Kapitálový trh

Investiční nástroje

Pojem investiční nástroje zahrnuje:

 • investiční cenné papíry,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje peněžního trhu (kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu),
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 • nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 • finanční rozdílové smlouvy,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů (smlouvy na dodávky elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Evropské unii a jejich derivátů týkající se elektřiny nebo zemního plynu vyráběných, dodávaných nebo obchodovaných v Evropské unii a smlouvy týkající se přenosu elektřiny nebo přepravy plynu v Evropské unii a jejich deriváty), z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v předchozím odstavci, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 • nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v předchozích odstavcích a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a
 • povolenky na emise skleníkových plynů.

Investiční cenné papíry

Cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, jsou označovány jako investiční cenné papíry.

Investičními cennými papíry jsou zejména:

 • akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě,
 • dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,
 • depozitní poukázky představující vlastnické právo k cenným papírům uvedeným v předchozích dvou odstavcích,
 • cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v prvních dvou odstavcích,
 • cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.

Podrobná charakteristika jednotlivých druhů investičních cenných papírů je obsažena v článku s názvem Cenné papíry rubriky Právní průvodce.

Zpět na začátek

Obchodování s cennými papíry

Obchodovat s cennými papíry lze v zásadě dvěma způsoby, a to v rámci regulovaného či neregulovaného trhu. Pro obchodování na neregulovaném trhu nestanoví platný právní řád žádné zvláštní požadavky, vyjma pravidel pro nabízení cenných papírů veřejnosti.

V takovém případě je emitent povinen v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu uveřejnit informace týkající se nabízeného cenného papíru nejpozději na počátku veřejné nabídky, a to ve formě prospektu cenného papíru, schváleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie.

Prospekt cenného papíru

Právní úprava prospektu je ve značné míře obsažena mimo zákon o podnikání na kapitálovém trhu – v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále jen „Nařízení“).

Souladně s Nařízením má prospekt obsahovat informace umožňující investorovi informovaně posoudit aktiva a pasiva, zisky a ztráty, finanční situaci a vyhlídky emitenta a kteréhokoli ručitele (k tomu vizte níže), práva spojená s cennými papíry, a důvody emise a její dopady na emitenta. Informace pak mají být poskytovány s přihlédnutím ke konkrétní povaze emitenta, jeho situaci a druhu cenných papírů dostatečný pro rozhodnutí. Informace v prospektu mají být formulovány srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.

Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá osoba, která sestavila prospekt, a ručitel (za podmínky, že je v prospektu uveden a zaručil se za správnost údajů). V prospektu musí být uvedeny údaje o osobách odpovědných za jeho správné sestavení a jejich prohlášení, že podle jejich nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v prospektu správné a že v něm nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam prospektu.

Významnou součástí prospektu je jeho shrnutí. To obsahuje klíčové informace, jež investoři potřebují, aby porozuměli povaze a rizikům emitenta, ručitele a cenných papírů, které jsou nabízeny či přijímány k obchodování na regulovaném trhu, a které má být vykládáno ve spojení s ostatními částmi prospektu, aby investorům pomohlo zvážit, zda do takových cenných papírů investovat. Jeho obsah musí být přesný, poctivý a jasný a nesmí být zavádějící a musí být v souladu s ostatními částmi prospektu.

Shrnutí je rozděleno do čtyř oddílů – úvodu obsahujícího upozornění, klíčových informací o emitentovi, klíčových informací o cenných papírech a klíčových informacích o veřejné nabídce cenných papírů nebo o jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu. Pro každý oddíl shrnutí prospektu pak Nařízení upravuje výčet konkrétních informací, jež mají být uvedeny.

V této souvislosti je možné poukázat na význam přidělení mezinárodního identifikačního čísla cenných papírů (ISIN), které je podmínkou přijetí investiční nástroje na regulovaný trh.

Uveřejnění prospektu

Obecně platí, že povinnost uveřejnění prospektu je spojena s každou veřejnou nabídkou cenných papírů a přijetím cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu. Jak bylo uvedeno výše, upravuje Nařízení ze své působnosti (a tím i povinnosti uveřejnit prospekt) výjimky.

Jedná se o případ veřejné nabídky cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění do 1 000 000 EUR za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců a dále případy vyjmenované v Nařízení, např. nabídku cenných papírů určenou výhradně kvalifikovaným investorům, nabídku cenných papírů určenou méně než 150 fyzickým nebo právnickým osobám (které nejsou kvalifikovanými investory) v jednom členském státě či nabídku cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou ve výši nejméně 100 000 EUR.

Nařízení dává členským státům možnost upravit další výjimku z povinnosti uveřejnění prospektu v případě veřejné nabídky cenných papírů až do objemu 8 000 000 EUR. Česká republika takovou možnost aktuálně nevyužila a uplatní se tak obecné výjimky upravené Nařízením. Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po jeho schválení v úplném znění Česku národní bankou, a to na některých z uvedených internetových stránek:

 • na internetových stránkách emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu,
 • na internetových stránkách finančních zprostředkovatelů, kteří umísťují nebo prodávají cenné papíry, včetně platebních zástupců;
 • na internetových stránkách regulovaného trhu, na němž se žádá o přijetí k obchodování, nebo pokud se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu nežádá, na internetových stránkách organizátora mnohostranného obchodního systému.

Prospekt se uveřejní ve zvláštním oddílu internetových stránek, který je při vstupu na stránky snadno dostupný. Musí být možné jej stáhnout, vytisknout a musí být v elektronickém formátu umožňujícím vyhledávání, který nelze změnit.

Pro účely veřejné nabídky na území České republiky a pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu musí být uveřejněn prospekt v českém jazyce.

V případě, že se veřejná nabídka cenných papírů provádí nebo se o přijetí k obchodování na regulovaném trhu žádá v jednom nebo více členských státech (kromě domovského členského státu), sestavuje se prospekt podle rozhodnutí emitenta, osoby nabízející cenné papíry nebo osoby, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, buď v jazyce přijímaném příslušnými orgány těchto členských států, nebo v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí. V případě České republiky je přijímaným jazykem jazyk anglický.

Podání žádosti o schválení prospektu je spojeno se správním poplatkem, jehož výše je závislá na charakteru žádosti. Žádost o schválení prospektu včetně základního prospektu cenného papíru je zpoplatněna částkou ve výši 15 000 Kč.

Zpět na začátek

Regulovaný trh

Regulovaný trh je definován jako trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se pravidelně obchoduje a který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh.

Regulovaný trh může být podle zákona o cenných papírech organizován pouze zvláštním subjektem – organizátorem regulovaného trhu, který k tomu má povolení České národní banky.

Organizátor regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna organizovat regulovaný trh.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu na žádost společnosti (nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku), jestliže jsou splněny tyto podmínky:

 • společnost má nebo bude mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
 • sídlo a skutečné sídlo společnosti je nebo má být v České republice;
 • společnost je důvěryhodná (neposuzuje se, není-li ještě společnost zapsána v obchodním rejstříku,
 • počáteční kapitál společnosti v minimální výši odpovídající alespoň výši 730 000 EUR má průhledný a nezávadný původ a společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši umožňující řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu,
 • kvalifikovanou účast na společnosti mají nebo budou mít pouze osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení organizátora regulovaného trhu,
 • úzké propojení společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu, kdy při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu,
 • plán obchodní činnosti společnosti, který
  • vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti organizátora regulovaného trhu,
  • je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  • vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda hodlá využívat pracovníky,
 • pravidla obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky zákona o podnikání na kapitálovém trhu (stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu), pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu splňují požadavky zákona o podnikání na kapitálovém trhu (zejména povinnost označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a pravidla přístupu na regulovaný trh splňují zákonné požadavky (stanovení objektivních kritérií pro tento přístup a upřesnění povinností účastníků regulovaného trhu, vyplývající z řízení a struktury regulovaného trhu, pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu),
 • společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost organizátora regulovaného trhu, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a předložených pravidel obchodování v obchodním systému, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v obchodním systému a pravidel přístupu do obchodního systému a plnění povinností organizátora regulovaného trhu, včetně
  • organizačního uspořádání,
  • kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, a
  • zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
 • jde-li se o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu a tato dozorčí rada má takovou působnost a oprávnění jako dozorčí rada akciové společnosti podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,
 • vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu na vedoucí osoby (zejména důvěryhodnost a potřební znalosti a zkušenosti),
 • jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční službu obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
  • pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují stanovené požadavky (transparentní pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů),
  • pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují zákonem stanovené požadavky (transparentní pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému, která 1) stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému a 2) mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta,
  • pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují zákonem stanovené požadavky (transparentní pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému, která stanoví objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup, a tato pravidla uveřejňuje na svých internetových stránkách; pro přístup do organizovaného obchodního systému se § 63 odst. 4 a 6 použijí obdobně,) a
 • jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby provozování organizovaného obchodního systému,
  • pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují zákonem stanovené požadavky (transparentní pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů),
  • pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují zákonem stanovené požadavky (transparentní pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému, která 1) stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému, a 2) mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v tomto systému bez souhlasu emitenta),
  • pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují zákonem stanovené požadavky (transparentní pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému, která stanoví objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup, a tato pravidla uveřejňuje na svých internetových stránkách),
  • je podrobně vysvětleno, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,
  • je podrobně popsán způsob uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou dva nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a
  • je vysvětleno obchodování párováním pokynů na vlastní účet.

Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou. Žádost o povolení k činnosti je možné podat pouze elektronicky, s přiloženými údaji a doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek.

Vedle organizace regulovaného trhu může činnost organizátora regulovaného trhu spočívat pouze v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména:

 • v činnosti komoditní burzy podle jiného právního předpisu;
 • v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů;
 • v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému nebo organizovaného obchodního systému;
 • ve vzdělávací činnosti.

Vedle činností výše uvedených může organizátor regulovaného trhu dále provozovat podnikatelskou činnost spočívající v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je povinen:

 • zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu;
 • zavést postupy pro řízení rizik, kterým je vystaven; především zavést vhodná opatření k určení všech významných rizik pro jeho provoz a účinná opatření k omezení těchto rizik;
 • zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu jeho obchodních a jiných systémů; včetně přijetí účinných opatření pro případ narušení činnosti systému a mimořádných situací,
 • zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů;
 • zavést opatření umožňující řádné a včasné vypořádání provedených obchodů;
 • zavést opatření zabraňující zneužívání trhu;
 • udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 EUR;
 • mít k dispozici dostatečné finanční zdroje pro zajištění řádného fungování trhu s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a povahu a míru rizik, kterým je vystaven;
 • zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda
  • účastníci jím organizovaného regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh;
  • investiční nástroje přijaté k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh splňují podmínky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené tímto zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu;
  • emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Nařízení;
  • osoba, která následně požádala o přijetí investičního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost stanovenou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu;
  • nedochází k jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 o zneužívání trhu;
 • soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu včetně zrušení pokynů a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za jednání zakázané přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 o zneužívání trhu;
 • zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel;
 • kontrolovat a vynucovat dodržování závazků ze smluv uzavřených podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodníky s cennými papíry;
 • umožnit účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu přístup k informacím týkajícím se plnění informačních povinností emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu;
 • při nakládání s majetkem účastníka regulovaného trhu nebo jím provozovaného mnohostranného obchodního systému zavést opatření k ochraně práv účastníka k tomuto majetku, zejména pro případ úpadku organizátora regulovaného trhu.

Organizátorovi regulovaného trhu je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu uložena povinnost stanovit a dodržovat transparentní pravidla obchodování a přístupu na regulovaný trh, která stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh upřesňují povinnosti účastníků regulovaného trhu, vyplývající z řízení a struktury regulovaného trhu, pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh dále upraví požadavky na odbornost osob, kterých využívají, coby účastníci regulovaného trhu, ke své činnosti na regulovaném trhu obchodníci s cennými papíry a zahraniční osoby s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb.

Účastníkem regulovaného trhu může být buď obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, nebo jiná osoba, která je důvěryhodná a odborně způsobilá a má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat, má k tomu vhodné organizační předpoklady a disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání obchodů.

Obchodování na regulovaném trhu

Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Evropským regulovaným trhem je pak trh s investičními nástroji obdobný regulovanému trhu, který je uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu Evropské unie, zahraničním regulovaným trhem je evropský regulovaný trh, který není regulovaným trhem.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční nástroje k obchodování na regulovaném trhu pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a podmínky přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené organizátorem regulovaného trhu v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu – zákon o podnikání na kapitálovém trhu dává organizátorovi regulovaného trhu výslovně takové oprávnění.

Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj (týká se i dluhopisů), kterému bylo přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a u kterého jsou dány předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování. Organizátor regulovaného trhu povinnost splní prostřednictvím pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout k obchodování na regulovaném trhu pouze investiční papíry, jestliže splňují podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a byl uveřejněn prospekt těchto investičních cenných papírů, pokud se nejedná o některou z výjimek upravených Nařízením.

Zpět na začátek

Oficiální trh s cennými papíry

Organizátor regulovaného trhu může organizovat jako součást regulovaného trhu oficiální trh s cennými papíry – oficiální trh, který splňuje přísnější podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu.

Dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu může organizátor regulovaného trhu k obchodování na oficiálním trhu přijmout pouze akcie nebo dluhopisy, jestliže:

 • a) jsou splněny podmínky stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a Nařízením,
 • b) právní postavení emitenta těchto akcií nebo dluhopisů je v souladu s právem státu, ve kterém má emitent sídlo,
 • c) kurz akcie nebo její předpokládaný kurz násobený počtem vydávaných akcií dosahují v korunách českých částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR; pokud nelze předpokládaný kurz odhadem určit, musí dosahovat alespoň uvedené částky vlastní kapitál emitenta akcií; podmínka nejnižší částky nemusí být splněna, pokud již emitent vydal akcie stejného druhu a tyto akcie byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, na kterém se o přijetí akcií k obchodování žádá, nebo pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito akciemi,
 • d) celková jmenovitá hodnota emise dluhopisu dosahuje v korunách českých hodnoty odpovídající alespoň 200 000 EUR; podmínka nejnižší celkové jmenovité hodnoty nemusí být splněna, pokud bude zajištěno bezproblémové obchodování s těmito dluhopisy,
 • e) emitent těchto akcií nebo dluhopisů zveřejnil účetní závěrku podle zákona upravujícího účetnictví nejméně za tři po sobě následující účetní období předcházející účetnímu období, ve kterém je podána žádost o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu; podmínka zveřejnění účetní závěrky za tři po sobě následující účetní období nemusí být splněna, jestliže emitent existuje podle zápisu do příslušného rejstříku méně než 3 roky a přijetí akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu je v zájmu emitenta nebo investorů a jestliže investoři mají dostatek informací nezbytných k posouzení emitenta a cenného papíru,
 • f) tyto akcie nebo dluhopisy splňují požadavky práva státu, podle kterého byly vydány,
 • g) není vyloučena ani omezena převoditelnost těchto akcií nebo dluhopisů; akcie mohou být též přijaty k obchodování na oficiálním trhu, pokud je jejich převoditelnost omezena pouze požadavkem souhlasu orgánů společnosti a pokud jejich přijetí k obchodování nenaruší obchodování na tomto trhu,
 • h) je plně splacen emisní kurz těchto akcií nebo dluhopisů; emisní kurz nemusí být plně splacen, pokud to jiný právní předpis dovoluje a pokud je zajištěno bezproblémové obchodování s nimi a pokud je v jejich prospektu výslovně uvedeno, že emisní kurz nebyl splacen a jsou uvedena opatření, která byla v souvislosti s tím přijata,
 • i) alespoň 25 % akcií, které mají být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, je ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie, nebo je-li ve vlastnictví veřejnosti členských států Evropské unie alespoň takové procento akcií, které zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu; to není třeba, jestliže
  • vlastnictví akcií veřejností členských států Evropské unie má být zajištěno teprve obchodováním na tomto trhu a organizátor regulovaného trhu usoudí, že požadovaného vlastnictví veřejností bude dosaženo během krátké doby po přijetí akcií k obchodování, nebo
  • akcie téhož emitenta a druhu jsou přijaty k obchodování na obdobném oficiálním trhu státu, který není členským státem Evropské unie, a v tomto státě je ve vlastnictví veřejnosti takový jejich objem, který zaručuje bezproblémové obchodování na oficiálním trhu,
 • j) se žádost o přijetí k obchodování vztahuje na všechny dluhopisy stejné emise nebo na všechny akcie stejného druhu; žádost o přijetí k obchodování nemusí zahrnovat akcie držené za účelem ovládání emitenta nebo na akcie, se kterými nelze na základě dohody po určitou dobu obchodovat, pokud obchodováním pouze s částí akcií stejného druhu nevzniknou investorům žádné nevýhody; skutečnost, že se žádost o přijetí k obchodování na oficiálním trhu vztahuje pouze na část akcií stejného druhu, musí být výslovně uvedena v prospektu spolu s uvedením důvodu,
 • k) akcie nebo dluhopisy, které jsou listinnými cennými papíry, jsou vytištěny v souladu s požadavky kladenými na tisk listinných cenných papírů podle práva státu, ve kterém má emitent sídlo,
 • l) emitentem těchto akcií nebo dluhopisů je osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, a tyto akcie nebo dluhopisy nebyly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má emitent sídlo a skutečné sídlo, ani ve státě, ve kterém je ve vlastnictví veřejnosti největší podíl těchto akcií nebo dluhopisů, a organizátor regulovaného trhu, na kterém se žádá o přijetí, je přesvědčen, že důvodem nepřijetí k obchodování není ochrana investorů,
 • m) se jedná o vyměnitelné dluhopisy, prioritní dluhopisy nebo dluhopisy s opčním listem, které mají být vyměněny za akcie, a akcie stejného druhu jsou již přijaté k obchodování na oficiálním trhu nebo investorům jsou k dispozici všechny informace nezbytné k posouzení hodnoty těchto akcií,
 • n) emise těchto akcií nebo dluhopisů byla vydána v jedné podobě a všechny její kusy mají stejnou jmenovitou hodnotu a stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN),
 • o) organizátorovi regulovaného trhu nejsou známy okolnosti, které by v případě přijetí těchto akcií nebo dluhopisů k obchodování na oficiálním trhu mohly vést k poškození investorů, k ohrožení jejich zájmů nebo k ohrožení důležitých veřejných zájmů.

Cenné papíry zastupující akcie mohou být přijaty k obchodování na oficiálním trhu, jestliže:

 • emitent akcií, které cenný papír zastupuje, splňuje podmínky stanovené pod písm. b) a e) uvedených v předchozím výčtu a plní pro zastupované akcie informační povinnosti emitenta akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu,
 • splňují podmínky stanovené pod písm. f), g), i) až k) uvedené v předchozím výčtu a jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • akcie, které cenný papír zastupuje, splňují podmínku stanovenou pod písm. c) uvedenou v předchozím výčtu.

Jestliže jsou předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání cenných papírů představujících podíl na společnosti se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, a cenné papíry představující podíl na společnosti jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, ve kterém má jejich emitent sídlo, vyžádá si organizátor regulovaného trhu si před rozhodnutím o žádosti stanovisko orgánu, který rozhodl o jejich přijetí k obchodování.

Jestliže jsou akcie nebo dluhopisy upisovány na základě veřejné nabídky, lze obchodování s nimi zahájit až po uplynutí lhůty pro upisování uvedené ve veřejné nabídce. Pokud uvedený cenný papír lhůtu pro upisování neobsahuje, časové omezení obchodování se neuplatní.

Podmínky pro přijímání cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se nevztahují na státní dluhopisy vydané Českou republikou, členským státem Evropské unie nebo členským státem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, komunální dluhopisy nebo dluhopisy vydané subjekty mezinárodního práva.

Emitent akcií přijatých k obchodování na oficiálním trhu pro akcie, které nově vydává a které jsou stejného druhu jako jím vydané akcie přijaté k obchodování na oficiálním trhu, je povinen podat do jednoho roku od jejich vydávání žádost o přijetí k obchodování na tomto trhu, ledaže dojde k jejich přijetí bez žádosti. Organizátor regulovaného trhu je přitom povinen do šesti měsíců ode dne doručení nebo doplnění této žádosti sdělit žadateli, zda cenný papír k obchodování na oficiálním trhu přijímá.

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme