Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnostiIniciativy Společenství

V programových obdobích předcházejících tomu současnému 2007–2013 fungovala i skupina dalších nástrojů, tzv. Iniciativ Společenství. Šlo o programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňovaly jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňovaly jejich realizaci. Iniciativy Společenství byly výsledkem reformy kohezní politiky z roku 1989 a původně se jednalo o programy zaměřené na řešení problémů vnitřního trhu, resp. problémů v regionech, o nichž se předpokládalo, že vznikly působením společných politik.

Díky existenci Iniciativ nemusela Evropská komise při realizaci konkrétních opatření brát zřetel na jednotlivé národní rozvojové plány a zájmy členských zemí a mohla sledovat své dlouhodobé priority. V průběhu uplatňování tohoto nástroje působily v rámci kohezní politiky v minulosti kromě relativně známějších iniciativ INTERREG, LEADER a URBAN (viz dále v práci) například také iniciativy REGIS (rozvíjení integrace vzdálených regionů do Společenství), PECHAR (pomoc oblastem postiženým uzavíráním uhelných pánví), KONVER (pomoc oblastem postiženým útlumem zbrojního průmyslu), RESIDER (pomoc oblastem postiženým uzavíráním podniků v ocelářském průmyslu), RETEX (podpora diverzifikace ekonomických aktivit v oblastech závislých na textilním průmyslu), SME (pomoc malým a středním podnikům při přizpůsobování se jednotnému evropskému trhu a soutěži na mezinárodních trzích), ADAPT (pomoc při výcviku a vytváření pracovních míst v oblastech zasažených průmyslovými změnami), PESCA (pomoc oblastem závislým na rybářském průmyslu) či EMPLOYMENT (podpora rovnosti příležitostí na trhu práce).

Pro stávající programového období 2007–2013 byly již Iniciativy Společenství zrušeny, resp. některé z nich se transformovaly a staly se součástí cílů současného období.

Doporučujeme