Kapitálový trh

Účastníci kapitálového trhu

Pojem účastníci kapitálového trhu zahrnuje veškeré subjekty, které se účastní operací na kapitálovém trhu. Následující kapitola pojednává o nejvýznamnějších subjektech, jejichž postavení upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,

 • a) která, pokud se jedná o akciovou společnost, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie; tím není dotčeno ustanovení jiného právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou, nebo pokud se jedná o společnost s ručením omezeným, která má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takové pravomoci jako jsou pravomoci dozorčí rady akciové společnosti podle obchodního zákoníku,
 • b) která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,
 • c) která má průhledný a nezávadný původ počátečního kapitálu včetně základního kapitálu,
 • d) která je důvěryhodná,
 • e) která předloží
  • 1. plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty,
  • 2. návrh organizačního uspořádání obchodníka s cennými papíry,
  • 3. návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb,
  • 4. návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky,
 • f) která má, v rozsahu, v jakém hodlá investiční služby poskytovat, věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry a pro plnění jeho povinností, zejména v oblasti pravidel činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry,
 • g) která má splacený základní kapitál, nejméně dvě vedoucí osoby a jejíž vedoucí osoby splňují podmínky schvalování vedoucích osob obchodníka s cennými papíry,
 • h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
 • j) která, pokud žádá o povolení k poskytování hlavní investiční služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů předloží návrhy vyžadované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

V povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.

Investiční služby

Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

Hlavními investičními službami jsou:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • provozování mnohostranného obchodního systému,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
 • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Doplňkovými investičními službami jsou:

 • úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
 • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků,
 • poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
 • provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
 • služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů,
 • služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je zejména povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí a přijmout opatření pro obezřetné poskytování investičních služeb, tj. zavést a udržovat

 • řídicí a kontrolní systém,
 • postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi
  • obchodníkem s cennými papíry, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,
  • osobou, která ovládá obchodníka s cennými papíry, je ovládána obchodníkem s cennými papíry nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako obchodník s cennými papíry a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a zákazníky obchodníka s cennými papíry nebo jeho potenciálními zákazníky,
  • zákazníky nebo potenciálními zákazníky obchodníka s cennými papíry navzájem,
 • opatření k ochraně vnitřních informací,
 • opatření k předcházení manipulaci s trhem.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje přesné vymezení toho, co zahrnuje řídící a kontrolní systém a jaká pravidla a systém vnitřní komunikace jsou součástí jeho organizačních předpokladů. Obchodník s cennými papíry je povinen zajistit vedení evidence zaknihovaných cenných papírů, a to v elektronické podobě a listinných investičních nástrojů na základě podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Ochrana majetku zákazníka

K zajištění ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka s výjimkou případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil obchodníkovi s cennými papíry výslovný souhlas.

Obchodník s cennými papíry je dále povinen při nakládání s peněžními prostředky zákazníka zavést opatření k ochraně práv zákazníka k jeho majetku a k vyloučení použití majetku zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.

O přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen nejméně jednou ročně informovat Českou národní banku, a to prostřednictvím zprávy zpracované externím auditorem nebo auditorskou společností.

Deník obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník obchodníka s cennými papíry, kterým se rozumí evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet.

Deník obchodníka s cennými papíry je veden v elektronické podobě. Obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí. Způsob vedení a náležitosti deníku obchodníka s cennými papíry stanovuje prováděcí právní předpis v návaznosti na čl. 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1278/2006.

Obecné povinnosti obchodníka s cennými papíry při jednání se zákazníky

Obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků a při poskytování investičních služeb nesmí přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení těchto povinností.

Tyto povinnosti se nevztahují na uzavírání obchodů mezi účastníky evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému provozovaného osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, avšak není tím dotčena povinnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jeho zákazníkům (který je členem nebo účastníkem tohoto trhu nebo systému).

Provádění pokynů za nejlepších podmínek

Obchodník s cennými papíry provádí pokyny zákazníka za nejlepších podmínek, přičemž, s přihlédnutím ke kritériím povahy zákazníka, zejména jeho zařazení, povahy pokynu zákazníka, povahy a vlastností investičního nástroje, který je předmětem tohoto pokynu, jakož i povahy převodních míst, na něž lze pokyn nasměrovat, zohlední

 • cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
 • celkový objem poplatků účtovaných zákazníkovi; objem vlastních poplatků účtovaných zákazníkovi zohlední jen, pokud pokyn zákazníka může být proveden na více než jednom převodním místě, která jsou zařazena v pravidlech pro provádění pokynů, a celkový objem poplatků třetím osobám účtovaných zákazníkovi by pro zákazníka byl v těchto případech stejně výhodný,
 • rychlost, s jakou lze pokyn provést,
 • pravděpodobnost provedení pokynu,
 • objem požadovaného obchodu,
 • podmínky pro vypořádání,
 • typ pokynu, nebo
 • jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek.

Od výše uvedených kritérií se obchodník s cennými papíry může odchýlit jen v mezích stanovených příkazem zákazníka. K podání takového příkazu nesmí obchodník s cennými papíry zákazníka přímo či nepřímo vybízet.

Zpracování pokynů

Obchodník s cennými papíry zpracovává pokyny zákazníka ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Obchodník s cennými papíry je povinen zavést a udržovat pravidla pro zpracování pokynů, která zajišťují alespoň

 • neprodlené a přesné zaznamenání přijetí a provedení pokynů,
 • zpracování srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí, vyjma případů, kdy to odůvodňuje povaha pokynu, aktuální podmínky na trhu nebo zájem zákazníka,
 • řádné vypořádání provedeného pokynu, pokud jej obchodník s cennými papíry zajišťuje,
 • neprodlené a přesné rozdělování investičních nástrojů, získaných peněžních prostředků a vzniklých nákladů v případě sdružování pokynů zákazníků navzájem nebo sdružování pokynů zákazníků s pokyny na vlastní účet,
 • v případě pokynů k obstarání koupě nebo prodeje akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, které obsahují limitní cenu, za niž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán, nebo limitní objem, v němž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán a které nemohly být provedeny bez zbytečných průtahů z důvodu aktuálně převažujících podmínek na trhu, zpřístupnění takové informace ostatním účastníkům trhu způsobem stanoveným v souladu s čl. 31 a 32 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. Prováděcí předpis může stanovit podmínky, za kterých nemusí být tato informace zpřístupněna ostatním účastníkům trhu.

Vzniknou-li při zpracování pokynu zákazníka podstatné obtíže a jde-li o pokyn zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, je obchodník s cennými papíry povinen zákazníka neprodleně o těchto obtížích informovat.

Na obchodníka s cennými papíry se vztahuje informační povinnost, zejména co se týče informování zákazníků, vyžadování informací od zákazníka, ale také informací o pokynech a stavu majetku zákazníka a o úvěrovém zhodnocení, a zvláště pak hlášení obchodů a uveřejňování údajů v rozsahu stanoveném zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je osoba, která není oprávněna poskytovat jinou hlavní investiční službu než přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním cenným papírům nebo cenným papírům kolektivního investování, avšak

 • nepřijímá peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, a
 • pokyny předává pouze:
  1. bance,
  2. obchodníkovi s cennými papíry,
  3. zahraniční osobě, která má sídlo v členském státě Evropské unie a jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených v bodech 1 a 2,
  4. organizační složce zahraniční osoby, která má povolení České národní banky na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  5. obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo,
  6. zahraniční osobě oprávněné veřejně nabízet investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního fondu v České republice

Činnost investičního zprostředkovatele může vykonávat pouze osoba, která je zaregistrovaná u České národní banky.

Registrace investičního zprostředkovatele

Investiční zprostředkovatel, který je právnickou osobou, může vykonávat investiční služby (tj. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkajících se investičních nástrojů) pouze osobou, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců. Investiční zprostředkovatel, který je fyzickou osobou, může tyto činnosti vykonávat pouze osobně, vázaným zástupcem nebo pomocí zaměstnanců.

Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele právnickou osobu,

 • která je obchodní společností nebo družstvem,
 • jejíž vedoucí osoba
  • dosáhla věku 18 let,
  • je plně způsobilá k právním úkonům,
  • je důvěryhodná,
  • má ukončené středoškolské vzdělání,
  • má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,
  • je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičním zprostředkovatelem u kterého má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,
 • u jejíž vedoucí osoby nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
 • která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,
 • jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem.

Česká národní banka zaregistruje jako investičního zprostředkovatele fyzickou osobu,

 • která dosáhla věku 18 let,
 • která je plně způsobilá k právním úkonům,
 • u níž nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání,
 • která je důvěryhodná,
 • která má ukončené středoškolské vzdělání,
 • která má přiměřené znalosti a zkušenosti v rozsahu výkonu činnosti investičního zprostředkovatele,
 • která je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného poskytování investičních služeb investičního zprostředkovatele; především řádnému poskytování investičních služeb nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání.

Žádost o registraci investičního zprostředkovatele lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující, že splňuje podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Česká národní banka do 30 dnů ode dne doručení žádosti žadatele zaregistruje a vydá mu o tom osvědčení. Pokud žadatel nedoloží splnění požadovaných podmínek, Česká národní banka v této lhůtě zahájí správní řízení a rozhodne, že se žádost o registraci zamítá, nedoloží-li žadatel splnění uvedených podmínek ani v tomto řízení.

Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční zprostředkovatel písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

Vázaný zástupce

Vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem:

 • zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se přijímání a předávaní pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,
 • poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat, není-li zastoupeným investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu.

Zastoupeným se rozumí:

 • obchodník s cennými papíry,
 • osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice,
 • zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky,
 • investiční zprostředkovatel,
 • investiční společnost, která má povolení k poskytování investičních služeb, jde-li o tuto službu.

Vázaný zástupce nesmí přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Vázaný zástupce, který je fyzickou osobou, může vykonávat investiční služby pouze osobně nebo pomocí zaměstnanců. Vázaný zástupce, který je právnickou osobou, může vykonávat investiční služby pouze statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo pomocí zaměstnanců.

Vázaný zástupce přitom může výše uvedené činnosti vykonávat pouze pro jednu osobu, kterou může být pouze zastoupený v souladu s výše uvedeným.

Za výkon investičních činností vázaným zástupcem odpovídá zastoupený. Za škodu způsobenou vázaným zástupcem při výkonu jeho činnosti odpovídá zastoupený. Zastoupený má za škodu způsobenou vázaným zástupcem postih.

Vázaný zástupce je povinen při výkonu investičních činností sdělit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi údaje o osobě zastoupeného, jehož jménem jedná, a informaci o činnostech, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

Vázaný zástupce je povinen vykonávat činnost, k níž je zavázán, s vynaložením odborné péče. Ve vztazích s vázaným zástupcem je zastoupený povinen jednat poctivě a v dobré víře.

Vázaným zástupcem, který je fyzickou osobou, a vedoucí osobou vázaného zástupce může být pouze osoba, která

 • dosáhla věku 18 let,
 • je plně způsobilá k právním úkonům,
 • má, nebo hodlá mít sídlo, pobyt nebo místo podnikání na území České republiky nebo jej má na území členského státu Evropské unie, jehož právní řád neumožňuje vykonávat činnosti obdobné činnostem, jež je oprávněn vykonávat vázaný zástupce, a to pomocí vázaného zástupce,
 • má ukončené středoškolské vzdělání,
 • splňuje podmínky neslučitelnosti stanovené Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Vázaným zástupcem přitom nesmí být obchodník s cennými papíry, nebo osoba která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb, pokud poskytuje investiční služby v České republice, nebo zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky a investiční zprostředkovatel, anebo vedoucí osoba, zaměstnanec, společník těchto osob, případně společník nebo člen investičního zprostředkovatele.

Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se rozumí:

 • banka,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • obchodník s cennými papíry,
 • pojišťovna,
 • zajišťovna,
 • investiční společnost,
 • investiční fond,
 • penzijní fond,
 • penzijní společnost,
 • osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
 • zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše,
 • stát nebo členský stát federace,
 • Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

Profesionálním zákazníkem se dále rozumí:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou
  • celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
  • čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
  • vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
 • zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené výše.

Zákazník, který splňuje výše uvedená kritéria, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se s obchodníkem s cennými papíry dohodnou. Z dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je obchodník s cennými papíry povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení z něhož jsou zřejmé skutečnosti uvedené výše.

Zákazník, který splňuje výše uvedená kritéria, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem také v případě, kdy mu obchodník s cennými papíry bez jeho žádosti sdělí, že jej za takového zákazníka považuje. Ze sdělení zákazníkovi musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

Profesionálním zákazníkem se může také stát osoba, která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní tak bylo zacházeno a pokud s tím obchodník s cennými papíry bude souhlasit za současného splnění podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (např. splnění určitých kritérií a vystavení prohlášení žadatele na základě uvedeného zákona). Žádost musí mít písemnou formu.

Do kategorie účastníků kapitálového trhu lze zahrnout také osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů (centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem), organizátory regulovaného trhu a další osoby.

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme