Fondy Evropské unie a politika hospodářské a sociální soudržnostiCíle současného programového období 2007–2013

Pro programové období 2007– 2013 byly definovány tři nové cíle strukturální a kohezní politiky:

Cíl „Konvergence“ – je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů (HDP/obyv. pod 75 % průměru EU):

  • ke zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti prostřednictvím investic do materiálních a lidských zdrojů;
  • pro inovace a společnost založenou na znalostech;
  • pro zvyšování schopnosti přizpůsobit se ekonomickým a společenským změnám;
  • pro ochranu životního prostředí či růst efektivity administrativy.

Cíl čerpá z ERDF, ESF i z Fondu soudržnosti. Tento cíl, který je ekvivalentní Cíli 1 z předchozího programového období 2000–2006, je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů. Pod tím si autoři reformy představují hlavně zlepšení podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím do materiálních a lidských zdrojů; inovace a společnost založenou na znalostech, schopnou přizpůsobit se ekonomickým a společenským změnám; ochranu životního prostředí a zlepšenou efektivitu administrativy. Cíl Konvergence má hrát nezastupitelnou roli především v nových členských státech (tedy i v České republice), které čelí v rámci Unie bezprecedentním rozdílům ve vývoji.

Na tento cíl je alokováno z celkové částky určené na politiku HSUS téměř 82 %, tj. cca 252 mld. eur. Dočasnou pomoc dostanou v rámci tohoto cíle i regiony postižené tzv. „statistickým efektem“ (tj. regiony, jež by jinak byly vyřazeny z čerpání pomoci vlivem snížení průměrného unijního HDP/obyv. po rozšíření). Jde o regiony, které přesáhly hranici 75 % HDP/obyv. v důsledku prostého statistického efektu rozšíření a vykázaly HDP/obyv. mezi 75 % průměru Společenství a hodnotou, která byla stanovena podle seznamu dotčených regionů. Z celkové částky 251,33 mld. eur je pro účely členských států a regionů, ovlivněných statistickým efektem určeno 12,521 mld. eur (5 %) a na projekty financované z Kohezního fondu je to 61,518 mld. eur (24,5 %).

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“– předpokládá naplnění obsahu Lisabonské strategie na regionální úrovni a rovněž se soustředí na výrazné zvýšení zaměstnanosti v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti a méně funkčním trhem práce. Na tento cíl je alokováno z celkové částky určené na politiku HSUS 15,7 %, tj. cca 48 mld. eur. Na jedné straně jde v rámci tohoto cíle o to, prostřednictvím programů regionálního rozvoje (ERDF) posílit konkurenceschopnost a atraktivitu regionů a předvídat hospodářské a společenské změny a podporovat inovaci, společnost založenou na znalostech, podnikavost, ochranu životního prostředí a prevenci rizik. Na druhé straně pak prostřednictvím národních programů nebo vhodné územní úrovně financované z ESF podporovat na základě Evropské strategie zaměstnanosti přizpůsobivost pracovníků a podniků a rozvoj trhů práce zaměřených na sociální začlenění. Cíl Konkurenceschopnost má hrát klíčovou roli v tom, aby se zabránilo novým nerovnováhám objevujícím se v neprospěch regionů, které by jinak trpěly následky nepříznivých sociálně ekonomických faktorů a neměly by dostatek prostředků na státní podporu. Mohou ho využívat všechny oblasti, které nejsou pokryty Cílem Konvergence. Jedná se tedy o regiony dřívějšího Cíle 1, které v roce 2007 již nesplňují kritéria volitelnosti pro Cíl Konvergence kvůli hospodářskému pokroku. V rámci Cíle Konkurenceschopnost dostávají tedy speciální a přechodnou podporu („phasing-in“), která bude až do roku 2013 stále klesat, aby zkonsolidovaly dosažený pokrok.

Cíl „Evropská územní spolupráce“– je inspirován dosavadní zkušeností s komunitární iniciativou INTERREG a je zaměřen na podporu společných programů přeshraniční spolupráce, na spolupráci nadnárodních oblastí a na vytvoření sítě pro spolupráci a výměnu zkušeností v celé EU. Na tento cíl je alokováno z celkové částky určené na politiku hospodářské a sociální soudržnosti 2,4 %, tj. cca 7 mld. eur. Samotná přeshraniční spolupráce pokrývá regiony, které se nacházejí podél vnitřních kontinentálních hranic a některých vnějších kontinentálních hranic, jakož i regiony nacházející se podél námořních hranic. Cíl mimo jiné přispívá i na přeshraniční složky Evropského nástroje pro sousedství a partnerství a Předvstupního nástroje. Ty nahradily předchozí programy PHARE, TACIS, MEDA, CARDS, ISPA a SAPARD. Pro financování evropských sítí pro spolupráci a výměnu je volitelné celé území Unie.

Argumentačním základem pro vytvoření tohoto cíle bylo, že dnešní Evropě je hospodářský úspěch či neúspěch regionů závislý do značné míry na jejich schopnosti spolupracovat a vytvářet obchodní, dopravní, podnikatelské i jiné sítě s ostatními regiony, a to i těmi z jiných členských států EU. Kooperace a sdílení zkušeností mezi regiony napříč státy Evropské unie mohou být často klíčovým spouštěčem stimulujícím progresivní rozvojové procesy v daném regionu. Evropská unie má mít v tomto ohledu tedy úlohu jakého prostředníka, který podporuje spolupráci nejen mezi regiony EU navzájem, ale často i s spolupráci s regiony sousedících, nečlenských zemí.

Doporučujeme