Kapitálový trh

Účastníci kapitálového trhu

Pojem účastníci kapitálového trhu zahrnuje veškeré subjekty, které se účastní operací na kapitálovém trhu. Následující kapitola pojednává o nejvýznamnějších subjektech, jejichž postavení upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby. Obchodníkem s cennými papíry, jak výslovně uvádí zákon o podnikání na kapitálovém trhu, může být také banka. Podmínkou je povolení poskytovat hlavní investiční služby, a to v rámci a na základě bankovní licence udělované Českou národní bankou. Nikoliv však v případech uvedených v § 5 odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Jde například o situaci, kdy obchodník s cennými papíry, který poskytuje investiční službu spočívající v obchodování s investičními nástroji na vlastní účet nebo upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, pokud celková hodnota konsolidovaných aktiv daného obchodníka s cennými papíry vypočtená jako průměr za předchozích 12 kalendářních měsíců činí částku odpovídající alespoň 5 000 000 000 EUR (při splnění dalších kritérií) či malého nepropojeného obchodníka s cennými papíry.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky dle zákona § 6 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

 • a) tato společnost má nebo bude mít právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
 • b) sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,
 • c) tato společnost je důvěryhodná (dosavadní činnost osoby dává předpoklad řádného výkonu činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu); to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,
 • d) počáteční kapitál této společnosti v minimální stanovené výši (liší se v závislosti na kapitálových službách, které má společnost poskytovat) má průhledný a nezávadný původ a tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál v určené výši ,
 • e) kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby splňující požadavky dle § 10d odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tedy:
  • osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,
  • osoby, které jsou v souvislosti s nabytím kvalifikované účasti navrhovány za členy vedoucího orgánu nebo osoby ve vrcholném vedení obchodníka s cennými papíry, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené v § 10,
  • finanční zdraví žadatele a dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost jeho finančních zdrojů, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u obchodníka s cennými papíry,
  • obchodník s cennými papíry bude i nadále schopen plnit pravidla obezřetného podnikaní na individuálním a konsolidovaném základě,
  • struktura skupiny, jejíž součástí má obchodník s cennými papíry být, nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s cennými papíry a dohledu na konsolidovaném základě, účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a příslušným orgánem dohledu jiného členského státu, nebo neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých příslušných orgánů určených k výkonu dohledu na konsolidovaném základě při dohledu na konsolidovaném základě a nad osobami v této skupině,
  • v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a
  • jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 10c odst. 2 (osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na obchodníkovi  ennými papíry nebo jej ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas).
 • f) úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad obchodníkem s cennými papíry,
 • g) plán obchodní činnosti této společnosti, jenž
  • vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti obchodníka s cennými papíry,
  • je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  • vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda hodlá využívat pracovníky, investiční zprostředkovatele a vázané zástupce,
 • h) společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost obchodníka s cennými papíry, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti obchodníka s cennými papíry umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností obchodníka s cennými papíry, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel řádného a obezřetného poskytování investičních služeb, včetně
  • organizačního uspořádání,
  • kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, a
  • zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost obchodníka s cennými papíry, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
 • i) vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10,
 • j) jde-li o společnost s ručením omezeným, má zřízenu dozorčí radu,
 • k) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. f) (provozování mnohostranného obchodního systému),
  • pravidla obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. a) – transparentnost pravidel zajišťující spravedlivé a řádné obchodování se stanovením objektivních kritérií pro provádění pokynů),
  • pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v mnohostranném obchodním systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. c) (stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému a mohou dále stanovit informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v mnohostranném obchodním systému bez souhlasu emitenta) a
  • pravidla přístupu do mnohostranného obchodního systému splňují požadavky podle § 69 odst. 2 písm. d) (stanoví objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup s uveřejněním pravidel na internetových stránkách provozovatele mnohostranného obchodního systému),
 • l) jde-li o povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. g) (provozování organizovaného obchodního systému):
  • pravidla obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. a) (zajišťující spravedlivé a řádné obchodování a stanoví objektivní kritéria pro provádění pokynů),
  • pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování v organizovaném obchodním systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. c) (stanoví objektivní kritéria pro určení, zda investiční nástroj může být obchodován v tomto systému a mohou stanovit také informační povinnosti emitentů investičních nástrojů přijatých k obchodování v tomto systému nebo osob, které požádaly o přijetí investičního nástroje k obchodování v tomto systému bez souhlasu emitenta,
  • pravidla přístupu do organizovaného obchodního systému splňují požadavky podle § 73f odst. 1 písm. d) (stanovující objektivní a nediskriminační kritéria pro tento přístup, a tato pravidla uveřejňuje na svých internetových stránkách),
  • podrobné vysvětlení, proč organizovaný obchodní systém nebude odpovídat regulovanému trhu, mnohostrannému obchodnímu systému ani systematickému internalizátorovi, a nemůže jako takový fungovat,
  • podrobný popis způsobu uplatňování vlastní úvahy při provozování organizovaného obchodního systému, zejména, kdy může být pokyn zadaný v rámci organizovaného obchodního systému zrušen a kdy a jakým způsobem budou 2 nebo více pokynů zákazníků v organizovaném obchodním systému spárovány, a
  • vysvětlení obchodování párováním pokynů na vlastní účet.

Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Česká národní banka uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům a zda je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.

Obchodník s cennými papíry má povinnost trvale dodržovat výše zmíněné požadavky. Obchodník s cennými papíry je povinen oznámit České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti, nejde-li o změnu, která podléhá samostatnému souhlasu podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpět na začátek

Investiční služby

Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

Hlavními investičními službami jsou:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
 • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
 • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
 • obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání,
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
 • provozování mnohostranného obchodního systému,
 • provozování organizovaného obchodního systému,
 • upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
 • umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

Doplňkovými investičními službami jsou:

 • úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem,
 • poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
 • poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, převodů obchodních závodu nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
 • investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
 • devizové služby související s poskytováním investičních služeb,
 • služby související s upisováním investičních nástrojů,
 • služba obdobná investiční službě, která se týká věci, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu (např. opce, futures, swapy, forwardy) a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

Zpět na začátek

Pravidla činnosti a hospodaření obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je při výkonu své činnosti povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke střetu jeho zájmů, resp. zájmů mezi osobami na straně obchodníka (pracovníci, vázaní zástupci, spojené osoby) se zájmy jeho zákazníků, a rovněž mezi zákazníky navzájem. Ke splnění zákonného požadavku učiní vhodná opatření, díky nimž bude možné hrozící střet zájmů zjistit, zajistit jeho prevenci do budoucna, a vznikne-li, jej řídit. K tomu mu zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje povinnost udržování a uplatňování účinných organizačních a administrativních opatření, jejichž cílem je zamezení nepříznivého ovlivnění zájmů zákazníků obchodníka s cennými papíry výše uvedeným střetem zájmů.

Pokud obchodník s cennými papíry ani po zavedení požadovaných opatření nedokáže možnému střetu zájmů zabránit, přichází na řadu jeho povinnost informovat svého zákazníka, v obecné rovině, povahu nebo zdroje střetů zájmů a opatření přijatá ke zmírnění uvedených rizik předtím, než provede obchod jménem zákazníka.

K zajištění účinného a obezřetného řízení obchodníka s cennými papíry jeho řídicí orgán zavede systém správy řízení, který vedle zajištění obezřetného a účinného řízení obchodníka s cennými papíry upravuje dále vymezení vzájemně neslučitelných funkcí a způsob předcházení střetu zájmů. Projevem neslučitelnosti funkcí je skutečnost, že kontrolu systému zákon o podnikání na kapitálovém trhu svěřuje do působnosti kontrolního orgánu obchodníka s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém způsobem, který je ku prospěchu stabilitě a fungování trhu a zájmům jeho zákazníků.

Systém správy a řízení obchodníka s cennými papíry se podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu řídí následujícími zásadami:

 • řídicí orgán obchodníka s cennými papíry schvaluje provádění strategických cílů, strategie v oblasti rizika a vnitřní správy a řízení obchodníka s cennými papíry a kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry provádí dohled v této oblasti,
 • řídicí orgán obchodníka s cennými papíry zajišťuje integritu systémů účetnictví a finančního výkaznictví, včetně integrity finanční a provozní kontroly a dodržování právních předpisů a příslušných norem,
 • kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry dohlíží nad postupy zveřejňování informací a nad komunikacemi,
 • kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry provádí účinný dohled nad osobami ve vrcholném vedení,
 • splnění podmínek kladených na členy vedoucího orgánu.

Funkcí systému správy a řízení je účinné předejití rizikům, která by zákazníkům obchodníka s cennými papíry při  obchodování na kapitálovém trhu mohla vzniknout. Proto systém zajišťuje také organizaci obchodníka s cennými papíry při poskytování investičních služeb (včetně dovedností a odborných znalostí vyžadovaných od pracovníků obchodníka s cennými papíry) a politiku v oblasti služeb nabízených obchodníkem s cennými papíry a v neposlední řadě také politiku odměňování osob zapojených do poskytování investičních služeb zákazníkům. Správu systému správy a řízení zajišťuje řídicí orgán obchodníka s cennými papíry, zatímco výkon kontroly nad systémem spadá do působnosti kontrolního orgánu. Ten také pravidelně hodnotí přiměřenost a dosahování strategických cílů při poskytování investičních služeb, účinnost systému správy a řízení a přiměřenost politik týkajících se poskytování služeb zákazníkům. Na základě svých zjištění pak přijímá vhodná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu klade na obchodníky s cennými papíry konkrétní požadavky týkající se organizace jejich činnosti. Jedná se o řádné administrativní a účetní postupy, mechanismus vnitřní kontroly, účinné postupy posouzení rizik a účinná kontrolní a ochranná opatření pro systém zpracování dat užívaný obchodníkem. Nelze totiž vyloučit možný střet zájmů (vizte výše), který však nemůže mít negativní vliv na zájmy zákazníků.

Vedle povinnosti splnění organizačních požadavků je obchodníkům s cennými papíry stanovena povinnost přijmout vhodná opatření k zajištění nepřerušeného a řádného poskytování investičních služeb a také výkon investičních činností. V neposlední řadě má obchodník s cennými papíry disponovat bezpečnostním mechanismem, jenž zaručí bezpečnost a ověření prostředků pro přenos informací, minimalizuje riziko poškození údajů a neoprávněného přístupu k nim a zamezí úniku informací při trvalém zachování jejich důvěrnosti.

Spolehlivý systém správy a řízení, který souladně se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu musí mít každý obchodník s cennými papíry, má předepsané požadavky. Jde o:

 • jasnou organizační strukturu s dobře definovanými, transparentními a jednotnými odpovědnostmi,
 • účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je nebo může být obchodník s cennými papíry vystaven, nebo rizik, která tento obchodník s cennými papíry může představovat pro ostatní účastníky finančního trhu,
 • přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádných správních a účetních postupů a
 • zásady a postupy odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují je; tyto zásady a postupy musí být založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu klade na ochranu zájmů zákazníků značný důraz, což se projevuje i v oblasti řízení rizik. Pokud se jedná o:

 • významné zdroje rizik pro zákazníky a jejich dopady a jakýkoli významný dopad na kapitál;
 • významné zdroje rizik pro trh a jejich dopady a významný dopad na kapitál,
 • významné zdroje rizik pro obchodníka s cennými papíry se zvláštním zřetelem na ty, které mohou vyčerpat úroveň dostupného kapitálu a jejich dopady a
 • riziko likvidity pro vhodný soubor časových horizontů, včetně jednodenního horizontu, aby bylo zajištěno, že obchodník s cennými papíry udržuje přiměřenou úroveň likvidních zdrojů;

má obchodník s cennými papíry disponovat spolehlivými strategiemi, zásadami, postupy a systémy pro identifikaci, měření, řízení a sledování. Dalším nástrojem, kterým obchodník s cennými papíry může riziko účinně řídit, je sjednání pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání. V případě malého a nepropojeného obchodníka s cennými papíry je pak pojištění odpovědnosti za škodu ze zákona povinné, a to po celou dobu jeho činnosti.

Vedení evidencí umožňujících přehled v provedených obchodech s cennými papíry je další povinností stanovenou obchodníkům s cennými papíry na základě zákona. Rozsah požadovaných evidencí je poměrně obsáhlý, a to:

 • evidence zaknihovaných nebo imobilizovaných cenných papírů, s jejichž vlastníkem obchodník s cennými papíry uzavřel smlouvu o vedení majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované nebo imobilizované cenné papíry vlastníka, které jsou současně evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů na účtu zákazníků. Tato evidence se vede v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů;
 • evidence listinných investičních nástrojů, které převzal od zákazníků do úschovy, nebo imobilizovaných cenných papírů. Tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů;
 • evidenci zahraničních investičních nástrojů, které převzal od zákazníků za účelem poskytnutí investiční služby. Tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů; a
 • evidenci investičních nástrojů, které obchodník s cennými papíry převzal od zákazníků za účelem poskytnutí investiční služby (neuvedené v předchozích bodech a jejichž povaha to umožňuje). Tato evidence se vede v samostatné evidenci investičních nástrojů.

Veškeré evidence vede obchodník s cennými papíry v elektronické podobě.

Ochrana majetku zákazníka

K zajištění ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen při nakládání s investičními nástroji zákazníka zavést opatření k ochraně vlastnického práva zákazníka, zejména pro případ úpadku obchodníka s cennými papíry, a k vyloučení použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka s výjimkou případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil obchodníkovi s cennými papíry výslovný souhlas.

Obchodník s cennými papíry je dále povinen při nakládání s peněžními prostředky zákazníka zavést opatření k ochraně práv zákazníka k jeho majetku a k vyloučení použití majetku zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka.

Přiměřenost opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka je obchodník s cennými papíry povinen nechat ověřit osobou oprávněnou k auditorské činnosti podle zákona o auditorech, která následně zpracovanou zprávu poskytne orgánu dohledu, České národní bance. Zprávu má auditor povinnost zpracovat a poskytnout alespoň jednou do roka.

Výbor pro rizika

Některým obchodníkům s cennými papíry stanovuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s řešením rizik další povinnosti. Obchodník s cennými papíry, jehož hodnota rozvahových a podrozvahových aktiv je v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období v průměru vyšší než částka odpovídající 100 000 000 EUR má povinnost zřídit výbor pro rizika, jenž se skládá z členů jeho kontrolního orgánu.

Členy výboru pro rizika jmenuje a odvolává kontrolní orgán obchodníka. Členové výboru pro rizika musí disponovat přiměřenými odbornými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi, aby plně rozuměli strategii v oblasti rizik a ochotě obchodníka s cennými papíry riziko podstupovat, aby byli schopni tuto strategii a tuto ochotu řídit a sledovat. Výbor pro rizika informuje kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry o celkové současné a budoucí ochotě obchodníka s cennými papíry podstupovat rizika a jeho strategii v oblasti rizik a kontrolnímu orgánu obchodníka je dále nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené strategie osobám ve vrcholném vedení.

Dohled České národní banky nad zásadami odměňování

Vliv evropské legislativy je patrný v úpravě dohledu České národní banky nad rovnými zásadami odměňování pracovníků obchodníka s cennými papíry a jejich dodržováním. Jejím projevem je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu stanovená povinnost obchodníka s cennými papíry předložit České národní bance nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období informace za uplynulé účetní období o počtu pracovníků obchodníka s cennými papíry, jejichž odměna dosahuje za jedno účetní období částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR.

Vedle informace o výši příjmu se dokládají také informace o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, hlavních složkách mzdy, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na produkty spoření na stáří. Povinnost může splnit i zpřístupněním zásad veřejnosti, například na internetových stránkách. Česká národní banka může od obchodníka s cennými papíry vyžádat informace o celkové výši odměn vyplacených členům vedoucího orgánu obchodníka s cennými papíry nebo každé z osob v jeho vrcholném vedení, přičemž obchodník je povinen takové žádosti vyhovět.

Mechanismus k hlášení

Zvláštní povinností dopadající na obchodníky s cennými papíry je povinnost zavést, udržovat a uplatňovat pro jeho pracovníky účinný mechanismus k hlášení porušení nebo hrozícího porušení zákona o cenných papírech a souvisejících prováděcích a unijních právních předpisů.

Hlášení možného porušení se děje prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. Tento mechanismus k hlášení může být stanoven sociálními partnery (typicky zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců – asociace zaměstnavatelů a odborové organizace) při zajištění ochrany před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení.

Mechanismus hlášení má stanoveny minimální požadavky, a musí obsahovat:

 • postupy pro hlášení porušení nebo hrozícího porušení a jejich vyhodnocování,
 • ochranu osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení; pokud se jedná o pracovníka alespoň před diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení a
 • ochranu osobních údajů osoby, která ohlásí porušení nebo hrozící porušení, nebo která je údajně odpovědná za porušení nebo hrozící porušení, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

Zásady odměňování

Obchodník s cennými papíry při vytváření a uplatňování svých zásad odměňování pro jednotlivé kategorie pracovníků (včetně osob ve vrcholném vedení, pracovníků, jejichž činnosti jsou spojeny s podstupováním rizik, a pracovníků v kontrolních funkcích a všech pracovníků, kterým je vyplácena celková odměna rovnající se alespoň nejnižší odměně vyplácené osobám ve vrcholném vedení, nebo pracovníkům, jejichž činnosti jsou spojeny s podstupováním rizik a jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na rizikový profil obchodníka s cennými papíry nebo aktiv, která spravuje), dodržuje následující zásady:

 • zásady odměňování jsou jasně zdokumentované a přiměřené velikosti obchodníka s cennými papíry a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jeho činností,
 • zásady odměňování jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty,
 • zásady odměňování jsou v souladu s náležitým a účinným řízením rizik a podporují jej,
 • zásady odměňování jsou v souladu se strategií podnikání a cíli obchodníka s cennými papíry a zohledňují rovněž dlouhodobé dopady přijatých investičních rozhodnutí,
 • zásady odměňování obsahují opatření k zamezení střetu zájmů, podněcují odpovědné podnikání a podporují informovanost o riziku a obezřetné podstupování rizik,
 • zásady odměňování přijímá a pravidelně přezkoumává kontrolní orgán obchodníka s cennými papíry, který také dohlíží nad jejich prováděním,
 • provádění zásad odměňování podléhá ústřednímu a nezávislému internímu přezkumu kontrolními funkcemi, a to alespoň jednou ročně,
 • pracovníci v kontrolních funkcích jsou nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených s jejich funkcemi, bez ohledu na výsledky oblastí podnikání, které kontrolují,
 • na odměňování osob ve vrcholném vedení odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování, a pokud takový výbor není zřízen, kontrolní orgán,
 • zásady odměňování při zohlednění právních předpisů pro stanovování mezd jasně rozlišují mezi kritérii použitými pro stanovení:
  • základní pevné složky odměny, která odráží především příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost vyplývající z druhu práce pracovníka v rámci jeho podmínek pracovního poměru nebo výkonu funkce;
  • pohyblivé složky odměny, která odráží udržitelné výsledky pracovníka přizpůsobené riziku, jakož i výsledky nad rámec toho, co vyplývá z druhu práce pracovníka;
 • pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny.

Pohyblivá složka odměny

S výše uvedenými zásadami odměňování úzce souvisí úprava pohyblivé složky odměny, již obchodník s cennými papíry přiznává a vyplácí jednotlivým kategoriím svých pracovníků. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu upravuje poměrně obsáhlý výčet požadavků, jež musí být při poskytování pohyblivé složky odměny splněny. Přihlíží se přitom k velikosti obchodníka s cennými papíry, jeho vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a rovněž složitosti jeho činnosti.

Požadavky, jež musí být splněny, jsou následující:

 • je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného pracovníka, dotčeného obchodního útvaru a celkových výsledků obchodníka s cennými papíry,
 • při posuzování výsledků pracovníka se berou v úvahu finanční i nefinanční kritéria,
 • posouzení výsledků podle písmene a) je založeno na víceletém období s přihlédnutím k cyklu podnikání obchodníka s cennými papíry a jeho rizikům podnikání,
 • pohyblivá složka odměny nemá vliv na schopnost obchodníka s cennými papíry zajistit spolehlivý kapitálový základ,
 • není stanovena zaručená pohyblivá složka odměny, s výjimkou této složky odměny pro nové pracovníky, a to pouze za první rok jejich pracovního poměru a pouze pokud má obchodník s cennými papíry silný kapitálový základ,
 • platby spojené s předčasným ukončením pracovního poměru nebo výkonu funkce odrážejí výsledky dosažené pracovníkem v daném období a nejsou odměnou za selhání nebo porušení povinností,
 • odměny související s náhradou nebo vyplacením ze smluv v předchozím zaměstnání nebo z předchozího výkonu funkce musí být v souladu s dlouhodobými zájmy obchodníka s cennými papíry,
 • měření výkonnosti použité jako základ pro výpočet souboru proměnlivých složek odměny zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik a náklady na kapitál a likviditu požadované v souladu s čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky,
 • přidělení pohyblivých složek odměny v rámci obchodníka s cennými papíry zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik,
 • alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z:
  • účastnických cenných papírů nebo, v závislosti na právní struktuře daného obchodníka s cennými papíry, rovnocenných vlastnických podílů;
  • nástrojů spojených s účastnickými cennými papíry nebo, v závislosti na právní struktuře daného obchodníka s cennými papíry, rovnocenných nepeněžních nástrojů;
  • nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1 nebo nástrojů kapitálu tier 2 nebo jiných nástrojů, které lze plně přeměnit na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, a které odpovídajícím způsobem odráží úvěrovou kvalitu obchodníka s cennými papíry při jeho trvání; nebo
  • nepeněžních nástrojů, které odrážejí strukturu nástrojů spravovaných portfolií;
 • pokud obchodník s cennými papíry nevydává žádný z nástrojů podle písmene j), může Česká národní banka schválit používání alternativních způsobů plnění stejných cílů,
 • alespoň 40 % pohyblivé složky odměny se odkládá podle potřeby na dobu 3 až 5 let v závislosti na cyklu podnikání obchodníka s cennými papíry, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným pracovníkem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde podíl odložené pohyblivé složky odměny činí alespoň 60 %; odklad splatnosti pohyblivé složky odměny se nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě,
 • až 100 % pohyblivé složky odměny je smluvně podmíněno, pokud jsou finanční výsledky obchodníka s cennými papíry horší nebo negativní, včetně práva nepřiznat pohyblivou složku odměny nebo její část nebo práva požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části podle kritérií stanovených obchodníkem s cennými papíry, které se týkají zejména situací, kdy dotyčný pracovník
  • se podílel na jednání, které vedlo k významným ztrátám pro obchodníka s cennými papíry, nebo za takové jednání nesl odpovědnost; nebo
  • již není považován za odborně způsobilého a důvěryhodného;
 • zvláštní penzijní výhody jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy obchodníka s cennými papíry.

Výbor pro odměňování

Pokud je hodnota rozvahových a podrozvahových aktiv obchodníka s cennými papíry v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období v průměru vyšší než částka odpovídající 100 000 000 EUR, vzniká mu povinnost zřídit výbor pro odměňování. Zajištění takové povinnosti svěřuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu do působnosti kontrolního orgánu obchodníka s cennými papíry, a to s výjimkou případů, kdy je výbor pro odměňování zřízení na úrovni skupiny.

Kontrolnímu orgánu náleží oprávnění jmenovat členy výboru pro odměňování, s tím, že pokud tak zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanoví, je jeho členem také člen zvolený zaměstnanci, kteří jsou k obchodníkovi s cennými papíry v zaměstnaneckém poměru.

Zákon stanovuje výboru požadavek na vyváženost ve vztahu k jeho obsazení muži a ženami a má povinnost kvalifikovaně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizika, kapitálu a likvidity.

Hlavní činností výboru pro odměňování je příprava rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotčeného obchodníka s cennými papíry a jeho řízení rizik a která mají být přijata jeho vedoucím orgánem. Při přípravě takových rozhodnutí zohlední výbor pro odměňování veřejné zájmy a dlouhodobé zájmy společníků, investorů a dalších zúčastněných stran daného obchodníka s cennými papíry.

Deník obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je povinen vést deník obchodníka s cennými papíry, kterým se rozumí evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů, jakož i obchodů uzavřených obchodníkem s cennými papíry na vlastní účet a evidence dokumentů, které byly sjednány mezi tímto obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem a ze kterých vyplývají jejich vzájemná práva a povinnosti, a jiné podmínky, za kterých obchodník s cennými papíry poskytuje zákazníkovi služby.

Záznamy o závazku týkající se požadované investiční služby uchovává obchodník s cennými papíry po celou dobu trvání smlouvy, a to i v případě, kdy mu povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry bylo odejmuto nebo zaniklo, a shodně i pro jeho právního nástupce.

Deník obchodníka s cennými papíry je veden v elektronické podobě. Obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí.

Odbornost

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost je v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu výslovně definována. Aby mohl obchodník s cennými papíry požadavek jednání s požadovanou odborností naplnit, musí získat:

 • všeobecné znalosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb a
 • odborné znalosti a dovednosti nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb.

Získání požadovaných znalostí a dovedností je obchodník s cennými papíry povinen vhodným způsobem prokázat, zákon o podnikání na kapitálovém trhu požaduje vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o dosažení vyššího vzdělání.

Znalosti a dovednosti jsou pak zákonem o podnikání na kapitálovém trhu konkrétněji upraveny. Požadovanými odbornými znalostmi jsou znalosti:

 • v rozsahu odborného minima o finančním trhu,
 • struktury, subjektů a fungování kapitálového trhu,
 • regulace poskytování investičních služeb, včetně panevropského osobního penzijního produktu a etických kodexů v oblasti kapitálového trhu, pokud existují,
 • investičních nástrojů a jejich emisí, investičních služeb a investičních fondů,
 • investic, investiční strategie a portfolia a souvisejících rizik a
 • finanční analýzy.

Požadované dovednosti předpokládají schopnost:

 • vysvětlit zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi investiční nástroj, investiční službu a investiční fondy, včetně panevropského osobního penzijního produktu,
 • provést analýzu dostupných investičních nástrojů a
 • nabídnout zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi investiční nástroj, který odpovídá jeho potřebám.

Pokud v rámci poskytování investičních služeb obchodníkem s cennými papíry jednají se zákazníky pracovníci obchodníka s cennými papíry, jeho vázaní zástupci či pracovníci vázaných zástupců obchodníka, vzniká obchodníkovi s cennými papíry povinnost zajistit odbornou způsobilost a důvěryhodnost takových osob.

Akreditace a odborná zkouška

Podmínkou pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborných a znalostí a dovedností požadovaných k poskytování investičních služeb zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům je získání akreditace, o jejímž udělení rozhoduje na základě podané žádosti Česká národní banka. K získání akreditace musí žadatel splnit následující podmínky:

 • být plně svéprávný, je-li fyzickou osobou, a důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele, je-li právnickou osobou,
 • mít věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady pro činnost akreditované osoby, zejména splňuje organizačně-technické požadavky na pořádání odborných zkoušek,
 • předložit zkouškový řád (zajišťuje řádný průběh odborné zkoušky) a
 • uvést v žádosti údaje, díky nimž bude možné dohledat osobu žadatel v základních registrech.

Česká národní banka uděluje akreditaci na období 5 let, s možností jejího prodloužení vždy o dalších 5 let, i opakovaně. Pokud žadatel osvědčí splnění stanovených podmínek, vydá Česká národní banka osvědčení o prodloužení akreditace ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu upravuje fikci vyhovění žádosti v případě, že v uvedené lhůtě Česká národní banka rozhodnutí o prodloužení akreditace nevydá.

Akreditace může zaniknout smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, na kterou byla udělena (bez žádosti o její prodloužení) a odnětím akreditace. To může být dobrovolné – akreditovaná osoba o zrušení akreditace sama požádá, nebo k němu může dojít po splnění zákonem stanovených podmínek (Česká národní banka však akreditaci odejmout nemusí):

 • údaje, na jejichž základě byla akreditace udělena, byly nepravdivé nebo zavádějící,
 • akreditovaná osoba přestala splňovat podmínky pro udělení akreditace,
 • akreditovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Akreditovaná osoba provádí odborné zkoušky na základě souboru zkouškových otázek, který připraví Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, a to souladně se zkouškovým řádem upravujícím průběh zkoušky. Co se týče formy zkoušky, může být ústní, tak písemná a na její řádný průběh dohlíží komise čítající lichý počet členů. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje členům komise podmínku splnění požadavku důvěryhodnosti (takový podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu splňuje osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného výkonu činnosti podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu).

S průběhem zkoušky se pojí další povinnost akreditované osoby, kterou je povinnost archivace záznamů týkajících se provedených zkoušek. Jejich rozsah není upraven výslovně a mělo by se jednat zejména o záznamy o průběhu a výsledcích odborných zkoušek a záznamy o vydaných osvědčeních o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Doba, po kterou má akreditovaná osoba dokumenty archivovat, je poměrně dlouhá – činí nejméně 10 let ode dne konání zkoušky. Výjimku nemají ani osoby, jejichž akreditace k provádění zkoušek v průběhu této doby zanikla, jejího právního nástupce, včetně insolvenčního správce a likvidátora.

Obecné povinnosti obchodníka s cennými papíry při jednání se zákazníky

Obchodník s cennými papíry poskytuje investiční služby s odbornou péčí. Poskytování investičních služeb s odbornou péčí zejména znamená, že obchodník s cennými papíry jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Při poskytování investičních služeb nesmí obchodník s cennými papíry přijmout nebo poskytnout úplatu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, včetně výzkumu, která může vést k porušení těchto povinností, jedná-li na jejich účet a provádí-li jejich pokyny na tomto trhu. Za pobídku se však nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na účet zákazníka nebo taková, která byla poskytnuta zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu upravuje výjimky z nepřípustnosti pobídky (termín sdružující úplatu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu), pokud: má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností stanovenou v odstavci 1, nebo umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s povinností stanovenou v odstavci 1, zejména jde-li o úplatu za úschovu, úplatu za vypořádání, úplatu převodním místům, správní poplatek nebo o úplatu za právní služby.

Tyto povinnosti se nevztahují na uzavírání obchodů mezi účastníky evropského regulovaného trhu nebo mnohostranného obchodního systému ani na uzavírání obchodů mezi provozovatelem mnohostranného obchodního systému a účastníky tohoto systému, avšak není tím dotčena povinnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jeho zákazníkům (který je členem nebo účastníkem tohoto trhu nebo systému), jedná-li na jejich účet a provádí-li jejich pokyny na tomto trhu.

Provádění pokynů za nejlepších podmínek

Obchodník s cennými papíry provádí pokyny zákazníka za nejlepších podmínek, přičemž zohlední:

 • cenu, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
 • celkový objem úplat účtovaných zákazníkovi,
 • rychlost, s jakou lze pokyn provést,
 • pravděpodobnost provedení pokynu,
 • objem požadovaného obchodu,
 • podmínky pro vypořádání,
 • typ pokynu, nebo
 • jakýkoliv jiný faktor mající význam pro provedení pokynů zákazníka za nejlepších podmínek.

Obdrží-li obchodník s cennými papíry od zákazníka konkrétní příkaz týkající se provedení pokynu, provede pokyn v souladu s tímto příkazem. Od výše uvedených kritérií se obchodník s cennými papíry může odchýlit jen v mezích stanovených příkazem zákazníka.

Zpracování pokynů

Obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování hlavní investiční služby pokyny zákazníka ve vztahu k pokynům ostatních zákazníků nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů. Za tímto účelem je povinen zavést, udržovat a uplatňovat pravidla pro zpracování pokynů, která zajišťují alespoň:

 • provádění jinak srovnatelných pokynů zákazníků podle časové priority jejich přijetí,
 • v případě pokynů k obstarání koupě nebo prodeje investičního nástroje, který byl přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo který je obchodovaný v obchodním systému, které obsahují limitní cenu, za niž má být takový investiční nástroj koupen nebo prodán, ve stanoveném objemu a které nemohly být provedeny bez zbytečných průtahů z důvodu aktuálně převažujících podmínek na trhu, zpřístupnění takové informace ostatním účastníkům obchodního systému nebo předá tento pokyn obchodnímu systému, ledaže zákazník určí jinak. Česká národní banka může opatřením obecné povahy určit, že se tato povinnost neuplatní v případě limitního pokynu, který má velký rozsah ve srovnání s obvyklým tržním objemem stanoveným podle nařízení o trzích finančních nástrojů.

Informování zákazníků ve vztahu k provádění pokynů a informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry, který provádí pokyny zákazníka, poskytne zákazníkovi informace o svých pravidlech pro provádění pokynů zákazníků, které zahrnují alespoň:

 • převodní místa, na kterých může obchodník s cennými papíry provádět pokyny zákazníků trvale za nejlepších podmínek,
 • podstatné informace o převodních místech, na nichž jsou pokyny zákazníka týkající se různých investičních nástrojů prováděny, a popis skutečností, které ovlivnily obchodníka s cennými papíry při výběru těchto převodních míst.

Bez předchozího souhlasu zákazníka s pravidly pro provádění pokynů nesmí obchodník s cennými papíry pokyn zákazníka provést. Pokud o to zákazník požádá, doloží mu obchodník s cennými papíry, že pokyn provedl v souladu s pravidly provádění pokynů zákazníků. Aniž by o to zákazník musel žádat, je obchodník s cennými papíry povinen jej informovat o všech podstatných změnách ve svém organizačním uspořádání nebo ve svých pravidlech pro provádění pokynů zákazníků. To se shodně týká i povinnosti informovat zákazníka o tom, na kterém převodním místě byl jeho pokyn proveden.

Obchodník s cennými papíry je povinen informovat zákazníka v dostatečném časovém předstihu před poskytnutím investiční služby o:

 • údajích o své osobě,
 • investičních službách, které poskytuje,
 • investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, a o navrhovaných strategiích pro investování,
 • převodních místech,
 • veškerých nákladech a souvisejících úplatách, s výjimkou služeb obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a
 • systému odškodnění zákazníků a systému pojištění pohledávek z vkladů, které se týkají majetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění zákazníků; obchodník s cennými papíry informuje zákazníka na jeho žádost o podmínkách odškodnění, postupu uplatnění nároku na odškodnění a jeho výplaty.

Povinnost poskytovat výše uvedené informace se nevztahuje na případy, kdy je investiční služba nabízena jako součást složeného produktu – pokud se na něj vztahuje srovnatelná povinnost informovat zákazníka podle jiného zákona (např. zákona o spotřebitelském úvěru). Na obchodníka s cennými papíry dopadá rovněž informační povinnost vyplývající z ustanovení občanského zákoníku upravujících uzavírání smluv se spotřebiteli.

Informace musí v konkrétních případech vyžadovat i obchodník s cennými papíry, kdy je poskytovatelem informací zákazník. Jedná se o případy investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (je-li jeho součástí investiční nástroj) a investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. Nezbytné informace, které musí obchodník od zákazníka získat, se týkají:

 • odborných znalostí zákazníka v oblasti investic,
 • zkušeností zákazníka v oblasti investic,
 • finančním zázemí zákazníka, včetně schopnosti nést ztráty, a
 • investičních cílů zákazníka, včetně tolerance k riziku.

Rozsah informací není výslovně stanoven. Obchodník s cennými papíry si však v jednotlivém případě na základě získaných informací vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, se zvláštním zřetelem na toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty.

Při poskytování jiných, než výše uvedených investičních služeb, je rozsah informací podstatně užší. Omezuje se na povinnost vyžádat od zákazníka ty, jež se týkají jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic. Pokud zákazník takové informace poskytnout odmítne, dostane se mu ze strany obchodníka upozornění na nemožnost relevantně vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik.

Informační povinnost má obchodník s cennými papíry také vůči dohledovému orgánu – České národní bance. Nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období je povinen jí předložit (a současně uveřejnit na svých internetových stránkách) svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu, jejichž součástí je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem a údaj o výši základu pro výpočet příspěvku do Garančního fondu. Má-li obchodník s cennými papíry právní formu společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, má dále povinnost založit účetní závěrku do obchodního rejstříku.

Obchodník s cennými papíry má povinnost informovat Českou národní banku o:

 • uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech s investičními nástroji,
 • všech přijatých pokynech k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičního nástroje,
 • investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny a obchody,
 • zadavatelích pokynů, zákaznících, protistranách, vázaných zástupcích a jiných osobách, které prováděly odborné obchodní činnosti související s pokynem a obchodem, a
 • cenných papírech, jiných investičních nástrojích a peněžních prostředcích v majetku zákazníka.

Pokud obchodník s cennými papíry není bankou, dokládá České národní bance další informace, například o své organizační struktuře, finanční situaci či osobách, které drží kvalifikovanou účast.

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je osoba, která je na základě povolení k činnosti investičního zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat pouze hlavní investiční služby, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.

V souvislosti s jejich poskytováním investiční zprostředkovatel nesmí od zákazníka přijmout peněžní prostředky nebo investiční nástroje. Investiční zprostředkovatel je pak oprávněn poskytovat výše uvedené hlavní investiční služby pouze ve vztahu k:

 • cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 • cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
 • dluhopisům vydaným Českou republikou,
 • hypotečním zástavním listům nebo,
 • dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

Investiční zprostředkovatel může při poskytování hlavní investiční služby předávat pokyny pouze obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo samosprávnému fondu kolektivního investování.

Požadavky na investičního zprostředkovatele

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na žádost obchodní společnosti, nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, při splnění následujících podmínek:

 • sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,
 • tato společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,
 • počáteční kapitál této společnosti má průhledný a nezávadný původ a nevznikají důvodné obavy, že tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti vlastní kapitál ve výši, která umožňuje řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele,
 • kvalifikovanou účast na této společnosti mají nebo budou mít pouze osoby, které jsou důvěryhodné a nevznikají v této souvislosti důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo,
 • úzké propojení této společnosti s jinou osobou nebrání ani nebude bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dohledu nad investičním zprostředkovatelem,
 • plán obchodní činnosti této společnosti
  • vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,
  • je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  • vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,
 • tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně
  • organizačního uspořádání,
  • kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a
  • zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a odborně způsobilé,
 • vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky kladené na vedoucí orgán zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • tato společnost je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna souladně s limity a podmínkami stanovenými zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele na žádost fyzické osoby, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

 • bydliště, sídlo a skutečné sídlo této osoby je nebo má být v České republice,
 • tato osoba je plně svéprávná, důvěryhodná a odborně způsobilá,
 • plán obchodní činnosti této osoby,
  • vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti investičního zprostředkovatele,
  • je podložený reálnými ekonomickými propočty a
  • vymezuje činnosti, jejichž výkonem hodlá pověřit jiného, včetně informací o tom, zda a v jakém rozsahu hodlá využívat zaměstnance a vázané zástupce,
 • tato osoba má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost investičního zprostředkovatele, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností investičního zprostředkovatele, zejména v oblasti pravidel jednání se zákazníky a pravidel obezřetného poskytování investičních služeb, včetně
  • organizačního uspořádání, zahrnujícího opatření, kterými zajistí řádné a obezřetné vedení a patřičné zohlednění zájmu zákazníků a integrity trhu, s ohledem na to, že nebude splňovat požadavek na kolektivní řízení,
  • kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, a
  • zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost investičního zprostředkovatele, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti,
 • tato osoba je nebo nejpozději ke dni zahájení činnosti bude pojištěna souladně s limity a podmínkami stanovenými zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,
 • tato osoba má zřízenu datovou schránku,
 • tato osoba není členem vedoucího orgánu banky, investiční společnosti nebo samosprávného investičního fondu.

Investiční zprostředkovatel trvale dodržuje výše uvedené podmínky podmínky. Je povinen oznámit České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.

Investiční zprostředkovatel informuje Českou národní banku o:

 • druzích a rozsahu poskytnutých služeb,
 • všech přijatých a předaných pokynech,
 • finanční situaci a výsledcích hospodaření.

Žádost o povolení činnosti investičního zprostředkovatele lze podat pouze elektronicky spolu s údaji a doklady prokazujícími splnění podmínky stanovených výše.

Česká národní banka rozhodne o žádosti do 3 měsíců ode dne podání, má-li předepsané náležitosti a netrpí vadami. Pokud žádost není bezvadná a je-li to z hlediska náležitého posouzení žádosti nezbytné, může Česká národní banka usnesením tuto lhůtu prodloužit až o 3 měsíce.

Ve výrokové části rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele Česká národní banka uvede, které hlavní investiční služby je investiční zprostředkovatel oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení. Zaplacením správního poplatku se platnost povolení prodlužuje o dalších 12 měsíců. Správní poplatek k datu tohoto článku činí 2 500 Kč a jeho uhrazení Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli potvrdí bez zbytečného odkladu.

Povolení investičního zprostředkovatele zaniká ze zákonných důvodů, kterými jsou:

 • uplynutí doby trvání povolení (není-li prodlouženo),
 • smrt fyzické osoby,
 • zánik právnické osoby,
 • udělení povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry investičnímu zprostředkovateli nebo
 • odnětí povolení k činnosti investičního zprostředkovatele.

Investiční zprostředkovatel je povinen být pojištěn pro případ povinnosti nahradit zákazníkovi škodu způsobenou porušením jeho povinnosti, a to po celou dobu své činnosti. Zákon o podnikání stanovuje limit pojistného plnění alespoň ve výši 13 500 000 Kč na každou pojistnou událost a nejméně 20 250 000 Kč v případě souběhu více pojistných událostí v jednom kalendářním roce a současně se spoluúčastí pojištěného na náhradě vzniklé škody (byla-li v pojistné smlouvě ujednána) nepřevyšujícím 10 % z částky, kterou je pojištěný povinen nahradit. Povinnosti, které zákon o podnikání na kapitálovém trhu stanovuje obchodníkovi s cennými papíry v případě střetu zájmů, systému správy a řízení a jeho zásad a organizačních požadavků, se na investičního zprostředkovatele vztahují obdobně.

Zpět na začátek

Vázaný zástupce

Vázaným zástupcem se podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozumí ten, kdo je oprávněn na základě zápisu do seznamu (vázaných zástupců) pro zastoupeného:

 • zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se přijímání a předávaní pokynů týkajících se investičních nástrojů nebo umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn,
 • poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, nebo
 • propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat.

Vázaný zástupce může vykonávat výše uvedené činnosti pouze pro jediného zastoupeného, a to na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

Zastoupeným může být pouze:

 • obchodník s cennými papíry,
 • investiční zprostředkovatel,
 • investiční společnost, která má povolení k výkonu některé z činností upravených zákonem o investičních společnostech a investičních fondech:
  • obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management);
  • provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem;
  • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a
  • poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů;
 • nebo zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím své pobočky.

Zastoupený je povinen okamžitě vypovědět závazek ze smlouvy zjistí-li, že vázaný zástupce nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro činnost vázaného zástupce a nelze-li zjednat bez zbytečného odkladu nápravu. Závazek z uzavřené smlouvy v takovém případě zaniká bez dalšího doručením výpovědi vázanému zástupci. Zastoupený má v této souvislosti notifikační povinnost vůči České národní bance, které ukončení smlouvy oznámí bez zbytečného odkladu.

Obdobná povinnost týkající se ukončení smlouvy dopadá i na vázaného zástupce. Ten je povinen okamžitě vypovědět závazek ze smlouvy přestane-li splňovat podmínky stanovené zákonem pro činnost vázaného zástupce a současně, nelze-li zjednat bez zbytečného odkladu nápravu. Shodně jako v případě výpovědi dané zastoupeným, nastávají účinky výpovědi smlouvy vázaným zástupcem doručením výpovědi zastoupenému. Vzhledem k tomu, že náprava spočívající v opětovném splnění podmínek pro výkon činnosti vázaného zástupce může být nadále zjednána, upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu vázanému zástupci zákaz výkonu činností do doby, než ke zjednání nápravy dojde.

Zápis vázaného zástupce do seznamu

Do seznamu vázaných zástupců Česká národní banka (seznam vázaných zástupců rovněž vede a spravuje) zapíše vázaného zástupce, za podmínky, že:

 • ten, kdo kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce, není (i) obchodníkem s cennými papíry, (ii) investičním zprostředkovatelem, (iii) investiční společnost (která má povolení k výkonu některé z činností upravených zákonem o investičních společnostech a investičních fondech: obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management); provádění úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem; přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a poskytování investičního poradenství týkajícího se investičních nástrojů), pracovníkem ani vázaným zástupcem některé z takových osob, ani osobou s kvalifikovanou účastí na některé z takových osob a
 • údaje uvedené v oznámení umožňují identifikaci osob uvedených v oznámení v příslušném základním registru.

Oznámení za účelem provedení zápisu podává České národní bance zastoupený, přičemž tak může učinit pouze prostřednictvím elektronické aplikace k tomu určené a spravované Českou národní bankou. Jako vázaný zástupce může být zapsána pouze osoba s bydlištěm nebo sídlem a skutečným sídlem na území České republiky. Co se týče obsahových náležitostí oznámení, stanovuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu (nad rámec náležitostí stanovených správním řádem) následující:

 • údaje o osobě toho, kdo hodlá vykonávat činnost vázaného zástupce,
 • údaje o splnění podmínek stanovených tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce a
 • činnosti, které má být vázaný zástupce oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům.

K provedení zápisu do seznamu vázaných zástupců je České národní bance stanovena relativně krátká lhůta v délce 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. O provedení i neprovedení zápisu (včetně důvodu) informuje Česká národní banka pouze zastoupeného. Údaje a jejich změny, které se k vázanému zástupci v seznamu uvádějí, upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu výčtem:

 • údaje o osobě vázaného zástupce s výjimkou rodného čísla,
 • údaje o osobě zastoupeného s výjimkou rodného čísla,
 • činnosti vázaného zástupce, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,
 • datum vzniku oprávnění k činnosti a doba trvání oprávnění k činnosti,
 • datum zániku oprávnění k činnosti a jeho důvod,
 • přehled o pravomocně uložených pokutách a vykonatelných opatřeních k nápravě uložených Českou národní bankou,
 • datum nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a
 • datum vstupu právnické osoby do likvidace.

Co se týče zápisů v seznamu vázaných zástupců, řídí se zásadou materiální publicity, podobně jako obchodní rejstřík či katastr nemovitostí. Platí tak, že proti osobě, která jedná s důvěrou v zápis do seznamu vázaných zástupců, nemůže dotčený vázaný zástupce namítat, že zapsané údaje neodpovídají skutečnosti. Z uvedené zásady je však zákonem o podnikání na kapitálovém trhu upravena výjimka ve vztahu k údaji o datu nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku a datu vstupu právnické osoby do likvidace. Tyto skutečnosti se totiž zapisují do insolvenčního, resp. obchodního rejstříku.

Jak bylo uvedeno výše, je k výkonu činnosti vázaného zástupce oprávněna osoba zapsaná do seznamu vázaných zástupců. Oprávnění k činnosti vázaného zástupce pak vzniká zápisem do tohoto seznamu. Oprávnění k výkonu činnosti má platnost do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl zápis do seznamu proveden. Platí, že povolení k činnosti se obnovuje o dalších 12 měsíců návazně na úhradu správního poplatku (jeho výše ke dni tohoto článku činí 500 Kč).

Oprávnění k výkonu činnosti vázaného zástupce zaniká z důvodů stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a to některým z uvedených důvodů:

 • smrtí fyzické osoby,
 • zánikem právnické osoby,
 • oznámením o ukončení činnosti vázaného zástupce,
 • zánikem písemné smlouvy uzavřené mezi vázaným zástupcem a zastoupeným,
 • zánikem všech oprávnění k činnosti zastoupeného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterých se zastoupení týká,
 • uplynutím doby oprávnění, pokud nedojde k prodloužení jeho trvání nebo
 • odnětím oprávnění.

Odnětí oprávnění k činnosti vázaného zástupce je v působnosti dohledového orgánu, České národní banky. Důvody, kdy může k odnětí oprávnění přistoupit, upravuje zákon rovněž výčtem. Jde o situace, kdy:

 • vázaný zástupce přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon činnosti vázaného zástupce,
 • uložené opatření k nápravě nevedlo k nápravě,
 • vázaný zástupce opakovaně porušil povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti činností na finančních trzích,
 • vázaný zástupce poruší podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, nebo
 • vázaný zástupce byl zapsán do seznamu vázaných zástupců na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů.

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu dále upravuje povinnosti zastoupeného, který je povinen ve vztahu ke svému vázanému zástupci zajistit. Patří mezi ně povinnosti zajistit, že vázaný zástupce:

 • splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro výkon činnosti vázaného zástupce, včetně podmínky poskytování investičních služeb jeho pracovníky, vázanými zástupci a pracovníky jeho vázaných zástupců s odbornou způsobilostí a důvěryhodností,
 • nepřijímá peněžní prostředky ani investiční nástroje zákazníků,
 • při výkonu povolených činností sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům údaje o osobě zastoupeného,
 • při výkonu povolených činností sděluje zákazníkům a potenciálním zákazníkům informaci o činnostech, které je oprávněn vykonávat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům,
 • nevykonává povolené činnosti způsobem, který ohrožuje dodržování právních povinností zastoupeného, zejména povinnosti poskytovat investiční služby s odbornou péčí,
 • nevykonává jiné činnosti než povolené činnosti způsobem, který ohrožuje řádný výkon povolených činností.

Zpět na začátek

Profesionální zákazník

Profesionálním zákazníkem se rozumí:

 • banka,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • obchodník s cennými papíry,
 • pojišťovna,
 • zajišťovna,
 • investiční společnost,
 • investiční fond,
 • penzijní společnost,
 • jiná osoba, která vykonává svou podnikatelskou činnost na finančním trhu na základě povolení uděleného orgánem dohledu nad finančním trhem nebo na základě zápisu do registru provedeného orgánem dohledu nad finančním trhem, s výjimkou:
  • vázaného zástupce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
  • vázaného zástupce nebo a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,
  • vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a
  • vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění,
 • osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s vybranými investičními nástroji a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • osoba, která obchoduje na vlastní účet s vybranými investičními nástroji nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti,
 • právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu,
 • zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše,
 • stát nebo členský stát federace,
 • Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce.

Profesionálním zákazníkem se dále rozumí:

 • právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou
  • aktiva celkem odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR,
  • roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR,
  • vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR,
 • zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené výše.

Zákazník, který splňuje výše uvedená kritéria, se považuje za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se s obchodníkem s cennými papíry dohodnou.

V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je obchodník s cennými papíry povinen tomuto zákazníkovi vydat na jeho žádost potvrzení, z něhož jsou zřejmé skutečnosti uvedené výše, tj. že zákazník není profesionálním zákazníkem ve sjednaném rozsahu obchodů.

Profesionálním zákazníkem se může také stát osoba, která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní tak bylo zacházeno. S tím musí obchodník s cennými papíry souhlasit za současného splnění podmínek stanovených zákonem o podnikání na kapitálovém trhu (např. splnění provedení určitého počtu obchodů na finančním trhu, skladby majetku či potřebné znalosti). Žádost musí mít písemnou formu a uvádět, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

Spolu se žádostí předkládá zákazník obchodníkovi s cennými papíry písemné prohlášení, že si je vědom možného dopadu změny spočívající v možnosti ztráty nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobnému systému zabezpečovanému Garančním fondem obchodníků s cennými papíry. Zákazník obchodníkovi s cennými papíry dále vědomost o užším rozsahu plnění povinností obchodníka s cennými papíry ve vztahu k profesionálnímu zákazníkovi než ve vztahu k zákazníkovi, který profesionálním zákazníkem není.

Zákonné označení takového zákazníka pak odpovídá jeho vůli se profesionálním zákazníkem stát a označuje jej jako profesionálního zákazníka na žádost.

Kategorie účastníků kapitálového trhu je ještě širší a lze do ní zahrnout také osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů (centrální depozitář a osoby oprávněné vést evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem), organizátory regulovaného trhu a další osoby.

• Oblasti podnikání: Investiční celky | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme