Kapitálový trh

Regulovaný trh

Regulovaný trh je definován jako trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se pravidelně obchoduje a který má stanovená pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh.

Pojem regulovaný trh nahradil dřívější členění organizátorů regulovaného trhu na burzovní a mimoburzovní. Nová právní úprava sjednocuje požadavky na organizátory regulovaného trhu a dále zavádí jednotnou obecnou kategorii – regulovaný trh. Pouze z historických důvodů chrání právní úprava nadále označení burza cenných papírů, které je do budoucna oprávněn používat pouze organizátor regulovaného trhu.

Regulovaný trh může být podle zákona o cenných papírech organizován pouze zvláštním subjektem – organizátorem regulovaného trhu, který k tomu má povolení České národní banky.

Organizátor regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu pouze akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, která:

 • je-li akciovou společností, vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, nebo je-li společností s ručením omezeným má dozorčí radu; pravomoci dozorčí rady musí být alespoň obdobné takovým, jaké má dozorčí rada akciové společnosti podle obchodního zákoníku;
 • má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky;
 • má vlastní kapitál odpovídající alespoň částce 730 000 eur;
 • je důvěryhodná;
 • má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu;
 • předloží návrh pravidel obchodování na regulovaném trhu, návrh pravidel přístupu na regulovaný trh a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu;
 • má věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti organizátora regulovaného trhu v rozsahu činností, které hodlá vykonávat, a který vyplývá z předloženého návrhu pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému, pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému a pravidel přístupu na regulovaný trh a pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému;
 • má splacen základní kapitál a jejíž vedoucí osoby splňují stanovené podmínky schvalování osob;
 • na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska řádného a obezřetného vedení organizátora regulovaného trhu;
 • jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad organizátorem regulovaného trhu;
 • pokud žádá, aby povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu zahrnovalo i oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém, předloží návrh pravidel obchodování v mnohostranném obchodním systému, návrh pravidel přístupu do mnohostranného obchodního systému a návrh pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému.

Předmětem podnikání organizátora regulovaného trhu mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu nebo registrované Českou národní bankou. Žádost o povolení k činnosti je možné podat pouze na předepsaném tiskopise, s přiložením dokladů osvědčujících splnění výše uvedených podmínek.

Vedle organizace regulovaného trhu může činnost organizátora regulovaného trhu spočívat pouze na základě registrace Českou národní bankou v poskytování služeb souvisejících s finančním trhem nebo trhem komodit, zejména:

 • v činnosti komoditní burzy;
 • v poskytování dalších služeb na finančním trhu podle jiných právních předpisů;
 • v činnosti související s organizováním regulovaného trhu nebo provozováním mnohostranného obchodního systému;
 • ve vzdělávací činnosti.

Organizační požadavky na organizátora regulovaného trhu

Organizátor regulovaného trhu je povinen:

 • zavést postupy, které umožní odhalovat a řešit případné negativní dopady na činnost regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu;
 • zavést postupy pro řízení rizik, kterým je vystaven; především zavést vhodná opatření k určení všech významných rizik pro jeho provoz a účinná opatření k omezení těchto rizik;
 • zavést zásady a postupy pro zajištění řádného provozu jeho obchodních a jiných systémů; včetně přijetí účinných opatření pro případ narušení činnosti systému a mimořádných situací,
 • zavést pravidla obchodování na regulovaném trhu, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů;
 • zavést opatření umožňující řádné a včasné vypořádání provedených obchodů;
 • zavést opatření zabraňující zneužívání trhu;
 • udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající částce 730 000 eur;
 • mít k dispozici dostatečné finanční zdroje pro zajištění řádného fungování trhu s ohledem na povahu a rozsah obchodů uzavíraných na trhu a povahu a míru rizik, kterým je vystaven;
 • zavést opatření pro soustavné sledování a sledovat, zda
  • účastníci jím organizovaného regulovaného trhu dodržují pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh;
  • investiční nástroje přijaté k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh splňují podmínky pro přijetí k obchodování na regulovaném trhu stanovené tímto zákonem a pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, a podmínky pro přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu;
  • emitenti investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaný regulovaný trh plní informační povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu;
  • osoba, která následně požádala o přijetí finančního nástroje na regulovaný trh bez souhlasu emitenta, plní informační povinnost stanovenou zákonem o podnikání na kapitálovém trhu;
 • soustavně sledovat obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu a vyhodnocovat, zda nedochází k porušování pravidel obchodování, vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem;
 • zavést postupy pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly obchodování, pravidly pro přijímání investičních nástrojů k obchodování a pravidly přístupu účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu a emitentům investičních nástrojů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu, včetně možnosti ukládání sankcí za porušení těchto pravidel;
 • umožnit účastníkům jím organizovaného regulovaného trhu přístup k informacím týkajícím se plnění informačních povinností emitentů investičních cenných papírů přijatých k obchodování na jím organizovaném regulovaném trhu;
 • při nakládání s majetkem účastníka regulovaného trhu nebo jím provozovaného mnohostranného obchodního systému zavést opatření k ochraně práv účastníka k tomuto majetku, zejména pro případ úpadku organizátora regulovaného trhu.

Organizátor regulovaného trhu je na základě pravidel obchodování na kapitálovém trhu stanoveným zákonem o podnikání na kapitálovém trhu povinen stanovit a dodržovat transparentní pravidla přístupu a obchodování na regulovaném trhu, která stanoví zejména strukturu regulovaného trhu, který organizuje, a pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh upřesňují povinnosti účastníků regulovaného trhu, vyplývající z řízení a struktury regulovaného trhu, pravidel obchodování na regulovaném trhu a pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů uzavřených na regulovaném trhu.

Pravidla přístupu na regulovaný trh dále upraví požadavky na odbornost osob, kterých využívají ke své činnosti na regulovaném trhu obchodníci s cennými papíry a zahraniční osoby s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, kteří jsou účastníky tohoto trhu.

Účastníkem regulovaného trhu může být buď obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba s povolením zahraničního orgánu dohledu k poskytování investičních služeb, nebo jiná osoba, která je důvěryhodná a odborně způsobilá a má dostatečnou schopnost a způsobilost obchodovat, má k tomu vhodné organizační předpoklady a disponuje dostatečnými finančními zdroji, zejména s ohledem na zajištění vypořádání obchodů.

Obchodování na regulovaném trhu

Regulovaným trhem je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Evropským regulovaným trhem je pak regulovaný trh uvedený v seznamu regulovaných trhů členského státu Evropské unie, zahraničním trhem je evropský regulovaný trh, který není uvedený v daném seznamu.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční nástroje k obchodování na regulovaném trhu pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a podmínky přijetí investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanovené organizátorem regulovaného trhu v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj, kterému bylo přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) a u kterého jsou dány předpoklady pro spravedlivé, řádné a účinné obchodování za podmínek stanovených v čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006. Tyto podmínky musí zajistit organizátor regulovaného trhu.

Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry k obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto investičních cenných papírů a od jeho uveřejnění uplynul alespoň 1 den. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu obsahuje také výjimky, na které se povinnost uveřejnit prospekt nevztahuje.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby