Egypt

Rozcestník informací o Egyptě:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Hospodářský růst posledních let byl přerušen negativními dopady pandemie covidu-19. Za asistence Mezinárodního měnového fondu dokázal Egypt do roku 2019 zavést důležité ekonomické reformy, které mu měly dopomoci k fiskální konsolidaci. Právě díky liberalizaci směnného kurzu, zavádění investičních pobídek či reforem v energetickém sektoru se předpokládalo, že dojde v příštích letech k hospodářskému růstu.

Z důvodu pandemie covidu-19 bude v lepším případě hospodářský růst posunut, v horším případě upadne Egypt do recese. Finanční prostředky z remitencí zažívají dramatický propad: miliony pracujících Egypťanů jsou nuceny vrátit se zpět do Egypta s negativními následky pro egyptskou ekonomiku. Příjmy ze Suezského kanálu klesly a podle odhadů pravděpodobně nedosáhnou požadované předpokládané výše a turistický ruch, který tvoří až 11,5 % HDP, se v měsících pandemie zcela zastavil.

Egyptská vláda již v březnu 2020 vyčlenila celkem 6,4 mld. USD (2% HDP) pro boj proti ekonomickým dopadům covidu-19. Přibližně polovina finančních prostředků směřuje na podporu stagnujícího turistického sektoru, zbylé finance jsou využity pro podporu průmyslových podniků – především formou daňových úlev. Vláda rovněž snížila cenu elektřiny o 10 piastrů pro těžký a střední průmysl s tím, že počítá s udržením těchto cen po dobu nejméně tří let.

Centrální egyptská banka snížila svou hlavní sazbu o 300 bazických bodů na 9,25 %. Snížení má podpořit růst průmyslového sektoru, snížit rozpočtový deficit a stimulovat zahraniční investice do akciového trhu. MMF podpořil Egypt v boji proti pandemii COVID-19 také finančními prostředky v hodnotě 2,77 mld. USD, které bude vláda čerpat průběžně v rámci roku 2020.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Strategická poloha Egypta na křižovatce mezi Afrikou, Blízkým východem a Evropou nabízí možnosti v sektoru námořní infrastruktury. Země disponuje celkem 48 přístavy ve Středozemním a Rudém moři, obsluhujícími až 90 % egyptského mezinárodního obchodu, které představují příležitosti nejen pro jejich modernizaci, ale také výstavbu logistických center, jakými jsou například zóny volného obchodu.

Egypt vyčlenil celkem 9 mld. USD na rozšíření a modernizaci železničních sítí. Železniční infrastruktura je zde ve většině případů manuálně řízena, chybí moderní řídící, zabezpečovací, kontrolní a naváděcí systémy, které by zefektivnily a zlevnily jejich provoz. Vláda se chystá také rozšířit počet vlakových souprav a rozšířit železniční síť, aby spojovala i vzdálenější a chudší regiony země s velkými městy. Jedním z dlouhodobých cílů je také vybudování železniční trasy, která by propojila Káhiru se súdánským hlavním městem Chartúm, a stala se tak součástí plánované strategické linky Káhira–Kapské Město.

Vnitrostátní letecká doprava především za pandemie covidu-19 významně pomohla snížit finanční ztráty v dopravním sektoru. Se sítí 28 civilních letišť a stále narůstajícím počtem přepravovaných pasažérů ročně vnímá vláda potřebu jejich expanze a modernizace. Velké investice se předpokládají převážně do oblasti IT, bezpečnostních systémů či řízení letecké dopravy.

Obranný průmysl

Obranný průmysl je i v dobách krize jedním z mála oborů, které si v Egyptě užívají stálý přísun financování. Několika českým firmám se již podařilo proniknout na egyptský trh, na kterém se uplatňují výrobci z celého světa. Jedná se především o malé ruční zbraně (pistole a útočné pušky), střelivo všeho druhu, výrobky duálního charakteru pro těžební potřeby (důlní výbušniny, speciální chemikálie aj.). Také zájem o licenční výrobu je ze strany Egypta velký. Státní vojenské fabriky vyrábějí nejen vojenský materiál, ale věnují se i civilní výrobě.

Vláda má za cíl zvýšit vlastní produkci vojenského materiálu a získat část afrického trhu. Aktuální bezpečnostní situace v Libyi a její dlouhé nechráněné hranice s Egyptem představují velkou výzvu, ale i příležitost pro inteligentní systémy a radarové technologie na ochranu hranic. Strategická místa jakými je Rudé moře a Suezský průplav, stejně jako rozhlehlá pouštní území u hranic s Izraelem a pásmem Gazy, vyžadují zvýšenou ochranu a představují příležitosti pro české pasivní technologie.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

OSN předpokládá, že v případě zprovoznění nově vybudované Etiopské přehrady nebude do roku 2025 v Egyptě dostatek vody pro zásobování stále rostoucí populace. Průtok řeky Nilu klesne v důsledku naplnění Etiopské přehrady a špatného managementu vodních zdrojů pod 500 m3 na obyvatele. Vzhledem ke skutečnosti, že je řeka Nil hlavním vodním zdrojem využitelným pro zemědělství, hrozí v přímém důsledku problémy se zavlažováním tisíce hektarů zemědělské půdy a s tím spojeného nedostatku základních potravin.

Egyptská vláda se snaží minimalizovat dopady této krize a modernizovat management vodních zdrojů – zefektivnit zavlažování povodí Nilu a zajistit zodpovědné nakládání s vodními zdroji egyptskými farmáři. Již nyní spoléhá Egypt také na recyklaci odpadních vod a předpokládá se v důsledku krize jejich rozšíření po celém povodí řeky Nilu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V průběhu pandemie covidu-19 se potvrdilo, že současné kapacity nemocničních zařízení jsou v kritických chvílích nedostatečné. Již v prvních měsících pandemie došlo k přeplnění státních zdravotnických zařízení, které vyvolalo společenskou nespokojenost; vláda musela vyčleňovat jiné veřejné prostory pro ošetřování nakažených. Přesto však z důvodu pokynu vlády nebyly využívány soukromé nemocnice či zařízení určené pro bezpečnostní složky státu.

Investice do zdravotnického sektoru dosahují pouze 1,5 % HDP, což se projevuje velice špatným stavem státních nemocnic, ve kterých nejsou dodržovány standardy kvality a personál nemá k dispozici potřebné vybavení. Předpokládáme, že po skončení pandemie bude vláda investovat do rozšíření, ale také do modernizace zdravotnických zařízení (rozšíření kapacit, modernizace stávající technologie, školení a servis).

Velvyslanectví ČR v Káhiře
e-mail: cairo@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/cairo

Pravidelné novinky e-mailem