Egypt: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

The European Union Delegation to Egypt
Nile City Towers, North Tower, 10th Floor
2005 C Corniche El Nil, Ramlet Boulaq, Cairo, Egypt
tel.: +20 2 2461 9860
fax: +20 2 2461 9883 
web: https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en 
Email: delegation-egypt@eeas.europa.eu
Ivan Surkoš – velvyslanec

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Výsledky vzájemného obchodu mezi EU a Egyptem dokazují pozitivní efekt implementace Asociační dohody, která je v platnosti od r. 2004 (dále Dohoda). EU je díky postavení Egypta jako přidružené země hlavním obchodním partnerem země. 

Ve smyslu plánovaného snižování celních tarifů dle Asociační dohody byly výrobky pocházející ze zemí EU od 1. 1. 2007 zatěžovány postupně redukovanými sazbami, které byly snižovány až na nulu. Export automobilů evropské výroby a jejich dílů byl kvůli citlivosti této položky pro obě strany posledním průmyslovým oborem, který se dočkal snížení dovozních cel až na 0 % (ke konci roku 2018). Naopak cla na dovoz egyptských výrobků do EU byla odstraněna k okamžiku vstupu Dohody v platnost. V roce 2010 obě strany přijaly dodatek k Dohodě, kterým liberalizovaly obchod s 90 % sortimentu zemědělských výrobků, takže celnímu zvýhodnění se nyní těší téměř celý rozsah obchodu mezi oběma stranami.

V praxi dle provedeného šetření vývozci ze zemí EU možnosti uplatnění preferenčních celních sazeb dle Dohody v praxi v plné míře nevyužívají, což exporty zbytečně prodražuje. Pravděpodobně je to dáno jejich neznalostí (především postupné eliminace celních sazeb) a proto se vývozcům do Egypta doporučuje seznámení s věcně příslušnou partií Asociační dohody a trvání na jejím důsledném prosazování v celním řízení.

 

Obchodní bilance EU – Egypt

 V mil. EUR

2015

2016

2017

2018 

2019

Vývozy do EU

6 426

5 941

7 398

7 647

8 310

Dovozy z EU

19 075

19 142

18 418

18 020

19 061

Bilance

12 649

13 201

11 020

10 373

10 751

Zdroj: Delegace Evropské unie v Egyptě, Eusrostat

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU považuje Egypt za rozvojovou zemi a poskytuje mu soustavně pomoc v rámci několika rozvojových programů prostřednictvím různých finančních institucí a nástrojů. Řada členských zemí EU v Egyptě realizuje vlastní rozvojové projekty. Ty se týkají řady témat v oblastech transformační i ekonomické spolupráce. V současné době jsou pro české podnikatelské subjekty asi nejzajímavějšími příležitostmi k prosazení v Egyptě projekty rozvoje vodohospodářství, a to jak řízení využívání vodních zdrojů, tak zásobování obyvatelstva pitnou vodou a čištění odpadních vod, a rozvojové projekty v oblasti životního prostředí (odpadové hospodářství, zavádění nízkoemisních a bezodpadových technologií ve výrobě apod.).

Aktuální informace o rozvojových projektech EU v Egyptě jsou k diSpozici na webu Delegace EU v Káhiře.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem