Kapitálový trh

Dohled nad plněním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu

Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu vykonává Česká národní banka. Kromě obecných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu se dohled řídí také zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v platném znění, případně zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Na základě výše uvedených zákonů je Česká národní banka zmocněna k vydávání vyhlášek, které stanovují bližší podmínky pro podmínky podnikání na kapitálovém trhu. Jejímu dohledu na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu podléhá:

 • obchodník s cennými papíry,
 • obchodník s cennými papíry,
 • osoba, která byla obchodníkem s cennými papíry pověřena výkonem významné provozní činnosti, v rozsahu tohoto pověření,
 • osoba, jíž byla Českou národní bankou udělena akreditace,
 • zahraniční osoba s povolením k poskytování investičních služeb, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, a to ohledně investičních služeb poskytovaných prostřednictvím této organizační složky na území České republiky,
 • investiční zprostředkovatel,
 • vázaný zástupce,
 • organizátor regulovaného trhu,
 • osoba, které Česká národní banka udělila povolení k činnosti schváleného mechanismu pro hlášení obchodů nebo schváleného systému pro uveřejňování informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů,
 • účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
 • provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,
 • účastník zahraničního vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, který má sídlo na území České republiky,
 • osoba, která vede evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů,
 • osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů,
 • centrální depozitář,
 • emitent akcie nebo obdobného cenného papíru představujícího podíl na tomto emitentovi, je-li tento cenný papír přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a má-li tento emitent sídlo na území České republiky, nebo státu, který není členským státem Evropské unie, zvolil-li si tento emitent Českou republiku za referenční stát,
 • nucený správce při plnění povinností podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu na základě zavedení nucené správy Českou národní bankou,
 • investiční holdingová osoba,
 • smíšená finanční holdingová osoba,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o zneužívání trhu,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle Nařízení,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran,
 • osoba, na kterou se vztahují povinnosti nebo zákazy podle nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii sdíleného registru.

Dohledu České národní banky podléhá také osoba, která neoprávněně vykonává nebo nabízí činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Dohled nad obchodníkem s cennými papíry

Zákon o podnikání obsahuje zvláštní ustanovení upravující dohled České národní banky nad činností obchodníka s cennými papíry. V pravomoci České národní banky je přezkoumání systémů, strategií, postupů a mechanismů, které obchodník s cennými papíry uplatňuje s cílem dodržet povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2033 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky. Činí tak v zájmu zajištění řádného řízení a pokrytí rizik obchodníka s cennými papíry a uváženě – ve vhodných a relevantních případech. Přihlíží proto například k velikosti obchodníka s cennými papíry a jeho modelu podnikání.

V rámci dohledu Česká národní banka vyhodnocuje příkladem významné zdroje rizik (pro zákazníky obchodníka s cennými papíry, trh, i samotného obchodníka, včetně jejich dopadů). Obchodník s cennými papíry je v rámci dohledu České národní bance nápomocen poskytnutím programů a zápisů z jednání vedoucího orgánu a souvisejících dokumentů a výsledků hodnocení činnosti vedoucího orgánu. Poskytne je na žádost.

Zpět na začátek

Opatření v rámci dohledu

V rámci pravomocí stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu může Česká národní banka uložit osobě podléhající dohledu, která porušila zákon o podnikání na kapitálovém trhu, rozhodnutí vydané na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu nebo přímo použitelný předpis Evropských společenství v oblasti poskytování investičních služeb a činností na trzích finančních nástrojů, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti.

Česká národní banka může dále zejména:

 • nařídit mimořádné provedení auditu,
 • nařídit změnu auditora,
 • pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu,
 • zakázat činnost podléhající dohledu,
 • pozastavit obchodování s investičními nástroji,
 • zavést nucenou správu,
 • změnit rozsah povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • odejmout povolení, souhlas, zrušit registraci nebo odejmout oprávnění k činnosti vázaných zástupců,
 • zakázat nebo pozastavit nejdéle na dobu 10 pracovních dnů veřejné nabízení investičních cenných papírů, obchodování s investičním cenným papírem na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému,
 • zakázat nebo pozastavit propagaci nebo oznámení týkající se veřejné nabídky nebo přijetí investičního cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu,
 • nařídit výměnu vedoucí osoby osob podléhajících dohledu,
 • nařídit uveřejnění povinně uveřejňované informace nebo ji sama uveřejnit,
 • uložit některé z opatření upraveného přím použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady,
 • uveřejnit informaci o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto jednala, včetně identifikace osoby, která jednala za právnickou osobu,
 • nařídit stažení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,
 • nařídit omezení pozice nebo expozice,
 • omezit možnost sjednat komoditní derivát zavedením limitů na velikost pozice, kterou může kterákoli osoba v kterémkoli okamžiku držet,
 • pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů nebo strukturovaných vkladů při splnění podmínek stanovených v nařízení MiFIR,
 • pozastavit uvádění na trh nebo prodej investičních nástrojů pro nedodržení postupu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Při vykonávání dohledu podle zákona o podnikaní na kapitálovém trhu může dále Česká národní banka uložit obchodníkovi s cennými papíry opatřením k nápravě další sankce, opatření nebo omezení, které tento zákon a přímo použitelné předpisy, na než odkazuje, evropské umožňují. Jejich splnění navíc může vymáhat donucovací pokutou ve výši až 5 000 000 Kč (a souhrnu až čtyřnásobek).

Součástí dohledu je i oprávnění vydávat opatření, kterými pozastaví obchodování za podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, nařídí povinnost úpravy kapitálu, zavede nucenou správu, změní rozsah povolení nebo souhlasu jí vydaných, či je odejme (registraci zruší). V rámci výkonu dohledu Česká národní banka spolupracuje s orgány dohledu členských států Evropské unie a poskytují si asistenci.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme