Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnostiNové nástroje politiky soudržnosti pro období 2007–2013

Programové období 2007–2013 přineslo i některé zcela nové instrumenty pro provádění kohezní politiky. Jde ve své podstatě o nástroje převzetí finančního rizika, resp. o kombinace grantového financování s úvěrovým financováním. Tyto tři nové nástroje jsou výsledkem úsilí Evropské komise zefektivnit politiku soudržnosti podstatným zvýšením spolupráce s evropskými finančními institucemi a začleněním finančního inženýrství jako integrální součásti plnění politiky soudržnosti. Podle EK přináší zvýšené využití nástrojů finančního inženýrství velké výhody především díky zapojení nových zdrojů odbornosti a technické, finanční i řídící kapacity. Neméně podstatné pozitivum z pohledu EK je, že transformace grantů z evropského rozpočtu na recyklovatelné formy financí učiní tyto prostředky dlouhodobě udržitelnějšími.

Prvním z nových programů v souboru nástrojů politiky soudržnosti v období 2007–13 je speciální prostředek technické pomoci vytvořený v rámci partnerství s Evropskou investiční bankou (EIB) a s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) nazvaný JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Od roku 2008 je v rámci JASPERS zapojena rovněž KfW Bankengruppe. Společná pomoc na podporu projektů v evropských regionech JASPERS má členským státům pomáhat při přípravě velkých projektů, jež budou podporovány fondy Evropské unie. Aktivity JASPERS jsou důležité především v počátečních fázích přípravy projektů. Tým JASPERS, který se skládá z téměř 60 odborníků zčásti vyslaných příslušnými institucemi, pomáhá novým členským státům EU předložit životaschopné projekty a mít tak rychlejší a efektivnější přístup k významné grantové pomoci, která je k dispozici ze strukturálních fondů. Personál vyslaný EIB a EBRD společně s odborníky najatými Evropskou komisí poskytuje poradenství, zajišťuje koordinaci, vypracovává a přezkoumává struktury navrhovaných projektů, odstraňuje nedostatky a identifikuje potenciální problémy. Od zahájení činnosti tohoto nástroje v roce 2006 se důraz klade především na modernizaci dopravních sítí, na zlepšování stavu životního prostředí a na investice podporující energetickou účinnost a využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jen pro ilustraci významu tohoto nástroje – v roce 2008 dokončil JASPERS 82 nových projektů a poskytoval průběžně pomoc v souvislosti s přibližně 280 projekty, které po schválení Evropskou komisí absorbovaly investice ve výši přes 50 mld. eur.

Další iniciativa, JEREMIE, je nové partnerství mezi Evropskou komisí a skupinou EIB, konkrétně Evropským investičním fondem, jež bylo ustaveno s cílem odklonit se od tradičních forem podpory výhradně pomocí grantů směrem k návratným a recyklovatelným formám pomoci podnikům, jako jsou rizikový kapitál, půjčky, garance, kmenový kapitál a počáteční vklad. JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises), jak již sám název napovídá, nabízí členským státům a regionům možnost použít část jejich přídělů ze strukturálních fondů pro získání souboru finančních nástrojů výslovně vytvořených na podporu mikropodniků a malých podniků. Konkrétně tyto „společné evropské zdroje pro mikropodniky a malé a střední podniky“ umožňují orgánům řídícím programy financované EU v členských státech a regionech použít Evropský investiční fond či jinou finanční instituci jako tzv. holdingový fond. Tento holdingový fond postupně zapojí do půjčování peněz podnikům zkušené finanční zprostředkovatele, přičemž programy financované Evropskou unií poskytnou kapitál. Na tomto základě by komplexní úkol zajištění pomoci podnikům pomocí rizikového kapitálu, půjček apod. obstarával v zastoupení řídícího orgánu manažer holdingového fondu. Evropský investiční fond prozatím formalizoval či v brzké době bude formalizovat spolupráci v rámci nástroje JEREMIE se sedmi členskými státy (Slovensko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Kypr, Řecko a Rumunsko) a také samostatně s několika regiony členských zemí EU.

Jako určitý doplněk iniciativy JEREMIE byla v roce 2008 byla spuštěna i tříletá pilotní iniciativa JASMINE disponující částkou 50 mil. eur, kterou vytvořily kromě Skupiny EIB a Evropské komise i další partnerské finanční instituce s cílem podpořit nabídku tzv. mikroúvěrů. Tato Společná akce na podporu mikroúvěrových ústavů v Evropě JASMINE (Joint Action to Support Micro-finance institutions in Europe) má za úkol poskytnout technickou pomoc mikroúvěrovým ústavům, aby se staly důvěryhodnými finančními zprostředkovateli a snadněji získaly kapitál. Poptávka po podnikatelských mikroúvěrech je přiotom v EU mimořádně vysoká – mají o ně zájem zejména lidé, kteří nemají možnost využívat klasických finančních služeb. Pomoci jim mohou právě mikroúvěrové ústavy, ale ty se zase potýkají s nedostatkem kapitálu. Jednotka JASMINE, která vznikla v rámci Evropského investičního fondu je pověřena vyhodnocováním podnikatelských projektů, které předloží zájemci o financování z řad mikroúvěrových ústavů, a pomůže jim dosáhnout určité kvalitativní úrovně v oblasti řízení, finanční správy a obchodní strategie. Účelem je přimět tyto mikroúvěrové ústavy, aby přijaly osvědčené postupy a staly se známkou kvality. Součástí iniciativy má být také financování operací nejlepších nebankovních ústavů, tak aby mohly poskytovat ještě více půjček. Jednotka JASMINE bude zkoumat životaschopnost podaných žádostí a navrhne příslušné řešení s cílem zajistit spolufinancování těchto operací z prostředků EIB a soukromých partnerů.

JESSICA je pak nová společná iniciativa (opět vytvořená ve spolupráci s EIB) k podpoře recyklovatelných investic udržitelného rozvoje v městských oblastech. V rámci iniciativy JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) tak mohou řídící orgány členských států použít některé ze svých přídělů strukturálních fondů k investicím do fondů městského rozvoje a recyklovat své zdroje, aby tak obnovily a urychlily investice v městských oblastech46. Zatímco běžné operační programy nabízejí podporu výhradně formou nenávratných dotací, JESSICA tedy regionům dává možnost získat peníze zpět a v budoucnu je opět použít na podporu dalších investic. Evropská komise s Evropskou investiční bankou navíc při představování tohoto nástroje v roce 2006 očekávaly, že další mezinárodní finanční instituce spolu s evropským bankovním a soukromým sektorem budou následovat příkladu.

Doporučujeme