Kapitálový trh

Investiční nástroje

Pojem investiční nástroje zahrnuje:

 • investiční cenné papíry,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • nástroje peněžního trhu (nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu),
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 • nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 • finanční rozdílové smlouvy,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • opce, futures, swapy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v předchozím odstavci, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění,
 • opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům, emisním povolenkám nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, není-li využití tohoto práva odvislé od platební neschopnosti nebo jiné obdobné nemožnosti plnění,
 • nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k majetkovým hodnotám, právům, závazkům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v předchozím odstavci, nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím vypořádacího systému nebo je jejich součástí dohoda o výzvě k doplnění zajištění.

Investiční cenné papíry

Cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, jsou označovány jako investiční cenné papíry.

Investičními cennými papíry jsou zejména:

 1. akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě,
 2. dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky,
 3. cenné papíry nahrazující cenné papíry uvedené v písmenech 1 a 2,
 4. cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech 1 a 2,
 5. cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.

Podrobná charakteristika jednotlivých druhů investičních cenných papírů je obsažena v článku s názvem „Cenné papíry“ rubriky Právní průvodce.

Obchodování s cennými papíry

Obchodovat s cennými papíry lze v zásadě dvěma způsoby, a to v rámci organizovaného či neorganizovaného trhu. Pro obchodování na neorganizovaném trhu nestanoví platný právní řád žádné zvláštní požadavky, vyjma pravidel pro nabízení cenných papírů veřejnosti.

V takovém případě je emitent povinen v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu uveřejnit informace týkající se nabízeného cenného papíru nejpozději na počátku veřejné nabídky, a to ve formě prospektu cenného papíru, schváleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie.

Prospekt cenného papíru

Prospekt veřejně nabízeného cenného papíru nebo cenného papíru, u kterého je žádáno o přijetí k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie musí splňovat následující. Musí obsahovat veškeré údaje, které jsou vzhledem ke konkrétní povaze emitenta a cenných papírů nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného cenného papíru a práv s ním spojených, majetku a závazků, finanční situace, zisku a ztrát, budoucího vývoje podnikání a finanční situace emitenta a případně třetí osoby zaručující se za splacení cenných papírů. Prospekt musí být formulován srozumitelně, způsobem umožňujícím snadnou analýzu.

Prospekt vyhotovuje emitent nebo osoba, která má v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry nebo která žádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo organizátor regulovaného trhu, který má v úmyslu sám přijmout cenný papír k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu bez souhlasu emitenta.

Má-li v úmyslu veřejně nabízet cenné papíry či žádá-li o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie více osob společně, vyhotovují prospekt tyto osoby společně; je-li však jedna z těchto osob emitentem, vyhotovuje prospekt emitent.

Uveřejnění prospektu

Prospekt se uveřejňuje bez zbytečného odkladu po jeho schválení v úplném znění jedním nebo více uvedenými způsoby:

 1. na internetových stránkách emitenta nebo osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, a na internetových stránkách obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby, která splňuje podmínky zákona o podnikání na kapitálovém trhu, pokud cenné papíry umísťuje nebo prodává;
 2. v úplném znění v alespoň jednom celostátně distribuovaném deníku a současně na internetových stránkách způsobem uvedeným v předchozím bodě;
 3. v podobě brožury, která je bezplatně dostupná veřejnosti v sídle a provozovně organizátora regulovaného trhu, na kterém mají být cenné papíry přijaty k obchodování, nebo v sídle emitenta nebo v sídle osoby, která požádala o přijetí investičního cenného papíru k obchodování bez souhlasu emitenta, a v sídlech a provozovnách obchodníků s cennými papíry nebo zahraniční osoby která splňuje podmínky na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, a současně způsobem na internetových stránkách podle bodu1;
 4. na internetových stránkách organizátora regulovaného trhu, na kterém je žádáno o přijetí k obchodování, nebo který sám přijímá investiční cenný papír k obchodování, nebo
 5. na internetových stránkách nabízejícího, pokud cenné papíry veřejně nabízí jiná osoba než emitent.

Pro účely veřejné nabídky na území České republiky a pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu musí být uveřejněn prospekt v českém jazyce nebo v anglickém jazyce; shrnutí prospektu se uveřejňuje v českém jazyce.

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme