský zájem o licenční výrobu.

Státní vojenské továrny vyrábějí nejen vojenský materiál, ale věnují se významně i civilní výrobě. Vláda má za cíl zvýšit vlastní produkci vojenského materiálu a získat část afrického trhu. Aktuální bezpečnostní situace v Libyi a její dlouhé nechráněné hranice s Egyptem představují velkou výzvu, ale i příležitost pro inteligentní systémy a radarové technologie na ochranu hranic. Strategická místa, jakými je Rudé moře a Suezský průplav, stejně jako rozlehlá pouštní území u hranic s Izraelem a pásmem Gazy, vyžadují zvýšenou ochranu a představují příležitosti pro české pasivní obranné technologie.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

OSN předpokládá, že v případě celkového napuštění nově vybudované Velké etiopské přehrady obnovy (GERD) nebude do roku 2025 v Egyptě dostatek vody pro zásobování stále rostoucí populace. Průtok řeky Nilu klesne v důsledku naplnění GERD a špatného managementu vodních zdrojů pod 500 m3 na obyvatele. Vzhledem ke skutečnosti, že je řeka Nil hlavním vodním zdrojem využitelným pro zemědělství, hrozí v přímém důsledku problémy se zavlažováním tisíce hektarů zemědělské půdy a s tím spojený nedostatek základních potravin.

Egyptská vláda se snaží minimalizovat dopady této krize a modernizovat management vodních zdrojů – zefektivnit zavlažování povodí Nilu a zajistit zodpovědné nakládání s vodními zdroji egyptskými farmáři. Již nyní spoléhá Egypt také na recyklaci odpadních vod a předpokládá se v důsledku krize jejich rozšíření po celém povodí řeky. Zkušenosti již zavedených českých firem v zemi přispívají dobrému jménu českých firem z tohoto oboru.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V průběhu pandemie covidu-19 se potvrdilo, že současné kapacity nemocničních zařízení jsou v kritických chvílích nedostatečné. Již v prvních měsících pandemie došlo k přeplnění státních zdravotnických zařízení, které vyvolalo společenskou nespokojenost; vláda musela vyčleňovat jiné veřejné prostory pro ošetřování nakažených. Přesto však z důvodu pokynu vlády nebyly využívány soukromé nemocnice či zařízení určené pro bezpečnostní složky státu.

Investice do zdravotnického sektoru dosahují pouze 1,5 % HDP, což se projevuje velice špatným stavem státních nemocnic, ve kterých nejsou dodržovány standardy kvality a personál nemá k dispozici potřebné vybavení. Již nyní vláda investuje do rozšíření, ale také do modernizace zdravotnických zařízení (rozšíření kapacit, modernizace současné technologie, školení a servis) a předpokládá se pokračování trendu i v následujících letech. V dubnu 2021 byla například inaugurována tzv. Pharma City, rozprostírající se na více než 180 tisících m2, je tvořena laboratořemi, skladními prostorami a výrobnami léků a zdravotnických zařízení.

Velvyslanectví ČR v Káhiře
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/cairo

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí