Hospodářský profil spolkové země Braniborsko

Dokument obsahuje základní informace (geografické, administrativní členění) o spolkové zemi Braniborsko, vývoj hospodářství země a jednotlivých hospodářských odvětví a hlavní makroekonomické ukazatele. Dokument informuje také o hospodářských vztazích mezi touto spolkovou zemí a Českou republikou. Nejdůležitější ukazatele jsou uvedeny v tabulkách a grafech.

1. Základní údaje 

1.1. Geograficko-demografické údaje

Spolková země Braniborsko (oficiální název Bundesland Brandenburg) je svou rozlohou pátou největší spolkovou zemí SRN (zaujímá 8 % rozlohy SRN, 29,5 tis. km2) a má 2,4 mil. obyvatel (údaj 2013). Svou rozlohou je největší NSZ. Hustota osídlení je téměř čtyřikrát nižší, než průměr SRN (Braniborsko: 83 obyv./km2, SRN: 231 obyv./km2). Dlouhodobě zde probíhá proces vylidňování, zejména v okrajových územích.

Je klasickou nížinnou zemí s nejvyšším bodem 210 m/mořem. Disponuje značným vodním potenciálem (řeky Havola/Havel, Spréva/Spree a další, včetně systému kanálů a jezer). S 33 tis. km vodních toků a 3 tisíci jezery je nejbohatší vodní zásobárnou SRN. 

Hraničí na severu s Meklenbursko-Pomořanskem, na západě s Dolním Saskem, Saskem-Anhaltskem, na jihu se Saskem. Uvnitř území leží hlavní město Berlín. Na východě tvoří jeho území největší díl státní hranice s Polskem (250 km). V okolí státních hranic fungují tři Euroregiony: Pro Europa Viadrina, euroregion Spree-Neisse-Bober (Spréva-Nisa-Bóbr) a euroregion Pomerania. 

1.2. Administrativní členění, města

Země se dělí na 14 okresů a 4 okresní města bez správního okrsku (Kreisfreie Städte).

Hlavní město:

 • Postupim (Potsdam) – 161,5 tis. obyvatel

Další velká města:

 • Cottbus (99,5 tis.)
 • Brandenburg/Havel (71 tis.)
 • Frankfurt/Oder (58 tis.)

1.3. Politická situace a správa země 

 • Vznik země: 3. 10. 1990 (první ministerský předseda Manfred Stolpe).
 • Zákonodárný sbor – zemský sněm (Landtag) je volen na pětileté období.
 • Vládnoucí koalice: SPD a die Linke

Rozdělení sil v Zemském sněmu od posledních parlamentních voleb (14. 9. 2014):

 • frakce SPD – 30 mandátů
 • frakce die Linke – 17 mandátů
 • frakce CDU – 21 mandátů
 • frakce AfD – 10 mandátů
 • frakce Bündnis 90/Die Grünen – 6 mandátů

Předseda parlamentu: Britta STARK (SPD)
Předseda vlády: Dietmar WOIDKE (SPD)

Kabinet sestává dále z 9 rezortních ministrů.

Hospodářská ministerstva:

 • Ministerstvo hospodářství a energetiky (Ministerium für Wirtschaft und Energie), ministr: Albrecht GERBER(SPD)
 • Ministerstvo financí (Finanzministerium), ministr: Christian GÖRKE (die LINKE)
 • Ministerstvo infrastruktury a územního plánování (Ministerium für Infrastruktur und Raumordnunmg), ministryně: Kathrin SCHNEIDER (nezáv.)
 • Ministerstvo venkovského rozvoje, životního prostředí a na ochranu spotřebitele (Ministerium für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz), ministr: Jörg VOGELSÄNGER (SPD)

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme