Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení

Způsob řešení úpadku (hrozícího úpadku)

Konkurs

Způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

Účinky prohlášení konkursu

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku.

Prohlášení konkursu má zejména tyto účinky:

 • přerušuje se likvidace právnické osoby, končí nucená správa, zaniká předběžné opatření, pokud bylo nařízeno a soud nerozhodne jinak;
 • dlužníkova způsobilost k právním úkonům a jeho procesní způsobilost zůstává nedotčena;
 • oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou, přechází na insolvenčního správce;
 • právní úkony (jednání), které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze zákona; ustanovení o neúčinnosti dlužníkových právních úkonů učiněných poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení se nepoužije;
 • právní úkon (jednání), kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl;
 • insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu, leasingovou smlouvu nebo smlouvu o koupi najaté věci;
 • druhý účastník nemůže nájemní, podnájemní, leasingovou smlouvu nebo smlouvu o koupi najaté věci po rozhodnutí o úpadku vypovědět nebo od ní odstoupit pro prodlení dlužníka s placením nájemného nebo jiné úhrady, ke kterému došlo před rozhodnutím o úpadku, anebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka;
 • zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela;
 • nesplatné pohledávky proti dlužníku se považují za splatné;
 • zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, zejména jeho příkazy, pověření a plné moci včetně prokury;
 • insolvenční správce je oprávněn požadovat vrácení vypůjčené věci, a to i před skončením stanovené doby zapůjčení;
 • věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se stávají v insolvenčním řízení neúčinnými;
 • přerušují se soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty, nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník.

Provoz dlužníkova podniku nekončí prohlášením konkursu, ale skončí až

 • prodejem podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty;
 • rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru.

Úkony navazující na prohlášení konkursu

Insolvenční správce zejména:

 • vykonává činnost k zjištění, zajištění a soupisu, k dokončení seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání a k přípravě schůze věřitelů;
 • sestaví mezitímní účetní uzávěrku ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkursu;
 • sestaví zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu.

Zpeněžení majetkové podstaty

Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů.

Zpeněžením majetkové podstaty zanikají:

 • účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,
 • ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku.

Majetkovou podstatu lze zpeněžit:

 • veřejnou dražbou,
 • prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí,
 • prodejem majetku mimo dražbu,
 • v dražbě provedené soudním exekutorem.

Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Uspokojení pohledávek

Všichni věřitelé zahrnutí do rozvrhu se uspokojují poměrně vzhledem k výši jejich pohledávky tak, jak byla zjištěna. Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to:

 • pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jím postavené na roveň;
 • zajištěné pohledávky.

Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Zrušení konkursu

Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu:

 • zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty,
 • zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny,
 • po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení,
 • zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty,
 • na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas.

Nepatrný konkurs

Nepatrný konkurs je určen k řešení menších konkursů dle rozsahu majetku a počtu věřitelů (celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje dva miliony korun a dlužník nemá více než 50 věřitelů), případně k řešení konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů. Jedná se o efektivní a rychlé řešení konkursu zjednodušeným procesním postupem s odchylkami od klasického konkursu. Rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez návrhu a spojit jej s prohlášením konkursu nebo jej vydat kdykoli v průběhu insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.

Další informace jsou uvedeny v samostatném článku o konkursu.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme