Estonsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Česká i estonská ekonomika mají mnoho společného – obě jsou otevřené a proexportně orientované. Vzájemné obchodní vztahy mezi EE a CZ  jsou dlouhodobě dobré a od vstupu České republiky i Estonska do EU v roce 2004 se provádějí v podmínkách jednotného trhu EU. Množství vývozu a dovozu mezi Českou republikou a Estonskem lehce stoupá.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

ČR má s Estonskem trvale aktivní saldo zahraničního obchodu.
V krizovém roce 2009 nastal v obchodní výměně mezi ČR a Estonskem propad, ale čísla posledních let ukazují na neustálé zvyšování jak vývozu z ČR, tak dovozu z Estonska.  

    

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz (z ČR)         

225,9236,6253,6283,9355,5 

Dovoz (do ČR)    

66,2

82,2

87,9

91,5

102,4 

Obrat

292,1318,8341,5

375,4

457,9 

Saldo

159,7

154,4

165,7

192,4

253,1 

V mil. EUR
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura vývozu z ČR v roce 2019 (v tis. EUR)

Název zbožíHodnota vývozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

232 580

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu

47 378

Průmyslové spotřební zboží

35 897

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

26 151

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

6 189

Potraviny a živá zvířata

3 945

Nápoje a tabák

2 678

Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 

519

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené 

262

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

209

Zdroj: Český statistický úřad

 

Komoditní struktura dovozu do ČR v roce 2019 (v tis. EUR)

 

Název zboží

Hodnota dovozu v tis. EUR

Stroje a dopravní prostředky

40 084

Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 

24 596
Průmyslové spotřební zboží

16 557

Suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv

11 184

Chemikálie a příbuzné výrobky jinde nezařazené

4 747
Potraviny a živá zvířata

2 638

Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky

1 257
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály

1 136

Komodity a předměty obchodu jinde nezařazené

17

Nápoje a tabák

1

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Bilance vzájemné výměny služeb

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR

34,241,658,457,750,7

Dovoz do ČR

16,526,627,832,435,3

Obrat

50,7 68,286,290,186,0

Saldo

17,715,030,625,315,5

V mil. EUR
Zdroj: Estonská národní banka

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

9elkový objem zahraničních investic České republiky realizovaných v Estonsku činil dle Estonské centrální banky v roce 2018 13,7 mil. EUR.

Z dostupných informací vyplývá, že česko-estonské joint-ventures v Estonsku nepůsobí.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

  • Platnost: 26.5.1995
  • Publikace č.: 1995-08-31 184/1995
  • Publikace č.: 2004-01-30 17/2004

K 1. 5. 2004 přestala platit Dohoda o volném obchodu uzavřená v dubnu 1996.

V roce 2011 došlo k ukončení platnosti Dohody o ochraně investic s tím, že dále tato oblast podléhá komunitárnímu právu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika neposkytuje v daném teritoriu rozvojovou pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem